JJc Coiled/Hi- EEri-:i;:;rr De onzekerheid in Indië sten- Geen toegang tot de „Ver. Naties Brand verwoest 21 boerderijen VRIJDAG 22 AUGUSTUS 1947 X~Y JAARGANG No- 11170 Bureaux Papengracht 32. Giro 103003. A a i f (j 1 A A f Abonnementsprijs 0.26 per week, 1.10 abonnementen 2C935. mededelingen dubbel tarief. By contract Directeur- C' 1 VAN HAMEDSVELD. waarin opgenomen „DE BURCHT" belangrijke korting. Hoofdredacteur: TH. WILMER. KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Telefoontjes: 30 woorden f 1.50. Werkloze arbeiders M" I INI STER Drees heeft de over bruggingsregeling gewijzigd, zo als wij Woensdag in ons blad mede deelden. Krachens de bestaande over bruggingsregeling, die na de bevrij ding is tot stand gekomen, kon iéder werkloze een uitkering ontvangen, gelijk aan een vastgesteld percenta ge van het loon (hoogstens 80 pet.) inet een zeker maximum- Deze rege ling was van onbeperkte duur: zo lang de arbeider werkloos was. had •hij recht op deze uitkering, ongeacht zijn overige gezinsinkomsten. Van 1 Sept. af is nu bedoelde uit kering beperkt tot 3 maanden. Na deze drie maanden komt de werkloze arbeider in de bijstands regeling. Krachtens deze regeling ont vangt hij in een 2de gemeente-klasse als Leiden 22 gld bijstand en ƒ2.40 voor elk kind per week, indien er m het gezin behoefte aan die bijstand is: bij deze regeling wordt wèl reke ning gehouden o.a. met gezinsinkom- Volgens de toelichting, welke bij deze gewijzigde regeling is gegeven, is het mot' dat nu door de grote vnaag naar arbeidskrachten valide arbeiders, die al het mogelijke doen cm arbeid te vinden en te behou den, daarin „in het algemeén" spoe dig kunnen slagen. Men zou hierbij kunnen opmerken: is dan niet voor de .overigen, die op die algemene regel een uitzondering maken, een blijvende overbruggings- sleun redelijk? Waarom moeten de zen de hun volgens de bijstands regeling verleende steun er op ach teruitgaan. Het eigenlijke motief voor de door mirister Drees gewijzigde regeling ligt natuurlijk dieper. Dat motief wordt laten we het maar ronduit zeggen: klaarblijkelijk wat gecamou- leerd- Het is de vrees, dat bij een blijvende zo grote uitkering als vol gens de overbruggingsregeling bij meerdere natuurlijk niet bij alle de lust om „al het mogelijk te doen om arbeid te vinden en te be houden" zal verflauwen. Intussen zullen de werkloze arbei ders, die bij de overbruggingsrege ling ,(uitgetrokken" zijn, een bij stand ontvangen, welke nog onge veer zes gulden hoger is dan de norm (16 gld.) voor de anderen bij de Sociale Dienst te Leiden gesteun- den. Wij noemen voor de andere gasteunden als norm 16 gld voor man en vrouw. Hierbij komt huurtoeslag (voor velen ongeveer 2 gld-), fonds toeslag en kindertoeslag van 2.40 voor ieder kind. Toch moeten wij hier de opmerking maken, dat het grondbedrag van 16 gld. in deze tijd zeer laag is. Sport Geruchten en veronderstellingen DE BESLISSINGEN VAN HET KABINET. Een woordvoerder van Buitenland se Zaken verklaarde gisteravond aan het A.N.P. naar aanleiding van 'de vele'geruchten, welke circuleren om trent belangrijke beslissingen, welke door het kabinet genomen zouden zijn, het volgende: Het is onmogelijk op alle geruchten en speculaties commentaar te ge ven. Wel kan verklaard worden, dat de regering zich op het standpunt blijft stellen, dat de Veiligheidsraad r.iet bevoegd is ta.v. het conflict in Indonesië beslissingen te nemen. Ver der dat de regering met bijzondere belangstelling uitziet naar het ver loop van de zitting van de Veilige lieidsraad van Vrijdag a.s. Het kabi net zal ongetwijfeld na deze zitting van de Veiligheidsraad alle aanlei ding vinden om bijeen te komen ter bespreking van de situatie. Of het kabinet dan belangrijke beslissingen zal nemen van welke aard ook, zal rustig moeten worden afgewacht. UITWIJZING CTjONESIëRS. „Het Dagblad" melct, dat de Ned.