3)e Ceicbe Sou^ont Ook Soekarno gelast het vuren te staken Onmogelijke eisen van Republiek Economische crisis in Engeland De pers over de „wapenstilstand" in Indië /^Gratis trammen-^ DINSDAG 5 AUGUSTUS 1947 i bureaux: Papengracht 82, Giro 103003. Telef.: Administratie, Advertenties 20820, Redactie 20015, Directie, drukkerij en abonnementen 20935. Directeur: C. M. VAN HAMERS VELD. Hoofdredacteur: TH. WIL MER. waarin opgenomen „DE BURCHT" KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN 37e JAARGANG No. U156 Abonnementsprijs f 0.26 per week, f 1.10 per maand, f 3.25 per kwartaal. Franco per post 4. Advertenties: 15 cent per m.m. Ingez. mededelingen dubbel tarief. Bij contract belangrijke korting. Telefoontjes: 30 woorden f 1.50. Strijd tegen de zedeloosheid WIJ herinneren ons, hoe mr. Gose- ling z.g. eens bij een bespreking over de bestrijding der openbare on zedelijkheid de opmerking maakte, dat, los van alle mogelijke wetten en verordeningen, de burgemeester als hoofd der politie en de politie veel, héél veel kunnen doen. Natuurlijk bedoelde deze katholie ke staatsman niet, dat er dan maar geen wetten en verordeningen moe ten worden gemaakt. Natuurlijk niet. Hij bedoelde, dat de politie, als zij ernstig wil, ook zelfs zonder dat alles effectief kan optreden. Zij kan het de mensen onaangenaam en lastig ma ken; zij kan in en door haar optre den laten inzien en gevoelen, dat be doelde lieden slecht handelen; zij kan ■door woord en daad demonstreren, dat zij dergelijke gedragingen afkeurt en verafschuwt. Wij dachten aan die woorden van mr. Goseling, toen wij volgend be licht ontvingen van, het A.N.P.: De Rotterdamse politie heeft Za terdagavond omstreeks negen uur een razzia gehouden in het Park op meisjes tussen 11 en 18 jaar, van wie men vermoedde, dat zij zich op ongepaste wijze gedroegen met bui tenlandse zeelieden. Een groep van 75 meisjes, wier leeftijden inder daad van 11 tot 18 jaar varieerden, werd opgepikt en meegenomen naar het bureau. Na schifting ble ven er 23 over, die gewezen werden op de gevaren, waaraan zij zich bloot stelden, waarna zij in de loop van de nacht door hun ouders wer den afgehaald. Deze bleken zich nimmer rekenschap gegeven te heb ben van het feit, waar en hoe hun dochters de avonduren doorbrach ten. Zij waren de politie zeer dank baar voor haar optreden en hoop ten dat de politie het niet bij deze razzia zou laten. Dat was ook een gevoelige les voor de betrokken ouders, die niet eens wisten, waar hun dochters de avond doorbrachten! De wens, dat de Rot terdamse politie op deze wijze zal doorgaan, onderschrijven wij. En dan óók, voorzover mogelijk (en 't is, los van wetten en verordeningen, moge lijk) voor meisjes, die ouder zijn dan 18 jaar! Zoals1 enkele dagen geleden in een ingezonden stuk in ons blad werd ge schreven, hebben ook de burgers hier een taak een taak en een plicht. Zij behoeven en zij mogen in hun omgeving, op hun eigen terrein, in hun huis, winkel of erf niet laten spotten met dé goede zeden tot ve ler ergernis. We moeten niet te veel willen steu nen op, ofons willen verschuilen achter wetten en verordeningen. In dit opzicht zijn we vaak: laf. LEGERBERICHT VAN HEDENMORGEN. Het Nederlandse legercommuni-' qué luidt als volgt: West-Java en Midden-Java. De-zui veringsacties en afrondingsacties zijn 4 Augustus voorgtezet. In verband met berichten betreffende terreur tegen daar wonende Chinezen is Gombon, 30 ldlometer ten Oosten van Banjoemas, door ons bezet. Oost-Java. Grissee. 