LINTJESREGEN Koninklijke onderscheidingen voor Bauer en Borsatc it Ridders, Officieren en Leden in de regio Lintjesregen daalt weer neer op bont gezelschaf ésé HDC 945 vrijdag 30 APRIL 2004 Joost Prinsen. Mart Smeets. Frans Bauer. Cor van der Geest. den haag/gpd - Marco Borsato blijft de hoogst gewaarde Ne derlandse zanger. Dat heeft ko ningin Beatrix bevestigd tijdens de traditionele lintjesregen. Borsato is voortaan Officier in de Orde van Oranje-Nassau ter wijl volkszanger en televisieheld Frans Bauer het moet stellen met het ridderschap in dezelfde orde. De lintjes voor beide zangers, traditioneel uitgereikt aan de vooravond van Koninginnedag, zijn de opvallendste in de an dermaal royale medailleregen, waarin ook het zangduo Saskia Serge uit Spijk deelt. Het to-, taal aantal verleende onder scheidingen bedraagt dit jaar 3150. Dat is iets minder dan vo rig jaar, toen er 3182 gedeco reerden waren. Volgens een woordvoerder van het kapittel van de Nederlandse orden zijn er wel meer aanvragen inge diend, maar voldeden ze niet allemaal aan de voorwaarden voor toekenning. Marco Borsato (37), ook bekend als ambassadeur voor War Child, kwam wel door de ballo tage. Hij is op dit moment de best verkopende Nederlandse artiest. Kort geleden werd Bor sato voor de negende keer uit geroepen tot beste nationale zanger, ten teken dat 'dromen geen bedrog' hoeven te zijn. Frans Bauer (30) brak in die zelfde tijd (1994) door met 'Als sterren aan de hemel staan'. Hij verkreeg vorig jaar cultstatus door zich dag en nacht te laten ■volgen voor een realitysoap. Het verzoek uit zijn hit 'Heb je even voor mij' is nu ook beant- nenten - bij de eerste poging te beklimmen, een prestatie van formaat. Hij is nu ook een Rid der van Oranje-Nassau. Opmerkelijk is de onderschei ding voor Anneke Mouthaan, medeoprichter van de stichting 'Een Ander Joods Geluid', die Ridder in de Orde van Oranje- Nassau is geworden. Mouthaan was ook medeoprichter van het tijdschrift De Brug. Het andere joodse geluid heeft veel losge maakt. Rabbijn Lilienthal van de liberaal-joodse gemeen schap noemde de groep 'verra ders van het joodse volk'. 'Als je je met de vijand identificeert, plaats je je buiten de familie', schreef Lilienthal in het Nieuw Israëlitisch Weekblad. Minder vanzelfsprekend is ook de erkenning voor de zeer uit gesproken republikeinse emeri tus hoogleraar internationaal privaatrecht en rechtsvergelij king Ulli Jessurun d'Oliveira. Die laat geen gelegenheid on benut om aan de stoelpoten van de monarchie te zagen, maar dat stond een hoge on derscheiding (Ridder in de Or de van Nederlandse Leeuw) niet in de weg. Jessurun was nauw betrokken bij de tot standkoming van de wet waarin het huwelijk werd opengesteld voor homoparen. Andere wetenschappers met een lintje zijn de CDA-denker, socioloog en professor Anton Zijderveld uit Rotterdam (Rid der Nederlandse Leeuw) en hoogleraar en strafrechtdes-! kundige Anton van Kalmtho uit Tilburg. De Brabantse pa Antoon van Noije, benoemd Lid van de Orde van Oranje- Nassau, was vorig jaar gasth van koningin Beatrix en prin Maxima tijdens het staatsbe zoek aan Brazilië. De pater heeft daar verschillende tehi zen opgezet voor aan aids lij dende (wees)kinderen. Bestuurders krijgen vaker er eerder een (hogere) onder scheiding. Zo zijn de burge meesters Jaap Pop van Haar! en Ivo Opstelten van Rottere nu Officieren in de