3)e CcicLc Soivtcmt DJOKJA VERWERPT DE NEDERL EIS TOT STAKING VIJANDELIJKHEDEN Situatie onverwachts verscherpt Guerilla-strijders teruggeworpen Een vredesconferentie met |apan De auto's van de ambtenaren DONDERDAG 17 JULI 1947 bureaux: Papengracht 32, Giro 103003. Telef.: Administratie, Advertenties 20826, Redactie 20015, Directie, drukkerij en abonnementen 20935. Directeur: C. M. VAN HAMERS VELD. Hoofdredacteur: TH. WILMER. waarin opgenomen „DE BURCHT" KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN 37e JAARGANG No. 11140 Abonnementsprijs f 0.26 per week, f 1.10 per maand, f 3.25 per kwartaal. Franco per post 4. Advertenties: 15 cent per m.m. Ingez. mededelingen dubbel tarief. Bij contract belangrijke korting. Telefoontjes: 30 woorden f 1.50. ^WOLKOMEN ONVERWACHT kwam gisteravond het bericht door, dat de Republikeinse premier Sjarifoeddin in een radio-rede, Woensdag avond over radio-Djokjakarta gehouden, verklaard had: „In het volle be wustzijn van onze verantwoordelijkheid heeft de Indonesische republiek alle Nederlandse eisen afgewezen, daar de Nederlanders in hun voor stellen de gehele schuld op de Indonesiërs laden. Laat ons gezamenlijk het hoofd bieden aan dat wat de Nederlanders zullen doen". Nederlandse bronnen voorspelden reeds openlijk, dat deze volledige ommekeer van het Indonesische standpunt in de afgelopen 24 uur vrijwel zeker het uitbre ken van gewapende vijandelijkheden in Indonesië ten gevolge zou hebben. Vanmorgen werd evenwel gemeld, dat er een misverstand in het spel is. Sjarifoeddin had niet alle Nederlandse eisen verworpen, maar alleen de eis, dat de republikeinse regering voor het gehele gebied der republiek een bevel tot staking der vijandelijkheden zou uitvaardigen. Setiadjit deelde Aneta mee, dat zodanige eis slechts ingewilligd zou kunnen wor. den indien tegelijkertijd een zelfde order door de Nederlandse autoritei ten zou worden uitgevaardigd. Dit verzoek zou echter door dr. v. Mook geweigerd zijn. Om het misverstand uit de weg te ruimen zou Sjarifoed din hedenmorgen opnieuw voor de radio spreken. Volgens betrouwbare zijde berustte volgens de nieuwe planneh inzake de gezamenlijke gendarmerie de eerste verantwoordelijkheid voor de hand. having van orde en rust bij de repu blikeinse staatspolitie. Een gemeng de Nederlands-Indonesische federale politie zou worden gesticht, die de tij delijke bevoegdheid zou hebben tot het verrichten van politiediensten, Ned. Ultimatum der I. regering Het blijkt thans, dat de Nederland se regering aan de republikeinse af gevaardigden een ultimatieve nota had overhandigd, waarbij aan een eerste eis tot staking van de vijan delijkheden Dinsdagmiddag om 5 uur moest zijn voldaan, 'n Tweede eis, betreffende het terugtrekken van de Republikeinse troepen op tien kilo meter van de demarcatielijn, zou Woensdag moeten wórden, ingewil ligd. Een derde eis betrof het aan vaarden van een na'der uitgewerkt plan voor de „buitengewone politie" (gemengde gendarmerie). Het te Belgrado verschijnend com munistisch blad „Borha" heeft kar. dinaal Griffin, de R.K. primaat van Engeland, ervan beschuldigd, „een groot aandeel te nemen in de laster campagne tegen het democratisch Joego-Slavië door reactionaire krin gen in Europa". Het blad uitte deze beschuldiging in antwoord op een re de van de kardinaal op een bijeen komst van Rooms-Katholieken te Londen op Zondag j.l., waarin Hij gezegd heeft, dat er geen vrijheid van godsdienst in Joego-Slavië be staat. De Amerikaanse commissie voor atoomenergie heeft medegedeeld, dat de atoomfabriek te Los Alamos in Mexico op permanente basis zal wor- den gebracht. In