- Indische regering besloten heeft die genen onder de Indonesiërs in het bezette gebied die weigeren loyaal mede te werken dan wel deel uitma ken van verzetskernen, over de de marcatielijnen naar republikeins ge- gebied te brengen, waarbij in de meeste gevallen truck of treinen uit Cheribon zullen worden gebruikt. Het is te verwachter., dat het eerste ccnvooi spoedig uit Batavia ver trekt. REPUBLIKEINS COMMENTAAR. Politieke klingen te Djokja zagen m de rede, welke dr. Van Mook gis teren heeft gehouden, een voorbe reiding voor een grootscheepse aan val op de republiek met de bedoeling het gehele republikeinse gebied të bezetten, aldus meldde de radiozen der „Voice of Free Indonesia", HET bestuur van de Ned.. Motor renners-bond is door de K.N.M.V. geschorst van het lidmaatschap yan genoemde bond. Ook dat nog bij zoveel moeilijk heden, waarin land en volk ver keren! Bovenstaand geweldig-schokkend feit is ons een aanleiding voor een enkele opmerking. Er is een Frans spreekwoord, dat, in het Nederlands vertaald, luidt: van het verhevene naar het belache lijke is er maar één stap. Met een variant daarop zouden we willen zeg gen: van het gezond sportieve naar de roekeloze v/aaghalzerij is er maar één stap. En de motorrennerij. heeft in veel van haar vertoningen die stap naar de roekeloze v/aaghalzerij gezet. De kostbare gaven van gezondheid en zelfs van het leven worden bij die „sport" er aan gewaagd. En: waar voor? Wat ons betreft, mag de hele N.M. R.B. geschorst blijven. V De onderhuur MEN kan constateren, dat in grote huizen, waar slechts enkele per sonen wonen, geen andere mensen zijn ondergebracht. Nu begrijpt een ieder, dat in een huis „op goeden stand", keurig en deftig bewoond, geen a-sociaal gezin moet worden gehuisvest en ook niet een gezin, dat alreeds naar het a-sociale heen- zwenkt. Maar waarom niet een „net gezin"? De huur is te duur, hoort men vaak opmerken. Maar dat is: onzin. Iemand, die van zijn grote woning, b.v. aan Rapenburg, Rijnsburgerweg of een der singels in Leiden, enkele vertrekken afstaat voor een dakloos gezin, behoeft daarvoor niet meer huur te hebben, dan een ander, die in een kleiner huis op mindere stand eenzelfde aantal vertrekken beschik baar stelt. Huur wordt betaald ter compensa tie voor het gemis aan comfort, ge mak, voor slijtage enz. Dat alles is in een kleiner huis op mindere stand waarschijnlijk even veel, als in een groter huis op voornamere stand; het gemis aan comfort is zelfs in het eerstbedoelde geval véél groter, De betrokken autoriteiten mogen ernstig overwegen, of zij overeen komstig de hier neergeschreven ge dachte (en realiteit!) handelen. GROOT JOODS WAPENDEPOT ONTDEKT. Op ongeveer, 100 meter van het Koning David Hotel, in Jeruzalem, het hoofdkwartier van het burgerlij ke en militaire bestuur in Palestina ontdekte de politie Woensdag een ge heide wapenopslagplaats, waarin een groot aantal geweren, machinegewe