3)e Qoidw Sou/WMit Neutraal onderzoek, geen arbitrage Malino-gebieden niet toegelaten Nederlandse verliezen in Indië Adm. Helfrich herdenkt Japanse capitulatie Naar HUIBERS ZATERDAG 16 AUGUSTUS 1947 Bureaux Papengracht 32. Giro 103003. Telef.: Administratie, Advertenties 20826. Redactie 20015, Directie, drukkerij en abonnementen 20935. Directeur: C. 'Jl. VAN HAMERSVELD. 1 Hoofdredacteur: TH. WILMER. waarin opgenomen „DE BURCHT" KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN 37e JAARGANG No. 11165 Abonnementsprijs 1 0.26 per week, 1.10 per maand, 3.25 per kwartaal. Franco per post f 4. Advertenties: 15 cent per m.m. Ingez. mededelingen dubbel tarief, Bij contract belangrijke korting. Telefoontjes: 30 woorden 1.50. Juristerij IN een der dagbladen wordt het betoog, waarbij aan de Veilig heidsraad de bevoegdheid wordt ont zegd, in te grijpen in de Indonesische kwestie, neergehaald met de bewe ring: „juristerij"! Naar aanleiding hiervan merkt prof. Romme in de „Volkskrant" juist en scherp op: „Zij minachten het Recht om dat het toevallig in hun kraam niet te pas komt. Anders gezegd: zij zijn nog wat Duits georiënteerd". Inderdaad: Duits georiënteerd! Wij hebben tijdens de oorlog naar niets zo hartstochtelijk verlangd als naar de terugkeer van het Recht, als naar een objectieve, onpartijdige in terpretatie en toepassing van het Recht. En nü wil men dat Recht in een hoek duwen met de dooddoener: „Juristerij"! In het hier bedoelde ge val is het niet de énige keer, dat wij een dergelijk opzij-willen-schuiven van het Recht moeten constateren. Er leeft inderdaad, zij 't dan pok bi^ velen onbewust, een Duits georiën teerde mentaliteit, die het Recht minacht, als het voordelig is er geen rekening mee te houden. Wij moeten het Recht altijd eer biedigen en handhaven. Zeker wij weten heel goed, dat het hoogste recht het hoogste onrecht kan zijn (summum jus summa in juria), maar dat is in die gevallen, waarin klaarblijkelijk een beroep wordt gedaan op een recht, dat in schijn wettig is, doch in wezen im moreel. Geen machtsstaat, maar een rechts staat verlangen wij. Wij hebben tijdens de bezetting ondervonden, wat het zeggen wil in al zijn conse quenties als de machtsstaat de rechts staat vervangt. Maar dan moeten wij ook zijn pal staanders voor het Recht óók als het niet in onze kraam te pas komt! HET MARIA-CONGRES. Tot zijn grote vreugde "kan het Be stuur van het Maria-Congres thans mededelen, dat op één der dagen tij dens het Congres Z. H. de Paus via de radio het Congres zal toespreken. DE KERK IN JAPAN. Pater V. M. Egli O.P.., missionaris in Japan, heeft, zo lezen we in de „Msbd" goede verwachtingen voor de toekomst van het katholicisme in Japan, nu er, na de nederlaag, op igeestelijik terrein een zo radicale ver andering plaats greep. Een atoombom op geestelijk gebied noemde hij de verklaring van de keizer, dat het „verkeerd was, hem als een godheid te beschouwen". Toen enige jaren eerder pater Sauerborn in een preek datzelfde zeide, werd hij in de ge vangenis geworpen. Belangrijk Nederlands voorstel in Veiligheidsraad Mr. van Kleffens protesteert De E. H. B.O. Het aantal ongelukken op de open bare weg neemt steeds toe; in 1947 was het 100 groter dan over een zelfde tijdperk in 1946. Iedereen be grijpt, dat het van het grootste be lang is, dat ibij ongelukken goede deskundige hulp aanwezig is, waar door de dood of levenslange