de stad zullen meer dan duizend nieuwe woningen wor den gebouwd, en voorjs scholen en zakengebouwen. Een gedeelte der werkkamer van ex-keizer Wilhelm in „Huize Doorn", het fraaie landgoed, dat na de dood van de ex-keizer aan diens oudste zoo,n de ex-kroonprins, vermaakt werd. De Nederlandse regering zal binnenkort beslissen, of het kasteel als vijandelijk vermogen geconfis- ceerd zal worden, of dat het met al le bezittingen en de kostbare inven taris aan de ex-kroonprins zal wor den teruggegeven, dit laatste alleen indien hem een non-enemy verkla ring zal worden uitgereikt. Bij con- ficatie zou de Nederlandfee regering van plan zijn het kasteel te laten, zoals hét is en er een museum van te maken. Op de kleine schrijftafel zien we enige bezittingen van de. ex-monarch; zijn bril, een vloeiblok mét initialen en het trotse Impera tor Rex en een aantal foto's, waar onder van zijn tweede vrouw; zijn enige broer, Prins Heinrich; ex-ko ning Alfonso van Spanje, de grote keurvorst; Willem van Oranje, prin ses Kyra, echtgenote van zijn oudste kleinzoon met zijn twee oudste ach terkleinzonen. ABC P. telkens wanneer men een plaatselijke situatie binnen de republiek niet in de hand zou hebben. De federale po litie zou „buitengewone politie" wor den genoemd, daar de naam „gecom bineerde gendarmerie"politiek nu onmogelijk was. HOOGST KRITIEKE TOESTAND. In zijn radio-rede van Woensdag avond zeide Sjarifoeddin woordelijk: „Daar de Nederlanders in hun voor stellen de gehele schuld op de Indo nesiërs laden, acht ik mij niet ge machtigd de Nederlandse voorstellen te aanvaarden. Laat ons gezamenlijk het hoofd bieden aan datgene wat de Nederlanders zullen doen". „Wij wachten de consequenties van dit besluit af, maar in deze aangele genheid is de waarheid aan de repu blikeinse zijde. Wij willen vrede, maar vrede en waarheid. Wij hebben getracht een vredelievende oplossing van deze politieke aangelegenheden te krijgen, maar onze pogingen zijn verijdeld door Nederlandse eisen, die er niet op gericht zijn een politieke oplossing te verkrijgen en die ook niet gerechtvaardigd zijn, omdat daarin getracht wordt alle schuld op de re publikeinen te laden". „Indonesiërs, ik verklaar nogmaals: de toestand is kritiek. De houding der Nederlanders laat er geen twijfel aan bestaan, dat zij afkerig zijn van het pad des vredes". Laatste poging om oorlog te voorkomen Dr. van Mook heeft heden nog een ontmoeting gehad met de vice-minis, ter van buitenlandsche zaken, mr. Tamzil, om een laatste poging te on dernemen een volledige breuk tussen de Nederlanders en de republikeinen te voorkomen. Onmiddellijk na het onderhoud met dr. van Mook vertrok Tamzil met een vliegtuig naar Djok- ja om aan het republikeinse kabinet verslag uit te brengen. De meeste politieke waarnemers in Batavia zijn van oordeel, dat de oor logsdreiging nog niet zo acuut is ge weest dan na de radio-rede van Sja rifoeddin, waarin hij de situatie als zeer critiek beschreef. Alle hoop op een vreedzame oplos sing van het geschil hangt thans af van het succes van Tamzils reis naar Djokja, aldus meent men in deze kringen. MILITAIRE BEDRIJVIGHEID TE DJOKJAKARTA. Naar gemeld wordt heerst in Djok. jakarta reeds veel militaire bedrijvig heid. In de straten ziet men vele co lonnes Indonesische troepen in volle dige uitrusting. In een dagorder van het Neder landse leger werd gisteren meege deeld, dat Nederlandse soldaten ge dwongen waren geweest op een niet nader aangeduid punt de demarcatie lijn naar het Inonesische gebied te overschrijden. In een dagorder van de Indonesi sche strijdkrachten werd verklaard, dat republikeinse