15 kilometer ten Noordwesten van Soerabaja, is bezet. Op Madoera werden de beveiligings maatregelen en zuiveringsacties voortgezet. Boven Kamal is een „Fi refly" door het luchtafweergeschut neergeschoten. Noord-Sumatra. De maatregelen voor het herstel van recht en veilig heid werden voortgezet. De afron ding van het reeds bezette gebied heeft.. plaats gevonden. Kisaran, Tandjoengbalai en Oelak-Medan (resp. 150, 190 en 180 kilometer ten Zuid-Oosten van Medan) en Aer Saoeli bij het Togomeer werden be zet. Midden Sumatra. De bezetting van Loeboek Aloeng bleek noodzakelijk in verband met de terreur tegen de bevolking. De zuiveringsacties op Zuid-Suma- tra gingen gepaard met enige scher mutselingen, o.a. ten Noorden van Batoeradja. 4 Augustus 15.30 uur wejd de officiële boodschap van de voórzitter van de Veiligheidsraad voor minister-president Sjarifoeddin in een berichtkoker boven het vlieg veld Djogja afgeworpen. De Nederlandse troepen hebben in de nacht van 4 op 5 Augustus om 24 uur plaatselijke tijd de opmars ge staakt ingevolge opdracht van de le gercommandant. Van dit tijdstip af zullen slechts maatregelen worden uitgevoerd voor het vestigen en handhaven van recht en veiligheid in de thans bezette gebieden. Uit nagekomen bericht blijkt, dat het totaal aantal gesneuvelden vol gens tot dusver ontvangen gegevens 74, het aantal vermisten 16 en het aantal gewonden 178 bedraagt. OVERLEG OP NIEUWE BASIS? QOK DE REPUBLIEK heeft vannacht officieel de gevechten gestaakt. President Soekarno heeft in een te middernacht (Java-tijd) gehouden radiorede de Indonesische partijen en de gehele bevolking bevel gegeven de vijandelijkheden tegen de Nederlanders te staken. Hij deed dit op het ogenblik, waarop het Nederlandse bevel „staakt het vuren" van krach» werd. Soekarno's bevel was tevens gericht tot de burgerbevolking, die op dracht kreeg de guerilla en de tactiek der verschroeide aarde te beëindi gen. Als opperbevelhebber van alle Indonesische gewapende strijdkrach ten, zei Soekarno in zijn rede van drie minuten via radio Djokjakarta, dat door zijn nieuwe instructies zijn oproep van 21 Juli aan de bevolking, om zich met alle kracht tegen de Nederlanders te verzetten, kwam te ver vallen. Premier Sjarifoeddin heeft in een telegram geantwoord op de uit nodiging van de Veiligheidsraad tot staking van het vuren. Uit dit ant woord, dat hieronder volgt, blijkt, wat niet blijkt uit Soekarno's bevel, dat de Republiek aan het uitvaardigen van het bevel tot staking van de vijandelijkheden een hele reeks verlangens koppelt. zake haar opdracht tot het staken van de actie in Indië. Hij voegde hieraan toe: „Wij zullen de gebeur tenissen gadeslaan en zien, welke stappen de Veiligheidsraad verder moet doen." De Australische gedelegeerde zei, dat de Indonesiërs zich in een „on mogelijke positie" bevonden als ge volg van het Nederlandse optreden. „Ik vind, dat een verantwoordelijk ambtenaar van het secretariaat er heen moet gaan en als waarnemer moet optreden." Van haar kant houdt de Nederland se regering haar aanbod om waarne mers uit te nodigen nog altijd in overweging. Het aantal waarnemers zou 3 tot 5 bedragen. DE ANTISEMIETISCHE DEMON STRATIES IN ENGELAND. Reeds vier avonden achtereen worden te Liverpool antisemietische demonstraties gehouden in verband met het ophangen der twee Britse sergeants in Palestina door de I/- goen Zwai Leoemi. Opnieuw werd in de Joodse wijk Brownlow Hill brand gesticht, terwijl een menigte mensen straatstenen door de ruiten van Joodse zaken wierpen. Twintig personen werden gearresteerd. Later op de avond begonnen Maandag ook demonstraties te