3)e CeicLc Sou&a/nt Indonesisch conflict voor Veiligheidsraad Geen republikeinse activiteit Een hele stadswijk stond in brand DINSDAG 29 JULI 1947 Bureaux: Papengracht 32, Giro 103003. Telef.: Administratie, Advertenties 20826, Redactie 20015, Directie, drukkerij en abonnementen 20935. Directeur: C. M. VAN HAMERS VELD. Hoofdredacteur: TH. WILMER. waarin opgenomen „DE BURCHT" KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN 37e JAARGANG No. 11150 Abonnementsprijs f 0.26 per week, f 1.10 per maand, J 3.25 per kwartaal. Franco per post J 4. Advertenties: 15 cent per m.m. Ingez. mededelingen dubbel tarief. Bij contract belangrijke korting. Telefoontjes: 30 woorden f 1.50. V Katholieken in de praktijk MEN.kan trachten in het openbare leven katholiek te zijri, terwijl men de katholieke beginselen niet be leeft in het persoonlijk leven. Met opzet schrijven wij: men kan trachten. Een openbaar katholiek le ven, dat niet zijn bron, zijn motief en zijn stuwing, zijn inhoud en zijn be zieling vindt in de particuliere bele ving van de Godsdienst, zal op de duur niet echt kunnen zijn en blij ven, omdat de deugden van recht vaardigheid en van liefde, die in het openbaar katholiek leven tot con crete uitdrukking moeten worden ge bracht, eerst in het particuliere leven moeten zijn doorleefd, opdat ze in het openbare leven niet in wat klatergoud vervluchtigen Van de andere kant is het ook waar, dat de beleving van het Katholicisme in het particuliere leven alléén niet voldoende is: we moeten ook conse. quent katholiek zijn in het openbare leven. Z. H. Paus Pius XII heeft in een brief aan de president der Franse So ciale Weken, de katholieke conferen ties, welke heden in Parijs met grote plechtigheid zijn geopend, verklaard, dat de katholieken zich zouden hand haven en hun posities verbeteren, naarmate zij de moed hebben, zowel in het particuliere als in het open bare leven te handelen overeenkom stig him innerlijke overtuiging. Het is een illusie, schreef de Hei lige Vader, 'te denken, dat het anti- clericalisme en het anti-katholicisme ontwapend kunnen worden door de principes van het katholicisme alleen van kracht te laten zijn voor het par ticuliere leven. Voorts schreef de Paus, dat nu van alle gelovigen wordt geëist, dat zij al hun energie voor de verwezenlijking van (de sociale leer stellingen van de Kerk geven. In het bijzonder geldt dit voor de verhou ding tussen werkgever en werkne mer, welke meer en meer naar een onverbiddelijke scheiding dreigt over te hellen. Aldus de Paus. Wij veroorloven ons de aandacht speciaal te vragen voor de laatste zin: in het bijzonder geldt dit voor de ver houding tussen werkgever en werk nemer, Wij hebben er al herhaaldelijk op gewezen, dat dit punt onder alle so ciale verbeteringen en vernieuwin gen voorop moet staan. En, consequent aan deze mening, hebben wij ook herhaaldelijk bepleit de invoering van een zekere mede zeggenschap in het bedrijfsleven, en allereerst in de onderneming met behoud natuurlijk van de noodzake lijke leiding. Wij bepleiten deze ver nieuwing met overtuiging, al erken nen wij ook voor. dit terrein, dat die vernieuwing veel klatergoud zal doen schitteren, als zij niet gedragen wordt door de beoefening van de deugden van rechtvaardigheid en van liefde in het particuliere leven der betrok kenen. Dat mag echter natuurlijk geen reden zijn, om die vernieuwing tegen te houden of niet te bevorderen te bevorderen met voortvarend heid, want zij is een dringende eis van •deze tijd. VOORLOPIG GEEN NATIONALI SATIE DER ROERMIJNEN? De te Washington te houden Brits- Amerikaanse besprekingen over de