LEIDE 'Leiden tegen vliegtuigen beschermen' Kunstsoep uit de Lakenhaltuin <S> 'We komen op 3 oktober wel weer eens terug' R1 REGIO stgeestenaar ;t klappen tetoon voor se chemicus stveiling goed r 7800 euro elpakket ebreid Uitgekeken op uw collega's Commissie wil strenge aanpak lawaai Lichtoverlast van masten tennispark 'onhoudbaar' Buren Merenwijk naar Raad van State Van NieuwlanD ■iogenoten er kansen van iud en Boris vrijdag 30 april 2004 - De politie heeft woens- ;en middernacht op de ermarkt een 16-jarige laar opgepakt op verden- in mishandeling. Kort ior was tussen hem en ifüjdsgenoot uit Oegst- op de Marebrug om nog ende reden een handge- intstaan. De jongen uit [eest werd daarbij gesla- geschopt met als resul- lofdpijn, duizeligheid en nke bult op het hoofd. - De Leidse hoogleraar inische chemie Jan k (60) is benoemd tot lid 'Academia Europaea', opese Academie van We- appen. De academie telt weeduizend leden uit alle ichappelijke disciplines, atschap is alleen moge uitnodiging. Onder de le- n 38 Nobelprijswinnaars, ongeveer tachtig Neder- leden, waarvan vijftien den. Onder anderen zijn ictor Willem Wagenaar ïuidige rector magnificus Breimer. Reedijk is ook ichappelijk directeur van het Leids Instituut sch Onderzoek van de siteit Leiden. - De kunstveilig van het 't Hooft Lyceum heeft uro opgeleverd voor de ng ABCD die kleinschali- jecten in ontwikkelings- 1 steunt. Tot laat in de waren leerlingen woens- rig om de laatste hand te aan hun kunstwerk. Die illen, klei-modellen en he werken werden 's s in de vestiging aan de itaat per opbod verkocht, irden belangstellenden en op de veiling af. De 1 waarvoor de kunstwer- irden verkocht varieer- n enkele euro's tot ruim rd euro. I - Leiden krijgt er met in- fan 2 juni op de kabel vier |e televisiekanalen bij. ia voegt aan het bestaan- ket van dertig zenders ews, The Box, Animal en een 'etalagezender' ironews brengt 24 uur g wereldnieuws in het i, The Box is een Neder- popmuziekzender en tl Planet brengt Engelsta- ogramma's over dieren, ie uitbreiding en de van Digitenne in Leiden 1 alle zenders andere fre- ies. Abonnees ontvangen er schriftelijk informatie RRECTIES ictante voor de Hartstich- Bleekrode, die woens- rtelde over het stopzetten b collectes uit boosheid et hoge salaris van de di- r, krijgt haar eigen onkos- goeding niet voor de col maar voor haar werk als ctpersoon patiëntenbege- g. Dat werk gaat overigens >n door. et artikel over de geruch- oom over een mogelijke tg op 30 april in Amster- verd Peter Burger gisteren sitair student journalis- inoemd. Burger is docent tlistiek aan de Leidse uni- ;it. den haag/anp - Het gebied rond Schiphol dat wordt beschermd tegen geluid van vliegtuigen, moet worden uitgebreid naar onder andere Leiden. Volgens de commissie-Eversdijk hebben meer mensen recht op bescher ming tegen het lawaai van over vliegende toestellen, stelde zij donderdag in haar tweede rap portage. De commissie-Eversdijk, offici eel de 'commissie deskundigen vliegtuiggeluid' maar ook be kend als de 'lawaaicommissie', onderzoekt sinds vorig jaar in opdracht van de ministeries van Verkeer en VROM hoe het vliegtuiggeluid rond Schiphol in de toekomst het best geme ten (en gecontroleerd) kan wor den. Voor het gebied direct rond Schiphol, het zogenoemde bin- nengebied, zijn de maximale geluidsnormen via het Lucht- havenverkeersbesluit (LVB) 'goed' vastgelegd. Daaronder vallen de Haarlemmermeer, de len van de Bollenstreek en Aals meer. Voor een groot gebied daarbuiten (het 'buitengebied' van Schiphol) wil de commissie gelijksoortige duidelijke afspra ken maken. Binnen de globale begrenzing van dat buitenge bied, die Eversdijk dit najaar definitief wil vastleggen, vallen onder meer Leiden en delen van Haarlem en Purmerend. Leiden heeft altijd aangedron gen op meer bescherming te gen vlieglawaai. In de discussie over de toekomstige meetpun ten aast de gemeente