3)e Cetdóe SouYcwit Het bemiddelingsaanbod der V.S. Attlee doet voorstel ter bestrijding Wagen vol matrozen omgeslagen DONDERDAG 7 AUGUSTUS 1947 Bureaux: Papengracht 32, Giro 103003. Telef.: Administratie, Advertenties 20826, Redactie 20015, Directie, drukkerij en abonnementen 20935. Directeur: C. M. VAN HAMERS VELD. Hoofdredacteur: TH. WILMER. waarin opgenomen „DE BURCHT" KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN 37e JAARGANG No. 11158 Abonnementsprijs f 0.26 per week, 1.10 per maand, 3.25 per kwartaal. Franco per post 4. Advertenties: 15 cent per m.m. Ingez. mededelingen dubbel tarief. Bij contract belangrijke korting. Telefoontjes: 30 woorden f 1.50. V Neutraliteit IN Rolduc gehouden studiedagen wa ren geheel gewijd aan de bespre king van de neutraliteit op verschei den levensterrein. Daar zijn nog steeds katholieken, die menen, dat het wel goed staat: neutraal te zijn. Het zijn de katho lieken, over wie wij gisteren schre ven, de katholieken, wier leven stijl loos is. Tegenóver het gemis aan waarheid en de eeuwige twijfel bij zeer vele mede-mensen weten zij niets beters te stellen dan: een inhoudloze neu traliteit. Zij menen daardoor anderen in het gevlei te komen, terwijl juist zeer velen van de katholieken ver wachten een positieve belijdenis en beleving van de katholieke beginse len. Zjj menen daardoor anderen een getuigenis te geven van breedden- kendheid, terwijl juist zeer velen in die katholieken een ergerlijk ge mis aan een consequent levensgedrag zullen constateren. Waarom doceren wij de economie uit boeken en nimmer de richtlijnen, die de Paus bij herhaling heeft ge geven, vroeg prof. de Vel'der uit Leu ven te Rolduc. Wij mogen het bezit van de waar heid niet voor onszelf houden, maar moeten van de waarheid getuigen, constateerde prof. Kors O.P. Onze cultuur mag niet onzijdig zijn, aldus dr. Olierook, directeur van de de Ontwikkelingscentrale van de K.A.B. Odk de neutraliteit in de kunst is een verschijnsel, dat steeds grote re vormen aanneemt. Kunst is inhae- rent aan het menselijk leven; zij be hoort tot de oudste waarden van het leven. Tot de practische punten, waarmee spr. de diepgaande breuk tussen kunst en Christelijke moraal illustreerde, rekende hij o.m. de sexuele uitwassen in de moderne li teratuur. Eenzelfde verschijnsel con stateerde spr. in de beeldende kun sten, waarin het bizarre overheerst. De kunstenaars maakten zich los van de godsdienst en moraal en verlieten zo de grondslagen van waarheid en schoonheid. Ook op dit gebied is een kentering te bespeuren. We ~züllen de kunstenaars echter moeten helpen, aldus spr. Als practische suggestie gaf spr. het niet dulden van schijnkunst in kerk en huiskamer. Ook in het ontspanningsleven en het volksver maak overheerst de neutraliteit over de gehele lijn. In dit verband wees spr. de neutrale personeelsverenigin gen ten sterkste af. Ook wij willen er hier nog eens ^ijzonder de aandacht op richten, dat in de kunst de neutraliteit een on ding is. En óók in het ontspannings leven en in het volksvermaak. Als men hier niet positief rekening houdt met godsdienstige beginselen, dan zal men zeker vallen in uitwassen, die met de godsdienstige beginselen in strijd1 ^ijn. Men kan rondom zich de waarheid van deze bewering toet sen aan de feiten. De Nederlandse bloembollenexport naar Amerika De New York Sun van gisteren be vat onder de kop „Tulpen brengen Nederland meer handel" een artikel over de eerste zending tulpenbollen van dit jaar, die deze week met de „Westerdam" in de V.S. is gearri veerd. Naar het blad opmerkte, bete kent de aankomst van deze zending de hervatting van een seizoenhandel, die reeds lange tijd zowel voor Ame rika als voor Nederland van belang is. Het blad verwacht, dat de