'AI-Qaeda zat achter verijdelde aanslagen' BUITENLAND Het verdriet van Dutroux' Marcinelle A-Zahar nieuwe leider Harnas .JUSTICE 1 Doden bij hevige strijd in Fallujah Nieuwe landen 'klaar' voor EU-toetreding Hitier doet wassenbeeldenmuseum de das om NAVO: Belangrijke rol Spanje in Afghanistan :m hos Chemische explosieven bedoeld voor Amman Organisaties van Molukkers eisen einde 'genocide' Hoge rekening voor Japanse ex-gijzelaars linezen in larantaine inc - China houdt 470 men- in quarantaine om een uwe uitbraak van de long- kte SARS te beteugelen voor de voorjaarsvakantie ko nd weekeinde miljoenen nsen in beweging brengt. De reldgezondheidsorganisatie HO) heeft inmiddels vastge- ld dat het SARS-virus is ont- ipt uit een laboratorium in dng. In de loop van vorige ek heeft China twee gevallen i SARS bevestigd en melding naakt van zes vermoedelijke allen. Alle zijn terug te voe- op het bewuste laboratori- I bieden hulp in Noord-Korea shington - De VS geven ge- ir aan een oproep van de enigde Naties om het com- nistische Noord-Korea hulp lieden voor de slachtoffers i de treinramp van vorige >k. Dat zei minister Powell i buitenlandse zaken giste- De VS en Noord-Korea an op zeer gespannen voet t elkaar. „Dit is een humani- e tragedie en Amerika is een ie die reageert in tijden van id", aldus de bewindsman. >rd-Korea weigert intussen p van aartsvijand Zuid-Ko- aan te nemen. itisemitisme Europa daalt lijn - In tien Europese lan- zijn antisemitische tenden- vorig jaar iets gedaald ten ichte van 2002. Het land r antisemitisme het meeste rkomt is Duitsland. Neder- 1 doet het in dat opzicht het te en staat onderaan de lijst, heeft de Anti-Defamation pre, die strijdt tegen antise- sme, gisteren bekendge- ïkt. In 2002 gaf 7 procent de Nederlanders antisemi- he antwoorden op enquete- j>en, vorig jaar was dat 9 pro- ik krijgt buwe vlag dad - De Iraakse bestuurs- S heeft gisteren ingestemd een ontwerp voor de nieu- vlag van Irak. De vlag is wit, twee blauwe banen aan de erkant die de rivieren de laat en de Tigris voorstellen, ptussen symboliseert een streep de Koerdische min- neid. Boven de strepen be lt zich een halve maan, die r de islam staat. Of de be- png de nieuwe vlag accep- t staat nog te bezien: de kse bestuursraad wordt r velen gezien als een stel fionetten van de Amerika- Sommigen willen de be ing over de nieuwe vlag at uitgesteld tot er een ge- ra regering is. rse groei aantal ibetesgevallen hington - Het aantal men- wereldwijd aan diabetes zal in 2030 zijn verdubbeld 66 miljoen. Dat conclu- ft een team van deskundi- in een artikel dat gisteren in Amerikaanse blad Diabetes f verscheen. Het aantal isen dat aan suikerziekte zal mogelijk nog hoger uit til als nog meer mensen p lijden aan overgewicht i verkeerde voeding en te lichaamsbeweging, zoals meen de verwachting is. »gelijk lijken Belgisch bos - Speurhonden van politie hebben gis- bij het zoeken naar stoffe- I overschotten in een bos in Opglabbeek vijf ties aangewezen waar mo le menselijke resten liggen laven. Het bos aan de Hoe- reg in Opglabbeek werd door criminelen van- gebruikt als be- voor geliquideerde Het zou daarbij om vijf slachtoffers gaan. politie is daarom erzoek van het Openbaar isterie (OM) in Maastricht het zoeken naar stoffelijke :n, meldden bronnen bij tzetting van am illegaal i - De Franse staat heeft vo- week ten onrechte de Alge- e imam Abdelkader Bou- e het land uitgezet. Dat t een rechtbank in Lyon bepaald. De imam had gd dat mannen hun vrouw slaan en stenigen. Vol de rechter was de uitzet- illegaal en mag de geestelij- rugkeren naar zijn woon- ts Lyon. De beslissing van ichtbank is een tegenslag de Franse minister van enlandse zaken, Domini- Villepin, die Bouziane