9e Celcbe Soincmt Djokja blijft bij haar arbitrage-eis Amerika doet nieuw aanbod van goede diensten Chinezen gaan zelf verdedigen Hongaarse verkiezingen in nieuwe stijl Grote brand in het Reichswald MAANDAG 18 AUGUSTUS 1947 Bureaux Papengracht 32. Giro 103003. Telef.: Administratie, Advertenties 20826. Redactie 20015, Directie, drukkerij en abonnementen 2C935. Directeur: C. .1. VAN HAMEKSVELD. Hoofdredacteur: TH. WILMER. waarin opgenomen „DE BURCHT" KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN 37e JAARGANG No. 11166 Abonnementsprijs 0.26 per week. 1.10 per maand, 3.25 per kwartaal. Franco per post 4. Advertenties: 15 cent per m.m. Ingez. mededelingen dubbel tarief. Bij contract belangrijke korting. Telefoontjes: 30 woorden 1.50. „Politiek" IN de nieuwe tijd bloeit nog volop de oude „politiek", de partij-poli tiek, die door iedereen wordt ge smaald als verouderd, en terecht maar die nog maar al te veel in de pract'k wordt gevolgd. Wij hebben dat kunnen constate ren, wanneer de regering-Beel socia le maatregelen nam, die door het volk werden gewaardeerd dan gingen er aanstonds stemmen op, om te ver klaren, dat het eigenlijk de Partij van de Arbeid was, die dat had we ten te bereiken en die de Kath. Volkspartij had meegetrokken. En nu loopt het in Indië niet naar de zin van de P. v. d. A. En ook niet zoals wij het zouden wensen! En nu is de K. V. P. de schuldige in de re gering. Zo schrijft b.v. „Vrij Neder land" van verleden week. „Wanneer het Nederlandse so cialisme in deze grote beproeving op dit ogenblik gefaald heeft, ligt dit tellig ten dele aan een on willige coalitie-partner. Het poli tieke katholicisme is ten onzent van uitgesproken conservatieve signatuur! Men herinnere zich, hoe in de P. v. d. A. Schermerhorn is geroemd als de groot man. in wien heel het Ne derlandse volk vertrouwen kón en moest hebben. En nu zouden wij wil len vragen: Is „Vrij Nederland" het in de Indonesische kwestie het met Schermerhorn eens? Duidelijk is het o.i., dat deze vraag niet bevestigend kan worden beantwoord.' Maar het blad zal toch niet beweren, dat óók de politiek van Schermerhom ten dele op rekening van een „onwillige coalitie-partner" moet worden ge schreven? De K. V. P. moet de zondebok zijn. Maar als er dan een zondebok moet worden gevonden, dan kunnen de feiten uitwijzen, dat deze niet moe ten worden gezocht bij de K. V. P. in tegenstelling met de P. v. <1. A. In de belangrijke momenten van het ieder teleurstellende Indonesische ge schil zijn deze partijen saamgegaan. BENOEMINGEN BISDOM •HAARLEM. Z. H. Exc. de Bisschop van Haar lem heeft benoemd tot: Professor aan het Theologicum te Warmond, de Zeereerw. Hooggel. Heer A. Ham- merstein; tot Kapelaan te Lisse (H.H. Engelbewaarders) de W.E. Heer W. J. Berger; Koog aan de Zaan de W.E. Heer G. A. van Ettinger; te Wester- Blokker de W.E. Heer Tb. J. Kramer, neomist. Vervolgens tot leraar aan het Seminarie „Hageveld" te Heem stede de W.E. Zeergel. Heer A. P. F. Angevaare; tot Kapelaan te Obdam de W.E. Heer P. J. Krol, neomist. Tot Rector te Buitenveldert (St. Joseph's Huis) de W.E. Heer A. A. M. C. Riet veld; te Ouderkerk a. d. Amstel (Theresia-Rustoord) de W.E. Heer B. D. Koopen, die Kapelaan, was te Noorden. Te Haarlemmerliede de W.E. Heer Th. G. J. Kloeg, neomist; te Badhoevedorp de W.E. Heer G. J. P, van eer Bijl; te Diemen de W.E. Heer M. W. Meiman, die Kapelaan was te Amsterdam (Gesticht de