Manchester, waar bij vele winkelruiten werden ver nield. De politie was aanzienlijk versterkt en arresteerde 35 personen. jarifoeddin wenst arbitrage Na Soekarno is minister-president Sjarifoeddin eveneens voor de micro foon van Djokja gekomen, waar hij erklaarde, dat zijn land het con flict tussen Nederland en de Repu bliek aan een internationale arbitra gecommissie wenst voor te leggen, uit welke mededeling men in Batavia opmaakte, dat de Republiek de door Nederland aanvaarde Amerikaanse bemiddeling niet er^ op prijs stelt. Het feit, dat de Nederlanders on langs de eilanden Banka en Billiton tot autonome gebieden hebben ver klaard, terwijl deze vroeger als deel van de Republiek werden beschouwd, doet, aldus Sjarifoeddin, de overeen komst van Linggadjati teniet. De Re publiek acht zich er niet langer door gebonden. Getracht moet worden „op een nieuwe basis" tot een vreedzame regeling te komen. Sjarifoeddin verklaarde nog, dat het Republikeinse bevel „Staakt het vuren" werd gegeven, zonder enig voorbehoud", maar voegde daar snel aan toe, dat de Republiek de benoe ming van een internationale com missie door de U.N.O. zou eisen om toezicht uit te oefenen op de nale ving van het bevel. Deze commissie, zei hij, dient er voor te zorgen, dat bet bevel „Staakt het vuren" wordt uitgevoerd en tevens: dat de gevangen gezette jeugdige Indonesiërs worden vrijgelaten. de Republikeinse autoriteiten weer op haar posten komen. de troepen aan beide zijden zich te rugtrekken tot de demarcatielijnen, die bij het begin der „vijandelijkhe den" bestonden en ten slotte, dat de vijandelijke propaganda wordt ge staakt evenals de pogingen om een separatistische beweging te steunen, die zou kunnen leiden tot afschei ding van bepaalde gebieden van de Republiek. „Wij begrijpen allen, dat dit niet onmiddellijk kan gebeuren, maar wij houden ons aan deze eisen", zei Sja rifoeddin. (Men zou dit laatste ook zó kun nen vertalen: „Ik begrijp best, dat daar niets van terecht komt, maar ik heb 't toch lekker gezegd".) In een telegram aan de Veilig heidsraad, waarin de republiek haar bevel tot staking der vijandelijkhe den mededeelt, verzoekt de regering van de republiek de grootst moge lijke consideratie van de Veiligheids raad voor de ernstige technische moeilijkheden, die overwonnen moe ten worden het gebrek aan tijd en de zware schade, die door de Neder landse daden van agressie aan de communicatiewegen is toegebracht. Er zyn geen demarcatielijnen meer en geen bepaalde frontlinies. Voorts is de republiek zo onbeschaamd om te beweren, dat zij blijkens de erva ring geen garantie aanwezig-acht, dat het bevel „staakt het vuren" niet door de Nederlanders zal worden ge schonden, tenzij de uitvoering hier van door een derde neutrale partij ten volle en voortdurend gecontro leerd wordt Daarom doet de republikeinse re gering een dringend beroep op de Veiligheidsraad om zo spoedig moge lijk een commissie te zenden, In staande uit vertegenwoordigers van verschillende buitelandse mogend heden, ten einde te verzekeren, dat het bevel „staakt het vuren" strikt wordt nagekomen. De republikeinse regering betoogt daarom met klem, dat het Nederland se bevel om het vuren te staken on voorwaardelijk het staken van alle soorten van actie moet inhouden, die zowel door de militaire als door de burgerlijke Nederlandse autoriteiten tegen de Indonesische bevolking ge richt zijn. De Republiek is van me ning, dat een staking der vijandelijk heden gevolgd moet worden door het terugtrekken van de gewapende Nederdandse strijdkrachten uit de republikeinse