ren, revolvers, 400 handgranaten en duizenden patronen werden aange troffen. Negen personen, die zich in het huis bevonden, werden in arrest gesteld. In Haifa kwamen 500 Joodse we zen aan, die vanuit de kampen op Cyprus naar Palestina werden over gebracht. Binnenkort zullen nog 485 andere wezen volgen. Zij zullen door familieleden of vanwege het Joodse Agentschap worden verzorgd. De hongerstaking op de drie Brit se schepen, die voor de Franse Mid dellandse Zeekust liggen, is weer ge ëindigd. Volgens Ass. Press zullen •deze 4500 Joden naar Hamburg wor den gebracht, indien zij niet op een laatste verzoek van de Britse rege ring, om aan land te gaan, zullen in gaan. CHINEZEN IN DOODS ANGST. De verenigde Chinese genootschap pen aan Sumatra's Oostkust hebben telegrafisch een dringend beroep op dr. Van Mook gedaan om onmiddel lijke verlossing te brengen aan de slachtoffers onder de Chinese bur gers van Pangkalan Brandan, welke stad door republikeinse troepen op zettelijk in as is gelegd, waardoor duizenden onschuldigen dakloos zijn er aan de hongerdood bloot staan. SJARIFOEDDIN BEWEERT Sjarifoeddin, de republikeinse mi nister-president, heeft gisteravond te Djocja in een voor de radio gehou den rede verklaard, dat de Neder landse propaganda een weloverwo gen poging inhoudt om de politionele maatregelen te rechtvaardigen, te meer daar de buitenwereld zich thans met Indonesië bemoeit. Volgens Sjarifoeddin zijn de Ne derlanders na de order „staakt het vuren" op West-Java 140 kilometer, op Midden-Java 77 k.m. en op Oost- Java en Madoera 157 en op Sumatra 50 kilonfeter opgetrokken. Verder heeft Sjarifoeddin zich ge richt tegen de mededeling van lt.- gouverneur-generaal Van Mook, dat de republikeinse politiek door de Ja panners wordt ingegeven, en zijn be vel aan de republikeinse functionaris sen om niet met de Nederlanders sa men te werken herhaald. „Indien de beschuldiging van Van Mook juist v/as, dan zou het nog de schuld zijn van de Nederlanders, die de Indonesiërs onopgevoed lieten en de intellectuelen naar Boven-Digoel verbanden", aldus Sjarifoeddin. Hij waarschuwde de bevolking van de bezette gebieden, dat Van Mook's ra dio-rede wijst op terreur en massa arrestaties. Volgens Sjarifoeddin is een docu ment gevonden over een vergadering te Soerabaja van Nederlandse onder nemers met de ministers Beel en Jonkman tijdens het bezoek dezer excelenties aan Indonesië. Aruba wenst afscheiding van Curagao Arubanen hebben aan de raad van politie van Aruba een verzoekschrift aangeboden, waarin naar voren wordt gebracht, dat de Arubaanse bevolking een staatsrechtelijke af scheiding van Aruba van Curasao wenst met de bedoeling rechtstreeks onder de Kroon te komen. In het verzoekschrift wordt gewezen op de tegenstrijdige belangen tussen deze zustereilanden. De ondertekenaars zien als enige oplossing, Aruba een zelfstandige positie te geven recht streeks onder controle van de Neder landse regering. Nadat van dit verzoekschrift een afschrift was gezonden aan H. M. de Koningin is een deputatie uit de on dertekenaars door de Staten van Cu rasao ontvangen. Op deze vergade ring werd door de deputatie er nog eens de nadruk op gelegd, dat de wens tot staatsrechtelijke afschei ding is voortgekomen uit alle lagen' van de bevolking en dat de afschei ding slechts betrekking heeft op het e'land Curagao. Aruba is verlangend de band met Nederland