kustbatterijen een verbitterd gevecht van negentig mi nuten leverden met vijf Nederlandse patrouille-vaartuigen bij Ketapang op Oost-Java. De strijd werd Maan dagmiddag geopend en Dinsdagmor gen om acht uur hervat. Bij de ac ties was een Nederlands vliegtuig betrokken. Volgens een verder Nederlands communique hebben drie lichtere ge vechten plaats gevonden in de Wes telijke sector van het gebied rond Ba tavia en vier ten Oosten van Batavia ten gevolge van republikeinse aan vallen. Bij de Noord-Italiaanse kustplaats Savona is een pleziervaartuig op een door de Duitsers aangelegde duik bootversperring gelopen. Alle opva renden, 42 schoolkinderen èn 3 on derwijzers, kwamen in de golven om. Nadat Sjarifoeddin tot twee uur in de nacht met het kabinet had verga derd, verklaarde hij tegenover de correspondenten, dat de republikein se antwoorden op de voorstellen be treffende staking van vijandelijkhe den en gemeenschappelijke gendar merie gereed liggen. Deze zouden heden naar Batavia worden gezonden. Ten aanzien van de gendarmerie, zo vernamen de correspondenten, is het oude stand punt gehandhaafd met name voorzo ver men niet accoord gaat met .de instelling van Nederlandse politie- eenheden onder het federale appa raat, welke zouden worden ingepast in een bijzondere republikeinse po litie. DE TOESTAND IN GRIEKENLAND Groter offensief wordt gevreesd De eerste prijs van de U. N. O. af ficheprijsvraag, 15001 dollars, werd toegekend voor hierboven afgebeeld ontwerp, voorstellende twee handen, die een jonge boom planten, waar van de takken bestaan uit de vlag gen der 55 landen, die deel uitma ken van de U. N. O. Griekse regeringstroepen zijn in samenwerking met de Griekse lucht macht ten Noorden van Janina een grootscheeps tegen-offensief begon- nen. In wanorde trekken de gueril la's zich terug op het Zagoria-geberg- te ten Zuiden van Konitza. Zij lieten 300 doden achter. Terwijl vliegtuigen van de Griek se regering de guerillastrijders nabij de Albanese grens bestookten, werd door de inlichtingendienst van het Griekse leger gemeld, dat zes concen tratiepunten voor de binnenvallende troepen drie in Albanië en drie in Zi^id-Slavië eveneens beschoten wordeh De inlichtingendienst ver klaarde, dat vanuit deze zes punten een groot offensief tegen de Griekse strijdkrachten gevreesd wordt. Het grootste van de drie is in Al banië gelegen, in Lescovic, en baart de Griekse militaire autoriteiten ern stige zorg. .Tevens werd bericht, dat in Lescovic ook een hospitaal voor AMERIKA ZENDT UITNODIGINGEN Maar zonder veto-recht Eén jaar en elf maanden na de on voorwaardelijke overgave van Ja pan hebben de Verenigde Staten gis teren officieel bekend gemaakt, dat uitnodigingen zijn verzonden aan elf landen, die deel uitmaken van de commissie voor het Verre Oosten, om op 19 Augustus in Washington een begin te maken met de opstelling van het vredesverdrag met Japan. Deze stap betekent, dat volledig een eind gemaakt wordt aan de tegenover Duitsland en Oostenrijk gevolgde tactiek der grote mogendheden. Het recht van veto voor de Grote Vier of Grote Vijf komt te vervallen. Het departement van Buitenlandse Zaken deelde mee, dat een elf-mo- gend-hedenconferentie bijeengeroe pen is. om de kleine naties, die pri maire belangen hebben bij de toe komst van Japan, in staat te stellen hun inzichten in het vredesverdrag vast te leggen. Het voorstel der Ver enigde Staten, dat de hegemonie der Men probeert te bezuinigen Geruime tijd geleden werd op de voorruiten van alle personen auto's in overheidsdienst het woord „dienstauto" geschilderd. Dit was een teken naar buiten voor de zeer aanzienlijke