gebieden minstens tot de demarcatielijnen, die op 14 Octo ber 1946 door beide partijen zijn vast gesteld. Stuurt Veiligheidsraad waarnemers? In de gisteren gehouden zitting van de Veiligheidsraad heeft de voorzit ter kennis gegeven van een medede ling van de Nederlandse regering in Een rechtzetting van Washington Het Amerikaanse departement van Buitenlandse Zaken heeft Maandag verklaard, dat het de mogelijkheid om de Indonesische Republiek als een afzonderlijke natie te erkennen, niet overweegt. De woordvoerder het departement bracht in her innering, dat de Amerikaanse rege ring de Republiek in April 1947 de facto erkend heeft en voegde er aan toe: Dit is het uiterste was de Ver enigde Staten onder soortgelijke om standigheden kunnen doen, omdat Indonesië niet een volledig onafhan kelijke natie is krachtens de overeen komsten met de Nederlanders. Het ministerie van Buitenlandse Zaken volgt de ontwikkeling van de toe stand in Indonesië van nabij, maar er is op het ogenblik geen sprake van een terugkomen op de erken ning de facto, noch op een wijziging daarvan in een de jure erkenning. De Verenigde Staten erkennen dus de autoriteit van de leiders der Repu bliek slechts in de gebieden, die daad werkelijk onder hun gezag staan. Officieel wordt medegedeeld, dat Lt.-generaal S. H. Spoor hedenavond een toespraak zal houden tot de fa milieleden van de Nederlandse strijd krachten'in Nederland en Indië, wel ke zal worden uitgezonden in de ra dio-uitzending voor de Nederlandse strijdkrachten van 18.30 tot 19.00 uur in het programma van Hilversum 1 op golflengte 301 meter. Toch een vliegverbod voor (de K.L.M. In tegenstelling met een aanvanke lijke ontkenning van de zijde der K. L.M. wordt thans bevestgid, dat de regering van Voor-Indië de Neder landse luchtdienst over Voor-Indië heeft verboden. Dr. Lamping heeft een bezoek aan de regering van Voor- Indië gebracht, ten einde in verband met de laatste ontwikkelingen in In donesië het verbod te doen opheffen. Naar het A.N.P. van de persdienst van de K.L.M. verneemt is de „Twen- the" gistermorgen in de normale dienst van Amsterdam naar Batavia vertrokken. Voorlopig wordt tot Cairo gevlogen. Met ingang van 1 October a.s. zal het wederom mogelijk zijn, telegram men te verzenden, die gelukwensen of rouwbeklag inhouden. Ook telegrammen op luxe-formu lieren zullen weer met ingang van die datum gebruikt kunnen worden. Door de Land- cn Zeemacht is de verjaringstaart voor Prinses Irene aangeboden. Het lijkt ons waarschijn lijk, dat Margriet en Beatrix ook wel een handje zullen medehelpen de taart te verorberen. Critiek van Churchill Winston Churchill, de Britse lei der der oppositie, heeft in een rede voor 50.000 zijner aanhangers ge zegd te betreuren, dat Engeland, dat aan het einde van de oorlog een eerste plaats onder de mogendheden innam, thans gedwongen is van bui tenlandse steun te leven en zich groter beperkingen moet opleggen dan tijdens de oorlog. Hij vreesde, dat de nieuwe maatregelen, die Att- lee waarschijnlijk Woensdag zal af kondigen, te laat komen om nog doeltreffend te zijn. Churchill critiseerde het Britse be leid in Duitsland, waar grote bedra gen, grotendeels dollars, worden ten koste gelegd, terwijl de ontevreden heid daar hand over hand1 toeneemt. „Wij hebben onze overwinning ge bruikt om de Duitsers een ten zeer ste incompetent bestuur op te leg gen, dat hun in staat stelt ons ver antwoordelijk te stellen voor de el lende, die zij zelf hebben veroor zaakt." Vervolgens hekelde Churchill de besluiteloosheid van de regering wat Palestina