BINNENLAND 1 Remkes wil macht over politie' Woerden schaft muntjes van 1 en 2 cent af Haarlemse burgemeester J. Pop vindt dat minister onveiligheid overdrijft In de bres voor zuiver fruit Onhandige priegelmuntjes in de ban; alle prijzen afgerond op 5 eurocent ANWB: Grote drukte bij uittocht meivakantie Premie voor méér kinderen werkt Grote gezinnen probaat middel tegen vergrijzing Kamer wil loverboys veel zwaarder straffen Hagenaar rommelde met duizenden energiemeters De Nationale Startersdag 18 mei 2004 ui. Starten is ondernemen. dinsdag 27 april 2004 em-Alexander daag 37 jaar naar - Kroonprins Wil- lexander viert vandaag 1ste verjaardag. Ter gele id van de geboortedag prins zullen op alle rijks- iwen de vlag en de wim- orden gehesen. Dat geldt por lokale overheden. rden ernstig handeld in - De politie stelt een zoek in naar de mishan- van twee paarden afgelo- eekeinde in Hierden. In lardenopvangcentrum in en bleken dieren te zijn en met een scherp voor- vermoedelijk een priem, errie had steekwonden e vagina en een ruin in het been gestoken. Bei- ren zijn door een veearts deld. Van de dader ont- vooralsnog elk spoor. iandicapten ren in AWBZ kAG - Gehandicapten en ten met een psychiatri- andoening hoeven in de inst in de AWBZ geen ei- jdrage voor begeleiding dersteuning te betalen, er Hoogervorst en staats- aris Ross (beiden Volks- Iheid) hebben wegens de nvoeringskosten besloten 12 juli geplande eigen »e te schrappen. De op- iten wegen nauwelijks op de kosten. Bij deze hulp et bijvoorbeeld om assis- bij het doen van bood- >en of begeleiding bij werkzaamheden. n dode vrouw t vastzitten I De zoon van de eerder laand dood gevonden ïsser (94) uit Anloo blijft dg achter de ralies. Dat iet Openbaar Ministerie Assen bekendgemaakt, legt hem voorlopig ten laste. |De vrouw ijdag 2 april bij een afrit A6 bij Emmeloord ge- n. Hoewel ze al sinds jiber werd vermist, kwam s begin februari aan het [levrouw Visser en haar eefden betrekkelijk geïso- n een stacaravan op een jtig in Anloo. De zoon zat fuari ook al enkele dagen igleraren zien Is in platform - Nederlandse vinden de plannen te stimule- lar loze praat. Meer dan ft (54 procent) vindt zelfs innovatieplatform van pr Balkenende geen bij levert aan het weten- pelijke klimaat in Neder- Dat blijkt uit een enquête ruim vierhonderd hoog- die het weekblad Vrij [and samen met de Ko- Nederlandse Akade- Wetenschappen heeft verricht. De over- van de Ne- dse hoogleraren wil stu- strenger selecteren, met op kennis, motivatie, ta- inzicht. De ondervraag- igleraren vinden de Uni- it Utrecht de beste uni- it (30 procent). Op die st is Leiden tweede (22 it) en de Universiteit van rdam (11 procent) derde. i steekt ter (2) neer Een tweejarig meisje is zwaar gewond ge- een steekpartij in een Het kind zou door -jarige man met een mes die vervolgens ook verwondingen toe- Beiden zijn met zware idingen naar het zieken- rergebracht. Een oogge- ag de moeder met het 1 paniek naar buiten ren in de auto springen naar kenhuis. De steekpartij e zich af op de vierde De gewonde man is eni- door de brandweer brancard naar beneden Op het moment van partij waren niet veel ers van de flat thuis. Wat van het drama is, De gewonden in levensgevaar. haarlem - Minister Remkes van binnen landse zaken stelt de onveiligheid in Ne derland erger voor dan deze in werkelijk heid is om meer macht over de politie te krijgen. Dat stelt de korpsbeheerder van de poli tieregio Kennemerland, burgemeester J. Pop van Haarlem. Pop is ook voorzitter van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters, waarvan alle korpsbe heerders deel uitmaken. In een interview in de Volkskrant van gisteren zegt Pop dat Binnenlandse Za ken moet ophouden met de 'pure machtsstrijd' om de zeggenschap over de politie. Een nog niet openbaar ge maakt wetsontwerp geeft de ministers van binnenlandse zaken en justitie de mogelijkheid