WETENSCHAP De voordelen van de scheiding der seksen Het leuke van schimmels? Je kunt er van leven en er aan dood gaan Ziekten opsporen door ademtest voor mieren Ruim 1000 jaar oude botten koninklijke corgi ontdekt Broedtijd vogels landstormen steeds groter Probleem voor gezondheid insectenplaag Virus tegen VRIJDAG 30 APRIL 2OO4 v Peter de Jaeger ||sjes spelen samen met pop- op hun kamer, terwijl de ^ens buiten voetballen. Later Ujn de vrouwen samen naar de en mannen duiken de kroeg leze scheiding der seksen it ook voor in de dieren we en heeft grote voordelen. logen spreken over seksuele regatie. Dit fenomeen is be id bij een scala aan dieren, iërend van ijsberen en chim- isees tot albatrossen en idshaaien. Het meeste on- zoek is gedaan onder hoef- en die leven in kuddes, ijn verschillende verklarin- q voor het uiteen vallen in Cepen. Zogende moeders klit- - bij elkaar omdat ze een ho- kwaliteit voedsel tot zich iten nemen. Een andere L gelijke reden is dat vrouw met jongen meer risico lo- en daarom veilig bij elkaar derde verklaring houdt het ten verschil in energiever- lik tussen mannetjes en uwtjes. Mannetjes zijn veelal ever en willen steeds verder ken, terwijl de vrouwtjes ;er blijven liggen. ileen Ruckstuhl van de uni- lliteit in Cambridge leidt een inie naar diergroepen van de- m de sekse. Haar groep bestu- rt dertig verschillende soor- hoefdieren. „Verschil in ac- leit is de belangrijkste reden de mannetjes en vrouwtjes rte groepen vormen. Dat t vanzelf", laat de onderzoe weten. scheiding komt vooral voor ;r een verschil is in grootte ;en beide seksen. Uit com- lergegevens van dertig hoef poorten blijkt dat vanaf een ichil in schofthoogte van De scheiding der seksen in de mensen- zowel als de dierenwereld heeft grote voordelen. Foto: GPD/Harry Verkuylen twintig procent er een neiging bestaat tot segregatie", zegt Ruckstuhl. Dat verklaart waar om spiesbokken en zebra's ge mengd bij elkaar klitten, daar bestaat onderling nauwelijks verschil in afmetingen. Terwijl bij de steenbokken het manne tje tot twee keer zo groot is dan het vrouwtje. Die leven van jongs af aan wel gescheiden. Maar hoe zit dat met andere dieren? Tijdens een recente bij eenkomst van biologen over dit onderwerp, georganiseerd door Ruckstuhl in Cambridge, kwa men interessante feiten boven tafel. „Segregatie kan soms fa taal zijn", aldus de biologe. „Bij zowel de albatros als de stormvogel kiezen beide seksen voor een eigen jachtgebied waar ze hun vis halen. De man netjes blijven dicht bij de kust, en de vrouwtjes foerageren öp open zee. Het visgebied van de vrouwtjes overlapt echter dat van de oceaanvisserij, waardoor de vogels verstrikt kunnen ra ken in de lange lijnen. Dit ver klaart de dramatische daling van deze zeevogels." Andere studies tonen dat op de Afrikaanse savannen dieren ook vaak gescheiden leven. Giraffen knabbelen aan dezelfde bomen, maar doen dat op verschillende hoogtes. De mannetjes nemen de hoogste bladeren en laten de lagere hangen voor de vrouw tjes. „Het is een kwestie van eten of gegeten worden", meent Ruckstuhl. Zo leeft de koedoe, een anti loop, eveneens in groepen met seksegenoten. Reden is dat de grote mannetjes moeten oppas sen voor leeuwen, en de veel kleinere vrouwtjes hebben vooral luipaarden te vrezen. De groepen komen in leefgebieden voor waar er voor hen weinig vijanden zijn te vinden. Segregatie heeft ook te maken met veiligstellen van de voort planting. Dat blijkt onder meer uit onderzoek onder de bonte vliegenvanger aan het Neder lands Instituut voor Oecolo- gisch Onderzoek (NIOO) in He- teren. „De mannetjes keren in het voorjaar een week eerder terug naar ons land. Zij zoeken een geschikt hol in een boom waar het vrouwtje haar nest kan maken. Het vrouwtje kiest bij aankomst de beste nestruimte en het bijbehorend mannetje", zegt onderzoeker Piet Drent. Bij korhoenders wordt er door de sierlijke mannetjes beurte lings gedanst, terwijl de vrouw tjes vanaf de zijlijn toekijken en hun keuze maken. Bij de kool mees is het zelfs zo dat - los van de partnerkeuze - het vrouwtje in staat is om het geslacht van haar kroost te bepalen. „Bij grote competitie is het handig om zoons te krijgen, bij weinig competitie hebben dochters de voorkeur, want die kunnen dan