week op het vliegtuig liet De imam woonde sinds in Frankrijk en heeft bij vrouwen zestien kinderen. amman/anp-afp-rtr - Jordaan se veiligheidsdiensten hebben begin deze maand een aanslag door leden van al-Oaeda verij deld. Zij wilden met vrachtwa gens vol chemische explosieven aanslagen plegen op onder meer het hoofdkwartier van de inlich tingendienst en de Amerikaanse ambassade in Amman. Dat meldde de Jordaanse staatstele visie gisteren. De zender toonde bekentenis sen van de gepakte militanten. De verdachten, onder wie Syri- ers, zeiden te handelen in op dracht van Abu Musab al-Zar- qawi. Deze topman van al-Qae- da wordt er door de VS van ver dacht achter een reeks van aanslagen in Irak te zitten. Hij heeft ook de verantwoordelijk heid voor de zelfmoordaanslag dit weekeinde op de olietermi- nal in Basra opgeëist. De tien militanten werden eer der deze maand gearresteerd of kwamen bij vuurgevechten met de politie om het leven. De Jor daanse koning Abdullah maak te op 13 april al bekend dat een terreurnetwerk was opgerold. Daarmee waren volgens de vorst aanslagen verijdeld 'van een omvang nooit eerder ge zien', waarbij duizenden men sen zouden zijn omgekomen. Op de staatstelevisie waren chemicaliën te zien waarmee al-Qaeda explosieven wilde maken, alsook vrachtwagens die de terroristen wilden ge bruiken om te laden met 20 ton aan chemische explosieven voor een zelfmoordaanslag op het hoofdkwartier van de alge mene inlichtingendienst. Vol gens het station hadden wel 80.000 burgers kunnen omko men. Hoofdverdachte Azmi Jayousi zei dat hij al-Zarqawi voor het eerst in de Afghaanse stad He rat heeft ontmoet en dat hij la ter met hem naar Irak is ge reisd. Daar gaf al-Zarqawi hem de opdracht om de aanslagen te plegen in buurland Jordanië. Eenmaal in Irak kreeg hij hulp van enkele Syriërs. Toen een maal voldoende chemicaliën waren gekocht, werden die op vrachtwagens richting Amman gereden. Daar werden ze on derschept. Volgens Jordaanse bronnen wilden de militanten met de aanslagen het Jordaanse ko ningshuis straffen voor zijn steun aan de Irak-politiek van de VS. fallujah-bagdad/anp-rtr-afp - In de Iraakse stad Fallujah zijn gisteren hevige gevechten uit gebroken tussen Amerikaanse militairen en op standelingen. Daarbij werden zeker één Ameri kaan en acht Irakezen gedood. In de hoofdstad Bagdad kwamen door een explosie twee Ameri kanen om. Het ging volgens de Amerikanen om de ernstigste gevechten in Fallujah sinds in de stad twee weken geleden een wankel staakt-het- vuren van kracht werd. Patrouillerende Ameri kaanse mariniers werden vanuit een moskee be stookt met granaten en geweervuur. De Amerika nen zetten vervolgens tanks en helikopters in. De gevechten braken uit nadat de Amerikanen hadden besloten een grootscheepse aanval op de stad af te blazen. In plaats daarvan willen mari niers vanaf vandaag met Iraakse veiligheidstroe pen patrouilles gaan lopen in Fallujah, een haard van verzet tegen de Amerikaanse bezetting. In de hoofdstad Bagdad kwamen twee Ameri kaanse militairen om, toen voor hun ogen een chemische fabriek explodeerde. Vijf anderen raakten gewond. De oorzaak van de explosie is nog onduidelijk. Gisteren werd ook bekend dat Nederlandse militairen zondag bij het vuren op een vérdacht voertuig een Irakees hebben ge dood. Aan Nederlandse zijde vielen geen slacht offers. Andere opstandelingen in Irak dreigen binnen vijf dagen drie gegijzelde Italianen te do den, als het Italiaanse volk niet binnen vijf dagen protesteert tegen de aanwezigheid van de Itali aanse militairen in Irak. Olga Chavez-Smith kust op de begraafplaats Arlington in Washington de kist waarin haar zoon ligt opge baard. Sergeant eerste klas Raymond Jones is een van de