S)e CckLe SoiUtaut Met twee maten Hevige gevechten op Madoera Nederlanders bevrijden Chinezen Nederlandse verliezen in Indië f 1 (>0.000 „tipgeld" verduisterd Naar HUIBERS ZATERDAG 9 AUGUSTUS. 1947 bureaux: Papengracht 32, Giro 103003. Telef.: Administratie, Advertenties 20826, Redactie 20015, Directie, drukkerij en de- Directeur: C. M. VAN HAMERS VELD. Hoofdredacteur: TH. WILMER. waarin opgenomen „DE BURCHT" KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN 37e JAARGANG No. 11160 Abonnementsprijs f 0.26 per week, f 1.10 per maand, f 3.25 per kwartaal. Franco per post J 4. Advertenties: 15 cent per m.m. Ingez. médedelingen dubbel tarief. By contract belangrijke korting. Telefoontjes: 30 woorden 1.50. i-NE ORGANISATIE der Verenigde Naties staat thans in de ogen der wereld als een wat arrogant glim lachende triomfator, omdat Neder land in zijn ijver om de goede zaak te dienen gehoor heeft gegeven aan de wens van de Veiligheidsraad om onmiddellijk de vijandelijkheden te staken. De Veiligheidsraad is in dit op zicht niet verwend. Hij verwacht nauwelijks, dat aan zijn bevelen laat staan aan zijn wensen, ook wer kelijk uitvoering wordt gegeven, Vandaar dat de Raad aangenaam ver rast was, dat Nederland het werke lijk deed. Nu prijst dewereldpers de macht van de Verenigde Volken. „De U.N.O. heeft gedemonstreerd, dat zij meer is dan een debating clubVelen zien in deze episode nieuwe hoop voor de mensheid". De mensheid gaat voorwaarts langs allerlei soort van tegenspoed.' Het zou gemakelijk kunnen uitko men dat het optreden van de Veilig heidsraad ten aanzien van Indonesië de U.N.O. zal versterken als een fo rum voor de vreedzame beslechting van geschillen". „De beste vrucht van het Indone sische incident is, dat daardoor het bewijs is geleverd, dat, als alle leden van de Verenigde Volkeren zich aan eensluiten voor oprechte pogingen tot vrede, de wereldorganisatie een potentiële macht kan zijn". Ziedaar een paar citaten uit Ame rikaanse bladen, die zo ongeveer de algemene zienswijze weergeven. Alleen de „Christian Science Mo nitor" heeft begrip voor de Neder landse bijdrage tot dit succes, als het blad schrijft: „In zeker opzicht verdient de Ne derlandse regering, welke het besluit van de Veiligheidsraad aanvaard heeft, nog groter lof. De Nederlandse autoriteiten hadden ook voet bij stuk kunnen houden wat betreft hun zienswijze, dat het hier óm bin nenlandse Nederlandse aangelegen heden gaat. Zij deden dit echter niet. Hoewel zij nog van mening zijn, dat de actie van de Veiligheidsraad in menging in Nederlandse aangelegen heden betekent, werken zij toch sa men met dé Veiligheidsraad. Zij ge ven op deze wijze aan de wereld een wereld van zowel grote als klei ne mogendheden een voorbeeld, hoe men de V.N. tot een betrouwba re waker van de vrede moet ma ken". Dat klinkt heel wat beter en ligt geheel in de lijn van hetgeen wij de zer dagen schreven, dat het resultaat minder een gevolg is geweest van de Uno-overwinning als wel van de zelf overwinning van Nederland. Want dat het ook anders kan be wijst ae behandeling van het Balkan- conflict, dat eveneens bij de Veilig heidsraad in behandeling is. Moge de Indonesische kwestie een voor beeld zijn „hoe de U.N.O. op haar best kan werken", het Balkan-con flict is een voorbeeld hoe de U.N.O. gewoonlijk werkt en dat is aller naarst. OTEUNEND op het succes in de In- donesische kwestie, heeft Austra lië Woensdag voorgesteld, dezelfde, procedure