Orde van Oranje-Nassau. Pop (PvdA) i ook voorzitter van het Nedei lands genootschap van burg meesters. De topman van Al Amro, Rijkman Groenink, di 2003 bovenop zijn basissalai van 889.410 euro een prestal bonus ontving van 845.000 e ro, is benoemd tot Officier ir Orde van Oranje-Nassau. Ook de vertrekkende bestuu voorzitter van F. van Lanschi Bankiers, Harry Baeten, kree deze onderscheiding. Van La schot neemt op 13 mei met 6 symposium in Den Bosch af scheid van Baeten. Opvallen onderscheiding bij Verkeer e Waterstaat is het ridderscha voor Dolf Beuk, de baas van Noordwijkse touringcarbedr waarmee ook de koninklijke milie regelmatig zaken doet. Sport, auteur van tientallen (sport)boekjes en oud-basket- balintemational is eveneens ge ridderd op voordracht van het ministerie van onderwijs en cultuur. Dat was dit jaar zeer vrijgevig. Bekende kunstenaars met het ridderschap in de Ne derlandse Leeuw zijn de Am sterdamse schilder Herman Gordijn en de Groningse dich ter Jean-Pierre Rawie. Officier in de orde van Oranje-Ngssau zijn verder geworden de acteur- schrijver televisiepresentator Joost Prinsen, striptekenaar Joost Swarte en beeldend kun stenaar Jeroen Herineman. In de sportwereld is de oogst karig. Daar houdt de koningin haar kruit kennelijk droog tot na het Europees kampioen schap voetbal en de Olympi sche Spelen deze zomer. Een ridderslag is er wel voor Cor van der Geest, de bevlogen bondscoach van de Nederland se mannelijke judoka's én de drijvende kracht achter de Haarlemse judo vereniging Kenamju. Van der Geest staat vooral bekend om zijn vurige, haast bezeten manier van aan moedigen. De Amsterdamse alpinist Frits Vrijlandt was de eerste Neder lander die de Mount Everest (8850 meter) heeft beklommen via de steile noordkant. Als eni ge Nederlander slaagde hij erin de Seven Summits - de hoogste top op elk van de zeven conti- Marco Borsato. woord door Beatrix, die haar scheiding, goedkeuring gaf aan zijn onder- Televisiepresentator Mart Smeets mag voortaan het draagteken van de orde van Foto's: archief Oranje-Nassau op zijn revers spelden. Het gezicht van Studio Rinus Verkade. Logistiek Nederland te Zoeter- meer, Zoeterwoude-Rijndijk (gem. Zoeterwoude); T.H. Dijkland, Sassenheim; H. Geerlofs, directeur Accoun tantskantoor Lekx, Kok Geer lofs, Alphen aan den Rijn; D.S. Jansz, Wassenaar; prof. dr. L.C.M. Kallenberg, Lei derdorp; drs. H.O. van der Kooi, wethou der van Zoeterwoude, Zoeter- woude-Dorp (gem. Zoeterwou de); prof. dr. H.M.J. Krans, Hoog- made (gem. Jacobswoude); P.CA Lamboo, stafmedewer ker Institutioneel Onderzoek en Sectiebeleid op het ministerie van Financiën, Voorschoten; C.R. von Lindern, Wassenaar; ing. J. Luksenburg, Leiden; was tot zijn pensionering in 1992 chef Onderhoud Gebouwen - Monumenten - Molens, en is nog zeer actief bij uiteenlopen de organisaties en adviesraden; T. Meijer, voorzitter van de Landelijke Vereniging voor Thuiszorg, Leiderdorp; I.G. Mostert, oud-gemeente- raadslid en oud-wethouder van Rijnsburg, Rijnsburg; dr. G.J.J.M. Platenkamp, Leider dorp; K.B.J. Pors, Wassenaar; drs. R.L.J.M. Scheerder, Voor schoten; A. Timmermans-Kuiken, Lei den; tot vorig jaar voorzitter en interim-directeur van de Leidse Welzijnsorganisatie; prof. dr. P. Vermeij, emeritus hoogleraar en voormalig hoofd van de afdeling Klinische Far macie en Toxicologie van het Leids Universitair Medisch Centrum, Leiden; Ridder