invalidi teit kan worden voorkomen. Bij het aantal ongelukken op de openbare weg komen nog de 150 a 200.000 slachtoffers, jaarlijks in ons land, van fabrieken, werkplaatsen enz, Van de z.g. huiselijke ongevallen is er geen statestiek. Verblijdend is het, dat ook te Lei den een onderafdeling „Eerste hulp bij ongelukken" (E.H.B.O.) in katho liek verband zal worden opgericht. Oók in Leiden is dat zeer gewenst, al beschikt men hier over een voor treffelijke Gemeentelijke Genees kundige Dienst. In kleinere plaatsen, is de wenselijkheid nóg dringerder. De katholieke E.H.B.O. is een zegen rijke uiting van christelijke naas tenliefde. Hét ideaal moet daarom zijn in iedere gemeente van ons land een katholieke E.H.B.O. Er zijn 600 Wit- Gele Kruisafdelingen in ons land en nog slechts 200 tellen een afdeling voor E.H.B.O. Het is, zoals wij zeiden, een zege rijke uiting van christelijke naas' ten-liefde gewonden bij te staan, ge wonden hulp te verstrekkenlicha melijke en geestelijke hulp. Niet al tijd natuurlijk zal er lichamelijke hulp verstrekken, welke van een ont- de ergste lichamelijke gevolgen kan afwenden, maar in zulke gevallen vóóral in zulke gevallen kan een katholieke E.H.B.O.'er geestelijke hulp vrstreken, welke van een ont zaglijk grote waarde kan zijn. Een goede cursus in E.H.B.O. is voor de deelnemers zelf èn voor de samenleving van zeer belangrijke be tekenis zelfs nog afgezien, van het directe dpel van zulk een cursus. Er worden mensen gevormd, die iets en véél voor een ander over hebben; die in moeilijke omstandigheden en ingewikkelde situaties het hoofd we ten koel te houden en de juiste op lossing te vinden. De katholieke Eerste Helpers kunnen zijn als barmhartige Samaritanen langs de weg, in het maatschappelijk leven- Zij laten de gewonden niet liggen, maar verzorgen hen... hun lichaam èn ziel. Dat is de schone ta<ak van de E.H.B.O. door katholieken! Morgen is de R.K. E.H.B.O.-dag. En morgenavond zal in het St. An- tonius clubhuis Lange Mare 43 wor den overgegaan tot oprichting van een afdeling Leiden van de R.K. E.H.B.O. j^ADAT DONDERDAG de Veiligheidsraad besloten had de Philippijnen tot de besprekingen over de Indonesische kwestie toe te laten en èeheel inconsequent van zijn eenmaal ingenomen standpunt de ver tegenwoordigers van Oost-Indonesië en West-Boreno geweigerd had. heeft gisteravond de Nederlandse vertegenwoordiger mr. van Klef fens het volgende voorstel gedaan: 1. Nederland en de Repbliek zullen elk een staat aanwijzen en deze twee staten samen zullen een derde staat benoemen, die door de twee eerstgenoemde staten als volkomen gezaghebbend en onpartijdig zal word-en beschouwd. De derde staat zal een aantal van zijn onderdanen naar Indonesië zenden om verslag over de toestand aldaar uit te brengen en daaraan de grootst mogelijke be kendheid geven. De goede diensten van deze staat kunnen ook worden gebruikt voor een onmiddellijke hervatting van de besprekingen tus sen Nederland en de Republiek en voor het uitbrengen van een rap port. 2. Alle beroepsconsuls te Batavia zullen van hun regeringen de opdracht krijgen om onmiddellijk een gezamenlijk rapport uit te bren gen over de huidige situatie op Java, Sumatra en Madoera". Mr. van Kleffens verklaarde ook, dat de Nederlandse regering geen arbitrage van de Veiligheidsraad kan aanvaar den, omdat zij de Veiligheidsraad niet bevoegd acht te arbitreren in een