bloem- bollenhandel dit jaar winstgevender zal zijn dan het vorige jaar, toen de verliezen in totaal bijna een half millioen dollars beliepen. „In ver band met de strijd, die Nederland thans voert om zich te herstellen van de gevolgen van de oorlog, is dit ver lies voor Nederland van grotere be tekenis dan de meeste Amerikanen vermoeden". Na een kort overzicht van de ge schiedenis van de bloembollencultuur en -handel tijdens en na de oorlog te hebben gegeven, besloot het blad met de woorden: „de bloembollenhandel maakt geschiedenis voor Nederland". De sleepboot „Pair Play H" welke ongeveer een maandi geleden voor Vlissingen kantelde, en waarbij een deel van 'de bemanning omkwam is boven water gehaald en wordt naar de haven van Vlissingen gesleept. l^AAR HET FRANSE PERSBUREAU A.F.P. uit Lake Success meldt, zou de Indonesische regering volgens in Nederlandse kringen van de V.N. ontvangen berichten het aanbod der V.S. om te bemiddelen aanvaard heb ben. Bevstiging van dit bericht heeft men evenwel nog niet kunnen krij gen, aldus A.F.P., maar het zal waarschijnlijk hedenmiddag aan de Vei ligheidsraad worden overgebracht. Men verwacht, dat kolonel Hodgson heden in de zitting van de Veiligheidsraad het voorstel tot een resolu tie zal indienen om een commissie van 3 a 5 leden te benoemen ten einde te bemiddelen. Waarnemers hebben de indruk, dat de regering der V.S. liever uitgenodigd zal worden om alléén te handelen bij het zoeken naar een oplossing. AUSTRALIË WIL ARBITREREN De Australische regering heeft he den aangeboden samen met de V.S. arbitrage te verlenen in het Neder lands'Indonesische geschil. Volgens radio-Djogja heeft Sjari- foeddin verklaard, dat zijn regering naar hij verwacht het aanbod gaarne zal aanvaarden. Hij heeft de V.S. verzocht de V.N. te overreden een internationale arbi tragecommissie te benoemen voor de definitieve bij legging van het geschil. Hij hoopte, dat de V.S., Engeland, Australië, India, Philippijnen en Siam in deze commissie vertegenwoordigd zullen zijn. Zetel republikeinse regering naar Sumatra. Dr. Sjarifoeddin, minister-presi dent der Indonesische republiek, heeft heden bekend gemaakt, dat de voor bereidingen gereed zijn om de wette lijke autoriteit van de républiek ten alle tijde over te brengen naar Boe- kittinggi, 96 kilometer ten Noordoos ten van Padang op Sumatra, waar vice-president dr. Mohamad Hatta zijn hoofdkwartier heeft gevestigd. Aan deze bekendmaking is een re publikeins bericht voorafgegaan over een Nederlandse opmars van Gom- bong, ongeveer 112 kilometer ten Westen van Djongja, naar Karangan- jar, dat meer naar het Oosten op de weg naar Djogja ligt. Bezetting van Demak. Demak, 26 K.M. ten Noordoosten van Semarang is Maandag door de Nederlandse troepen bezet. Om grote vernielingen te voorkomen zijn de laatste kilometers in looppas afgelegd, waarmede inderdaad het bedoelde re sultaat werd bereikt. Alle bruggen waren reeds ondermijnd, doch de re publikeinen hadden geen tijd de la dingen .te ontsteken. Demak is gro tendeels gespaard gebleven, doch de Chinese wijk is afgebrand en de Chi nezen zijn weggevoerd. De inheemse bevolking, die aanvankelijk was weg gevlucht, keert langzamerhand terug. Bij het tot stand brengen van con tact tussen de W- en de B-brigade Maandag j.l. moest 40 K.M. te voet worden afgelegd, daar de bruggen vernield waren. Het eerste contact was ongeveer om 4 uur in de middag bereikt. Bij het afleggen van de weg LembangSemarang was één dode te betreuren; deze werd het slachtof fer van een sluipschutter te Bantang. De wegen in deze streken zijn vrij goed. De spoorlijn is slechts over een klein gedeelte opgebroken. Te Weleris werden duizend balen kapok en klei ne hoeveelheden suiker en rijst aan getroffen. Sumatra en de