te volgen inzake de Griek se grensincidenten, n.l. te verklaren, dat deze een bedreiging van de vre de vormen en hoofdstuk 7 van het Handvest toe te passen. Nu zijn de buren van Griekenland (Joego-Sla- vië, Albanië, Bulgarije) niet van het zelfde hout gesneden als Nederland en dus ging die vlieger niet op; Want, zoals bekend, zijn deze Balkanlanden de volgzame satellieten van Moskou en worden dus door Moskou gerugge- steund. Derhalve verklaarde de Rus Gromyko het Australische voorstel onmiddellijk voor onaannemelijk en dreigde bij weer met zijn veto, dat hy reeds een paar dagen eerder had toegepast toen de kwestie van de commissie van onderzoek ter tafel kwam. Rusland wil geen onderzoek op het grondgebied van zijn satellie ten en tolereert geen enkele maatre gel om een einde te maken aan de guerilla-oorlog langs de Griekse grenzen. Rusland veroorzaakt en handhaaft de onrust in Griekenland kunstma tig om zijn invloed tot dit land te kunnen uitbreiden, derhalve mag geen U.N.O. daar tussen komen. Maar als Nederland zich gedwongen ziet om een paar recalcitrante fana tici mores te lezen, dan vindt het opeens Rusland als verontwaardigde vredesstrijder tegen zich. Dan is de U-N.O. opeens het aangewezen or gaan om de vrede op aarde te helpen verwezenlijken. Het is zo duidelijk als het maar zijn kan, dat de U.N.O. en haar orgaan de Veiligheidsraad door Rusland uitslui tend worden gebruikt om de belan gen van Moskou te dienen en zo lang Moskou blijft wat het is, zal de Veiligheidsraad een farce zijn, een middel om de kleintjes te ringeloren, waar dat in de kraam der groten te pas komt. Op het traject WarmondLeiden had een aantal koeien de rails als wandelpad uitgekozen. Ondanks sig nalen bleven zij ongestoord door sukkelen op dit ongewone pad. De bestuurder moest zijn trein verlaten en de koeien aan de kont brengen, voordat hij weer kon rijden. \/OLGENS REPUBLIKEINSE leger berichten over radio-Djokja zijn he- y vige gevechten gaande op het eiland Madoera. Nederlandse troepen zouden op 6 Augustus, twee dagen na het uitvaardigen van het wapenstil standsbevel, de stad Pamekasan hebben bezet Ook Bangkalan zou zijn bezet, terwijl de bevolking tegenstand bood. Eerder op de dag heeft de re publikeinse militaire woordvoerder de Nederlanders wederom van twee bestandsschendingen beschuldigd: Nederlandse troepen hadden Pingil, ten Zuid-Westen van Ambarawa aangevallen en in de onmgeving Kranggan en Kobloko bezet. Nederlandse troepen waren bovendien opgerukt in het gebied van Malang, doch hierbij door de republikeinen teruggeslagen. breking in de vaart van Nederlandse schepen op de HollandAustralië lijn zou hebben. Chifley zeide, dat onderbreking in de vaart van Nederlandse schepen op deze lijn de export van wol, wel ke in September zeer omvangrijk be gint te worden, ernstig zou benade len. De vakverenigingen weigerden de boycot op Nederlandse schepen naar Indonesië op te heffen. Chifley zou de Indonesische kwes tie niet besproken hebben en zich al leen met de Australische handel met Europa ingelaten hebben. Daarente gen verwacht men te Canberra dat de havenarbeiders hun boycot zullen voortzetten, ongeacht de beslissing van de vakverenigingsraad. „Nederlandse val" zegt Sjarifoeddin In een radiorede heet Sjarifoed din gisteravond een beroep gedaan op de Indonesische patriotten om nauw samen te werken met de Chi nese bevolking en om hun bezittin gen en levens te beschermen. Hij