de hoofdlijnen van het po litiebeleid vast te stellen en bepaalde prestaties te eisen van de politie. Het ligt voor advies bij de Raad van State. Volgens het plan kunnen de ministers opdracht geven specifieke dadergroepen aan te pakken. Pop: „Het wetsvoorstel suggereert dat het Openbaar Ministerie te weinig aan bod komt bij een politie die twee heren dient (korpsbeheerder en hoofdofficier van justitie). Niet vreemd voor een kabinet dat repressie bena drukt." Pop laakt de kabinetsplannen voor cen trale aansturing van het politieapparaat. Alle 25 korpsbeheerders vinden centrali satie energieverspilling. Het verbetert de veiligheid voor de burger niet, aldus de Haarlemse burgemeester en korpsbe heerder Pop. Volgens een woordvoerder van Remkes klopt het beeld dat Pop schetst van de plannen niet helemaal. De minister zou de macht over de politie niet naar zich toe willen trekken. Hij wil alleen meer controle over het beheer over de politie, den haag - Actievoerders van Milieudefensie demonstreerden gisteren bij het ministerie van economische zaken voor het behoud van zuivere groenten en fruit. De demonstran ten zijn tegen het genetisch manipuleren; het aanpassen van de erfelijke eigenschappen van produkten om ze bijvoorbeeld resistent tegen ziektes, of mooier rood of groen te maken. Foto: ANP/Ed Oudenaarden woerden/gpd - De een- en twee-eurocentmunten blijven in de spaarpot. In Woerden is gisteren de proef begonnen. Ongeveer een kwart van de winkeliers rondt de bedragen af op vijf eurocent. Schokkende gevolgen heeft dat niet. Een verkoopster van vleeswa ren bij de Hema is binnen een halve dag gewend aan de afron ding. Het is alweer 'een auto matisme'. „Het is vandaag nooit uit mijn systeem gegaan." De klanten bij Pim Olijven en Kaas vinden het wel even wen nen. De verkoper in de winkel vindt dat zelf ook.'Klachten heeft hij nog niet gehad. „En het went vanzelf. Eindelijk dat kleine grut weg." Net als alle 'proefwinkeliers' neemt Cees Cromwijk, eigenaar van een winkel in kaas en kip, De centenbakjes in de kassa's in Woerden blijven voorlopig leeg. Fo to: ANP/Robin Utrecht een- en twee-eurocentmunten aan. „Als mensen erop staan dat ze 84 cent betalen in plaats van 85, dan neem ik die twee muntjes van twee cent wel aan." De meeste Woerdenaren wer ken mee met de proef, maar dat gaat niet altijd van harte. Na af ronding moet een klant twee cent extra betalen. Ze moppert. Cromwijk tegen klant: „Dat wordt dan zeven euro drieen- tachtig. O nee! Vijfentachtig." De klant moppert: „Zo, en met een maar weer twee cent er bo venop." Cromwijk: „Ja, maar ik heb vanochtend al weer acht klanten gehad waarbij ik naar beneden moest, Ik dacht al: Waar ben ik aan begonnen?" De klant moppert nog steeds: „Jaja. En bij je vaste klanten doe je er dan maar weer twee cent boven op." Cromwijk ver dedigt zich.Als je aan het eind van de dag niet uit komt weet je mij te vinden". Thea Kooijman, eigenaresse van de Music Store, benadrukt nog maar eens dat de muntjes wel wettige betaalmiddelen blijven. „Ik ga die discussie niet aan. Ik geef die twee cent ge woon terug.". Toch denkt ze dat de meeste klanten zich houden aan de afrondingsregel. „Vorige week hoorde ik al veel mensen praten over de afron ding. Het is wel redelijk inge burgerd." Maar juist die gelui den deden de eigenaar van een notenwinkel vorige week be sluiten maar niet met de proef mee te doen. Hij heeft geen zin in discussie. Door de slechte economie let de klant op elke cent. Klanten hadden gedreigd te gaan pinnen als hij met de test mee zou doen. Uiteraard kan hij een opstandige klant zijn centen teruggeven. Maar dan was hij wel al weer een dis cussie verder. En daar heeft hij geen zin in. „Ik wil gewoon nootjes verkopen." den haag/anp - De ANWB ver- wacht donderdag extra drukte op de Nederlandse wegen. Er staan waarschijnlijk extra files doordat het begin van de mei vakantie