Voorzienigheid). Verder tot Kapelaan te Castricum de W.E. Heer J. H. Tes- selaar; te Enkhuizen de W.E. Heer W. Oostveen; te Heer-Hugowaard (H. Hart) de W.E. Heer G. J. Klinken berg, neomist; te Velsen-Noord de W.E. Heer J. B. M. Schoonebeek; te Warmenhuizen de W.E. Heer F. M. van der Zon; te Limmen de W.E. Heer J. v. d. Stap; te de Kwakel de W.E. Heer J. J. M. Agterof, neomist; te Lutjebroek de W.E. Heer W. F. Perquin; te Hoek van Holland de W.E. Heer M. v. d. Ploeg, neomist; te 's-Gravenhage (H. Joseph) de W.E. Heer W. J. F. de Lange; te Haarlem (H. Joannes de Doper) J. L. W Witte- man; te Den Helder (O. L. Vr. Onbev. Ontv.) de W.E. Heer P. J. de Wit; te Rotterdam (H.H. Martel, van Gor- cum) de W.E. Heer H. N. M. v. d. Plas; te Poeldijk de W.E. Heer P. van Vliet; te Sloten de W.E. Heer J. H. Warmerdam; te Assendelft de W.E. Heer E. van Diepen, neomist; te Weesp de W.E. Heer Th. J. Scholtes; te Hoog-Karspel de W.E. Heer P. W. van Leeuwen; te Berkel de WE. Heer A. H. Schrama; te Roelofarendsveen de W.E. Heer G. J. Groen; te War mond de W.E. Heer A. W. de Greef, neomist; te Langeraar de W.E. Heer A. Buis; te Rotterdam (H. Liduina) de W.E. Heer A. van der Voorn; te Heilo de W.E. Heer J. A. J. Adank: te Leimuiden de W.E. Heer B. A. M. Vroklage; te Zandvoort de W.E. Heer V. G. Nijman, neomist; te Naaldwijk de W.E. Heer P. M. E. von Fisenne; te Rotterdam (H. Franciscus van Ass.) de W.E. Heer J. G. Sul; te Bui ten veldert de W.E. Heer J. Tol; te Schagen de W.E. Heer G. A. de Bot, die Kapelaan was te Uitgeest. Ten slotte tot Kapelaan te Voorschoten de W.E. Heer R. H. M. Middelhoff; te Reeuwijk de W.E. Heer N. P. Duyn, te Wognum de W.E. Heer S. H. J. van der Meer, neomist; te Middelburg de W.E. Heer H. C. de Graaf; te Sant poort de W.E. Heer B. A. Pronk; te Kudelstaart de W.E. Heer J. Sikkink, neomist; te Noordwijkerhout (H. Victor) de W.E. Heer W. J. de Graaff; te Waddinxveen de W.E. Heer J. P. Seijsener, neomist. TREINONGELUK IN PORTUGAL. Zaterdagavond is tussen Alhandra en Vilafranca, 65 Km. ten Noorden van Lissabon, een goederentrein ont spoord. die bij uitzondering vier wa gons met passagiers had meegeno men. Volgens Reuter zijn 16 perso nen om het leven gekomen en 90 ge wond geraakt. De Portugese spoor wegen hebben een officieel onder zoek laten instellen. Er zouden zich geen buitenlanders onder de slacht offers bevinden. 117ALTER FOOTE, de Amerikaanse consul-generaal te Batavia, heeft Zaterdag aan de republikeinse regering een nota doen toekomen, waarin de Amerikaanse regering haar aanbod van goede diensten her haalt, doch ditmaal een duidelijk en onomwonden antwoord van de Re publiek verlangt of zij het aanbod wenst te aanvaarden, ja of neen en zulks zonder beperkende voorwaarden, aangezien anders de Amerikaan se regering het aanbod als afgewezen zal dienen te beschouwen. Op deze laatste aanbieding van Ame rikaanse zijde heeft Djokja opnieuw geantwoord, dat een internationale commissie zal dienen te arbitreren. Djokja herhaalt het verzoek, dat de goede diensten der V. S. zullen be staan uit het uitoefenen van invloed op de Nederlandse regering en de Veiligheidsraad om in te stemmen met arbitrage. Ten slotte wijst Djok ja er op, dat naar de mening der republikeinse regering het Australische aanbod, ten gevolge waarvan de zaak voor de Veiligheidsraad is gebracht, het Amerikaanse aanbod niet in de weg behoeft te staan. Op Madoera werden onze patrouil les herhaaldelijk