ver klaarde te weten, dat er lieden zijn, die de Indonesiërs tegen de Chine zen ophitsen, maar hij verzocht zijn eigen volk niet „in de Nederlandse val te lopen om de Chinezen van de In donesische bevolking te scheiden". Sjahrlr in New-York aangekomen. Sjahrir is heden per vliegtuig in New-York aangekomen teneinde ae Indonesische zaak voor de Veilig heidsraad te bepleiten. Hij werd door een grote groep Indonesiërs en ver tegenwoordigers van de regering van India en van de Arabische Liga ver welkomd. Opheffing boycot op Nederl. schepen? De boycot van de Australische vak verenigingen op de Nederlandse sche pen zal Maandag opgeheven worden volgens een besluit, dat gisteren door het dagelijks bestuur van de bond in Melbourne is genomen. Dit besluit volgde op de waarschu wing van Chifley, toen hij tijdens de conferentie met de leiders der vakverenigingen wees op de ramp spoedige gevolgen welke een onder- „JE MOET HET ZELF WETEN", ZEGT ENGELAND. De meer dan 4 000 Joden een boord van de drie Britse schepen voor de Zuid-kust van Frankrijk, die oor spronkelijk met de „Exodus" ille gaal in Palestina trachtten te korren, weigeren nog steeds aan land te gaan. Een woordvoerder van het Britse Foreign Office verklaarde, dat Enge land dc immigranten niet naar de Kenya of enig ander deel van het Britse Imperium wil voeren. Hij voeg de hieraan toe, dat, indien de Joden, niet in Fi ankrijk aan wal willen gaan en daaidoor op een vèrafgelegen en onwelkome plaats zouden belanden, zy dit slechts aan zichzelf te danker zouden hebben. GENERAAL DENIKIN OVERLEDEN Generaal Anton Denikin, voormalig opperbevelhebber van het Tsaristi sche Russische leger, is gisteravond in het ziekenhuis te Ann Arbor in de staat Michigan in de V.S. overleden in de leeftijd van 75 jaar. Denikin was de enige nog in leven zynde leider van het Russische witte leger. Na de bolsjewistische revolutie was hij de leider der Witte Russen en gedurende enige maanden van de burgeroorlog in 1919 had hy aanzien lijk succes. Na de bezetting van Pekalongan op Maandag j.l. zijn de Nederlandse troe- pen Zuidwaarts opgerukt en hebben in de nabijheid van een onderneming in de buurt van Pekalongan 1200 Chinezen bevrijd, die door de repu blikeinen uit Pekalongan waren weg gevoerd. Inzake het optreden der republi keinen tegen de Chinese bevolkings groep kan nog het navolgende wor den gemeld: Te Boemiajoe (halverwege Tegal Tjilatjap) zijn volgens ontvangen rapporten moorden gepleegd op Chi nese burgers. Op ae dag, dat de Ne derlandse troepen Boemiajoe nader den, begonnen gewapende benden een Engeland snoert de buikriem vaster De Britse minister van voedsel voorziening, John Strachey, heeft een verlaging van voedselrantsoe nen in Groot-Britannië aangekon digd. De toewijzing van bonnen, waarop men voorheen levensmidde len kon kopen van biscuits tot fruit in blik en gedroogd fruit toe, zal volgens de mededeling van Strachey met ingang van 17 Augustus beperkt worden Van 32 tot 28 bonnen per hoofd en per maand. Ook de bonnen toewijzing voor café's en restaurants zal in overeenstemming met boven genoemde maatregel verminderd worden. Voorts zal voor de volgende maand een extra-rantsoen van één pond suiker worden toegewezen DE GEVECHTEN IN CHINA. De Chinese regeringstroepen, die snel oprukken in de sector Peking TitnesinPoating, in de provincie Hoping, hebben gisteren een grote groep communissten ingesloten, aldus het regeringscommuniqué. De