situatie in 'het Roergebied zullen ver moedelijk a.s. Maandag warden ge opend. Welingelichte kringen zijn van mening, dat de Engelsen genegen zouden zijn om hun plannen tot na tionalisering van de steenkoolmijnen uit het Roergebied voorlopig uit te stellen tot een tijdstip, waarop de Duitsers in staat zullen zijn om door middel van een referendum zelf te bepalen, wat er met deze mijnen moet gebeuren. Inmiddels heeft het mijnwerkers syndicaat in het Roergebied, de so cialisatie der mijnen geëist. Bij het binnenhalen van de graan oogst in de N.O.-Polder wordt ge bruik gemaakt van de nieuwste, uit Canada geimporteerde, gecombineer de maai- en dorsmachine van grote capaciteit. Deze machine maait bin nen een uur tijd een hectare grond schoon af en levert een gemiddelde opbrengst van 45 mud gedorst en wel in zakken af. De bediening ge schiedt door 2 man, wier arbeid zich beperkt tot het op gang brengen vari het gevaarte en het controleren van de werking- Vöör-lndië zal zich tot V.N. wenden DAnNDIT NEHROE heeft gisteren bekend gemaakt, dat de regering van 1 India, heeft besloten zich heden, Dinsdag 29 Juli, formeel tot de or ganisatie der Verenigde Naties te wenden in verband met het conflict in Indonesië. India is niet van plan aan Indonesië militaire hulp te verle nen of wapenen te leveren. Wel heeft de regering van India besloten zeer binnenkort Nederlandse vliegtuigen het vliegen over het gebied van In dia en Pakistan te verbieden. Dit is de eerste openlijk aangekondigde economische maatregel om druk uit te oefenen voor het staken van de vijandelijkheden in Indonesië. de Indonesische kwestie vóór alles een binnenlandse aangelegenheid van Nederland is. De Britse houding schijnt ingegeven door de hoop, dat Nederland en de republiek het bemid delingsaanbod zullen aanvaarden, en door de wens langdurige debatten in de Veiligheidsraad te vermijden, v/aardoor de positie van Nederland met anders dan delicater zou wor den. Geen diplomatieke breuk De regering van India zal de di plomatieke betrekkingen tussen In dia en Nederland niet verbreken. In dit verband zeide Nehroe: „Het eer ste wat wij moeten doen, is zien hoe wij een einde kunnen maken aan de vijandelijkheden en ten tweede hoe wij de aangelegenheid voor de Ver enigde Naties kunnen brengen. Het verbreken van de diplomatieke be trekkingen zou misschien een mooie ggste zijn, doch wat wij op het ogen blik wensen is iets te bereiken en niet slechts gestes te maken". Nehroe verklaarde, dat Voor-In- dië de regering van Ceylon zal vra gen haar havens te sluiten voor schepen, die troepen, medicamenten en andere goederen naar Ned.-Oost- Indië vervoeren. Engeland voelt er weinig voor. Het besluit van Voor-Indië om de Indonesische kwestie onverwijld aan de Veiligheidsdaad voor te leggen heeft in Londense officiële kringen des te meer verbazing gewekt, omdat men de hoop was blijven koesteren, dat Nederland en de Indonesische re publiek de gezamenlijke bemiddeling van Groot-Brittannië en de Verenig de Staten alsnog zouden aannemen. Donderdag j.l. hebben Bevin en Le wis Douglas, de Amerikaanse ambas sadeur te Londen, aan de hoge com missaris van Australië te Londen, Persley, verzocht zijn regering te ontraden een demarche bij de Vei ligheidsraad te ondersteunen. Men meent thans te weten, dat de Britse afgevaardigde de opdracht zal krijgen zijn medeleden in de Veilig heidsraad voor ogen te houden, dat Vacantie van de Veiligheidsraad schiet er bij in. Het besluit van Voor-Indië wekt bij de V.N. geen verbazing, doch be zorgt de organisatie der V.N. moei lijkheden, daar dit vraagstuk dan zou moeten worden