op een meetpunt bij de Merenwijk. Een toenemend aantal klagers over geluidsoverlast komt uit Leiden. Omdat het binnengebied 'rede lijk geregeld' is, komt de com missie met vijf voorstellen voor de bescherming van het buiten gebied van Schiphol. Die varië ren van meetpunten in woon wijken met vaste normen, tot een 'totaal volume geluidbelas ting', waarin voor het totale ka baal in dat gebied een maxi mum wordt gesteld. Drie van de voorstellen zijn volgens Eversdijk daadwerkelijk de moeite van het uitzoeken waard. De opzet van de commissie is, dat zowel de politiek als belan genorganisaties zoals Commis sie Regionaal Overleg Luchtha ven Schiphol (CROS) op de ideeën gaan 'schieten'. Komend najaar wil Eversdijk dan con crete adviezen presenteren, zo wel voor de geluidsnormen voor dat buitengebied als de grenzen van die tweede, be schermde zone. De voorzitter beseft dat hij met de koers, die zijn commissie nu in het rap port voorzichtig uitzet, 'wat strenger' voor de luchtvaartsec tor wordt dan in eerste instan tie de bedoeling was. De nieuwe Nota Ruimte maakt voor Schiphol juist ruim baan. In een bepaald gebied rond de luchthaven mag in de toekomst niet meer worden gebouwd, zo dat Schiphol verder kan groei- door Paul de Tombe leiden - Ze doet elke avond vroeg de gordijnen dicht, maar krijgt zelfs dan gegarandeerd hoofdpijn. M.J. de la Rie-van Oosten, bewoonster van de Leidse Galjoenwal, zegt zoveel last te hebben van het licht dat enkele masten op het park van tennisvereniging De Merenwijk verspreiden, dat de situatie 'on houdbaar' is. De la Rie is een van de omwo nenden die gisteren bij de Raad van State in Den Haag eisten dat de lichtinstallatie op de ba nen vijf en zes van de vereni ging wordt uitgeschakeld. Sinds het begin van het tennisseizoen (eind maart) branden de lam pen daar 's avonds weer volop. Het licht zou in elk geval uit moeten blijven tot de dag dat de gemeentelijke commissie voor de beroep- en bezwaar schriften een bezwaarschrift behandelt dat de omwonenden hebben ingediend tegen de handelwijze van de Milieu dienst West-Holland. Die dienst legde de TV Merenwijk vorig jaar eerst een 'last onder dwangsom' op en beval de club de lichtinstallatie zodanig aan te passen dat bewoners van de huizen aan de Galjoenwal en de flat aan de Merendonk geen last meer zouden hebben van di recte lichtinstraling. Na protest van de tennisvereni- gingi de behandeling daarvan bij de gemeentelijke commissie beroep en bezwaar, en een daar afgesproken nieuwe lichtme ting van de Milieudienst op het sportpark (op 10 maart), werd de dwangsombeschikking inge trokken. Volgens een woord voerder van de dienst over schreed de lichthinder niet de norm van de Nederlandse Stichting voor Verlichtingskun- de." De omwonenden zijn het ech ter oneens over de manier waarop de meting is verricht. „Zij vragen zich af waarom slechts bij vier woningen aan de Galjoenwal en één appartement aan de Merendonk is gemeten, en niet bij alle huizen en flats. „Hierdoor is het onmogelijk om te oordelen of er inderdaad aan de norm wordt voldaan", stelt Galjoenwalbewoner Hugo Steensma namens zijn buren. Het verbaast de omwonenden verder dat op de lampen van de banen 1 tot en met 4 wel kap pen verplicht zijn, terwijl de af stand tot de woningen daar veel groter is en het in veel gevallen om de 'keukenkant' gaat. Jan Koppenol, sinds drie maan den voorzitter van de tennisver eniging, 'voelt mee' met zijn buren. Tijdens een bijeenkomst op 7 aprü zegde hij toe dat de vereniging in elk geval de lam pen van baan 6 zou voorzien van kappen. De mogelijkheid voor bekapping van de lampen van baan 5 zou hij 'bekijken'. In verband met de ligging moes ten die speciaal worden ont worpen. „Dat kost 3.000 euro voor twee masten. Veel geld voor ons, vandaar dat we die activiteiten hebben stopgezet toen we hoorden dat de omwo nenden toch naar de Raad van State zouden stappen. We wachten eerst de uitspraak af." Die komt over maximaal veer tien dagen. Ja EL, ik neem een vaat kwartaalabonnement en ontvang de eerste 2 weken gratis! Bovendien spaar ik als vaste abonnee makkelijk (en snel) voor superkorting op een origineel Johnson Bros. ontbijtservies! Ik betaal: automatisch 56,20) per acceptgiro (&56.70) Handtekening: Uitsluitend bij au ir 127. 