regeringstroepen in Mandsjoe- rije hebben de rivier de Soengari, Noordelijk van Kirin, overgestoken en marcheren langs de Oostelijke oever voorwaarts, op hevige tegen stand stuitend, zo gaat het commu niqué verder. „BENELUX" OF „VERENIGDE NEDERLANDEN"? De katholieke Belgische senator Nothomb heeft voorgesteld de naam „Benelux" te vervangen door „Ver enigde Nederlanden". Hij zeide: „Laten wij ons wel bedenken, alvo rens vast te houden aan het woord „Benelux", dat, naar het mij wil voorkomen, het grote werk dat wij tot stand brengen niet waardig. De contracterende landen moeten de naam der Unie niet aan het toeval overlaten. De naam „Nederlanden" is tot de vrede van Munster, met roem gedragen door de 17 provin ciën gezamenlijk, daarna door de Zuidelijke provinciën tot aan de Franse overheersing en van 1815 tot 1830. Waarom niet „Verenigde Ne derlanden"? Wij zijn zover nog niet, maar in elk geval moeten de drie staten, ten bate van hun gemeen schappelijke poltiek en voor de his torie, zich gezamenlijk beraden en hun gemeenschappelijke naam kie zen." Twee trams botsen te Edam tegen elkaar Een doode en een zwaargewonde Twee trams van de Noord-Zuid- Hollandse Tramweg Mij. zijn gister avond te Edam op elkander gereden. De Amsterdamse conducteur Klan- derman, werd hierbij op slag gedood. Een 12-jarig meisjs uit Volendam, A. Veerman, dat terugkeerde van een vacantiereisje naar Amsterdam, wer den beide voeten verbrijzeld. Ver scheidene passagiers liepen meren deels door glasscherven lichte ver wondingen op. Nader wordt gemeld: Het ongeluk is mogelijk te wijten aan het niet werken der remmen van oen der wagens. Volgens verklaringen van de be stuurder, die met 'n snelbeid van on- gevfcr 10 k.m. reed, bemerkte hy plotseling, dat zijn remmen niet werkten en was hij niet bij machte zyn wagen op het wisselspoor tot stilstand te brengen, zodat hij mach teloos moest toezien hoe zyn wagen het cnkelspoor opreed daarop van dc andere zijde de tram uit Amsterdam met vrij grote snelheid naderde. Bei de trams sloegen met grote kracht te gen elkander. De bestuurder van de tram uit Amsterdam had nog de te genwoordigheid van geest van de wa gen te springen, doch de conducteur Klanderman, die eveneens op het voorbalcon stond, zag daartoe geen kans meer. De aanhangwagen van fle tram schoof op de motorwagen, waardoor het achterbalcon geheel werd vernield. Het Volendammer meisje Veerman, dat op dit balcon stond werd hierbij deerlijk aan beide vceten verminkt. De bestuurder van de andere tram bleef ongedeerd. Een der vrouwelijke passagiers is van het ongeval zo geschrokken, dat zy in het ziekenhuis te Hoorn is opge nomen. Bij onderzoek is gebleken, dat de remmen van de tram uit Vo lendam inderdaad in achterwaartse stand stonden. De verongelukte con ducteur laat een vrouw en twee klei ne kinderen achter. terreur^ tegen de bevolking in de stad. Uit aangetroffen archiefstukken blijkt dat in verband met de moor den te Tongerang, dus in 1946, ao»r het Ch nese veiligheidscorps a'daar destijds a*n minister-president Sjah rir een uiterst gedetailleerde opgave is verdhekt van vermoorde Chinezen, alsmede van diegenen, door wie zij zyn vermeerd, de laatste met mum en toeiaam vermeld. Uit deze archiefstukken blijkt ech ter evenzeer, dat hieraan door de re publikeinse autoriteiten,niet de min ste i.mdfcht is besteed. Hetze.f de lot ondergingen ook de brieven van de C...nc.se consul-generaal, gi ,rh: tot Sjahiir, en waarin melding werd gemaakt van mishandelingen en vexatie v.