binnenlandse aangelegenheid van het Nederlandse Rijk. „Wie'arbitrage wenst," aldus con cludeerde mr. Van Kleffens, „staat een holle fraze voor, want de Repu blikeinse regering is niet in staat de aanbevolen maatregelen uit te voe ren". Mr. Van Kleffens wees er verder op dat de Veiligheidsraad succes had met de order tot staking der vijandelijkheden, omdat de Neder landse regering dit verzoek inwil ligde, maar niet omdat ze de be voegdheid van de Raad in deze er kent". „Wat is Uw doel", Vraagt de Nederlandse vertegenwoordiger, „er op toe te zien, dat orde en rust terugkeren of zo maar een order van de Raad te laten uitgaan, terwijl de Raad niet eens de bevoegdheid heeft om die te geven?" „Ik hoop", zo besloot mr. Van Mr. van Kleffens begon zijn rede van Vrijdagavond met een woord van „teleurstelling, beklag en pro test" namens de Nederlandse rege ring over de wijze, waarop de zaak in de Veiligheidsraad wordt behan deld. Het komt allemaal op hetzelf de neer: „de tegenzin om geen ster ker woord te gebruiken van de kant van de Veiligheidsraad om onze be langen op voldoende wijze te behar tigen". Eerst is mij een uitstel van twee uur geweigerd, terwijl ik drin gende instructies van mijn regering verwachtte. Vervolgens geldt de klacht de wijze, waarop de vraag omtrent de toelating van Oost-Indo- ftesië en West-Borneo is behandeld. Wij protesteren tegen dit meten met twee maten. In dit verband merkte de Nederlandse afgevaardigde nog op, dat hij niet inziet waarom de toelating van de vertegenwoordigers der beide genoemde gebiedsdelen, die op democratische wijze door hun volk zijn gekozen, niet wordt toege staan. Vervolgens beantwoordde mr. Van Kleffens de rede, welke Sjahrir de vorige dag had gehouden. In naam, aldus de Nederlandse af» gevaardigde, heeft Djokja in het Re publikeins gebied het gezag, maar in werkelijkheid delen allerlei plaatse lijke autoriteiten de lakens uit. De Republikeinse radio-propaganda be weert, dat de Indonesiërs in de Re publiek vechten voor hun vrijheid; maar wij bieden hun deze vrijheid aan, net zoals Oost-Indonesië en West Borneo die hebben en zullen hebben in de toekomstige federatie. Wij handhaven de orde en de rust ter wijl de Indonesische Republiek met haar regering van wel 30 ministers, geen orde en rust kan handhaven. Het gezag in het Republikeins ge- gebied berust bij personen, die him opleiding hebben genoten bij de Ja panse bezetters, bij profiteurs en baantjesjagers. EEN BEVEL, DAT DUIZENDEN het leven kostte. Is de Raad zich er wel van bewust, dat het verzoek om het vuren te staken door de Raad gedaan heeft geleid tot de dood van duizen den onschuldigen, die ten offer vie len aan de bloeddorst der Republi keinen? AUSTRALISCHE BOYCOT GEWIJZIGD. De federatie van transportarbei dersorganisaties in Sydney heeft Don derdag besloten tot een wijziging in de boycot van Nederlandse schepen in Australische havens. In de toekomst zal de boycot enkel gelden voor schepen, welke goederen, manschappen en wapenen vervoeren, welke zouden kunnen worden.gé bruikt t^gen de Indonesiërs. Kleffens „dat de Raad een recht vaardige en juiste oplossing voor het Indonesische geschil geeft en liefst vandaag nog, want de toestanr dringt daartoe". In zijn rede vestigde mr. Van Klef fens er ook nog de aandacht op, dat bij een hervatting van de onderhan delingen met de Republiek ook de beide staten Oost-Indonesië en West- Borneo