betreft. Hij verklaar de, dat er geen enkel Brits belang is gebaat bij het handhaven van het mandaat in dat land. „De Britse politiek moet worden gebaseerd op een steeds nauwere samenwerking met de V.S.", aldus Churchill. „Ik heb nooit gevraagd om een bondgenootschapsverdrag, doch wens een samenwerking, die minder nauw omschreven, maar meer doeltreffend is." Nieuwe maatregelen van Attlee. Woensdag a.s. zal de Britse mi- nister-president een volledig beeld geven van de huidige Britse econo mische situatie en van de onmiddel lijke maatregelen, welke de rege ring wenst te nemen, ten einde aan de crisis het hoofd te bieden. De Britse regering is voornemens een speciale najaarsbegroting in te dienen, ten einde het hoofd te kun nen bieden aan eventuele ernstige inflatiegevaren, welke zouden kun nen voortvloeien uit de maatrege len, welke zij Woensdag a.s. bekend zal maken. Het ernstigste probleem zal waarschijnlijk kunnen voort vloeien uit de gestegen koopkracht van de arbeiders in die industrieën, waarvan de productie zal moeten worden verhoogd. De regering zal haar beslissing over het indienen van een najaarsbegroting eerst ne men nadat zij de gevolgen van de voorgestelde arbcidsomschakeling in de industrie zal hebben vastgesteld. Het ligt n.l. in. de bedoeling om ar beidskrachten over te hevelen naar die bedrijven, welke meer -produ ceren, vooral voor de uitvoer, ter wijl voorts arbeidskrachten zullen worden overgeheveld naar die be drijven, welke artikelen vervaardi gen voor de binnenlandse markt, welke artikelen dan niet langer be hoeven te worden ingevoerd. Lagerhuis spreekt vertrouwen uit. Met 298 tegen 102 stemmen heeft het Britse Lagerhuis gisteren zijn vertrouwen uitgesproken in het re geringsbeleid in Duitsland. Het Parool staat nog altijd fel te genover de Regering inzake de In donesische kwestie en kiest nog steeds, onvoorwaardelijk mogen we wel zeggen, de partij van de leiders der Indonesische republiek. Zo schrijft het blad gisteren o.m.: „Uit de houding van de Nederland se Regering moet voorlopig helaas worden afgeleid, dat voor haar, het einde der „beperkte politionele actie" niet het begin is van een omgooien van het roer. Het heeft er veeleer de schijn van, dat zij proberen wil te doen als ware er eigenlijk niets ge beurd en als ware het de doodge woonste zaak ter wereld, dat thans dezelfde Van Mook, de,zelfde Jonk man die daareven de leiders waren van het geweld (maar wat was daar aan voorafgegaan? Red. L. Crt.) thans weer optreden in de rollen van de vriendelijke onderhandelaars." En elders: „Nederland heeft in Lake Success ervaren, dat het spel, dat in Genève zo dikwijls winst opleverde geen kan sen meer biedt. De oude Volkenbond vermeide zich maar al te gretig in ju ridische haarkloverij waarmee hij tot de slotsom van zijn eigen incompeten tie komen kon. De nieuwe Volken bond begrijpt dat men met juristerij geen wereldvrede verzekert. Twintig jaar geleden zou Van Kleffens met het betoog dat hij in Lake Success verleden week hield een vergadering hebben overtuigd. Nu liet dat betoog na indruk te maken. Dat zegt te meer waar het gehouden werd door een man, die in die kring terecht een grote reputatie geniet en wiens ge zag onbetwist is. De kern van het betoog was sim pel. Nederland voert geen oorlog. Het kan geen oorlog voeren. De Republiek Indonesië is geen souvereine staat noch zal zij het worden (krachtens vrijwillig gesloten overeenkomst van Linggadjait. Red. L. Crt.). De'sou- vereiniteit komt na de overgangstijd toe aan de Verenigde Staten van In donesië, waarvan de Republiek een deelstaat wordt. Hieruit volgt dat Nederland, de Republiek met geweld te lijf gaande, slechts een binnen landse aangelegenheid heeft ter hand genomen, waarmee de Verenigde Na ties zich rechtens niet bemoeien kun nen." De Maasbode betuigt volkomen in stemming met de jongste rede van luit.