in de Orde van de Ne derlandse Leeuw: prof. dr. R. Crespo, hoogleraar aan de Universiteit Leiden, Oegstgeest; Officier in de Orde van Oran je-Nassau: Prof. dr. ir. Th. de Jong, oud hoogleraar vliegtuigbouw aan de TU van Delft, Nieuwkoop; A. Kroon, uitvinder en energie- deskundige, Woubrugge, ge meente Jacobswoude; prof. dr. B.J. Vermeer, emeritus hoogleraar aan de Universiteit Leiden, Oegstgeest; Ridder in de Orde van Oranje- Nassau, met de zwaarden: de eervol ontslagen kolonel ir. J.L. Velmans, van het dienstvak van de technische staf, op grond van de totaliteit van ver diensten op defensie- en ande re terreinen, Leiderdorp; Ridder in de Orde van Oranje- Nassau: A.A.J. Beuk, directeur Beuk Touringcars b.v. en Beuk Auto- schadebedrijf, Noordwijk; H.F. Brinkhoff, Leiden; 'grote man' achter de Ronde van Ne derland (wielrennen), de laatste 22 jaar als technisch eindver antwoordelijke van de belang rijkste profronde van Neder land; werkt bij Ondeo Nalco als directeur Environmental, Health, Safety and Quality Eu rope; drs. I. Broomans, Noordwijk; L.H. de Bruijn, o.m. directeur van Leo de Bruijn Transporten B.V. te Naaldwijk en lid van het hoofdbestuur bij Transport en Annetje Spies (met witte broek) is sinds 1982 actief bij de Leiderdorpse hockeyclub Alecto. Vier jaar gel den introduceerde zij bij de vereniging het hockeyen voor gehandicapten. J.C.J. van der Meij, Valkenburg; G. Meijer, vrijwilliger bij de Voetbalvereniging MMO te Hoogmade, Hoogmade (gem. Jacobswoude); J. Mooij, Alphen aan den Rijn; A. de Mooij-Kralt, Rijnsburg; G. Nieuwenhuijs-Paulen, Voor schoten; W.J.C. de Ridder, voorzitter van de Biljartvereniging Northgo te Noordwijk, wonende aldaar; T. Rietveld, bestuurslid van de Voetbalvereniging R.C.L. te Lei derdorp, wonende aldaar; T.L.M. van Rijn, Warmond; P. Ruwaard, Katwijk; C.J. Sierag-van Leeuwen, Lei den; actief betrokken bij zwem- club LZ1886 en De Ratel, een vereniging voor sociaal-cultu reel werk N.A.H. Sluis, Noordwijkerhout; J.N.E. Spies-Groen, vrijwilligster bij de Hockeyclub Alecto te Lei derdorp, wonende aldaar; MA van Spronsen-Lodder, Lei den; zette zich in voor de ker- kenfusie in Leiden, werkt voor Zorgcentrum Haagweg J.T. Straathof, Lisserbroek (gem. Haarlemmermeer) I. in 't Veld, Lisse; G.W. Vergeer, Warmond; A.D. Verhoog, Hazerswoude- Rijndijk (gem. Rijnwoude); M. Verkade, hoofd dierenver zorger bij Vogelpark Avifauna in Alphen aan den Rijn, Alphen aan den Rijn; P. Verkade, Alphen aan den Rijn; CAM. Vermij-van der Meer, Roelofarendsveen (gem. Al kemade); E. Verra-van Weelden, Leider dorp; C.M. Visser-Kleijne, wonendf in Nieuwkoop j S. de Vries, Alphen aan den Rijn; J.S. Vroege, Alphen aan den Rijn; T.J.B. Wand, Oegstgeest; J.G. Wijgers, Leiden; bekend van de winkeliersvereniging Haarlemmerstraat en de bev nerscommissie Muiderkringli oud-filiaalhouder van schoe-1 nenzaak Van Dalen; H.A. Wilbrink-Dreef, oud-ge meenteraadslid van Sassen heim, Sassenheim; 1 B. van Zeijts, Alphen aan den Rijn; J.R. Zwarts, voorzitter van de Zwemvereniging de Alphensi Watervrienden, Alphen aan c Rijn. Nic Sluis. Henk van der Kooi. Hassan Guney. prof. dr. J.C.M. van Winden O.F.M., Oegstgeest; werd op 70- jarige leeftijd in 1992 pater van de Hartebrugkerk toen deze in dat jaar zonder pastorale zorg dreigde te komen, was zeer ac tief bij de ontwikkeling van het katholieke onderwijsin de regio; J. de