vele Amerikaanse slachtoffers van de strijd in Irak. Hij werd tijdens een patrouille getroffen door een handgranaat. Foto: AP capelle a/d li SS El7 anp - Molllk- se organisaties in Nederland doen een dringend beroep op de Nederlandse politici en de internationale gemeenschap om de 'genocide' op de Moluk- ken te beëindigen. Op de eilan den vielen bij botsingen tussen christenen en moslims afgelo pen weekeinde 22 doden en ze ker honderd gewonden. „Er moet onmiddellijk een in ternationale vredesmacht naar de Molukken voordat het te laat is", zei W. Pelamonia gister avond na een crisisberaad in Capelle aan den IJssel. De orga nisaties willen met verklarin gen, demonstraties en politieke druk hun steentje bijdragen aan beëindiging van het geweld. De organisaties wijzen Neder land nadrukkelijk op haar ver antwoordelijkheid ten opzichte van de Molukse bevolking. „Vier eeuwen lang hebben Mo lukkers het Koningshuis ge diend", aldus Pelamonia. Het Indonesische leger, een speciale eenheid en een funda mentalistische moslimgroep hebben de viering door mos lims en christenen van de dag van de RMS (Republiek der Vrije Zuid-Molukken) op 25 april aangegrepen om chaos te stichten, aldus de FKM-voorzit- ter. Er is volgens Pelamonia geen sprake van een religieuze oorlog. „Dit scenario is opgezet door het leger dat baat heeft bij chaos om zo de Molukken in de greep te kunnen houden." De politie en het leger hadden de escalatie van geweld op de Molukken kunnen voorkomen door de betoging van zondag te verbieden of beter te begelei den. Dat stelde kabinetslid van de RMS J. Wattilete gisteren. luxemburg/gpd - De tien nieu we lidstaten van de EU hebben hun zaken op orde en zijn klaar om zaterdag toe te treden tot de Unie. De ministers van buiten landse zaken vinden dat er geen extra maatregelen nodig zijn om de Europese interne markt te beschermen tegen produkten en voedsel van on voldoende kwaliteit. „Het drei gen met uitsluitingsprocedures heeft kennelijk effect gehad", constateerde staatssecretaris Nicolai van buitenlandse zaken gisteren. Vorige week besloot Europees Commissaris Byme (Volksge zondheid) dat duizend levens- middelenbedrijven uit zeven lidstaten niet voldoen aan de ei sen die de EU stelt. Ze mogen voorlopig niet exporteren naar andere EU-landen. Wel blijft het de komende drie jaar moge lijk dat bepaalde economische sectoren in de toetredende lan den alsnog worden buitenge sloten van de interne markt. Staatssecretaris Nicolai zei gis teren dat hij 'volledig overtuigd' is. Nederland heeft binnen de EU altijd gepleit voor uitzonde ringsclausules, uit angst voor een toevloed van voedsel van onvoldoende kwaliteit uit Po len. „Die strategie heeft ge werkt. De toetredende landen hebben enorm hun best ge daan", aldus de staatssecretaris. door onze correspondent Wierd Duk berlijn - Daar staat hij dan: Adolf Hitier. De dictator, gekleed in een eenvoudig grauw kostuum en met een ijzeren kruis op z'n borst gespeld, kijkt uit over één van de belangrijkste historische plekken van Berlijn. Het wassenbeeldenmuse um, waarin Hitier als voorname pu bliekstrekker geldt, ligt pal aan de voor malige grensovergang Checkpoint Char lie. Hier stonden tijdens de Koude Oorlog Amerikaanse en Sovjet-tanks oog in oog met elkaar. Een streep van kasseien markeert waar ooit 'de Muur' stond. Op straat verkopen handelaren DDR- en Sovjet-parafernalia aan toeristen, die zich vergapen aan het grensgebouwtje dat als permanent aandenken is blijven staan. Het wassenbeeldenmuseum, op de vier de verdieping van een nieuw kantoren complex, is pas sinds januari open. En nu gaat het alweer dicht. Hitiers beeld is de oorzaak van de voortijdige sluiting. Tot verbijstering van directrice Inna Vollstadt ontstond publieke commotie nadat enkele media de vraag stelden of Hitiers aanwezigheid niet in strijd is met de goede zeden. 