in het geding zijn. Hij wees er op, dat het voor de Nederlandse troepen onmogelijk is hun acties te staken, als de Republiek doorgaat met het schenden van de order: staakt het vurèn. VERDAAGD. Het debat werd verdaagd1 tot de volgende week, zonder dat een be slissing is genomen over het Austra lische voorstel tot arbitrage door de Veiligheidsraad. DE HEER N. PALAR NAAR NEW YORK. Op uitnodiging van Sjahrir is de heer N. Palar (het vroegere Tweede Kamerlid, die zijn zetel heeft opge geven en uit de P. v. d. A. is getre den) gisteravond naar de Verenigde Staten vertrokken om hem van ad vies te dienen bij de besprekingen, die in verband met het Indonesische conflict voor de U.N.O. gehouden worden. „RIJKSEENHEID" ADVISEERT TERUGTREKKING UIT VEILIGHEIDSRAAD. Het nationaal comité „Handhaving Rijkseenheid" heeft een telegram aan de minister-president gezonden, waar in er bij de regering krachtig op wordt aangedrongen, onze vertegen woordiger bij de V.N. op te dragen, na de in laatste instantie af te leggen verklaring, de besprekingen in de Veiligheidsraad over de Indonesische kwestie niet meer bij te wonen. rvONDERDAG is in de vergadering van de Veiligheidsraad beslist, dat Oost-Indonesië en West-Borneo niet gelijk de Republiek, hun stem mogen laten horen. Vóór het Belgische voorstel tot toelating stemden wel is waar de Verenigde Staten, Engeland, Frankrijk en België, maar de zeven andere landen (Sovjet-Rusland, Polen, China, Columbia, Australië, Syrië en Voor-Indië) onthielden zich van stemming en daardoor kreeg het voorstel niet de vereiste meerderheid. De Philippijnen wel Wél werden de Philippijnen toege laten. Negen landen stemden er voor. Rusland en Polen onthielden zich van stemming. Hiermee kwam de Veilig heidsraad terug op een vroeger ge nomen voorstel om de Philippijnen niet te horen. SJAHRIR VOERT HET WOORD. Donderdag heeft Sjahrir in de Vei ligheidsraad het woord gevoerd. Hij verklaarde, dat Nederland nooit op recht van plan was geweest met de Republiek tot een vreedzame regeling te komen. Alles was voorbereiding tot agressie zei hij. Sjahrir verdocht de Raad het bevel te geven, de Neder landse troepen terug te trekken uit alle Republikeinse gebieden en on middellijke benoeming van een com missie der Verenigde Naties om ter plaatse toezicht uit te oefenen op de naleving van het verzoek van de Raad om het vuren te staken. De commis sie zou verder maatregelen moeten nemen om recht en orde te garande ren en vergeldingsacties te voorko men. wanneer de Nederlandse troe pen zich terugtrekken. De commissie zou ten slotte moeten arbitreren in alle kwesties van geschil tussen Ne derland en Indonesië. Sjahrir ontkende, dat er in de Re publiek nog 700 gijzelaars waren. Hij verzekerde, dat de Republiek voor orde en veiligheid zou zorgen, als de De regering maakt tot haar leedwezen bekend, dat in de af gelopen week de navolgende verliezen zijn gerapporteerd: Koninklijke marine: Mar. 1ste kl. E. G. Huying, uit Z. Horn (Gr.), gesneuveld op 5 Augustus 1947. Korp. mar. J. Bruggink, uit Gorsel, gesn. op 5 Aug. 1947. Korp. mar. A. J. Wanders, uit 's-Gravenhage, gesn. op 7 Aug. 1947. Matroos 1ste kl. P. van Wes ten, uit Dordrecht, gesn. op 8 Aug. te Tandjoeng Tiram. Koninkl. Nederl. landmacht: Sold. Ie kl. W. van Zandbeek, uit St. Michielsgestel, gesn. 21 Juli bij Medan. Sold. H. Meursing, uit 's-Gra venhage, gesn. op 2 Augustus te