en de Kroon te handhaven. Ook niet voor Italië De Ned. Chemici, de 'heren dr. J. F. Arens en dr. D. A. van Dorp zijn er na jaren werken in geslaagd in de laboratoria van de N.V. Organon 'te Oss, de Vitamine A op kunstmatige wijze te bereiden. Nergens ter wereld was dit, ondanks vele pogingen tot nog toe gelukt. Zittend dr. van Dorp, staande dr. Arens. De Veiligheidsraad heeft Honga- rlje's aanvrage voor het lidmaatschap van de V. N afgewezen. De aanvrage kreeg slechts d^ steun van Syrië, de V. S brachten haar veto u 'en de 9 andere landen onthielden ziih van stemming. Vervolgens kwam de Italiaanse aanvraag ter sprake, welke door de V. S. werd gesteund, daar deze het als onrechtvaardig beschouwen, „dat Italië buiten de V. N. wordt gehou den omdat een der grote mogendhe den het vredesverdrag met heeft ge ratificeerd". De Australische afgevaardigde stelde voor om de algemene vergade ring der V. N. over Italië's toelating te laten beslissen, doch Gromyko (S. U.) verklaarde zich tegen het voor stel, daar het ,,de Veiligheidsraad passeert en dus in strijd met het handvest der V. N. is". Gromyko zei- de voorts, dat geen lidmaatschaps- aanvragen van Italië, Hongarije, Roe- menië, Bulgarije of Oostenrijk in be handeling kunnen worden genomen alvorens de vredesverdragen met deze landen van kracht zijn. Het Australische voorstel verwierf 9 stemmen, doch de Sovjet-Unie en Tito tegen kerkelijk huwelijk en kinderdoop In Joego-Slavië 'wordt momenteel een grootse reclame gemaakt voor het burgerlijk huwelijk, met uitslui ting van het kerkelijke. „Men moet zich van de oude vooroordelen be vrijden en een begin maken met het nieuwe leven van de progressieve mens", aldus de propaganda. Het kerkelijk huwelijk is voor militairen en communistische functionarissen verboden. De overige ambtenaren worden, indien zij voor de Kerk hu wen, streng gecontroleerd. In een circulaire heet het, dat zij als „poli tiek onbetrouwbaren" geen belang rijke functie xunnen vervullen. Ook de kinderdoop moet het ont- geldep: „De kinderdoop is een mis drijf, een dwang. Voor het 18e le vensjaar moet niemand gedoopt worden en dan nog moet ieder vrij willig een besluit nemen", zo heet het. Er is reeds sprake van, dat in over eenstemming met de „Volkswil", het verboden zal worden aan personen beneden 18 jaar he:. Doopsel toe te dienen. Tegenover dit alles staat, dat kinderen van nauwelijks vijf jaar wel eën gedwongen communistische op voeding krijgen. ENGELAND STAAKT OMWISSE LING VAN PONDEN IN DOLLARS. Engeland heeft met ingang van gisternacht de overeenkomsten met andere landen, waarbij de uit han delstransacties verkregen ponden sterling konden worden omgezet in dollars, opgeschort. Dit Woensdag avond in een door de minister van Financiën, Dalton, gehouden radio rede bekendgemaakt. H#t besluit is het resultaat van de sinds drie dagen in Washington gevoerde besprekin gen om tot verzachting van de voor waarden der indertijd door Engeland verkregen dollarlening te komen, aangezien de dollars te snel werden geabsorbeerd, met het gevolg, dat de lening spoediger is uitgeput dan in de bedoeling lag. „De beslisisng zal ongetwijfeld over een wijd gebied grote beroering in de handel veroorzaken", aldus zeide Dalton, „maar zij is onvermijdelijk. Door de inwisselbaarheid van ster- lingsaldi, waartoe Engeland sinds 15 Juli krachtens de leningsvoorwaar den verplicht