-gen. dr. v. Mook en zegt o.m.: „Thans hangt alles af van Djokja. We zijn daarop na al het voorgeval lene lang niet gerust, maar de rede van dr. Van Mook geeft ons de ze kerheid, dat v/ij niet meer met ons zullen laten sollen, dat wij met woor den geen genoegen meer zullen ne men, maar onverbiddelijk daden zul len eisen en dat wel snel. Volgen dezen niet met spoed, dan zit er niets anders op, dan dat wij we derom onze vrijheid ten volle herne men. Een toestand, die ons bij voort during dwingt het geweer aan de voet of zelfs in aanslag te houden, kan niet langer worden geduld. Inmiddels kwam de eis: terugtrek ken der Nederlandse troepen op de demarcatielijn of zelfs uit de gehele archipel. Hierop is slechts één antwoord mo gelijk: neen, en nogmaals neen. Van het staken van het vuren kan onder dergelijke omstandigheden niets komen." Het Vrije Volk constateert, dat het jongste besluit der Regering „met „voldoening en gevoelens van op luchting" zal worden begroet". Het blad is het niet eens met de voorzit ter van de fractie van de Partij van de Arbeid in de Eerste Kamer, de heer J. v. d. Kieft, die in Indonesië vertoeft en (zoals gisteren in ons blad vermeld) de militaire actie had wil len voortzetten tot geheel Java. Toch is het blad zelf blijkbaar niet zo hele maal opgelucht. Het schrijft n.l. o.m-: „Nederland heeft nu volledig vol daan aan de voorwaarden, die voor herstel van het contact gesteld zijn. De eis van de Republiek, dat de Ne derlandse troepen thans achter de oude demarcatielijnen zullen worden teruggenomen, is van alle werkelijk heidsbesef gespeend. Van Ameri kaanse zijde is terecht betoogd, dat dit een chaos zou verporzaken. De luitenant-gouverneur-generaal heeft aan het slot van zijn rede ongetwij feld gedoeld op deze zin, toen hij in een persoonlijk woord onomwonden en krachtig verklaarde, dat wij ons de gewonnen veiligheid en vrijheid niet meer zullen laten ontnemen." Het Handelsblad schrijft o.m.: „Geen Veiligheidsraad of buiten landse goede diensten kunnen in de overgang de Nederlandse verantwoor delijkheid verkleinen voor het wel- De Kopenhaagse tramweg- maatschappij heeft aan een jong mens een gratis tramabonne ment verstrekt voor zijn hele le- Dat overkomt niet iedereen! Maar het bedoelde jongemens heeft danook kans gezien om verleden week op 'n Zondag avond in een tramwagen het eerste levenslicht te aanschou wen. De Kopenhaagse tramweg maatschappij vond dat blijkbaar zo'n prachtige reclame waar om begrijp ik niet dat zij de jong geborene met een dergelijke gift beloonde. Het ventje heeft er nog geen weet van, welk een kostbaar ge schenk het heeft gekregen, want ieder, die wel eens een gratis ritje met de tram heeft gemaakt, weet welk een sensatie dat is. Laat ik er direct bijvoegen: een ongeoorloofde sensatie, doch verboden vruchten zijn helaas zoet. De kleine Kopenhagenaar kan echtér legaal voor niets trammen en dat zal hem er ten slotte toe brengen, dat hij na enige tijd geen tram meer kan zien. Want één keer voor niets trammen is wel leuk. maar op elk uur van de dag, week in week uit. te kun- nen trammen, zonder dat het je één cent kost, dat gaat je op de duur de keel uithangen. En als ik er nu goed over denk, geloof ik, dat de Kopenhaagse tramwegmaatschappij op