toegevoegd aan de reeds zo uitgebreide agenda van de Veiligheidsraad. De Veiligheidsraad heeft nog op zijn agenda de Griekse kwestie en de be perking der bewapening. Daarna moet de Veiligheidsraad de kwestie der Brits-Egyptische betrekkingen behandelen, gerezen naar aanlei ding van meningsverschillen over de onderhandelingen betreffende de ver dragsherziening. De Veiligheidsraad had verwacht met ingang van 20 Augustus een korte vacantie te kunnen *nemen, voordat de Algemene Vergadering op 16 September bijeenkomt. LEGERBERICHT TERUGKEER TOT NORMALE TOESTANDEN. Het Ned. legerbericht No. 16 luidt als volgt: West-Java: In Tegal is vijftig pro cent van het havencomplex de elec- trische centrale en het Excopmtoge- bouw vernield. Midden-Java: In Semarang en om geving beginnen in belangrijke mate normale verhoudingen op economisch gebied merkbaar te worden. Het her stel van de verbindingen tussen de stad en omgeving heeft een aanmer kelijke daling van de prijzen voor voedingsmiddelen tot gevolg. De be volking keert meer en meer naar de dessa's en sawahs terug. Er is ech ter nog veel sabotage- Zuid-Sumatra: De brand op de olieterreinen van Pendopo omvat vier bronnen. Twee daarvan zijn door sa boteurs aangestoken. De twee an deren geraakten in brand tengevol ge van alang-alang branden. Sumatra's Westkust: In het Noor delijk deel van de vlakte van Pa- dang verleent de bevolking overal medewerking bij het zoeken van landmijnen. Reeds kon een aanzien lijk deel van deze landmijnen on schadelijk worden gemaakt. De pas- sars zijn weer heropend. Diverse han delaren geven er de voorkeur aan hun. waren naar Padang te brengen om ze daar op de Passars of langs de huizen te verkopen. De toestanden onder de bevolking v. Loeboek Boeaja bleken droevig te zijn. Er werden zee vele zieken aan getroffen. De dienst voor de volksge zondheid opende Zaterdag een kli niek te Bandarboeat. Sumatra's Oostkust: In het pasbe- zette gebied ontwikkelt de toestand zich gunstig. De bevolking keert in aanzienlijke getale naar de kust te rug om te werken. Verscheidene diensten functioneren reeds regel matig. Hier en daar heerst echter nog onrust, terwijl republikeinse gewa pende troepen aanvallen doen o'p de randgebieden. SLECHTS ZUIVERINGSACTIES GEMELD IJET HEDEN UITGEGEVEN Nederlandse legercommuniqué no. 15 luidt als volgt: In de door ons onder controle gebrachte gebieden vinden de zuiveringsacties onverminderd voortgang. Nog rondtrekkende republikeinse groepen en groepjes werden hierbij verdreven of ver spreid. Ten Westen van Soerabaja ontwikkelt de T. N. I. enige acti viteit in de sector Tjenmee. De «aanval op Nederlandse posten aldaar werd afgeslagen. Van republikeinse activiteit op enigszins grotere schaal is nergens sprake. Gemeld wordt, dat de krachtcentrale Toenlang nog steeds stroom levert aan Djogja, Solo en Magelang. Daarentegen werd de waterleiding naar Salatiga door de republikeinen afgesneden. Het totale aantal doden, gewonden en vermisten gedurende de gehele actie bedraagt 'thans respectievelijk50 86 en 9. landers met complete bewapening hebben overgegeven. Tenslotte zouden de Indonesische strijdkrach- aen Zuid-Bandoeng zijn binnenge trokken en vechten in de stad. Republikeinse berichtgeving Terwijl de Ned. berichtgeving ont kent, dat de republikeinen op enigs zins grotere schaal activiteit zouden ontplooien, gaan de Indonesische le ger communiqués voort met het mel den van acties, die hevige en voor de republikeinen succesvolle! ge vechten zouden doen veronderstel len. Zo zegt het Indonesische leger bericht van gisteren: „Wij hebben het vijandelijke leger voor