Tjomal. Vaandrig G. P. H. Janssens, uit Tilburg, op 3 Aug. te Tjomal. Serg. P. G. van der Veen, uit 's-Gravenhage, op 3 Augustus te Tjomal. Sold. A. van Dam, uit Som- melsdijk, op 4 Aug. te Brastagi. Sold. 1ste kl. W. Godschalk, uit gem. Bergh, op 4 Augustus bij Margasari Bandjaranjar. Sold. H. van der Molen, uit Assen, op 5 Augustus te Tand jong Balai. Sold. J. J. de Boef, afkomstig uit Leiden, op 5 Aug. te Tand jong Balai. Serg. maj. M. Thepass, afkom stig uit Leiden, op 5 Augustus (plaats niet vermeld). Lt. G. Mc Sinke, uit Vlissingen, op 5 Aug. (plaats niet vermeld). Sold. L. M. A. Zandkuyl, uit Zuilen (U.), öp 5 Aug. (plaats niet vermeld). Sold. W. J. van Bremen, uit Eist (Gld.), op 6 Aug. te Tasik- malaja. Serg. P. C. Gijzen, uit Halste ren, op 6 Aug. te Medan. Majoor Jhr. C. Roëll, uit La ren (N.H.) op 8 Aug. te Cheri- bon. Sold. A. J. Wigmans, uit Maars- sen, op 8 Aug. te Leuwillia. Opperwachtmeester L. M. An- deweg, uit 's-Gravenhage, op 9 Aug. bij Soebang. Sold. G. Lamie, afkomstig uit Leiden, op 10 Aug. te Semarang. Nederlandse troepen zich terugtrok ken. BELGIë ONDERSCHRIJFT NED. STANDPUNT. Even voor de behandeling van de Indonesische kwestie in de Veilig heidsraad werd verdaagd tot de vol gende week heeft de vertegenwoor diger van België de kwestie van de bevoegdheid van de Veiligheidsraad in het geding gebracht en die be voegdheid betwist. VELIGHEIDSRAAD OVER GRIEK SE GRENSINCIDENTEN. Bij de voortzetting der discussie over de Griekse grensincidenten in de Veiligheidsraad heeft het permanente lid Andrej Gromyko (Rusland) stel ling genomen tegen de conclusie der Verenigde Staten omtrent deze inci denten. De V.S. stellen Albanië, Bul garije en Joego-Slavië aansprakelijk en verzoeken de Veiligheidsraad de incidenten als een bedreiging van de vrede op te vatten. Gromyko daarentegen stelde de Griekse regering aansprakelijk en was de mening toegedaan, dat de Veiligheidsraad eisen aan de Griekse regering moet stellen. De Veiligheidsraad heeft de discus sie tot Dinsdag a.s. 20 uur (Ned. tijd) opgeschort. Donderdagmiddag bracht de pre sident van Frankrijk Vincent Auriol, in gezelschap van de minister-presi dent Ramadier, de minister van Buitenlandse Zaken Bidault, de mi nister van Onderwijs en Jeugdza ken Bouradan, de minister van Ko loniën Moutet, de generaal de Lat- tre de Tassigny en de Nederlandse ambassadeur in Frankrijk jhr. Tjar' da van Starkenborgh. een bezoek aan de Jamboree. Nadat het gezel schap een demonstratie van de Schotse padvinders had bijgewoonri, volgde er een défilé door de vlag- genwachten van alle deelnemende naties. Vervolgens brachten de gas ten een bezoek aan het tentenkamp. Jhr. Tjarda van Starkenborgh en zijn echtgenote gebruikten de thee in het Nederlandse hoofdkwartier. Na afloop bezocht de ambassadeur de Nederlanders in het subkamp „Bourgonje". Hij werd daar rond geleid door commissaris N. C. Roest van Limburg, waarbij hij zich met de Nederlandse verkenners onder hield, DE ONLUSTEN IN PALESTINA. Gisteren zijn veertien Arabieren gedood bij botsingen met Joden. Door de Haganah werd een huis te Tel Litwinsky opgeblazen, hetgeen zeven Arabieren het leven kostte. De Haganah heeft tevens vier Ara bische „bandieten" van het leven beroofd (de Haganah is een Joodse illegale verdedigingsorganisatie). Het Palestijns bestuur maakt be kend, dat er in het geheel èeen re den is om aan te nemen, dat de on