Republiek. Het republikeinse ministerie van binnenlandse zaken heeft in een com muniqué medegedeeld, dat de repu blikeinse regering op Java en Su matra .,geen enkei ander bestuur er kent, dan wat door de republiek is ingesteld". De communiqué voegt hieraan toe, dat de republikeinse ambtenaren van het burgerlijk be stuur in door Nederland bezette ge bieden zijn uitgenodigd in functie te blijven maar niet met de Nederlan ders mede te werken. Van de andere kant heeft het co mité, vertegenwoordigende de Dae- rah Istimewa Soematera Timoer (Su matra's Oostkust) in een telegram de aandacht van de Ned. regering er op gevestigd, dat zij geen onderhande lingen over dit gebied met de repu bliek erkent, indien niet voorafgaand overleg is gepleegd met de vertegen woordiging der bevolking. Nadjamoeddin naar Amerika. Aneta verneemt uit Makassar, dat de minister-president van Oost-Indo- nesië, Nadjamoeddin, via Batavia naar Amerika zal vertrekken. Hij zal waarschijnlijk vergezeld worden door de ministers van bin nenlandse zaken en van voorlichting. De reis naar Amerika, welke op uit nodiging van de Amerikaanse regering wordt ondernomen, zal waarschijn lijk zeer spoedig plaats vinden. De ministers zullen Zaterdag a.s. naar Batavia vertrekken. Nu de wagens zijn neergelegd en aan het politioneel optreden een einde is gekomen, wacht het leger een an dere taak, n.l. die van hulpverlening. Hier ziet men de pontonniers bezig met het opbouwen van een nood brug nabij Soemedang, teneinde het verkeer weer op streek te brengen. Het lot der Chinezen. Het Chinese blad „Keng Po" schrijft, dat de lijken van 23 ge schaakte Chinezen uit Kotalama te Malang zijn teruggevonden, zodanig verminkt, dat hun toestand ,.niet met woorden te beschrijven is". Verder wordt gemeld, dat te Kajoetangan o.m. de woning van de nieuwe repu blikeinse minister van staat Thio Giok Tjan is leeggehaald. Op de woning waren duidelijk de naam en de func tie van de minister aangebracht. De Aneta-correspondent te Bandoeng seint, dat hij inzage heeft gekregen van authentieke foto's uit het 'Cheri- bonse, die tonen, hoe zowel Chinese volwassenen als kinderen in hun hui zen zijn verbrand. ALBANESE TROEPEN CONCENTRATIES AAN DE GRIEKSE GRENS? Persberichten uit Jannina in het Noorden van Epirus maken volgens het Griekse persbureau melding van ongewone concentraties van Albane se troepen aan de Grieks-Albanese grens. De grens wordt versterkt en allerlei oorlogsmateriaal aangeroerd. REGERING BESLUIT AMERI KAANSE FILMS ONBEPERKT TOE TE LATEN. De Mation Picture Export Associa tion (Uitvoervereniging voor films uit de Verenigde Staten), waarvan de grootste Amerikaanse filmonderne mingen lid zijn, heeft Maandag be kend gemaakt, dat de Nederlandse regering besloten heeft het ministe riële besluit, waarbij was bepaald, dat in Nederlandse bioscopen ten hoogste acht en twintig speelweken per jaar films uit de Verenigde Sta ten vertoond mogen worden, op te heffen. Deze mededeling werd ge daan door de president van de MP EA, Eric Johnston, die telefonisch op de hoogte was gebracht door de am- basadeur der V S. in Nederland, de heer Baruch. De nieuwe overeen komst is tot stand gekomen bij een onderhoud tussen Baruch en de se cretaris-generaal van het Nederland se ministerie van Onderwijs, Kun sten en Wetenschappen, de heer J. H. Reinink. Van bevoegde Nederlandse zijde deelde men in aansluiting op dit be richt mede, dat het totaalbedrag aan deviezen, dat voor films uit de Yer- Staten beschikbaar blijft, niet wordt verhoogd. LEGERBERICHT Het Nederlands actiecommuniqué van heden no. 33 meldt: in de sector van Grisse bij Soerabaia werd een Nederlandse vrachtauto beschoten. Op enkele plaatsen ten Westen van Soerabaia werden enkele Nederland se patrouilles