Tjermee (Oost-Java) aangeval len. De vijand bleef zich verdedigen, doch heeft zich later teruggetrokken. Rondom Tjermee woeden nog ge vechten. Op alle fronten zetten wij onze hevige aanvallen op de vijan delijke posities Voort. Wij hebben een vijandelijk oorlogsschip op de kust van Tjilatjap beschoten. Er ontstond een artillerieduel, wij raak ten de achtersteven van het schip en beschadigden de geschutstoren. Het vijandelijk vaartuig vluchtte en er bestaat kans, dat het gezonken is. Bij Linggapoera, ten Noorden van Boemiajoe konden wij de vijand te genhouden". Voorts zouden volgens een leger bericht Van radio Djokja ongeregelde Indonesische strijdkrachten op ver schillende plaatsen de rivier Tjise- dane ten Westen van Batavia over gestoken zjjn en trachten de stad: Batavia binnen te komen. Nog on bevestigde berichten melden verder, dat gevechten zouden gaande zijn nabij Tanggerang. In Tjilimoes bij Cheribon zouden gevechten zijn met de Nederlanders. Ook in Linggad.jati wordt gevochten. Bij Ambarawa zouden de Nederlan ders teruggeslagen zijn. In het Soe- kaboemische moeten zich 763 Neder- AMERIKANEN WILLEN ONBE SCHADIGDE OLIEVELDEN. Een woordvoerder van het Ame rikaanse ministerie van buitenlandse zaken heeft Maandag verklaard, dat de Amerikaanse regering reeds eer der in Juli een nota gezonden heeft aan de republikeinse regering, waar in zij verzoekt in het belang van Indonesië, van Amerika en" van de wereld geen daden van sabotage te verrichten tegen de olievelden. De olievelden nabij Palembang wer den in de nota speciaal genoemd. Trage berichtgeving uit Indië De directies van A.N.P. en Aneta delen het volgende mede: „Het Ne derlandse persbureau A.N.P. en het Nederlands-Indische persbureau Aneta kunnen op het ogenblik de berichtgeving uit Ned. Indië niet op behoorlijke wijze verzorgen, noch met buitenlandse agentschappen concurreren, ten gevolge van de grote vertraging, welke de tele grammen uit Indië naar Nederland ondervinden. Deze vertraging be draagt per telegram steeds tussen zeven en negen uur, terwijl verzen ding uit Batavia naar Londen en New York slechts zeer korte tijd neemt. Bij verzending via Londen ont- SUMATRA <N\ Mo.-. Mri, Bo|o«iq Unj|lf(j INDISCHE OCEAAN «X» Heftige Republ. tegemtond Opmorsrichting der Ned. troepen I mi Door Ned. troepen bezel O Oliebronnen staat een vertraging tussen Enge land en Nederland van ongeveer drie uur, waarvan de buitenlandse agentschappen geen last ondervin den, daar zij eigen verbindingen tussen Engeland en Nederland hebben. De bovengenoemde vertraging ontstaat door zeer langzame afleve ring van telegrammen op het rijks telegraafkantoor te Amsterdam. Dfe directies van bovengenoemde agent schappen kunnen derhalve de ver antwoordelijkheid voor een snelle nieuwsberichtgeving uit Indië niet dragen. FRANSE PADVINDERS ZWEMMEN HET KANAAL OVER. Dertig Franse padvinders zullen, begeleid door twee door de Franse regering beschikbaar gestelde tor pedojagers, het Engelse Kanaal overzwemmen. Dit zal in groepen geschieden, die elk half uur wor den afgelost. De tocht is bedoeld ter verwelkoming van de Britse padvinders, die de internationale jamboree te Moisson bij Parijs zul len bijwonen. Het laatste stuk zal door alle dertig padvinders worden gezwommen. EXPLOSIE-RAMP IN HAVEN VAN BREST IN DE HAVEN van Brest is gisteren een Noors schip, de „Ocean Liber- ty", geladen met nitraat, na een brand in de lucht gevlogen. Na de eerste explosie ontstond een reeks kleinere ontploffingen, waardoor he vige branden ontstonden in de havenwijk van de stad. Minstens twintig personen zijn bij deze ramp om het leven gekomen, 