beschoten. Op Zuid-Sumatra werd hinder on dervonden van sluipschutters in de omgeving van Kajoeagoeng. Te. Man- dar, op Zuid-Celebes, meldden zich zeven terroristen. Op 16 Augustus Aanbod verworpen Door dit antwoord heeft de repu blikeinse regering dus wederom het aanbod omzeild. Er is ditmaal geen twijfel aan of de républiek de draag wijdte van haar antwoord wel begre pen heeft, want de Amerikaanse con sul-generaal Foote had instructie om aan de Indonesische autoriteiten ter kennis te brengen, dat indien zij bleven vasthouden aan een bepaalde wijze van overeenstemming, zoals zij tot dusver gedaan hebben, zonder er rekening mede te houden of dit ook voor de tegenpartij aanvaardbaar is, het Amerikaanse aanbod van goede diensten noodzakelijk zou komen te vervallen. In dat geval zou voor de regering der V. S. geen ander alter natief openstaan dan aan de Neder landse regering en de Veiligheidsraad mede te delen, dat de Indonesische autoriteiten haar aanbod niet heb ben aanvaard. Republiek voelt zich souverein. Een woordvoerder van de republi keinse regering heeft verklaard, dat zijn regering de aanstelling van of ficiële vertegenwoordigers in India en Pakistan alsmede het zehden van gezanten naar de Arabische landen, overweegt. Het zenden van gezanten kan vol gens het Volkenrecht alleen een sou- vereine staat. In haar streven om zich als zulk een souvereine staat te gedragen wordt de republiek ge steund door besluiten als bijv. is ge nomen door de economische en so ciale raad der V. N., die besloten had om de republiek uit te nodigen tot de komende wereldhandelsconferen tie. Nederland heeft Zaterdag nog een laatste poging gedaan, om in dit besluit een wijziging te brengen, doch tevergeefs. De raad besloot met 12 tegen 5 stemmen (Engeland, Canada, Frank rijk, Nederland en de V. S.) en 1 onthouding (Turkije), de kwestie niet opnieuw te bespreken ondanks de mededeling van de Nederlandse delegatie, dat sommige leden van de raad twee weken geleden, toen deze besloot Indonesië uit te» nodigen, no^ niet over de kennis van alle feiten' beschikten. Verzoek tot landingsverbod in Egypte. De vertegenwoordiger van de In donesische republiek in Egypte heeft verzocht de Egyptische vliegvelden voor alle Nederlandse vliegtuigen te sluiten. Incidenten en botsingen houden aan. Nadat Zaterdag in het Nederlandse legercommuniqué was medegedeeld, dat de Nederlandse verliezen sinds het ogenblik, dat het bevel werd ge geven het vuren te staken, 29 doden, 91 gewonden en één vermiste heb ben bedragen, wordt in het commu niqué van Zondag gemeld: Rondzwervende benden van de T. N. I. leden op Oost-Java gevoelige verliezen, toen krachtig moest wor den opgetreden. Ten Zuiden van Djember heeft de bevolking 22 ram- pokkers uitgeleverd, onder wie een leider van de Masjoemi. In de sector van Malang waren wederom sluip schutters actief. Een dezer dagen werd de 35 ton we gende kluisdeur van de Lips fabriek te Dordreoht, welke bestemd is voor de Rotterdamse Bank aan de Cool- singel te Rotterdam, even thuis be zorgd. Het is de grootste kluisdeur in Nederland. bedroegen onze verliezen drie ge sneuvelden en twaalf gewonden. Voordat de Nederlandse troepen Lemah Abang bereikten, zijn aldaar de Nederlander Oudentaai met twee zoons en een dochter door de Repu blikeinen op beestachtige wijze ver moord. Op 23 Juli hebben de Repu blikeinen voor hun aftocht uit Mad- jalengka de gevangenis opengesteld, zodat