*n Chinezen op verschil lende met name genoemde plaa sen in republikeins territoir. PRIESTERJUBILEA 50 jaar priester: J. M. C. Nuyen, rustend Rector van het Weeshuis te 's-Gravenhage, thans verblijvend te 's-Gravenhage, Prinsegracht 36. J. G. Onel, pastoor te Roelofarendsveen. 40 jaar priester: 15 Augustus 1947. C. J. Boekhorst, Deken en Pastoor te Buitenveldert. H. A. Bots, Pas toor te Halfweg. E. B. Derksen, pas toor te Oud-Ade. F. B. J. M. Filbry, proost van het Kathedraal Kapittel en plebaan van St. Bavo te Haarlem. J. Th. Jacobs, Deken en Pastoor +e Alkmaar. B. F. Kosters, Pastoor te Hillegom (H. Martinus). A W. J. Lühn, Pastoor te Haarlem (H.H. Eli sabeth en Barbara). L. P. J. Paulus- sen, rustend directeur van St. Augus- tinus thans verblijvend te Amster dam, Mauritskade 28. P. J. M. J. v. d. Pavoordt, rustend pastoor van Be verwijk, thans verblijvend te Eindho ven, Jan van Lieshoutstraat 5. L. H. Wanna, pastoor te Obdam. H. A. C. M. Wennen, pastoor te Nieuw-Ven- nep. I. M. P. A Wils, pastoor te 's-Gravenhage (H. Agnes). Politie-apparaat wordt ingekrompen Korpsen worden mei een derde verminderd Naar de „Tijd" verneemt, heeft de regering besloten tot een drastische inkrimping van het politie-apparaat. Het personeel der gemeentelijke po litiecorpsen zal met ongeveer één der de worden verminderd. Deze maat regel moet worden gezien in het ka der van ingrijpende bezuinigings maatregelen. Een bon voor fietsband aangewezen Het centraal distributiekantoor deelt mede dat van 10 Augustus a.s. 30 September a.s. op de bon C 26 van het bewijs van inschrijving voor fietsbanden B I 606 voor vervanging van fietsbanden een toerbuitenband wordt beschikbaar gesteld. Deze band kan rechtstreeks op bon C 26 worden gekocht. Men behoeft deze bon dus niet by de distributie- dienst in te wisselen tegen een ban denbon. BORREL WORDT DUURDER. De pry's van jonge jenever en alle dranken, waarin deze is verwerkt, per glas van 35 cm3 wordt met in gang van 13 Augustus gewijzigd van 40, 35, 25 en 22 cent (vier prijsklas sen) in 42, 35, 27 en 23 cent. Voor oude jenever, brandewijn, fladderac, citroen- en bessenjenever, oranjebitter, schilletje, Voorburg en alle dranken, waarin oude jenever is verwerkt, wordt de prijs per glas van 35 cm3 gewijzigd van 45, 40, 30 en 27 cent in 47, 40, 32 en 28 cent. De regering maakt tot haar leedwezen bekend, dat in de afgelopen week de navolgende verliezen zijn gerapporteerd: Koninklijke marine: Mar. 3e kl J. A. Jansen, afk. uit Arnhem, gesn. op 30 Juli. Mar. 1ste kl. Th. J. Diesen, afk. uit Gaanderen; gesn. op 1 Augustus. Korp. mar. J. G. A. Rols, afk. uit Kerkrade; gesn. op 1 Augustus. Mar. 3de kl. A. ten Hove, afk. uit Raalte (Overijsel); gesneu veld op 31 Juli. Mar. 1ste kl. L. van Rixtel, afkomstig uit Den Bosch; gesn. op 3 Augustus. Kon. Nederl. landmacht: Soldaat G. van Rossum, van 4e reg. grenadiers, afk. uit Vleuten; gesn. op 28 Juli nabij Tambak Beras. Sold. Th. J. W. Hendriks, van 6de afd. veldartillerie, afk uit Schiedam; gesn. op 29 Juli te Palembang. Sold. C. Verwey, van 37 R.I. afk. uit Gouda; gesn. op 29 Juli te Semarang. Sold. D. Harmsen, van 6 genie veld cie, afk. uit Hellendoorn; gesn. op 30 Juli aan La wang front. Sold. U. Struiving, van 112 RJ., afk. uit Grijpskerk (Gr.); gesn. op 30 Juli nabij Singosari. Sold. H. Hut, van 112 R.I., afk. uit Zuidbroek (Gr.); gesn. op 