weer voor meer nakomelingen zorgen." Ook bij mensapen komt segre gatie alleen voor in paringstijd. Groepen mannelijke chimpan sees kammen gezamenlijk hun territorium uit op zoek naar in dringers, maar bovenal op zoek naar ontvankelijke vrouwtjes waar ze onderling om vechten. Het voortdurend samen klitten van mannen en vrouwen bij de mens blijft een mysterie, maar heeft wellicht zijn biologische basis in het zoeken naar een ge schikte partner. Dat de huidige Britse koninklij ke familie fan is van het hon denras corgi was al enige tijd bekend. Een ontdekking van de universiteit van Cardiff wijst echter uit dat de Britse monar chen wellicht ruim duizend jaar geleden het herdershondje al in hun residentie hielden. Archeologen van de universiteit hebben in Wales beenderen uit de 9de eeuw opgegraven die missschien toebehoren aan de eerste corgi die als koninklijk huisdier werd gehouden. De botten werden gevonden bij een oud koninklijk onderko men in de Brecon Beacons, een heuvelachtig gebied in het zui den van Wales. „We hebben een voorpoot ge vonden van een hond die onge veer zo groot was als een corgi en die, zo denken wij, weieens een zeer geliefde koninklijke kompaan geweest kan zijn", zei onderzoeksleider Alan Mulville van de universiteit van Cardiff. Volgens experts was het gevon den koninklijke onderkomen, een paalwoning in het Llangor- se-meer, de residentie van de koning van Brycheiniog, een koninkrijk in Wales, en dateert zij uit omstreeks 890 na Chris tus. De woning is de oudste ko ninklijke residentie die ooit in Wales is gevonden. De archeologen hebben de Corgi Club van Wales gevraagd de botten van het gevonden dier te vergelijken met die van andere oude skeletten. „Het mag geen verrassing heten dat de club erg opgetogen is over het mogelijke bewijs dat de soort al 1200 jaar geleden werd gehouden door koninklijke fa milies", aldus Mulville. Het kortpotige hondenras is in Groot-Brittannië altijd gebruikt om schapen te hoeden. 'Corgi' is de vertaling van 'hond' in het de Keltische taal Gaelic. AP Alle vogels leggen eieren. Maar waarom doen sommige soorten er tien dagen over om ze uit te broeden, terwijl andere weken of zelfs maanden zitten te wachten op het uitkomen van hun kuikens? De ze vraag fascineert biologen al tijden en een volledig antwoord lijkt nog altijd niet in zicht. Rond de jaren '50-'60 van de vorige eeuw waren de Amerikaan Alexander Skutch en de Engelsman David Lack geboeid door de verschillen tussen zangvogels uit de tropen en zangvogels uit gematigde streken. Ze zagen dat legsels van tro pische vogels vaak kleiner zijn dan legsels van vogels in Noord- Amerika en Europa. Ook vonden ze dat tropische soorten langer over het uitbroeden van hun eieren doen, en dat terwijl in de tro pen nesten veel vaker worden leeggeplunderd door roofdieren. Het werk van Skutch en Lack heeft een belangrijke basis gelegd voor de huidige dierecologie en met name voor het denken over li fe history evolutie. Die theorie neemt aan dat als gevolg van na tuurlijke selectie biologische beslissingen worden geoptimaliseerd. Een voorbeeld van zo'n beslissing is het antwoord op de vraag van een vogelmoeder: hoeveel eieren zal ik leggen? De theorie stelt dat evolutionaire beslissingen het gevolg zijn van een kosten-baten analyse. De oudervogel'weegt af hoeveel hij/zij investeert in het heden (huidige voortplanting) en hoeveel in de toekomst (eigen overleving en toekomstige voortplanting). i bte zandstormen uit het noorden van China en Mongolië vor- _jn een steeds groter probleem voor de volksgezondheid en het ueu in Azië. De milieuorganisatie van de Verenigde Naties, de IEP heeft hiervoor gewaarschuwd. n opzichte van vijftig jaar geleden komen grote zandstormen vijf êr vaker voor. De stormen absorberen giftige dampen van de kre industrie in China en veroorzaken veel overlast, verlies van festen en vee en ademhalingsproblemen bij mensen. Tachtig leent van alle natuurrampen gebeurt in Azië. efij zijn verontrust over de groei van milieuproblemen. Zij gaan .Jirbij alle politieke grenzen en bedreigen de grote natuursyste- jn", aldus UNEP-directeur Klaus Töpfer. ANP |ussen zijn een beter middel [en insectenplagen dan che- bche bestrijdingsmiddelen, vallen namelijk alleen de te ^trijden soort aan en laten de Pt van het dierenleven met it, zo claimt het onderzoeks- m van George Boettner van University of Massachusetts irAmherst. Boettner heeft om beginnen een virus geïso- i |rd ter bestrijding van de bas- (rdsatijnvlinder (Euproctis rysorrhoea). De rupsen van soort doen sterk denken (i de bekendere processie- -^bsen (Thaumetopoea proces- J inea). Er zijn er soms veel te ïl van, en hun haren roepen dermate heftige allergische re acties op dat mensen er aan dood kunnen gaan. In de vorige eeuw hebben minstens twee onderzoekers hun interesse in bastaardsatijnvlinders niet overleefd. Het bestrijdingsmid del is een zogeheten baculovi- rus, dat in Europa natuurlijk voorkomt onder de rupsen. De onderzoekers hebben een hoe veelheid van dit virus geïso leerd, het vermengd met water en melasse (om het een beetje kleverig te maken) en er enkele bomen mee besproeid. Binnen een paar weken was vijftig tot tachtig procent van de rupsen populatie dood. or Helma van den Berg blauwe boterham belegd witte pluche. Een voet- n|immel of darminhoud van vogel. In het Centraal Bu- lu voor Schimmelcultures IS) in Utrecht zijn ze er dol op. :ot op schimmels en het ont- ilen van hun geheimen. Por- van een ioo-jarig instituut. >r de Utrechtse mycoloog immeldeskundige) Rob ison is niets zo fascinerend schimmels: „De ene soort takt antibiotica. Een andere lakt lekkere kaas en wijn. Een inrde bederft voedsel. Een vier- maakt je ziek of is zelfs le- nsbedreigend." lar schatting zijn er wereld- jd zo'n anderhalf miljoen Jtimmelsoorten. Een kleine ,5t).000 daarvan zijn beschre- Ji en zo'n 50.000 soorten wor- fi in het CBS als 'diamantjes' Waard en gekweekt. Samson: h daarmee is ons instituut iek. Het heeft de grootste njiimmelcollectie ter wereld." ti rondgang door het 100-ja- p CBS in de Utrechtse Uithof Int gebogen hoofden boven ;j:roscopen. Geconcentreerde zichten achter beeldscher- in. Honderden meters boe- iin de bibliotheek. Labora- i en kamers vol schimmels, Boterhammetje dat in een schooltas is achtergebleven. Foto's: GPD/Marc van der Kort zwammen en gisten in buisjes en diepvrieskasten. „Schimmels worden in onze sa menleving een steeds belangrij ker item", zegt Samson. „Ze zijn voor de industrie waarde vol. Maar ze zijn ook lastig. Kijk maar eens wat voor ellende ze alleen al in de bouw aanrich ten. Van huiszwam tot sick building. In Hawaii onderzoe ken we nu zelfs een groot hotel, een wolkenkrabber vol schim mels, met een schade van zeker 150 miljoen dollar." In The Atlas Of Clinical Fungi van het CBS zijn veel schim mels beschreven en afgebeeld. De eetbare en giftige, zoals pad destoelen. De 'goede', waaraan de mensheid penicilline, Franse kaas en de witte was (enzymen) heeft te danken. De 'vervelen de', die huidproblemen, infec ties en plantenziekten met zich meebrengen. De gevaarlijke, die miskramen en koudvuur Een sinaasappel die te lang heeft gelegen. kunnen veroorzaken. Tot en met de levensbedreigende Cryptococcus neoformans, een gist die vooral voor mensen met een verlaagd immuunsys teem dodelijk kan zijn. Onder hen zijn mensen die een trans plantatie hebben ondergaan, leukemie- en aidspatiënten. Het CBS staat met drie poten in deze wereld. Adviezen en on derzoek in opdracht, de ver koop en beheer van schimmels voor industrie en onderzoek, en wetenschappelijk onderzoek. Samson: „Voor advies worden we bijvoorbeeld bij een depot gehaald met negen kilometer Daarmee kan het CBS ook het lot van een internationale on derneming of handel bepalen. Besmette producten mogen Europa niet in of uit, al hangt daar een prijskaartje van mil joenen euro's aan. Buiten de landsgrenzen is het CBS daar door beroemd en gevreesd. In eigen land kent vooral de in dustrie het CBS, omdat hier menige schimmel als kostbaar fabrieksgeheim wordt bewaard en gekoesterd. Ook de medische wereld komt hier over de drempel, bijvoor beeld voor de schimmel Toly- pocladium die het immumsys- teem versterkt en een uitkomst kan zijn bij transplantaties. Bij de doorsnee NWerlander is het CBS ('is dat niet het Centraal Bureau voor de Statistiek?') veel minder bekend. Dat gaat veranderen, zegt Sam son: „Nu het CBS in de Uithof zit, willen we veel meer aan de weg timmeren, met nieuw in novatief onderzoek