thans tachtig ongure elementen in de omgeving van de stad rond zwerven. Ook van het eiland Bali worden verschillende incidenten gemeld, o.a. werd 8 K.M. ten Oosten van Sin- garadja de kampong Petandakan in brand gestoken. Er zijn 4 doden. Landingspoging bij Bengkalis? Een republikeins communiqué meldt, dat drie Nederlandse oorlogs schepen voor anker zijn gegaan in de mond van de rivier Siak, ter hoogte van het eiland Bengkalis, aan de Westzijde van Sumatra. De Neder landers trachtten op Bengkalis aan land te gaan, maar zijn daarin niet geslaagd, aldus het communiqué. De republikeinse regering te Djok ja heeft gisteren de doodstraf bevo len voor ieder, die schuldig bevonden wordt aan moord op Chinezen gedu rende de Nederlands-Republikeinse gevechten. De Republikeinse regering heeft verder o.m. gelast om de Chi nezen, die in bewaringskampen wa ren ondergebracht, onmiddellijk in vrijheid te stellen. Voorts moeten huizen van Chinezen, welke „tijdens de Nederlandse inval werden ver woest" opgebouwd worden. Indien huizen van Chinezen ver nield zijn, krijgen zij woonruimte toegewezen, terwijl zij, die door toe doen van de Republiek moesten eva cueren, naar hun woonplaatsen kun nen terugkeren, tenzij deze door Ne derlandse troepen bezet zijn. Het plunderen gedurende militaire acties kan met de kogel gestraft worden. Tot deze besluiten heeft, behalve de slechte indruk, die het Republi keinse optreden tegen de Chinese bevolkingsgroep in vele landen heeft gemaakt, zeker de radiorede, welke de Chinese consul-generaal in Bata via Zaterdagavond heeft gehouden, aanleiding gegeven. In deze rede werd aangekondigd, dat in alle on der Nederlands gezag staande gebie den de Chinese gemeenschap bezig is eenheden voor zelfverdediging te organiseren, omdat gewapende ben den doorgaan met Chinezen aan te vallen en hun bezittingen te plun deren. Deze eenheden bestaan uit sluitend uit Chinezen en worden door hen gefinancierd. „Om de gan se wereld te bewijzen hoe waarach tig onze motieven zijn, verzoek ik thans", aldus de consul-generaal „de Republikeinse regering hetzelfde te doen en aan de Chinese gemeen schappen op Republikeins gebied toe te staan ook zelfverdedigingseenhe den te vormen en hun wapens te ver schaffen". De mijnramp in Engeland Reeds 80 lijken geborgen De reddingsploegen, die in de En gelse mijn waren afgedaald om even tuele overlevenden van de Zaterdag gemelde mijnramp op te sporen, heb ben geen overlevenden meer aange troffen. Tot op heden zijn 80 lijken gebor gen. van de 117 mijnwerkers, die zich in dé mijn bevonden, hebben tien man ten tijde van de explosie zich weten te redden. Drie mijnwerkers kwamen 20 uur later levend te voor schijn. Er worden nog 24 mijnwer kers vermist. Slechts enkele lijken heeft men kunnen identificeren. Een gedeelte van de mijn is nog niet door zocht. De burgemeester van White haven heeft het initiatief genomen tot een nationale steunactie. voor de nagelaten betrekkingen van de om gekomen mijnwerkers. Het Britse verbond van mijnwerkers heeft een verzoek voor het houden van een of ficieel onderzoek ingediend, NIEUW OFFENSIEF IN CHINA. Uit Sjanghai wordt bericht, dat Chinese regeringstroepen een nieuw offensief in de provincie Sjangtoeng hebben ingezet met het doel dt spoor weg Tsinan-Tsjingtao weer voor het verkeer open te stellen. RESOLUTIE P. v. d. A. Op het Vrijdag en Zaterdag gehou den b itengewone congres van de Party van de Arbeid