250 mensen werden, deels ernstig, gewond. Alle telegraaf- en telefoonverbindingen tussen Brest en Parijs zijn verbroken. Gashouder en olietanks in vlammen Een functionaris van het Franse ministerie van vervoer verklaarde, dat de brand op het schip gistermid dag om 3 uur is uitgebroken. Onmid dellijk werden pogingen onderno men om de brand te blussen, doch toen deze niet spoedig genoeg het gewenste resultaat hadden, besloten de havenautoriteiten het schip bui tengaats te brengen. Door sleepboten werd de „Ocean Liberty" langzaam langs de kade ge sleept, doch toen het sóhip om half- tien een gashouder passeerde, vloog het in de lucht. Ten einde het gevaar te beperken, dat het brandende schip voor een munitiebergplaats op levert, heeft een schip van de Fran se marine het Noorse schip in beide zijden geschoten om het met de romp onder water te laten zinken. Door de voortdurende ontploffin gen op de „Ocean Liberty" vloog de gashouder in brand, waarna het vuur HÉT VERLOOP DER OPERATIES VANAF 2T JULI In West-Java zijn vanuit de Bata- via-sector de Ned. troepen opgerukt langs de noordkust tot Indramajoe. Bij, deze opmars werd allereerst lóra- wang bezet. De 2e stootrichting liep over Poer- wakarta, dat op 24 Juli in Nederland se handen viel. Daar Poerwakarta de zetel van het Republikeinse hoofd kwartier voor West-Java was, zal de val van deze stad wel zijn stempel hebben gedrukt op de ontwikkeling in West-Ja va. Vanuit de Bandoeng-sector ging de 3e stoot op Cheribon af, dat Woens dagmiddag 23 Juli in Nederlandse handen viel. Bij deze opmars werd slechts geringe tegenstand van de zij de der Republikeinen ontmoet. De haven van Cheribon werd in ander half uur tijd genomen. Op dezelfde dag viel o.a. ook nog Soebang in Ned. handen. Vanuit Che ribon werd opgerukt naar Tegal, dat op 26 Juli werd bezet in samenwer king met een landingsgroep der Ma rine. Vanuit Bandoeng naar het Zuiden hebben de Nederl. troepen op 27 Juli Pengalengan, 30 km. ten Zuiden van Bandoeng, bereikt en bezet. Vanuit Buitenzorg werd de belang rijke spoorlijn BuitenzorgTjiandoer Bandoeng bezet, waardoor tegelij kertijd Soekaboemi op 23 Juli volle dig in Nederlandse handen vieL Vanuit Soekaboemi werd opgerukt naar Palaboehanratoe aan de Wijn- koopsbaai, dat op 26 Juli' door onze troepen bereikt werd, waarmede de lijn van de Javazee tot de Indische Oceaan gesloten werd. Deze operaties hadden tot gevolg, dat de grote rijstcentra in de vlakte van Krawang en de grote thee-, kina- en rubbercultuur aan de Noordkust onder Nederlandse controle vielen. In Midden-Java kunnen wij de be- perkste actie aanschouwen. Hier trok ken de Nederlandse troepen van Se marang uit naar het Zuiden, waarbij zij over Oengaran, Bawen en Amba rawa naar Salatiga oprukten. Door het snelle oprukken bleven de grote waterkrachtwerken aan de Kali Toen- bang gespaard voor de tactiek der verschroeide aarde. Salatiga zelf was op 23 Juli bezet, waar de T.R.I. de bevolking bevel had gegeven om te evacueren. De Chinese wijk van deze stad was geplunderd en stond in brand. Na de val van Salatiga hebben de Nederlandse troepen zich in deze sec tor gestationneerd. In Oost-Java ging een stootrichting van de Soerabaja-sector uit over Tra- was, Tretas en Bangil naar Lawang, dat op 25 Juli onder Nederlandse con trole kwam. Of Malang wel of niet bezet is, daarover is tot op heden geen officiële bevestiging gegeven. Wel werd in het legerbericht van Zondag 27 Juli de plaats Singosari genoemd, welke plaats ongeveer 10 km. ten Noorden van Malang ligt. Verder werden een aantal landingen uitgevoerd, in welk kader onder an dere