'Berlijn maakt reclame met Hitier!', kop ten Israëlische kranten. „Dit moet ver boden worden voordat Checkpoint Charlie een bedevaartsoord wordt voor neonazi's", riep de joodse activiste Lea Rosh in het massablad Bild. Maar hoe wel de wet strenge beperkingen stelt aan het tonen van symbolen uit de nazi- tijd zag het bondsministerie van cultuur geen reden tot een verbod. Toch moet Vollstadt naar een andere lo catie uitkijken. Haar huurbaas, de Würt- tembergische Hypothekenbank, besloot het huurcontract op te zeggen. „Ze had den geen zin in al dat gedoe", zegt Voll stadt. Ze weet ook dat in politiek-correct Duitsland voorname instellingen onder geen beding in verband gebracht willen worden met Hitier en diens ideeëngoed. Vollstadt, een struise Russin, slaapt door alle commotie al weken niet. Ze heeft nog 68 figuren in haar museum, onder wie Stalin, Poetin, tsaar Peter de Grote, Michael Jackson en Batman. Maar nie mand lijkt zich voor die beelden, afkom stig uit een museum in Sint Petersburg, te interesseren. Alle aandacht gaat uit naar Hitier. „Hij is voor mij een historische figuur, net als Stalin", legt Vollstadt uit. „Er is hier helemaal geen sprake van helden verering. Als mens haat ik hem". Voll- stadts familie leed zwaar onder de Duit se belegering van Leningrad, waar zij in 1940 werd geboren. Vele verwanten kwamen om tijdens de oorlog en toen zij besloot een (Oost-)Duitser te trou wen was haar vader woedend. „Maar je verandert niets aan de geschie denis als je dat beeld van Hitier niet meer laat zien", zegt Vollstadts dochter Sabine, die eveneens in het museum werkt. Toen een Israëlisch radiostation belde en Sabine in de uitzending haal de, werd duidelijk dat de wassen Hitier een internationale affaire dreigde te worden. Sabine: „Ik vertelde dat ook zigeuners, homoseksuelen en miljoenen anderen waren vermoord. Dat mijn vader als Duitser door de Rus sen uit z'n huis was gejaagd en dat mijn moeder onder de nazi's had geleden. Ik nodigde ze uit om zelf te komen kijken. Maar ze antwoordden: 'Dat nooit!'. Hit- Iers naam wordt niet eens genoemd. Ook joodse woordvoerders hier in Duitsland noemen hem 'De Misdadi ger'. Op een gegeven moment dachten wij: worden wij nou gek of hoe zit dat?" door onze correspondent Ad Bloemendaal tel aviv - Mahmoud a-Zahar is de nieuwe leider van de islamitische verzetsbeweging Hamas in de Gazastrook. Dat meldde het Israëlische dagblad Ha'aretz gisteren, op gezag van 'Palestijnen die weten hoe het er in de beweging aan toe gaat'. Nummer twee in de organisatie is nu Ismail Ha- niyeh en Said a-Siam is derde. Op last van Khaled Mashal, het in Damascus ze telende politieke hoofd van Hamas, is de benoe ming niet officieel bekendgemaakt. In de Gaza strook wordt gesproken over een drie leden tel lend 'collectief leiderschap'. Maar Zahar is geko zen tot 'hoofd van het politieke bureau' in Gaza, en dat maakt hem in de praktijk de belangrijkste man. Kort na Israëls liquidatie van Abdelaziz Rantisi, eerder deze maand, leek Zahar er weinig voor te voelen diens plaats in te nemen, ook al kwam hij daarvoor het meest in aanmerking. Bij een Israë lische aanslag op zijn huis in Gaza-stad was hij vorig jaar ternauwernood aan de dood ontsnapt. Zahar, van beroep chirurg, behoorde samen met sjeik Ahmed Yassin en Rantisi, beiden in de afge lopen weken vermoord, in de jaren tachtig tot de oprichters van Harnas. Hij wordt beschouwd als relatief gematigd. Namens Harnas heeft hij de af gelopen dagen deelgenomen aan overleg met het Palestijnse Bestuur. Ismail Haniyeh was de rechterhand van Yassin. Ook hij was vorig jaar doelwit van een Israëlische aanslag. De enige die Israël nog niet op de korrel heeft genomen is Said a-Siam, nu de derde man. Hij was een vertrouweling van Rantisi. Volgens Ha'aretz heeft Harnas besloten een aan tal mensen uit lagere gelederen te promoveren naar de 'subtop' om opengevallen plaatsen in te vullen, sraël heeft de liquidatie van het hele Ha- mas-leiderschap tot zijn officiële politiek ver klaard. 