was, werden de moei lijkheden van de dollartekorten der andere landen op onze schouders af gewenteld". Polen onthielden zich, waarmee Gro myko opnieuw zijn veto uitsprak. Sprekende over Oostenrijk, ver klaarde de Amerikaanse afgevaar digde, dat zijn regering de militaire bezetting van dit land niet meer no dig acht en dat deze onmiddellijk dient te worden beëindigd. Hij voeg de er aan toe, dat zulks slechts door de onvermurwbare houding van Rus land nog niet was geschied. Oosten rijks aanvrage verkreeg ten slotte 8 stemmen, Frankrijk en Polen ont hielden zich van stemming en Rus land stemde tegen, waarmede het thans 18 keer van het veto-recht ge bruik heeft gemaakt. Zowel Engeland als de V. S. ver klaarden niet de overtuiging te heb ben, dat Roemenië en Bulgarije in staat zijn de verplichtingen van het handvest na te komen. De aanvragen van Roemenië Bulgarije werden afgewezen. Beiden landen verkregen de steun van Syrië, terwijl de' V. S. in het ge val van Bulgarije tegenstemde, doch zich ten ópzichte van Roemenië van stemming onthield. De 9 andere lan den onthielden zich 'in beide geval len van stemming. De Amerikaanse afgevaardigde verklaarde, dat de Veiligheidsraad zich klaarblijkelijk in een impasse bevindt en stelde voor de algemene vergadering over de aanvragen voor het lidmaatschap te laten beslissen. Hij trok echter zijn voorstel in toen Gromyko duidelijk maakte, dat hij zijn veto er tegen uit zou brengen. Limburg hersteld zijn kerken. Ner gens in ons land zijn zoveel kerken beschadigd als in Limburg. Nu twee jaar na de bevrijding komt er einde lijk wat materiaal om het herstel van deze kerken ter hand ie nemen. We deropbouw van de Martiunskerk te Venlo. Nieuwe massagraf bij Berlijn gevonden Het met Engelse vergunning ver schijnende Berlijnse dagblad, de „Te- legraf" heeft bericht, dat in een bos ten Oosten van Berlijn (Russische bezettingszone) in een ondiep mas sagraf de lijken zijn gevonden van 20 mannen, die op geheimzinnige wijze zijn doodgeschoten. Het blad beweerde inlichtingen te bezitten, dat deze mannen geen slachtoffers waren van oorlogshandelingen en dat zij negen a twintig weken geleden begraven zijn. Medegedeeld werd, dat Duitsers, die in de buurt wonen, gezegd hadden dat zij kortgeleden herhaaldelijk geweren en machine geweren hadden horen schieten Volgens het blad was de bevolking in de buurt vervuld van een „begrij pelijke angst". De Duitse politie heeft een „koorts, achtig onderzoek" ingesteld, maar dit onderzoek is spoedig en zonder gerucht beëindigd. Bij het onderzoek zopden de lijken geïdentificeerd noch verwijderd zijn. CONGRES TER ERE VAN DE KLEINE H. THERES1A. Van 23 tot' 28 September a.s. wordt te Parijs een nationaal congres ge houden ter' ere van de Kleine H. The- resia. De openingsplechtigheid zal schiéden in de basiliek van Notre Dame. Verscheidene redenaars zullen in de grote zaal van het Paleis Chail- lot toespraken houden, terwijl het re liekschrijn van de heilige op 27 Sep tember naar het Pare des Princes zal worden overgebracht,- alwaar een nachtfeest wordt gehouden. Dit schrijn wordt de volgende dag, na een plechtigheid in de Kathedraal naar Lisieux teruggebracht, waar de feestelijkheden tot 30 September worden voortgezet. •Dialoog „Mens, wat heb ik 'n angst uitgestaan!" „Nou, dat dde bakkers gingen staken." ,,'t Zal waar wezen, juffrouw." „Nou, je had me man es motte horen, als-ie 