is met grote meerderheid van stemmen een reso lutie aangenomen, waarin men zijn vertrouwen uitsprak in de bereid heid van de regering, daar waar het nuttig en mogelijk is, ook van arbi trage gebruik te maken. Ook oordeelde het congres hét noodzakelijk, dat duidelijk wordt uit gesproken, dat de eenmaal erkende territoriale omvang van de Republiek en haar eigen politieke leven niet worden aangetast door de militaire bezetting en dat de Interimregering zo spoedig mogelijk zal worden ge vormd, i i samenwerking met de Re publiek en de andere Indonesische staten. Ten slotte bleek men van me ning, dat met groter kracht dan tot dusverre motst worden opgetreden tegen ambtenaren, die in hun ambt het regeringsbeleid weerstreven en dat een waarborg voor de goede uit voering van een progressief rege ringsbeleid moet worden gezocht in een collegiale leiding, weshalve men het behoud en zó nodig de hervor ming van de Commissie-Generaal ge wenst acht. Tegen de resolutie stemden 22 af gevaardigden. Churchill wil terugkeer tot vrije concurrentie Churchill heeft in een van zijn wo ning in Kent uitgezonden .-éde de be volking van Engeland ernstig ge waarschuwd. dat een bijna mateloze ellende en tegenspoed haar wacht, in dien zij zich onderwerpt aan totali taire- dwang en totalitair bestuur. Churchill beschuldigde de Labourre- gering van een groot wanbeleid door de Amerikaanse dollarslening zonder verstand en inzicht uit te geven, daarbij partijschap en klasse-voor- oordeel stellend boven de noden van het land, en van het voorstellen van maatregelen, welke ver blijven bene den het niveau, waarop de acute eco nomische crisis van Engeland moet worden opgelost. Het enig alternatief, aldus Churchill, is een intensieve strijd om het bestaan op basis van het systeem van concurrerende selectie. „Alleen door persoonlijke inspanning, vrije onderneming en vindingrijkheid met alle daaraan verbonden risico's en mislukkingen, met alle ongelijke beloningen en vergoedingen kan een bevolking van 47 millioen zich op dit kleine eiland in leven 'houden'*. De Nederlandse delegatie bij de Vei ligheidsraad 'te Lake Success, v.l.nx. Dr. E. van Kleffens, Dr. J.H. van Royen en Jhr. Mr. J. W. M. Snouck Hurgonje. RADICALE HERVORMINGEN IN FRANS-VOORINDIë. Zo spoedig mogelijk zal aan de Franse Nationale Vergadering een voorstel worden voorgelegd tot radi cale hervormingen in Frans-Voorin- dië, waardoor de vijf Franse neder zettingen aldaar practisch volledige autonomie zullen verkrijgen en haar status zal worden gewijzigd. Zij zul len in een federatie verbonden wor den. DE IRGOEN DOET BEROEP OP DE ARABIEREN. De Joodse verzetsorganisatie Ir- goen Zwai Leoemi heeft een beroep op Arabieren en Joden gedaan de vijandelijkheden te staken en teza men de gemeenschappelijke vijand te bestrijden. Zij waarschuwde de Ara bieren dat zij machtig genoeg was om „alle Arabische moordenaars" onscha delijk te maken. Zeven van de tien partijen in Hon garije, die een aanvraag hebben inge diend. hebben toestemming gekre gen aan de 31 Augustus te houden verkiezingen deel te nemen, aldus Radio-Boedapest. Het zijn de partij van onafhankelijke kleine bezitters, de communistische partij, de soc.