beper kingen, die onder leiding van de heer S. Veldmeijer, rijkshoofd inspecteur van het verkeer voor overheidsdiensten, op dit gebied zijn bereikt, zonder dat 't dienst belang hierdoor geschaad werd. Hoewel officiële cijfers nog niet bekend zijn, mag worden aange nomen, dat van de 7786 auto's die op 1 Jan. 1946 in dienst van het Rijk waren, nog slechts de helft over is. Deze beperking, die tevens gro te bezuiniging betekent, is langs verschillende wegen verkregen. Om te beginnen werd op alle departe menten, thans ook bij de landmacht, eén onderzoek ingesteld naar het noodzakelijke aantal personen auto's dat voor het meest noodza kelijke vervoer doorlopend ter be schikking moest zijn. Ten behoeve van grote vraag staan de rijks automobielcentrale en enkele andere centrales „pools" in het land ter beschikking. Met wagens uit deze centrales kunnen overheidsdienaren incidentele dienstreizen maken, waarbij niet op de positie van de ambtenaar, doch wel op het dienstbelang wordt gelet. Eentweede belangrijke reorgani satiekwestie was het opruimen van oude en wrakke personenauto's, die enorm veel kosten met zich brach ten en weinig nut opleverden. Daar om wordt in het rijksautopark, waar nodig, zij het op zuinige schaal, „jong bloed" gebracht. Bij wijze van spreken kan een nieuwe auto vaak meer presteren, dan drie oude, die elk ogenblik in de garage of langs de weg liggen, terwijl de onderhoudskosten van de nieuwe wagen veel lager liggen dan een derde van hét totaal der ouden. Iedere „dienstauto" heeft een rij vergunning Hij wordt door de over heidsinstantie, die hem gebruikt, geadministreerd. Het streven is thans al deze administraties tegen 1 Januari 1948 te uniformeren, zo dat men tegen die datum bij wijze van spreken een dagelijks overzicht over alle personenauto's kan heb ben, die in overheidsdienst rijden. Dit geldt' zowel voor departementen en tijdelijke diensten als voor de wagenparken van politie en brand weer in alle plaatsen des lands. Tot dusver vallen de auto's, die in dienst van provinciale en gemeentebestu ren rijden, nog niet onder de in spectie overheidsdiensten. Niet alle „dienstauto's" zijn eigen dom van het rijk. Voor tijdelijke diensten worden gehuurde auto's gebruikt, die na opheffing van zo'n dienst kunnen worden afgeschaft. Voorts kunnen bepaalde ambtena ren een auto aanschaffen, die zij tegen de normale vergoeding voor dienstdoeleinden kunnen gebruiken. Bloembollenhandelaar gearresteerd Wegens collaboratie op grote schaal De P.R.A. te Haarlem heeft in een woning te Heemstede gearresteerd de bloembollenhandelaar B. en diens vrouw, verdacht van collaboratie. De vrouw is Duitse van geboorte en zal zich vermoedelijk ook nog hebben te verantwoorden wegens belastingont duiking. De gearresteerden aldus het „Vrije Volk" leefden na de bevrij ding opzettelijk op bescheiden voet, om niet de aandacht op zich te vesti gen. Zij hadden daar ook alle reden voor, want tijdens de oorlog heeft B. zich bezig gehouden met grootscheep se Duitse financiële transacties. Hij woonde toen in Duitsland en had de financiële controle over een maat schappij die goederen in Nederland opkocht en die naar schatting voor een bedrag van vijf millioen heeft omgezet. B. kreeg daar een behoorlij ke provisie voor en is daar na ruwe berekening honderdduizend gulden rijker van geworden. Luxueuze meubilering. Bij een onderzoek, dat de P.R.A. dezer dagen in de woning van B. te Heemstede instelde, was de zeer luxueuse meubilering wel in sterke tegenstelling tot het verzekerde be drag van de inboedel, dat slechts achtduizend gulden bedroeg. Daarom werd het onderzoek in de woning