onder vuur genomen. In hetzelfde gebied werd de post Ran- degankoelon met „brandflessen" be stookt en met mortieren en mitrail leurs beschoten. Midden-Sumatra: Ten Noorden van Padang werd een Nederlandse patrouille beschoten met automati sche wapens. Onze verliezen sedert 4 Augustus middernacht bedragen: vier gesneu veld, een vermist en 17 gewond. Het Nederlandse legercommuniqué no. 34 meldt, dat bij Indaroeng op Su matra's westkust de volgende woor den op een huis wérden aangetrof fen: „Hier wonen Duitsers, zij mogen niet worden lastig gevallen. Dat be veelt de Kepala (hoofd) van de re publiek". Het swastikateken was op het huis aanwezig en daarnaast wa ren op verzoek van de T.N.I, tevens republikeinse tekens aangebracht. De T.N.I. bleef dag en nacht in de buurt van het huis om dit te bewaken. In tegenstelling tot de bescherming van de Duitsers werden een vader, een moeder en een zoon van een Zwitser se familie vermoord. Hetzelfde lot overkwam een Roemeen. Allen wer den door de T.N.I. vermoord. Drie Nederlandse dames werden per auto weggevoerd en vermoord. Uit onder zoeken is gebleken, dat door het „volksfront" gruwelijke moorden zijn gepleegd te Kelawi. Bij Soeroegadang zijn ongeveer 200 graven van ver moorde personen van allerlei land aard gevonden, die verdacht werden van sympathieke gevoelens voor de Nica. Uit verklaringen is gebleken, dat verschillende slachtoffers, waar onder vrouwen, door het Volksfront zyn gevierendeeld. Het onderzoek wordt voortgezet, aldus het commu niqué. NATIONAAL MONUMENT OP DE DAM. De gemeenteraad van Amsterdam heeft besloten het midden-Damter- rein (dat ingericht is als plantsoen tje) te bestemmen voor een aldaar op te richten nationaal monument, dat „de gedachte aan de strijd van het Nederlandse volk gedurende de bezettingsjaren" uit zal dragen. AMERIKA LEENT ONS WEER 175 MILLIOEN DOLLAR. Naar United Press in Washington verneemt, zal de Wereldbank een le ning van 175 millioen dollar voor Ne derland bekend maken. UITVOER VAN AARDAPPELMEEL NAAR ENGELAND Als resultaat van onlangs gehou den besprekingen tussen een Neder landse delegatie en vertegenwoordi gers van het „Ministry of food" in Engeland is een regeling tot stand gekomen betreffende de export van aardappelmeel, speciale aardappcl- meelproducten en dextrine naar En geland voor het seizoen 1947/48. Deze regeling valt binnen het kader van het met Engeland verleden jaar af gesloten contract voor drie jaar, maar waarvan enkele punten telken- jare opnieuw moeten worden gere geld, hetgeen tjrans in volledige over eenstemming is geschied. Als gevolg van deze regeling kan de Nederlandse industrie per 1 Sep tember a.s. beginnen met de afleve ring van 50.000 ton aardappelmeel en aardappelmeelproducten naar Enge land. ZESTIEN DODEN BIJ TREIN ONTSPORING. Gistermorgen vroeg is de sneltrein BratislavaPraag op het station van Koety in Moravië ontspoord. Zestien personen werden gedood en 45 ge wond. Van 17 gewonden is de toe stand ernstig. Alle slachtoffers wa ren Tsjechen. De trein kwam met een snelheid van 85 k.m. het station binnenrijden en vloog uit de rails. De machinist en de stoker zijn gearresteerd. Nadat gisteren de Spaanse commu nistische partij zich had teruggetrok ken uit de Spaanse republikeinse re gering in ballingschap, welke in Pa rijs resideert, is deze regering afge treden. De crisis schijnt het gevolg geweest te zijn van de omstandig heid, dat de Spaanse socialisten (eveneens in ballingschap) de „re gering" niet doelmatig genoeg achtte omdat het deelnemen van de com munisten haar niet bepaald populair maakte in Spanje. Sinterklaas Japie en Jopie zeurden Pa gek om een voetbal, een tol, een fietsje en wat al niet meer. Dat was tegen December, toen Sin terklaas in zicht kwam. Dan