een heel sluwe wijze wraak heeft willen nemen. Niet alleen door het jongemens te veel van het go-de te geven, maar ook door hem te begiftigen met iets wat een steen des aanstoots in de fa milie moet geven. Stel u voor, dat pa en ma en zoonlief gaan trammen. Pa moet betalen, ma ook, maar dat eigenwijze ventje niet. Is het zijn verdienste, dat hij in een tram geboren is? Dat loopt nooit goed af. zijn en de rechtsorde in heel Indone sië, met inbpgrip van de republiek, of de plicht verkorten om Linggad- jati, dat ook een belofte is aan overig Indië, te verwezenlijken. De volken van de staten Oost-Indonesië en Bor neo verwachten daarvan hun be scherming en de waarborgen van hun nieuwe vrijheid. In de republiek vragen verschillende bevolkingsgroe pen (nu laatstelijk weer op Suma' tra's Oostkust) een eigen status krachtens de artikelen 3 en 4 van Linggadjati. En waar volksgroepen elders in de republiek het Nederland se gezag hebben verwelkomd, ver wachten zij garanties tegen wraak oefeningen, die wij haar niet mogen onthouden. Op die grondslagen al leen kan Nederland de nieuwe phase ingaan." De Nat. Rott. Crt." besluit een ar tikel: „Wij wachten thans af, in het vaste vertrouwen, dat de wereld vroeger of later zal erkennen, dat Nederland geen andere wens heeft dan zowel de rechten van de mens in Indië tot gel ding te laten komen, als dat rijke ge bied overzee te laten bijdragen tot de materiële opbouw van de wereld." Ten slotte de Waarheid, die zeer verbolgen is over de regering, die al- maardoor de wereld.... een rad voo^r de ogen heeft gedraaid, zegt dit blad! Men leze: „Men moge in Den Haag bedenken, dat men niet meer in de positie is, de wereld een rad voor de ogen te draaien. De regering-Beel is een voor de Veiligheidsraad beschuldigde en veroordeelde! Zij verkeert niet meer in de positie, per ultimatum te re geren. Ook tegenover het Nederlandse volk is er geen ontsnappen meer. Het verlangt thans, dat het vuren inder daad onmiddellijk wordt gestaakt. De troepen moeten terug terug naar de demarcatielijnen en dan per snel ste gelegenheid naar huis. Geen nieu we manoeuvres mogen worden toege laten! Deze regering verdient in haar Indonesische politiek geen enkele ver trouwen meer. Zij is bankroet. Hoe eerder zij verdwijnt, hoe beter! Eerst dan kan de vrede en de vriendschap met Indonesië docr haar zo ernstig ondermijnd vol ledig worden hersteld. Eerst dan kan ook Nederlands internationale aan zien worden hersteld." DR. A- M* J. CHORUS, die vorige week benoemd werd tot hoogleraar in de psychologie aan de Leidse Universiteit. IMPORT KWEEKGOED IN DE V.S. President Truman heeft een wets voorstel ondertekend, waarbij het Amerikaanse departement van land bouw wordt gemachtigd, de import van buitenlands kweekgoed te beper ken. De bijvoeging „met begrip van bloembollen" is weggelaten, hetgeen vooral voor de Nederlandse bloem- bollenuitvoer van belang is. Het wets ontwerp is hiermede tot wet gewor den, daar de beide huizen het wets voorstel reeds' hebben goedgekeurd. <£m doJiAe.itje.... „Wat het door de Kerk veroordeel de Liberalisme wil, is in theorie ter zijdestelling en abstrahering van het christendom in het openbare leven. Wat in de practijk betekent, dat op wereldlijk terrein het christendom genegeerd en dus metterdaad verloo chend wordt. Een maatschappelijk or ganisme, opgegroeid uit dit liberaal beginsel, moet en kan slechts zijn het organisme van een ontkerstende maatschappij". Mgr. dr. Poels in een in 1928 gehouden rede.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1947 | | pagina 1