- dem. partij, de nationale boerenpar tij, de radicale partij en twee demo cratische partijen. De vier eerstge- Zaterdagmiddag is in het Reichs wald, dat zich over grote afstand langs de Limburgse grens uitstrekt, een enorme brand ontstaan, dien men gisteravond nog niet meester was. Ten Zuiden van Groesbeek brandde het Reichswald over een afstand van minstens 15 k.m. Onophoudelijk hoort men de explosies van de phos- phorbommen en de benzineblikken, die hier in grote hoeveelheden lig gen opgeslagen. De brandweren van Kleef en Goch bestrijden met enige honderden brandweerlieden het vuur door het aanleggen van dammen. De brandhaard moet zijn ontstaan in de dennenbossen nabij Kleef. In deze bossen hadden Nederlandse fir ma's veel hout gekapt voor de Ne derlandse kolenmijnen. Enige hon derden Nederlandse werklieden vin den hier hun werk. Een grote hoe veelheid hout lag voor verzending naar Nederland gereed. Leve de vrijheid Honderden doden De grensstreken van de Pendsjaab, waar de afscheiding tussen Pakistan en Hindoestan gisteren is gemaakt, waren gisteren practisch in staat van oorlog. Uitgebreide vechtpartijen braken uit toen de beslissing van de grenscommissie bekend gemaakt werd- Calcutta, een stad van 2 mil lioen 250.000 inwoners, van wie een derde deel Mohammedanen, werd toegewezen aan Hindoestan. Paki stan krijgt Lahore, hoofdstad van de Pendsjaab, met een bevolking van 640.000. De gevechten, die tot nu toe in La hore elke dag 100 slachtoffers maak ten, zijn nog toegenomen in hevig heid. De gouverneurs van Hindoe stan en Pakistan, Nehroe en Ali Khan hielden een conferentie om maatregelen te bespreken tot het be ëindigen van de burgeroorlog. Zij be sloten de troepen in de Jendsjaab ogenblikkelijk te versterken. Twee en een halve brigade infanterie zijn reeds op weg. Gisteren vonden verscheidene bot singen plaats tussen betogers en de politie. Zelf nam de politie deel aan de gevechten van godsdienstige sec ten onderiing. Verscheidene dorpen werden verbrand. In een klein werd de volledige Hindoe-bevolking van 71 zielen uitgemoord. Onder de slachtoffers te Lahore werden voor aanstaande Mohammedanen gevon den. De beide partijen hebben be loofd de beslissingen van de grens commissie te aanvaarden, maar men acht het niet onmogelijk, dat zij ce toestand niet meester kunnen. Volgens het A.N.P. wijst men van Nederlandse zijde op de vele bran den, die in het Reichswald hebben gewoed sinds de Nederlanders hier begonnen zijn hout voor hun mijnen te kappen. Men spreekt dan ook het vermoeden uit dat hier sabotage in het spel is, terwijl men weinig ge loof hecht aan de beweringen, die van Duitse zijde over de oorzaken van deze branden zijn wereldkundig ge maakt. Ongeveer 120 k.m. ten Westen van Honoloeloe heeft Zaterdagnacht een vliegend fort van de Amerikaanse luchtstrijdkrachten met George Ache- son, politiek adviseur van generaal MacArthur en verscheidene hoogge plaatste officieren, onder wie enige generaals van de Amerikaanse be- zetingstroepen in Japan aan boord door benzinegebrek een noodlanding op zee moeten maken. Het toestel was van Tokio op weg naar de Ver enigde Staten. Een kotter is er met behulp van marine-vliegtuigen in geslaagd drie personen te redden. De tien andere passagiers zouden zijn verdronken. Reuter meldt, dat Atcheson om het leven is gekomen. Atcheson was voor zitter van de vier mogendhedenraad voor Japan en politiek adviseur van generaal MacArthur. De Amerikaanse officieren waren op weg naar Washington om stafbe sprekingen bij te wonen. NAAR EEN „VRIJE REGERING" IN GRIEKENLAND? Generaal Markos, de opperbevel hebber van de Griekse guerilla- strijdkrachten, heeft in een radio boodschap verklaard, dat koning Paul zou worden onttroond en zijn dy nastie vervangen door .epn nieuw volksregiem". Deze verklaring wordt beschouwd als een voorbode van de vorming van een „vrjje Griek se regering". 