zijn alle jongetjes precies hetzelfde, in Leiden net zo goed als in Gou da, waar de genoemde Japie en Jopie woonden. En of Pa nu al zei, dat Sinter klaas dit jaar niet komen kon, omdat Zwarte Piet staakte of nog niet gezuiverd was, of omdat zijn stoomboot getorpedeerd was door een atoomboom het hielp allemaal niets. En daarom besloot Pa ostentatief aan Sin terklaas te schrijven. Hij schreef om speelgoed en zond de brief aan de burgemeester van Ma drid. Japie en Jopie deden de brief zelf op de post en waren overtuigd, dat de zaak nu in or de zou komen. U glimlacht om zoveel heerlij ke naïveteit, maar het kwam in derdaad in orde. De brief be landde bij de pastoor van de St. Nicolaaskerk te Madrid en deze liet het schrijven toevallig zien aan een paar journalisten. Nu, u weet, hoe journalisten zijn; zij zetten de brief in de krant. De Spanjaarden lachten enkwa men met cadeaux aandragen. En zo kregen Japie en Jopie toch hun zin. Zelfs meer dan dat, want verleden week kwamen de twee journalisten, die in deze ac tie zo'n belangrijk aandeel had den gehad, op uitnodiging van de K.L.M. naar ons land vliegen en natuurlijk brachten zij een bezoek aan Gouda. Japie vond dat bezoek maar zó-zó. Hij be gon te huilen en kroop achter zijn broertje weg, want hij dacht, dat één van de twee Sinterklaas in burger was en de ander een verbleekte Zwarte Piet. En als ze hem nu eens kwamen halen en meenemen naar Spanje? Dat zijn ze ook van plan, maar volgend jaar. Dan worden Japie en Jopie uitgenodigd hun vacan- tie in Spanje door te brengen. Is dat even 'n Sinterklaassur prise! ENGELANDS ECONOMISCHE CRISIS r\E BRITSE PREMIER ATTLEE heeft gisteren in het Lagerhuis de regeringsplannen ontvouwd, welke het land in staat moeten stellen om de na-oorlogse economische crisis te boven te komen. De volmachten die de regering zal krijgen zijn buitengewoon ingrijpend. Zij zal hier door in staat zijn controle over beleggingen uit te oefenen, de arbei ders te yerplichten te gaan werken in de takken van industrie, die van essentieel belang voor het land zijn, concentratie in de industrie tot stand te brengen, waardoor een meer rationele productie mogelijk is, de invoer uit elk land te verlagen en alle economische bronnen aan te boren ten einde deze op de best mogelijke wijze dienstbaar te maken aan de belan gen van het land. Dit wetsontwerp machtigt dus de regering tot alle maatregelen dje zij nodig acht voor het land. Minder eten, harder werken De voornaamste voorgestelde maat regelen zijn: Per maand zal Engeland voor 12 millioen pond minder voedsel in voeren. Voornamelijk zal de import van niet absoluut noodzakelijke le vensmiddelen worden beperkt. De eigen landbouw zal 20 percent meer moeten produceren tegen 1950. Hiervoor, zijn 100 000 nieuwe landar beiders nodig. De kolenproductie moet worden verdubbeld. De regering vraagt 4 mil lioen ton per week. Daarom zullen de mijnwerkers per dag een half Twee doden en vele gewonden Dinsdagmiddag is op de Graven- weg te Nijmegen nabij de overgang over het Maas-Waalkanaal een mili taire truck van de Hogeweg afgegle den en terecht gekomen in een sloot, nabij de brug. Een 20-tal militairen van het opleidingskamp van de ma rine, Volkel bij Uden, kwam onder de wagen terecht. De hulpchauffeur A. Hijsen uit Berg en Dal bij Nijme gen was onmiddellijk dood. De luite nant ter zee le klasse J. A. Kapte n uit Zeist die ernstig gewond was, werd overgebracht naar het militaire hospitaal de Nebo bij Nijmegen, waar bij aankomst bleek, dat hij reeds was overleden. De andere militairen had den arm- en beenbreuken, snijwon- den en inwendige kneuzingen. Zij werden eveneens naar het militair hospitaal overgebracht. Hun toestand wekt geen directe zorg. Enkelen hunner konden weer naar het