met wat meer nauwkeurigheid voortgezet, waarbij heel wat waardevolle zaken voor de dag kwamen. Alles was ech ter bijzonder goed verstopt. Toen tenslotte ook nog een kistje met zeer kostbare sieraden was ge vonden, bleek de, gezamenlijke waar de die zich in het huis bevond min stens honderdvijftigduizend gulden te bedragen. Bovendien is B. op huwelijks voorwaarden getrouwd en het bleek, dat zijn Duitse echtgenote nimmer belasting betaald heeft, zodat de be lasting-autoriteiten nog wel een ap peltje met haar te schillen zullen heb ben. Beiden blijven voorlopig in ar rest. grote mogendheden verwerpt, houdt tevens in, dat voor elk der elf deel nemende landen een stemmenmeer- derheid van tweederden bindend wordt. De staten, die zitting hebben in de commissie voor het Verre Oosten, zijn: Australië, Canada, Engeland, China, Frankrijk, Brits-Indië, Neder land, Nieuw-Zeeland, de Philippij- nen, Sovjet-Rusland en de Ver. Sta ten. Molotof heeft zich hiertegen sterk verzet en drong er op aan, dat de Grote Vier het vredesverdrag met Japan zouden bespreken, zoals dat ook in Europa is gebeurd. In diplomatieke kringen is men de mening toegedaan, dat de menings verschillen tussen de Sovjet-Unie de Westelijke mogendheden hierdoor verscherpt worden. Met algemene stemmen heeft de Franse Nationale Vergadering het wetsvoorstel aangaande de verhoging der s-1 rissen van ambtenaren aan vaard. Het totaal-bedrag aan ambte- narenlonen voor de tweede helft van 1947 wordt hier door met ongeveer 24 milliard francs verhoogd. De wet geldt ook voor Algerië. De socialis tische fractie had op aandringen van Ramadier een voorstel tot groter sa larisverhogingen ingetrokken. DE STATUS VAN DE FAR-OER. Te Kopenhagen verluidde, dat aan de Deense Far-Oer, die in September j.l. voor afscheiding van Denemar ken stemden en voor oprichting van een republiek, een grote mate van autonomie verleend zal worden, voorwaarde van handhaving der een heid met Denemarken. Volgens het voorstel, dat nu de onderhandelin gen sedert Mei j.l. thans gedaan zou zijn, zouden de Far-Ooer recht krij gen op twee vertegenwoordigers in het Deens parlement inplaats van één, en een eigen vlag. De bevolking van de Far-Ooer telt ongeveer 25.000 zie len. EEN VIETNAMESE HINDERLAAG. Veertig personen, onder wie vijf tien Franse militairen, en twee Fran se burgers werden gedood, doordat een convooi van twee treinen op de lijn SaigonPhanthiet gilleren door Vietnamezen in een hinderlaag werd gelokt. Franse woordvoerders deelden me de, dat de locomotief van de eerste trein ontspoorde ten gevolge van een landmijn, die tussen de rails was aan gebracht. Op dat ogenblik kwamep de Vietnamezen uit hinderlagen aan beide zijden van de spoorbaan te voorschijn. Zij roeiden het escorte van Franse soldaten volledig uit en dood den ongeveer 25 passagiers. GEHEIME ORGANISATIE IN POLEN. Uit een verklaring van de Poolse regering blijkt, dat de ontdekking van een geheime organisatie, genaamd „Vrijheid, Gelijkheid en Onafhanke lijkheid" in verband wordt gebracht met de jongste arrestaties van „vroe. gere socialisten, die thans een oppo sitie tegen de regering vormen". De arrestaties, die een maand geleden zijn begonnen, duren nog steeds voort in Warschau, Krakau en pro vinciale centra. AUTOBUS MET DEENSE STUDEN TEN LOOPT OP LANDMIJN. Een autobus, waarin zich een 40- tal Deense studenten bevonden, die een bezoek brengen aan België, is gisteren, toen hij nabij Oostende een omweg wilde makep, op een land mijn gereden Een 12-tal studenten werd licht gewond. Van een vrouwe lijke studente werd het been verbrij zeld. EM. PASTOOR H. PIETERSE. t Te