1800 VB Alkmaar Bellen kan ook: 0800-1711 (gratis) of surf naar www.leldachdagblad nl (Dele aan bieding Is geldig tot 31 december 20O4). Leldach Dagblad gaat zorgvuldig om met persoongegevens In het colofon van de krant treft u nadere Informatie aan Mijn wereld, mijn krant. Leidsch Dagblad Koninginnenacht in Leiden. Niet overal is het even druk. Leiden heeft simpelweg 'het imago' niet. Foto: Eric Taal door Nienke Ledegang leiden - Wie gisteravond rond een uur of tien een kijkje nam op het station van Leiden kon maar één ding concluderen: in Leiden moet je op Koninginnenacht niet zijn. Treinen vol feestvierders, oran je uitgedost of niet, werden afgevoerd naar Amsterdam, maar vooral Den Haag. Leiden heeft simpelweg 'het ima go' niet. Terwijl het er volgens sommi gen best gezellig is. Ja, ook tijdens Ko ninginnenacht. De Leidse Catelijn (34) staat, oranje jas aan en kroontje op, te wachten op de trein naar Den Haag. „Ik hoor gewoon dat Den Haag heel gezellig is, met veel muziek en bandjes. Ik ben er nog niet eerder geweest met Koninginnenacht, dus ik spreek niet uit ervaring. Maar ik voel er gewoon niet zoveel voor om de hele nacht in dat benauwde Annie's Ver jaardag te gaan staan." Gelukkig voor Annie zijn er genoeg mensen die daar anders over denken. Op de Hoogstraat, net boven de popu laire kroeg, hangt een meute over de re ling. Op het water speelt een band, het terras van Annie's is al vol, dus blijft ie dereen gezellig boven plakken. Merel (oranje haar, 'maar da's toevallig') en Bi- bi (beiden 20) zijn echte Leienaars en voelen er niets voor om af te reizen naar Den Haag. „Dat gekloot met die treinen. Terwijl het hier net zo goed gezellig is. Misschien gaan we vanavond nog bij Oloroso kijken of bij In Casa. Of ik een speciaal Koninginnenachtgevoel heb? De sfeer is wel anders. Gezelliger", vindt Merel. Frank en Lucas komen vanavond speci aal vanuit Tilburg naar Leiden. „In Til burg heb je alleen koekhappen, Leiden is veel leuker. Vrienden van ons stude ren hier. Zij hebben vanavond een groot feest op Quintus en wij gaan mee." Zoveel feesten als in Den Haag worden in Leiden niet gegeven, maar een paar horecagelegenheden doen hun best. Ci ty Hall bijvoorbeeld houdt een dance- feest en Oloroso een Naranjadofeest ('Oranjefeest'). De ingang van Oloroso is versierd met een boog van oranje bal lonnen en ook binnen is het 'naranja' wat de klok slaat. Bedrijfsleider Romeo Talakua verwacht er veel van vanavond. „We hebben vreselijk veel aan pr ge daan. Maar we hebben ook iets te bie den: een echte oranjesfeer en straks een dj met muziek uit de seventies en eigh ties. Als iedere kroeg het doet zoals wij, kan het wel iets worden met de Leidse Koninginnenacht." Soortgelijke gelui den laten de eigenaars van Annie's Ver jaardag en City Hall horen. „Wij organi seren iets wat de mensen willen: een goed dansfeest. En daar begint het mee", aldus Nilles Raken van City Hall. Iets verderop, in Copacabana, is be drijfsleider Demis Hammam een stuk somberder. „Wat is dat toch met al die mensen die naar Den Haag gaan?" vraagt hij zich af, staande in de deurope ning van een vrijwel lege kroeg. „Op een gewone donderdag was ik allang vol ge weest." De 'geïmporteerde' Leidenaar Maarten (23) en zijn vriendengroep uit Bergen op Zoom, kunnen het wel uitleggen. Met hun grote oranje hoeden op, zijn ze op weg naar het station voor de trein naar Den Haag. „Wij weten gewoon precies op welke dag we wéér moeten zijn. Met carnaval blijven we in Bergen op Zoom, met Koninginnenacht