30 Juli nabij Singodari. Sold. 1ste kl. D. Kamstra, van 112 R.I.. afk. uit Ulrum (Gr.); gesn op 30 Juli nabij Singodari. Sold. A. F. van Hilst, van 3 reg. Prinses Irene, afk. uit Waal wijk; gesn. op 31 Juli te Tjibeber. Sold, 1ste kl. W. R. H. Meeuw- sen, van 3 reg. Prinses Irene, afk. uit Leeuwarden; gesn. op 31 Juli te Tjibeber. Sold. M. A. C. van den Wijn gaard t, van 214 R.I., afk. uit Breda; gesn. op 31 Juli te Ka- pala Datar. Korp. H. van der Ploeg, van 2—14 R.I., afk. Vit Noordwijker- hout; gesn. op 31 Juli te Kapala Datar. Serg. H. van der Land, van 31 R.S., afk. uit Huizen (L.); gesn. op 1 Aug. te Cheribon. Sold. G. Vos, van 2—13 R.I., afk. uit Haarlen; gesn. op 2 Aug. (plaats niet vermeld). Sold. J. van der Laan, van 31 R.I.. afk. uit Termunten (Gr.); gesn. op 2 Aug. te Ba tavia. Korp. P. Brandt, van 14 R.I. afk. uit Leiden; gesn. op 2 Aug. te Tjomal. Serg. B. J. Heyink, van 111 R.I., afk. uit Olst; gesn. op 3 Aug. te Batang. Sold. H. Paap, van 1 R.S., afk. uit Haarlem; gesn. op 4 Aug. bij Semaröng. Sold. J. D. Spierehburg, van 27 R.I., afk. uit Eefde (gem. Gorssel); gesn. op 4 Augustus bij Semarang. Korp. G. van der Pleeg, van 3 reg. Prinses Irene, afk. uit Oostrum (Fr.); gesn. op 31 Juli te Tjibeber. Fraude bij de opsporings dienst vijandelijk vermogen De „Volkskrant" meldt. Honderd zestigduizend gulden heeft de gear resteerde voormalige tweede direc teur van de Opsporingsdienst vijan delijk vermogen, C. L. M. M., verduis terd. Hij schreef kwitanties uit. welke hij van een fictieve handtekening voorzag en de bedragen, op deze wij ze verkregen, wendde hy ten eigen bate aan. Het grootste bedrag, dat M. op deze wijze ineens verduisterde, beliep 40.000 gulden. In deze affaire zijn nog nadere, zeer bezwarende fei ten bekend geworden. Het is niet onwaarschijnlijk, dat in verband met deze fraude nog meer arrestaties zul len plaats hebben. Naar ons ter ore is gekomen zouden reeds enkele nieu we aanhoudingen zijn gedaan. Boven dien heeft M. getracht aan enkele ju weliers exemplaren van de door de dienst inbeslaggenomen sieraden en diamanten te verkopen. De minister over de melkprijs De Minister van Landbouw, Visse rij en Voedselvoorziening heeft op vragen van het Tweede Kamerlid de heer Borst in verband met de vast gestelde zomermelkprijzen geant woord, dat het hem bekend is, dat een deel van de consumptiemelkers in het Westen van het land van me ning is, dat de vastgestelde zomer- melkprijs te laag is en dat als gevolg daarvan een zekere ontevreden stem ming merkbaar is. Het is niet juist, dat de consump tiemelkprijs uitsluitend op basis van de industriemelk is vastgesteld. Bij de kostprijscalculaties ten behoeve van de vaststelling van een gemiddel de, voor het gehele land geldende melkprijs is uitgegaan van de pro ductiekosten van een aantal bedrij ven in Friesland, Noord-Holland en Zuid-Holland (omgeving van Gou da), waarbij ook de kosten van con- sumptiemelkbedrijven in de bereke ningen zijn opgenomen. Bovendien wordt aan de consumptiemelk in het Westen boven de vastgestelde richt prijs een toeslag gegeven van gemid deld 0.50 cent per kg. melk over een geheel jaar. Daarnevens is momen teel nog, op grond van de toegepaste qualiteitscontrolering voor bedrijs- premies wegens verhoging der hy giënische qualiteit, stalinrichting en verbeterde melkwinning, een bedrag van 0.45 cent per kg. geleverde melk in de prijsstelling voor deze groep veehouders