Amsterdam is, 77 jaar oud, overleden de zeereerw. heer H. Pie- terse, oud-pastoor te Schoten. Griekse guerillastrijders gevestigd is. Griekse militaire bronnen deelden mee, dat drie brigades van het Griek se leger 2500 guerillastrijders hebben ingesloten op de hellingen van de Gamillaberg. In regeringskringen in Athene was men van mening, dat de invasie voor lopig een ramp voor de invallers was geworden. Men vreest echter een veel groter offensief. Het directe ge vaar voor Janima is afgewend. Volgens Reuter heeft Marshall ver klaard, dat de massa-arrestaties in Griekenland als een interne aangele genheid van de Griekse regering wor den beschouwd. De leider van de Amerikaanse missie in Griekenland, Dwight Griswold, heeft in Athene meegedeeld, dat de Verenigde Staten wensen, dat zo spoedig mogelijk de stabiliteit in Griekenland zal zijn hersteld en dat Griekenland spoedig bij machte zal zijn de volle verant woordelijkheid voor zijn politiek en economisch welzijn op zich te nemen. DISTRIBUT1EN1EUWS Elk der volgende bonnen geeft recht op het kopen van: BONKAARTEN KA, KB, KC 707. (Serie h) h-01 brood 800 gram brood h-02 brood 400 gram brood h-01 boter 125 gram boter h-02 boter 125 gram margarine of 100 gr. vet h-03 boter 250 gram margarine of 200 gr. vet 4 liter melk 7 liter melk i h-01 melk h-03, h-05 melk h-01 vlees h-02 vlees 100 gram vlees 200 gram vlees h-01 algemeen 200 gram kaas h-02 algemeen 750 gram suiker, bo terhamstrooisel of 1500 gr. jam, stroop enz., of 750 gr. cho colade of suikerwerk h-03 algemeen 125 gram koffie h-04 algemeen 50 gram thee h-05 algemeen 100 gram bloem of zelfrijzend bakmeel of kindermeel (niet uit rijst bereid) h-03 reserve 1600 gram brood h-06 reserve 800 gram brood BONKAARTEN KD, KE 707. (Serie h) h-11 brood 800 gram brood h-11 boter250 gram boter h-12 boter 125 gram margarin*» of 100 gr. vet h-13, h-15 melk 12 liter melk h-11, h-12 vlees 100 gram vlees h-11 algemeen 100 gram kaas h-12, h-13 alg. 250 gram suiker, bo terhamstrooisel, enz* of 500 gram jam, stroop, enz. of 250 gr. chocolade of suiker werk h-13 reserve 800 gram brood h-14 reserve 100 gram bloem of zelfrijzend bakm. of kindermeel (niet uit rijst bereid) h-16 reserve 6600 gram bloem of zelfrijzend bakmeel of kindermeel (niet uit rijst bereid). BONKAARTEN MA, MB, MC, MD, ME, MF, MG 707. (Bijz. arbeid, a.s. moeders en zieken) (Serie h) h-21 brood 800 gram brood h-21 boter250 gram boter h-22 boter 250 gram -margarine of 200 gr. vet h-21 melk 5 liter melk h-21 vlees 300 gram vlees h-22'vlees 100 gram vlees h-21 kaas 200 gram kaas h-21 eieren .5 eieren h-21 suiker 250 gram suiker, bo terhamstrooisel, enz, of 500 gram jam, stroop enz., of 250 gr. chocolade of suiker werk VERSNAPERINGSKAARTEN ENZ. QB, QC 707. h-33 versn. 200 gram chocolade of suikerwerk of 200 gram suiker, boter hamstrooisel, enz. of 400 gram jam, stroop enz. h-36 versn. 100 gram chocolade of suikerwerk of 100 gram suiker, boter hamstrooisel, enz. of 200 gram jam, stroop enz. Bovengenoemde bonnen kunnen, reeds op Vrijdag 18 Juli worden ge bruikt, met uitzondering van de bonnen voor melk, waarop eerst op Maandag 21 Juli mag worden ge kocht. De niet-aangewezen bonnen van serie g kunnen vernietigd worden. £en ko-Viett'f.e... Indien ge ooit een mens hebt zien sterven, bedenk, dat ge ook dezelfde weg zult opgaan. Als het morgen is, denk dat ge de avond niet zult halen. En als het avond is, houd u van de dag van morgen niet verzekerd. Wees dus altijd klaar, en leef zó dat de dood u niet onvoorbereid vindt. („Navolging van Christus").

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1947 | | pagina 1