geregeldheden een onderdeel vor men van een weloverwogen plan. De botsingen vormen een serie inci denten, die niet met elkaar in ver band staan en beperkt zijn tot een klein gebied, waar Arabieren en Joden naast elkaar leefden, aldus de verklaring van het Palestijns be stuur. Vier leden van de Irgoen. die kof fers met bommen vervoerden, zijn door de Tsjecho-Slowaakse politie gearresteerd. Zij zouden het op de Europese Zionistenconferentie, die momenteel te Karlsbad gehouden wordt, gemunt hebben en van plan zijn geweest om een aanslag te ple gen op de plechtige zitting van gisteren. r^E PLOTSELINGE, verrassende onvoorwaardelijke overgave v^n Ja- „U pan op 15 Augustus '45 en vooral de daarop volgende ondertekening namens de Nederlandse regering van het zogenaamde „Instrument of Sur- reder" in de Baai van Tokio op 2 September, betekende glorie. Maar diep tragisch was en is wat zich daarna afspeelde en nog afspeelt in Ned.- ïndië". Deze woorden sprak admiraal Helfrich gisteravond in een radio rede ter gelegenheid van het feit dat Japan twee jaar geleden capituleerde. karno was geproclameerd), zich on belemmerd organiseren. Het Japanse gif werkte ook na de overgave door en toen de troepen landden, konden slechts enige kustplaatsen bezet wor den, bleef het binnenland onberoerd en kon dat Japanse gif zich ongestraft verspreiden. Zo voltrok zich de tra- .ange jaren, getuige zijn. Nadat spr. erop gewezen had, dat één der voorwaarden voor een nieuwe bestuursvorm in Indië niet was ver vuld, n.l. vrede en vrijheid, en in dit verband melding had gemaakt van het enthousiasme, waarmede de Ned. troepen door de bevolking werden ontvangen, zeide hij: „Zij zullen blij ven juichen en zij zullen zich werke lijk „vrij" voelen, mitswij geen half werk doen". „Geen half werk" De' admiraal herinnerde aan de wij ziging van de grens tussen Brits en Amerikaans strijdgebied. Het gebied ten Oosten van Sumatra, dat vanaf 1942 voor rekening der Amerikanen was geweest, werd plotseling een Britse verantwoordelijkheid. Het gevolg was, dat na de overga ve van Japan de Ned.-Indische Archi pel onder Brits bevel kwam te staan. De Britten waren er niet voor gereed en het eerste zwakke contingent Brit-' "e troepen landde pas op 29 Septem ber, zes weken na de 15e Augustus, in Batavia. Zes weken lang kon de Republiek (die 2 dagen na de capitulatie van Ja pan op last en onder druk van het Ja panse militaire bestuür onder Soe- gedie, waarvan wij nu nog, na twee De „Volendam" geëscorteerd door politiebootjes bij zijn aankomst in Port Said. In Port Said ontstonden reltetj.es, daar de bevolking er gro tendeels tegen was de Volendam van proviand en olie te voorzien. VISUM VOOR AMERIKANEN NAAR NEDERLAND AFGESCHAFT Ten aanzien van inwoners van de Verenigde Staten van Noórd-Ame- rika is het visum voor hen, die naar Nederland wensen te reizen, met ingang van 15 Augustus afgeschaft. Deze regeling is niet wederkerig. Feestelijk vasten-—» Vóór-Indië heeft gisteren feest gevierd. Het is zij het in twee stukken onafhanke lijk geworden. Eh de Hindoe- stanners en de Pakisstanners hebben dat gevierd, dat spreekt vanzelf. Gandhi heeft aan de viering meegedaan, maar hij deed dat op zijn wijze. Hij vastte 24 uur. Een groot man in deze „ma- ihatma", de „grootste man van onze generatie" zei Pandit Nehroe. Ik ben het volkomen met hem eens; want wie op zo'n idee komt. is een groot man. Op