opgenomen. Ook de kos ten voor de uitvoering van deze qua- liteitscontroleregeling worden ver goed- Juist op grond van deze histo risch gegroeide toestand wordt in het Westen de bijzondere, prijsregeling toegepast. De mening, dat hij de huidige melk prijzen de consumptiemelkers in het Westen zullen afglijden tot een ver armde groep veehouders, kan door de minister niet worden gedeeld. Het is niet de taak van het land bouw economisch instituut de prijzen voor de melk vast te stellen. De bere keningen van het landbouw econo misch instituut dienen als basis voor de vaststelling der prijzen geschiedt door het bedrijfschap voor zuivel, on der goedkeuring van de minister. Deze acht thans geen termen aanwe zig de prijs voor de consumptiemel kers te herzien. De Centrale Vermogensopsporings dienst werkte voor het opsporen van vijandelijke vermogens met „tip"- gevers. aan wie hetgeen een pu bliek geheim is bij wijze van be loning een bedrag tot tien procent van de totale waarde der in beslag te nemen goederen kon worden uit gekeerd. (Een o.i. minder fraaie me thode. Red. L.Crt.)M. maakte van de ze bevoegdehid een frauduleus ge bruik door kwitanties uit te schrij ven, vermeldende bedragen, welke hy aan tipgevers zou hebben uitge keerd. Slecht in één geval heeft M. vijf duizend gulden uitgekeerd aan een persoon, die belangrijke infor maties gaf. De overige beloningen, een bedrag van 160.000 gulden, ble ken niet verantwoord te zijn ver dwenen. Haarlemmerstraat 123, Lelden voor Geboorteaankondig:ngen OLIEBORINGEN IN ONS LAND. Een verblijdend bericht in deze aan dergelijke berichten niet zo heel rijke tijd: de maandelijkse productie van het olieterrein Schoonebeek naby Coevorden heeft thans reeds een hoe veelheid van 18.000 ton bereikt, aldus het „Handelsblad". Naar wij vernemen, zullen vor de Bataafse eerlang twee vrij grote groe pen arbeiders voor onderzoekingen aan het werk zijn: een groep in Zuid- Holland, Utrecht en Noord-Kolland en een tweede groep in Drente, Gro ningen en Friesland. De methoden, die daarbij kunnen worden toegepast, zijn de gravimetrische en de seis mische. De resultaten van deze on derzoekingen zullen, naar gehoopt wordt, enkele plaatsen opleveren, waar eventueel diepere boringen, zg. verkenningsboringen, geslagen wor den. i, TWEE NIEUWE SCHEPEN VOOR DE „NEDERLAND". De Stoomvaart Mij. „Nederland"* zal binnenkort de beschikking kry- gen over twee nieuwe vrachtschepen. Het zyn de Amerikaanse „baby-flag- tops" (kleine vliegkampschepen) de „Stalker" en de „Khedive", die onder de namen „Riouw" en „Rempang" op de Java-Pacific lijn zullen gaan varen. Deze schepen worden op het ogen blik in Amerika verbouwd. Zij zullen van het vliegdek, waarop vliegtui gen konden landen, worden ontdaan en vervolgens zullen zij in vracht schepen van het C-3-type worden her schapen. Op het ogenbuik heeft de „Nederland" reeds enkele C-3-sche- pen, o.a. de .Roepat", in de vaart en eind September zal de „Riouw" klaar komen. Eind November komt de „Rempang" van de werf. Sen (cMAe.ttj,e.. „Met de Renaissance schijnt de neergang te beginnen van de reli gieuze kunst, om in onze tijd te ein digen met de rosse weeïge kappers- poppen, die heiligen moeten voor stellen, en met de gelikte chromo's, welke met hun ontstellende leelyk- heid de heiligheid der kerken schen nen." Pieter van der Meer de Walcheren in „Mijn Dag boek".

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1947 | | pagina 1