'Eindelijk gerechtigheid voor onze kinderen?', staat er te lezen op dit bord op Dutroux' dichtgetimmerde woning in Marcinelle.Foto: AP/Yves Logghe door onze correspondent Pascale Thewissen marcinelle - Het proces- Dutroux verhuist vandaag voor één dag naar het plaatsje Mar cinelle. De jury kan dan met ei gen ogen het donkere hol zien, waarin de achtjarige meisjes Ju lie en Mélissa negen maanden zaten opgesloten en omkwa men van de honger. De ramen van het smalle huis zijn dichtgetimmerd. Op de muur zijn scheldwoorden ge kalkt. Vóór het keldergat staat een ijzeren rooster. Daar be neden, in een donker en voch tig hol, stierven de Luikse meisjes Julie en Mélissa vol gens Mare Dutroux de honger dood. De buren hebben hun woning hemelsblauw geverfd, in een wanhopige poging wat kleur te brengen in dit grauwe bestaan. De Route de Philippeville in Marcinelle, een voorstad van Charleroi, biedt acht jaar na dato nog steeds diezelfde mis troostige aanblik als op 15 au gustus 1996, toen Sabine Dar- denne, al 81 dagen spoorloos, en Laetitia Delhez, vijf dagen eerder verdwenen, levend uit de kelder konden worden be vrijd. In de berm ligt het afval hoog opgestapeld. Tegenover het huis van Dutroux ligt het spoor en hoog boven de daken raast het verkeer over een via duct. Vandaag wordt hier de staat van beleg afgekondigd, als de jury in het proces tegen Dutroux een kijkje komt ne men in de kinderkooi, één bij anderhalve meter groot en amper 1,60 meter hoog. Het hele proces tegen Dutroux, zijn ex Michelle Martin, hulpje Michel Lelièvre en de Brussel se sjoemelaar Michel Nihoul verplaatst zich voor één dag naar Marcinelle om het mees terwerk van Dutroux - de on vindbare kooi - met eigen ogen te aanschouwen. De veiligheidsmaatregelen zijn enorm. De politie zet helikop ters en een waterkanon in. Nergens is Dutroux zo gehaat als in zijn vroegere woon plaats. Charleroi staat door zijn toedoen synoniem voor de hoofdstad van het kwaad. Ooit was deze stad het toon beeld van de technologische en industriële ontwikkeling in Europa. Maar de mijnen zijn allang dicht en de staalindu strie verkeert in een diepe cri sis. In de rechtszaal in Aarlen schetsten getuigen de voorbije weken een ontluisterend beeld van de grootste stad van Wal lonië. Buurman Eric Eloot gaf toe dat hij inbrak in het huis van Dutroux. Op een dag drong zelfs een groep dronken buren binnen in het gruwel- huis aan de Route de Philip peville. Ook de kelder, waar op dat moment Julie en Mélissa zaf§n opgesloten in de ingeni eus verstopte kooi, werd leeg gehaald. Eloot vertelde het alsof het de normaalste zaak van de wereld was. „Dat Dutroux jarenlang onge stoord zijn gang kon gaan is il lustratief voor het morele verval van een streek waar werkeloos heid en alcoholisme hand in hand gaan", zegt Claude Ja- veau, hoogleraar sociologie aan de Université Libre de Bruxel- les. „Maar het gaat beter. Het aantal misdaden is de voorbije jaren flink gedaald." „Er wordt opnieuw geïnves teerd in de staalindustrie en in de uitbouw van de luchthaven, die een sterke economische motor is in deze door armoede geteisterde regio. Maar het slechte imago van de stad blijft. De Carolo's doen er zelf aan mee. Ze zijn verre van trots op hun stad. Excuseer mij, zeggen ze, maar ik komt uit Charleroi." „Onterecht", zegt