1 OCTOBER WEER TELEFONEREN MET DUITSLAND. Naar de „Tijd" verneemt zal met ingang van 1 October a.s. het telefo nisch contact tussen Nederland en Duitsland gedeeltelijk worden hervat. Met ingang van die datum zullen met de Britse en Amerikaanse zone weer zakelijke en officiële telefoon gesprekken kunnen worden gevoerd. Zakenlieden, die veelvuldig met Duitsland moeten telefoneren, zullen daartoe een speciale vergunning bij de Kamer van Koophandel moeten aanvragen. Voor incidentele gesprek ken is deze vergunning niet vereist. noemde vormen de regeringscoalitie. De drie partijen, die nog geen toe stemming hebben ontvangen, moeten hun aanvraag Maandag opnieuw in dienen, vergezeld van een aanbeve ling. Volgens te Washington ontvangen berichten zouden ongeveer een mil lioen Hongaren 20 procent van de kiezers reeds van stemming zijn uitgesloten, op grond van de vreemd ste beschuldigingen. Zo zouden Jo den gediskwalificeerd zijn, omdet zij lid van nazi-organisaties zijn geweest en fabrieksarbeiders op grond van het feit, dat zij tot de vroegere landadel hebben behoord. Voorts zouden dui zenden kiezers niet mogen stemmen, omdat zij ontoerekenbaar verklaard zijn. De Amerikaanse regering lid van de geallieerde controlecommissie voor Hongarije maakt zich ernstig zorgen over de berichten uit Boeda pest over verregaand misbruik van de nieuwe Hongaarse kieswet, die toch al veel beperkende bepalingen bevat. Het Amerikaanse ministerie van buitenlandse zaken beschuldigt in dit opzicht de verkiezingsinstan- tiés, door de communisten be heerst worden. DE H. VADER STUDEERT ARABISCH. In verband met de diplomatieke betrekkingen tussen de H. Stoel en Egypte en Libanon, is Z, H. de Paus bezig Arabisch te studeren. Zoals men weet, is Z. H. momen teel 71 jaar oud en spreekt hij onbe rispelijk Frans, Engels, Duits, Spaans en Portugees, terwijl hij ook het Hongaars, dat algemeen bekend is als de moeilijkste Europese taal, volkomen beheerst. (Dat Z.H. boven dien Latijn, Grieks en Italiaans be heerst, kan als vanzelfsprekend gel den). Aldus de Romeinse correspondent van de „Gelderlander". Wij kunnen hieraan nog toevoegen, dat de Paus de Nederlandse taal wel niet kan spreken, doch geregeld ook een Ne derlandse krant leest. TWEE DODEN BIJ MOTOR ONGELUK. Zaterdagavond heeft in de Punt (gemeente Vries) een ernstig motor ongeluk plaats gehad, waarbij zowel de 30-jarige Jac. Berg uit Leusden als zijn duopasagier, de 27-jarige W. Hartlief uit Paterswolde op slag wer den gedood. De oorzaak van het on geval is waarschijnlijk de te grote snelheid, waarmee B. een bocht nam. De motor kwam met enige pa len en bomen in aanraking, waarna de opzittenden tegen de grond wer den gesmakt. De motor werd zwaar beschadigd. £eti feoueöje... Een voorbeeld, hoe wij moeten bid den, werd ons gisteren weer gegeven door de Kerk in de „Collecta". het Gebed voor het Epistel (12de Zondag na Pinksteren): „Laat ons bidden. Almachtige en barmhartige God, aan Wiens mild heid het is te danken, dat Gij door Uw gelovigen waardig en naar beho ren wordt gediend, geef, zo smeken wij, dat wij zonder hindernis snellen naar hetgeen Gij hebt beloofd".

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1947 | | pagina 1