die manier zouden wij van de bakkersstaking een na tionale feestdag kunnen ma ken. Bruiloften en partijen zouden niet langer een nacht merrie zijn voor hen, die ze moesten arrangeren. Alle gas ten brengen hun bonnetjes mee en gaan feestelijk zitten vasten. Spaart bonnen en deviezen. V.. Haarlemmerstraat 123, Leidan voor Geboorteaankondigingen AMERIKA BEREID TE BEMIDDELEN IN PARAGUAY. Een woordvoerder van het Ameri kaanse ministerie van buitenlandse zaken heeft verklaard, dat Amerika bereid is te bemiddelen bij de bur geroorlog in Paraguay, wanneer bei- Je partijen in dat land zulks zouden wensen. Overigens staat de Ameri kaanse regering op het standpunt, dat zij zonder meer in het binnenlands geschil niet moet interveniëren. OVERDRACHT VAN DE MACHT IN VOOR-INDIë. Gisterochtend heeft de voormalige onderkoning van Vóór-Indië, lord Louis Mountbatten, in handen van sir Harilal Kania, de president van de Hoge Raad van de Unie van Vóór-Indië, de eed als gouverneur- generaal der Unie afgelegd. Daarna nam Mountbatten de eed af van de nieuwe kabinetministers der Unie. In de raadskamer ver klaarde de nieuwe gouverneur-ge neraal: „ik vraag u mij te beschou wen als een der uwen, die de be langen van de Unie geheel is toe gedaan". Voorts zeide Mountbatten. dat hij voornemens is om volgend jaar April zijn ontslag in te dienen, daar hij van gevoelens is. dat de Unie vrij moet zijn om desgewenst een van haar eigen mensen als gou verneur-generaal te hebben. Dr. Radjendra Prasad, de voorzit ter van de Constituerende Verga dering. zeide in zijn antwoord op Mountbattens rede, dat het tijdperk der Engelse overheersing van Voor- Indië thans eindigt en dat de be trekkingen met Engeland voortaan zullen rusten op basis van gelijk heid, wederzijdse welwillendheid en wederzijds voordeel. In handep van de president van de Hoge Raad van Lahore, sir Ab- doel Rasjid, heeft gisterochtend ook de nieuwe gouverneur-generaal van Pakistan, Mohammed Ali Djinna, tijdens een sobere plechtigheid de eed van trouw aan de grondwet en aan de Britse koning afgelegd. Na hem legden de zeven ministers van Pakistan, met als eerste de premier, Liaquat Ali Khan, de eed af. Z. H. Exc. de Bisschop van Haar lem zal Woensdag 20 Augustus geen audiëntie verlenen. DE MIDDENSTAND IN CONGRES BIJEEN. Op Woensdag 24 September en Donderdag 25 September as. organi seert de Ned. Kath. Middenstands bond een groots opgezet landelijk Congres te 's-Hertogenbosch waar de primaire vraagstukken, welke thans het bedrijfsleven en de Mid denstand beheersen aan de orde zul len worden gesteld. In de eerste plaats de vraagstuk ken van vakorganisatie en bedrijfs organisatie en haar onderlinge ver houding. Daarnaast zullen worden behan deld de vraagstukken van bedrijfs- rationalisatie en commerciële samen werking in de verschillende bran ches. Tenslotte zal aan de orde komen de overgang van de oorlogs- naar de vredeseconomie met alle daarmede samenhangende problemen van eco nomische ontwikkeling, maatschap pelijke herordening en van liquida tie der gevolgen van oorlog en be zetting. £en HzcPtAMj,e... „Het zijn onze standsorganisaties, die inderdaad het Christendom, dat men in de kerken begraven wilde, weer in de wereld moeten dragen! "Zij zijn het, die in alle standen de strijd bare katholieke mannen moeten vor men". Mgr. dr. Poels.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1947 | | pagina 1