en via inter net, als een soort uitgeverij waar je alles over schimmels en gisten kunt vinden. Ter ere van het eeuwfeest laat het CBS op 13 en 14 mei ook van zich horen. Die dagen zijn voor een internationaal, twee daags schimmelcongres in Am sterdam en rondleidingen langs de collecties in Utrecht. door Ron Buitenhuis Wetenschappers werken hard aan een ademtester waarmee je de gezondheid van mensen kunt meten. Gassen in onze ademha ling duiden vaak op bestaande of dreigende ziekten. Maarten van Herpen (28) bouwde aan de universiteit van Nijmegen een laserapparaat waarmee je zelfs de adem van een mier kunt me ten. Dat met die mieren was in feite een wetenschappelijk geintje. Maar op die manier kwam hij er toevallig achter dat een mier maar één keer in de twee minu ten ademhaalt. Iets dat biolo gen al langer vermoedden, maar nooit eerder was aange toond. „Frappant hè", zegt Van Herpen. „Dat verklaart wellicht ook waarom mieren zelden ver drinken als je ze in de wastafel wegspoelt." Het ging Van Herpen natuurlijk niet om die mieren, als kersver se fysicus wilde hij de Optical Parametric Osciliator (OPO) perfectioneren. Het apparaat dat met laserlicht gassen kan meten, bestaat al langer maar tot nu toe konden alleen gassen worden gedetecteerd die rea geerden op infrarood licht met een golflengte van 3 tot 4 mi crometer (3000 tot 4000 nano meter). Van Herpens laser signaleert ook gassen die reageren op licht met golflengtes van 4 tot 5 micrometer. Zodoende zijn nu bijna alle bekende gassen te de tecteren en te meten. De nieuwe laser kan in de toe komst worden gebruikt om een ademtester te bouwen waar mee je de gezondheid van men sen kunt meten. Gassen in de ademhaling duiden namelijk vaak op bestaande of dreigende ziekten. Een ademtester zou het huidige bloedonderzoek deels overbodig kunnen maken. Ook zou een arts op deze manier binnen twee tot drie minuten een diagnose kunnen geven, in plaats van zijn patiënt drie tot vijf dagen te laten wachten op de uitslag van het bloedonder zoek. Van Herpen: „Mensen die te maken krijgen met beschadigde cellen hebben heel veel ethy- leen in hun adem. Als je proef personen onder een hoogtezon legt (waardoor de huidcellen beschadigen), dan kun je bin nen drie tot vier minuten de ethyleen in de adem meten. Zo hebben astmalijders hoge con centraties stikstofmonoxide (NO) in hun adem, terwijl je uit de hoeveelheid koolmonoxide kunt aflezen of patiënten met taaislijmziekte op het punt staan een aanval te krijgen. Als je dat vooraf kunt meten, hoef je als patiënt misschien niet meer elke dag medicijnen te nemen, maar kun je heel ge richt preventief slikken." De jonge wetenschapper is maar wat trots op zijn laser- blaastest. Lachend vertelt hij dat hij de houder van een heus wereldrecord is. Nooit eerder kon iemand zo'n lage concen tratie ethaan meten. Van Her pen speelde het klaar om in een ruimte met honderd miljard delen lucht, net dat ene deeltje ethaan aan te tonen. Dat is zo iets als net die ene persoon vin den tussen alle mensen op deze aarde. Nu er een laser is die nagenoeg alle gassen kan meten, kunnen collega-onderzoekers van Van Herpen aan de slag om uit te vinden welke ziekte met welk gas correspondeert. Van een aantal ziekten is het bijbeho rende ademgas reeds bekend, maar eer alle afzonderlijke gas sen en eventuele combinaties zijn onderzocht, zijn we waar beschimmeld archief. Of we krijgen monsters van beschim melde levensmiddelen of grondmonsters." Met dna-onderzoek kan het CBS snel en precies uitsluitsel geven over de aard van het schimmeltje en vertellen hoe dat moet worden aangepakt De adem van een mier is te meten schijnlijk vijf jaar verder. „Het uiteindelijk doel is dat straks in alle ziekenhuizen en huisartsenpraktijken zo'n ademmeter staat, als onder steuning van de medische dia met een nieuw laserapparaat. Foto: GPD/Ben Steffen gnose", aldus Van Herpen, die vorige maand als laserfysicus is begonnen op de researchafde ling van Philips in Eindhoven. „De ademmeter zal het bloed onderzoek nooit helemaal over bodig maken. Aan bloed kun je nog altijd meer aflezen dan aan adem, maar het zou wel een ge weldig hulpmiddel zijn voor snelle diagnoses."

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2004 | | pagina 5