's ochtends geen brood naar z'n werrek kon mee krijgen. D'r was geen land met hem te bezeilen geweest". „Wat u zegt." „Ja, maar ze doen het geluk kig niet. Nou, ikke blij, dat be grijp je- Ik kan ze wel zoenen." „Zeg, dat maar niet hard op, juffrouw, anders gaan ze nog su biet in staking." „Hé-héé-hé .Maar snap u dat nou?" „Watte?" „Wat heb die minister nou an een cent." „Hij ken het zeker ook niet betalen!" „Ken je net denken! Laat-ie die kerels dat ene centje cadeau geven. Mijn 'n zorg. Zou u voor één cent in die hitte voor een oven willen staan?" „Ikke niet, dank je wel." „Nou dan!" Een van de grootste economi sche problemen van onze gelei de economie is al weer opgelost, 't Is eigenlijk doodeenvoudig! Op den duur slechts drie of vier oefencentra. Naar „Trouw" verneemt, zijn bij het departement van Oorlog plannen in voorbereiding, die een belangrijke concentratie van de legering der ver schillende troepenonderdelen be ogen. Voor de oorlog waren de onder delen over een groot aantal garni zoenen verdeeld. Na de oorlog waa door het verloren gaan van veel ka zerneruimte de spreiding over het gehele land nog groter geworden. De bedoeling is nu, op enkele grote oefenterreinen, zoals b.v. op de Drentse heide, de Veluwe en Noord- Brabant, waarop oefeningen in divi- sieverband gehouden kunnen wprden, de garnizoenen in de omliggende plaatsen te concentreren. Het gevolg hiervan zal zijn, dat in verscheidene grote steden in het Westen, zoals Amsterdam, Den Haag, Leiden, geen garnizoenen van nieuwe, voor voor oefening bestemde lichtingen meer zullen liggen. Men is reeds ten dele met de uit voering dezer plannen begonnen. In Den Haag b.v. liggen alleen nog on derdelen, die daar ter plaatse een functie uitoefenen. Bij de indeling van de nieuwe lichtingen wordt al gewerkt met de aanduidingen Noord, Centrum. Zuid. Door deze concentratie zullen tal van gebouwen en kampen, die thans door militairen in gebruik zijn, vrij komen en voor andere doeleinden gebruikt kunnen worden. DE UITZETTING VAN IN NEDERLAND GEVESTIGDE DUITSERS „Behoort uit overweging van men selijkheid; de uitzetting van hier te lande gevestigde Duitsers, en staten- loze-gewezen Duitsers, op grond van gevaar voor de publieke rust, niet te worden beperkt tot die personen, wier gevaarlijkheid uit voldoende vaststaande feiten is gebleken", al dus vraagt de heer Roolvink (k.v.p.) aan de minister van. justitie, „en zo ja, wil de minister dan de deuglijk- heid van het onderzoek naar de hou ding van de betrokkene bevorderen?" De heer Rolvink betoogt verder, dat de aan naturalisatie verbonden kos ten voor vele voor de oorlog hier woonachtige Duitsers en statenloze gewezen' Duitsers destijds een belet sel vormden om naturalisatie te ver zoeken. Indien de minister bekend is, is hij dan bereid bij de toepassing van de voor uitzetting geldende, maatstaven met name het verrichten van Duitse krijgdienst en hét zenden van kin deren naar de Duitse school, reke ning te houden met de omstandig heid, dat deze weinig draagkrachtige personen de volle druk van de bezet tende macht hebben moeten onder gaan, voor welke de meer kapitaal krachtigen zich door naturalisatie hebben kunnen vrijwaren. Het Haarlemse Tribunaal heeft Woensdag gunstig beschikt op het verzoek tot vrijlating van de verffa- brikant P. S. en zijn procuratiehou der J. W., beiden uit Zaandam. Zij waren er van