kamp Volkel vervoerd wor den. De oorzaak van het ongeluk wordt nagegaan door de Koninklijke Marechaussee. Men vermoedt, dat de wagen is geslipt, tengevolge van het door regen gladde wegdek. Te Enschede werd Maandagavond de bestuurder van een militaire jeep de op het vliegveld aldaar gelegerde mi litair E. J. S., zó door een tegenligger verblind1 dat hij de macht over het stuur verloor, waardoor de jeep over de kop sloeg en in een weiland te rechtkwam. De militair raakte be kneld onder de wagen en liep daar door vrij ernstige borst, en hoofdiver- wondigen op. De tegenligger, waarschijnlijk ook een jeep, heeft even gestopt, doch is, zonder dat de inzittende(n) verder naar de verongelukte jeep en de be stuurder omzagen, doorgereden. De politie verzoekt hun, die ge tuige waren van dit ongeval, daar van kennis geven aan het politie bureau te Enschede. ALOYSIUSCOLLEGE IN DEN HAAG BESTAAT 25 JAAR. Zaterdag 9 en Zondag 10 Augustus zal het Aloysiuscollege in den Haag, het bekende college der Paters Je- zuieten aan de Oostduinlaan, zijn 25- jarig bestaan feestelijk herdenken. Zaterdag om 5 uur komen de oud leerlingen bijeen in het college, waar na om 6 uur Dr. Lohman uit Weert zal spreken pver ,,Het Aloysiuscolle ge in de loop der jaren". Zondagmorgen om half tien wordt in het college een H. Mis opgedragen voor de overleden oud-leerlingen, om half een wordt een tentoonstelling geopend van wetenschappelijk en ar tistiek werk der oud-leerlingen en van foto's over het collegeleven in de afgelopen 25 jaar. 's Middags om drie üur is er een grote feestelijke bijeenkomt! in de aula, waarbij Prof. Mr. F. J. M. F. Duynstee uit Nijmegen de feestrede zal houden. De bekende historicus, pater Dr. G. C. W. Corris, S.J., van het Canisius- college te Nijmegen is voorzien van de H. Sacramenten der stervenden. uur langer moeten werken; andere maatregelen zijn in voorbereiidng. De staalproductie wordt op 14 mil lioen ton per jaar gesteld. De export moet tegen het einde van 1948 60 per cent hoger zijn dan in 1938. Op het ogenblik is zij 10 tot 20 precent ho ger. De benzinerantsoenen worden met een derde verlaagd. Voor vacanties in het buitenland zal per persoon nog slechts 35 pond per veertien maanden beschikbaar wor den gesteld. Tot nu toe was dit 75 pond per jaar. Er wordt een loonstop ingevoerd. Arbeiders zullen hun werk in be langrijke fabrieken niet mogen neer leggen. Arbeiders uit overbodige be drijven zullen naar essentiële bedrij ven overgeplaatst kunnen worden. Personen, die van de zwarte handel leven en zonder betrekking zijn, zul len tot werken worden gedwongen. Slechts een vierde gedeelte van de opbrengst van buitenlandse films in Engeland zal in buitenlandse valuta worden betaald. Het leger zal tot een millioen man v/orden ingekrompen- Dat wil zeg gen, dat 300.000 militairen zullen worden gedemobiliseerd. Dividenden, die in 1946 bij vele bedrijven zeer hoog waren, worden beperkt. De passagierslijsten van de „Sloterdijk" en de „Zuiderkruis", welke schepen op 18 Augustus te Rot terdam worden verwacht, liggen op ons bureau er inzage. £en (caAAeJttje.... „Door de heilige Liturgie, die het jaar bouwt tot een geestelijke kathe draal van zangen en gebeden, van hymnen en lessen, van feesten en bit terste gedenkdagen heeft elke dag zijn eigen waarde, zijn eigen schoon heid, zijn eigen wonder, en alles, al les stort zich naar God." ,,De katholieke godsdienst noopt ons hoe begeren wij die zoete dwang, hongerenden, wien brood gegeven wordt, iedere dag onze aandacht te richten naar God en Zijne wonderheid, en de schone or dening der Liturgie leidt de geest vanzelf tot aanbidding." Pieter van der Meer de Walcheren in „Mijn Dag boek"

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1947 | | pagina 1