gaan we naar Den Haag, op Koninginnedag naar Amster dam. En op 3 oktober komen we wel weer eens in Leiden kijken." Het Leidsch Dagblad houdt samen met de Hortus Botanicus van de Universiteit Leiden voor de tweede keer een Tuindag, op za terdag 12 juni Wie aan de Tuindag wil meedoen en in Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Warmond, Zoeterwoude of Voorscho ten woont, kan zich tot zaterdag 29 mei opgeven via tel. 071- 5356362 of per e-mail: t.collee-bark@hdc.nl. Het Leidsch Dag blad publiceert van tevoren namen en adressen van de deelne mers op www.leidschdagblad.nl en in de Uitkrant. Ook komt er een kaart, zodat lezers de tuinen gemakkelijk kunnen vinden. Bezoekers kunnen meedoen aan een prijsvraag. Tuincentrum Van Nieuwland uit Oegstgeest stelt prijzen beschikbaar. Conservator Doris Wintgens streeft ernaar om de beeldentuin achter De Lakenhal een verzorgde, neutra le uitstraling te geven. Planten zijn het decor voor de beelden. Foto: Henk Bouwman leiden - Pal naast de hoofdin gang van Stedelijk Museum De Lakenhal is een klein poortje met het opschrift '1660' en daarboven een klimmende leeuw met de Leidse sleutels. Ongetwij feld hebben heel wat wandelaars en fietsers op de Oude Singel zich wel eens af gevraagd wat daar achter is. Welnu, het is een tuin. De beel dentuin van De Lakenhal, goed verstopt achter de gevels van de omlig gende huizen. De Lakenhaltuin is L-vormig. De vormgeving is strak en klas siek: bakstenen paadjes omzo men vakken met maagden- palm, Waldsteinia ternata, ro zen en grasperken. Vooral bo dembedekkers dus. Aan de zij kanten zijn borders waarin he- dera en hulst domineren. Op het eerste gezicht een wat saaie tuin misschien, maar schijn be driegt. De tuin heeft prachtige bomen. Een kloeke moerascy- pres domineert met zijn zacht groene geveerde naaldjes het voorste deel van de tuin. Verder zijn er een acer, een meidoorn, een haagbeuk, een vogelkers en een ginko te vinden, stuk voor stuk fraaie bomen. In één van de grasper ken is een jon ge appelboom geplant. Conservator moderne kunst Doris Wintgens van De Laken hal wil dat 'haar' tuin zo veel mogelijk een neutrale uitstraling heeft. De plan ten en de inrichting zijn vooral decor, achtergrond, voor waar het in haar ogen werkelijk om gaat: beelden van Leidse kun stenaars. Al langer zijn er sculp turen te zien van Theo Niemey- er, Fransje Krol, Stefan Buijs en Karin Arink. Nieuw in de tuin is een ver vreemdend object dat het mid den houdt tussen natuur en cultuur: de Pompoenkas van Annelies Dijkman. De Lakenhal heeft dit beeld overgenomen van de Hortus Botanicus. Het bestaat' Vit een kas, waarvan de www.leldschdagblad.nl tel. 071 -636 63 62 ramen bedrukt zijn met teksten over de geschiedenis van de pompoen en met recepten voor pompoentaart en pompoen soep. In de kas staat een pot waarin een pompoenplant groeit. Vorig jaar heeft de plant zoveel vruchten gegeven, dat er daadwerkelijk soep van kon worden gemaakt, genoeg voor alle museummedewerkers. Kunstsoep dus. Dit jaar wordt de plant opnieuw opgekweekt uit zaad dat vorig jaar is gewon- TUINCENTRUM nen. Omdat pompoen in de herfst vruchten draagt, zal de plant tijdens de tuindag nog niet volwassen zijn. Wintgens grijpt de Tuindag aan om in de Lakenhaltuin 'tuinva zen' te plaatsen van de Leidse kunstenares Mary Geradts. Van zinken stroken maakt zij vazen, zoals die wel in achttiende- eeuwse buitenplaatsen te zien zijn. De vazen vertonen zelf al 'bloemige' elementen: bloem knoppen, bladeren en bloemen lijken uit de vazen te groeien. In een grasvak plaatst Wintgens vier vazen op een rij, die elk 92 centimeter hoog zijn. Bij de in gang komen kleinere exempla ren van 38 centimeter hoog. Tijdens de Tuindag is de muse- umtuin open van 12.00 tot 17.00 uur. Wilfred Simons I Mijn wereld, mijn krant. I Leidsch Dagblad

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2004 | | pagina 9