Wmter, voorzitter van de Oranjevereniging Katwijk aan de Rijn, Katwijk; M.J.D. Witteman, oud-gemeen teraadslid en wethouder van Hillegom; Lid in de Orde van Oranje- Nassau: N.J. Alkemade, Wassenaar; J.M. Apswoude-Stroombergen, Hillegom; P.H. van Bezu, Sassenheim; M.C. van Bolhuis-Nypels, War mond; J. de Bruijn, Nieuwkoop; W. Buitink-Loohuizen, Wasse naar; W.A.K.J. Bunk, Rijnsburg; G.C. Bunk-Pors, vrijwilligster bij Overduin Psychogeriatrisch Centrum, De Wilbert Verpleeg huis en de Willem van de Berghstichting, Rijnsburg; J.CAM. van den Burg, Noord wijkerhout; S.M. Cnossen-Kool, Koudekerk aan den Rijn (gem. Rijnwoude); M.P. Dekker-Blom, voorzitter afdeling Hillegom bij Verenigde Verkeersveiligheids Organisatie (3VO) te Huizen, Hillegom; M.R. Dobbinga, secretaris van het Woonzorgcentrum Hoog- waak, Noordwijk; G. van der Does, Leiderdorp; MA.M. Donders-Duynstee, Lei den; 36 jaar verbonden aan de Stichting Welzijn Ouderen Oegstgeest; Gerard Mostert. Jan de Winter. den Rijn, wonende aldaar; Y. Hudig-Kors, lid van de Hoc- ,key Club Alphen te Kouderkerk aan den Rijn (gem. Rijnwoude), wonende aldaar; D. Hulsbos, Zoeterwoude-Dorp (gem. Zoeterwoude); A.WA Hulspas, Noordwijker hout; W. van Ingen Schenau, Oegst geest; J.F. Jansen, Hoogmade (gem. Jacobswoude); H.M. Jansen-van Gennep, Voorhout; D. de Jong, Oegstgeest; E.M. de Jong-Plasmeijer, Roelofarendsveen (gem. Al kemade); A. Kagenaar, voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Schaatsbond, district Sassen heim, Rijnsburg; E. Kemner-van Beest, Leiden; als vrijwilliger dirigent bij ver scheidene Leidse koren; H.M. Klaver, Oegstgeest; B.C. Klein, Leiden; S.M. de Langen-Höllwarth, voorzitter van de Zonnebloem, afdeling Leimuiden-Rijnsater- woude, Leimuiden (gem. Ja cobswoude); N.H.J. van Leeuwen-van Lente, Voorhout; T.J.P. Leliveld, Aarlanderveen (gem. Alphen aan den Rijn); P.J.L.M. van Lith, penning meester van de Stichting Avondverzorging en Zomer kampen te Leiden, wonende al daar; M.E.M.C. Lugt-Rethans, Oegst geest; A. Marseille-Mastenbroek, Lis- se; A.L. Martinot, Oegstgeest; A.G. van der Meel, Leiden; Mare Witteman. J. van Donk, Alphen aan den Rijn; J. Duit geboren Adelaar, Voor schoten, van Nederlandse na tionaliteit, vrijwilligster Unicef Nederland Regio Leiden en om streken; J.B. van Duijvenbode, Katwijk ZH, van Nederlandse nationali teit, medeoprichter en pen ningmeester van het Comité Ontwikkelingswerk Katwijk van de landelijke Stichting 'Woord en Daad'; J. Dijkstra, Ter Aar; L.C. Elshout, Wassenaar; L.C.M. Elstgeest, Aarlanderveen (gem. Alphen aan den Rijn); JAG. van der Geest, Zoeter woude-Dorp (gem. Zoeterwou de); L.H. van Goozen, vrijwilliger bij de Voetbalvereniging MMO te Hoogmade (gem. Jacobswou de), wonende aldaar; H. Güney, Leiden; ruim dertig jaar werkzaam bij de Verenigde Touwfabrieken (Verto) in Lei derdorp, heeft zich van begin af aan opgeworpen als woord voerder voor de (vele) buiten landse werknemers, oprichter van de (eerste) Turkse moskee in Leiden; R.P.J. 't Hart, Alphen aan den Rijn; G.C. Harting, Lisse; J.E.W. ten Have, Lisse; J.H.M. Haverkort, Warmond; T.P. Heemskerk, Hillegom; J. van den Hoek-de Vries, Al phen aan den Rijn; W.J. van der Holst, Noordwij kerhout; G.H. Hoogenkamp, Leiden; J.C. Hopman, lid, oud-be stuurslid van de Gymnastiek vereniging DOS te Alphen aan

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2004 | | pagina 22