de woord voerder van burgemeester Jac ques van Gompel van Charle roi. „De zaak Dutroux had zich in om het even welke andere grote stad kunnen afspelen. Dutroux kwam hier niet eens vandaan. Hij kwam uit Brussel. Het wordt tijd dat we deze bladzijde omslaan.", zegt Van Gompel zelf. De stad verdient eerherstel, vindt hij. De economische heropleving is echter aan Marcinelle voorbij gaan. De straat van Dutroux symboliseert het verval. Dikke elektriciteitsdraden ontsieren de gevels van de oerlelijke hui zen. „Die lopen buitenom, zo dat de buren beter stroom van elkaar kunnen aftappen", grapt een buurtbewoner. Hij is een van de weinigen die is geble ven. „Ik heb het geld niet om te verhuizen." Anderen hebben de boel ver kocht, voor een dumpprijs. „Wie wil er nu in de straat van Dutroux wonen? „Maar ach", relativeert de man, „eigenlijk wilde hier vóór deze gruwelijke affaire ook al niemand wonen." madrid-kabul/anp - De NAVO heeft Spanje gevraagd een gro tere rol te spelen in Afghanis tan. De alliantie wil dat Spanje de verantwoordelijkheid voor de veiligheid in een Afghaanse provincie op zich neemt. Dat heeft de Spaanse krant El Pais gisteren gemeld op gezag van militaire bronnen in het land. De nieuwe premier Zapatero liet kort na zijn verkiezingszege op 14 maart al weten dat hij de militaire aanwezigheid van zijn land in Afghanistan wil vergro ten. Hij noemde geen aantallen, maar volgens El Pais gaf hij de toenmalige minister van defen sie Trillo-Figuero toestemming te onderhandelen over het ver dubbelen van het aantal mili tairen. Spanje heeft nu 121 sol daten in Afghanistan. Spanje zou het verzoek van de NAVO in beraad hebben en overwegen tot driehonderd mi litairen te leveren voor het Eu rocorps, de Europese troepen macht die bereid is in augustus het ISAF-commando in Afgha nistan van Canada over te ne men. Madrid is positief over deelname aan het Eurocorps, maar zou niet staan te springen om militairen naar regio's bui ten Kabul te sturen. De Spaanse regering stelt dat die gebieden onveiliger zijn dan de Afghaan se hoofdstad. De Afghaanse president Karzai is volgens gisteren verschenen mediaberichten in contact ge treden met leden van het voor malige fundamentalistische Ta- libanregime. Het staatshoofd is naar eigen zeggen bereid om le den van de Taliban te betrek ken bij het proces van weder opbouw. Hij tekende wel aan dat alleen welwillende Taliban weer een plaats in de nieuwe Afghaanse samenleving kunnen krijgen. Het verdreven Talibanregime gold als een bondgenoot van het al-Qaedanetwerk van Osa ma bin Laden. Nog altijd zijn er Taliban- en al-Qaedastrijders actief in Afghanistan, vooral in het grensgebied met Pakistan. In deze regio zou Bin Laden zich ook ophouden. tokyo/ap - Een Japans reis agentschap heeft de drie Japan ners die eerder deze maand in Irak werden gegijzeld een reke ning gestuurd van ruim 18.000 euro voor de terugvlucht en an dere onkosten. De regering is niet van plan te betalen. De twee Japanse mannen en een vrouw kregea in eigen land veel kritiek omdat zij negatieve reisadviezen voor Irak in de wind hadden geslagen. De drie hebben ook al hun verblijf en medische controle in Dubai, waar ze na hun gijzeling verble ven, moeten betalen. De drie werden in de buurt van de stad Fallujah ontvoerd. De gijzelnemers verspreidden een videoband waarop ze de Japan ners, twee hulpverleners en een fotojournalist, bedreigden met messen en vuurwapens. De gijzelnemers dreigden de Ja panners levend te verbranden als Japan zijn troepen niet bin nen drie dagen uit Irak zou te- rugtrekken.Tokyo weigerde in te gaan op de eis. Na een week werden de drie vrijgelaten.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2004 | | pagina 17