beschuldigd, geduren de de bezetting verf aan de Duitsers te hebben geleverd tot een bedrag van 4 millioen gulden. GROTE BRAND TE HEUSDEN. Elf boerderijen in de as gelegd. Gistermiddag omsteeks een uur ont stond er brand in een heg nabij een boerderij te Heusdën. Door de wind aangewakkerd sloeg deze brand over op de nabij gelegen boerderij en van hieruit op tien an dere boerderijen, zodat in het ge heel elf boerderijen een prooi der vlammen werden. De brandweren van Helmond en Venlo alsmede de plaatselijke brand weer bestreden het vuur. De brand weer kon slechts v/ater betrekken uit één brandput. Zij moest zich daarom beperken tot het vrijhouden van enkele belendende panden aan één zijde der straat. Zo werd ten slotte het vuur ge stuit. De brandwerer van Venlo en Helmond konden pas mede optreden teen men over een kilometer lengte uit de kasteelgracht water had ge pompt Veel huisraad, landbouw-werktui- gen en landbouwmachines, alle win tervoorraden turf, de gehele oogst, varkens ,en een paatd verbrandden éveneens. Verzekering dekt slechts ten dele de, schade. TIEN BOERDERIJEN IN BEERS AFGEBRAND. In Beers (N.B.) ontstond gister middag een enorme brand, waarvan een tiental boerderijen en verder tal rijke hooimijten, kippenhokken etc. ten offer vielen. De brandweer uit Mill, Grave, Cuyk en Nijmegen namen aan het blussingswerk deel, maar konden het door de felle Oostenwind aange wakkerde vuur slechts moeilijk be dwingen BRAND IN HEÈSCH BIJ OSS. In Heesch bij Oss is gisterenmid dag door onbekende oorzaak brand uitgebroken in een wooncomplex, ge. legen aan de rijksweg den Bosch Nijmegen, waarin drie gezinnen wa ren gehuisvest. Van de inboedels van twee der inwonende kon nagenoeg niets gered worden. Een gedeelte dat door een brandmuur gescheiden was, bleef behouden. Verzekering dekt slechts gedeeltelijk de schade. De brandweer kon wegens gebrek aan water niets uitrichten. TWEE LANDHUIZEN DOOR BOSBRAND VERWOEST. Gistermiddag omstreeks 4 uur woedde een hevige bos- en heide brand in het gebied ten Oosten van Bennekom. Daar tniet alleen grote beduchtheid bestond voor de bossen, maar ook voor de vele landhuizen in deze prachtige omgeving, werden de brandweren van de gehele Veluwe- zoom gealarmeerd. Ook van de gar-- nizoenen van Ede en Arnhem werd assistentie gevraagd. Duizenden mili tairen, de Veluwse bosbrandweer en de brandweren van Ede, Arnhem, Renkum, Wageningen en Bennekom bonden de strijd met de vlammen ban. Omstreeks 6 uur kon gezegd worden, dat men het vuur meester was. Enkele honderden H.A. heide en dennenbos gingen in vlammen op; twee landhuizen brandden tot de grond toe af. BRAND IN LEDERFABRIEK. In de lederfabriek „Rosario" te Dongen is brand uitgebroken. De oorzaak is te wijten aan broei van pakken haar. WATERNOOD IN OOST-BRABANT. Tijdens deze hete zomerdagen is weer gebleken'dat de installatie van de waterleiding maatschappij Oost- Brabant niet de vereiste capaciteit kan ontwikkelen. Vele gemeenten zitten in de namiddag zonder water. Men is thans met proefboringen be gonnen in de buurt van Berghem bij Oss. Men hoopt in de loop van 1948 met een nieuw pompstation gereed te komen. £m i'coWizZtie „De God van de vrede zal zijn lief de voor vreedzame zielen tonen en tot veryulling van hun wensen we gen vinden, die wij nog niet kunnen doorzien". Hugo de Groot.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1947 | | pagina 1