Probolinggo, Besoeki, Sitoebon- do en Banjoewangi op 22 Juli door de Ned. troepen werden bezet. Ver volgens werd in snel tempo opge rukt, daardoor het Oostelijk deel van Java in verschillende delen werden gesplitst. welke daarna gezuiverd werden, waardoor ook hier het Ne derlandse gezag een feit werd. Bij Pasirian aan de Zuidkust werd vervolgens ook een landing uitge voerd. Deze troepen rukten op naar het Noorden en maakten voldoende contact met de uit die richting ko mende Nederlandse troepen, die van Probolinggo oprukten. Door deze be weging werd Oost-Java volkomen van de rest van Java afgesneden. De grote suikerondernemingen in deze gebieden werden aldus voor grote vernielingen gespaard. Het contact vanuit de Soeraba ja-sector met de in Oost-Java oprererende troepen werd gemaakt door een oprukkende bewe ging langs de kust naar Probolinggo, waar op 25 Juli de spitsen der groe pen elkaar bereikten, zodoende de gehele kust van Soerabaja tot de Bali- Zee en de Indische Oceaan onder het Nederlands gezag plaatsend. zich meedeelde aan de petroleum-op- slagplaatsen op de kade, die spoedig één vuurzee waren. Gisteravond laat had de brandweer de branden oruder controle. Naar schatting bedraagt de schade honderd millioen francs. Deze ramp is de grootste die Frankrijk in vredestijd ooit getrof fen heeft. Duizenden inwoners van Brest hebben de stad in paniek ver laten. „OOG OM OOG" GELDT IN PALESTINA. Gisteravond werd officieel in Jeru zalem medegedeeld, dat drie jonge Joodse terroristen, die ter dood ver oordeeld werden wegens medeplich tigheid aan de aanval op de gevan genis van Acre in Maart j.l., van daag geëxecuteerd zouden worden. Tegelijkertijd heeft de Joodse ver zetsorganisatie, de Irgoen Zwai Le- oemi, meegedeeld, dat een begin is gemaakt met het „proces" tegen twee Britse sergeants, die als gijzelaars zijn ontvoerd. De „beschuldiging" luidt, dat de twee Britten leden zijn van een gewapende macht, die on wettig Palestina bezet houdt en dat ze in strijd met de wet wapenen dra gen, gekleed in het uniform van de vijand. Wanneer de Britten „schul dig" bevonden worden, zullen zij slechts dan „terechtgesteld" worden indien het vonnis over de drie Ir- goen-leden voltrokken wordt. In een nadere verklaring aan de Hebreeuwse pers heeft de opperbe velhebber van de Irgoen Zwai Le- oemi bekend gemaakt, dat de twee Britse sergeants hedenochtend zou den worden opgehangen. Verder dreigde hij met „onmiddel lijke repressailles, die de straten met Brits bloed zullen kleuren". JOODSE VERZETSLIEDEN GEëXECUTEERD. De drie Joodse verzetslieden, die op 4 Mei j.l. wegens het deelnemen aan de aanval op de gevangenis te Acre ter dood werden veroordeeld, zijn heden opgehangen. De executie had plaats in de gevangenis te Acre, ondanks de verzoeken om het von nis te vernietigen. DUITSE KRIJGSGEVANGENEN IN EGYPTE. De Duitse krijgsgevangenen, die Uit Britse kampen ontsnapt zijn en hun toevlucht in Egypte gezocht heb ben, mogen zich voortaan legaal in Egypte bevinden. De regering te Cairo heeft besloten om hun spe ciale identiteitsbewijzen te verstrek ken, waarmee zij zich overdag vrij zullen mogen bewegen, des avonds zullen zij zich echter moeten melden. Volgens A.F.P. zouden deze maatre gelen genomen zijn om de ontvluch ting van Duitsers, die met het Britse leger bij het Suezkanaal werkzaam zijn te stimuleren. Het Egyptische leger zou alle technici onder hen in dienst nemen. Een, HoMzttje... „Zo gij te ongeregeld streeft naat de tegenwoordige dingen, zult ge de eeuwige en hemelse verliezen". Thomas Kempis.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1947 | | pagina 1