dit jaar samenvalt met Koninginnedag en de feesten die hieraan vooraf gaan. Zo worden er donderdagavond en kele honderdduizenden bezoe kers verwacht op de Koningin nenacht in Den Haag. Ook de binnensteden van onder ande re Amsterdam, Utrecht en Gro ningen zijn donderdagavond en vrijdag lastig bereikbaar met de auto. Aan die laatste stad brengt koningin Beatrix vrijdag - Koninginnedag - een bezoek. Naar schatting 1,7 miljoen Ne derlanders gaan eind deze week met vakantie, van wie de helft in eigen land. De meeste vakan tiegangers gaan met de auto naar hun bestemming. De kans op files is donderdag het grootst op de snelweg A2 van en naar Eindhoven. De ANWB verwacht dat het verkeer daar heel de dag stapvoets zal rijden. Door werkzaamheden zijn de rijstroken van de A2 rond Eind hoven namelijk versmald. Op de Al, de snelweg van en naar Duitsland, wordt het ook druk. Ook daar werkzaamhe den, en daarom zegt de ANWB dat files onvermijdelijk zijn op de Al 2 (Den Haag - Utrecht - Arnhem) en op de A28 (Utrecht-Zwolle) Bovendien zullen de wegen naar de Zeeuwse kust (de N57 en N256) overvol zijn als de weersvoorspellingen gunstig zijn. Datzelfde geldt voor de wegen op en rond de Veluwe. den haag/gpd - Premies, subsi dies en aantrekkelijke regelin gen helpen om het kindertal te vergroten. Dat blijkt uit een stu die van bureau Rand in op dracht van de Europese Unie (EU). Gezinsbeleid is daarom geschikt als middel tegen ver grijzing, zeggen de onderzoe kers. Rand baseert zich in haar con clusies op succesvol beleid in Frankrijk en Zweden. Frankrijk geeft premies voor gezinsuit breiding en Zweden heeft aan trekkelijke voorzieningen voor ouderschapsverlof en kinder opvang. In beide landen krijgen ouders meer kinderen dan el ders in de EU. Europa als geheel heeft te kam pen met een forse afname van het aantal kinderen. Gemiddeld krijgt het Europees gezin 1,49 kind terwijl 2,1 nodig is om de bevolkingsgrootte in elk geval constant te houden. De Europese Unie beziet deze cijfers met argusogen en vreest een onomkeerbare vergrijzing van de bevolking. Een grote groep oudere inactieven zorgt op den duur voor een groot probleem in de lidstaten. Pensi oenen worden onbetaalbaar, een toenemend beroep op de medische zorg kost jongere ge neraties veel geld en de produc tiviteit van een land als geheel daalt. Dat laatste heeft weer consequenties voor de belas tinginkomsten en concurrentie positie. De onderzoekers hebben geen blauwdruk met maatregelen kunnen maken om het tij te ke ren. Succesvol beleid uit Frank rijk en Zweden is niet één-op- en de mogelijkheid om samenwerking tussen de korpsen óp te leggen. Dat alles is overigens niet nieuw, zegt de woord voerder. De bewindsman heeft zijn plannen in september vorig jaar al in een brief aan de Tweede Kamer uiteen gezet. Minister Remkes kwam gisteren in het tv-programma TweeVandaag met krach tiger teksten. „Ik heb nog nooit zoveel onzin bij elkaar gehoord", typeerde hij de uitspraken van Pop. De minister daagde Pop uit „man en paard, plek en tijd te noemen" waar de onveiligheid overdreven zou zijn. den haag/gpd - Loverboys moeten veel zwaarder worden gestraft. De Tweede Kamer eist dat morgen in een debat met minister Donner van justitie. PvdA en WD pleiten voor kei hard optreden tegen deze man nen, die jonge meisjes eerst in palmen en vervolgens tot pros titutie dwingen. „De daders staan meestal na een paar da gen weer op straat", zegt WD- kamerlid örgü. „Het moet nu eens afgelopen zijn met die vrij blijvendheid. Laat ze langer achter de tralies zitten en neem hun dure kleren en mooie au to's in beslag. Reken maar dat hun aantal dan snel afneemt." PvdA'er Arib vindt dat Donner onvoldoende voor de slachtof fers opkomt. „Loverboys heb ben enorme macht over kwets bare meisjes. Ze worden aan hun lot overgelaten, terwijl de overheid hen juist zou moeten beschermen." Tot ongenoegen van PvdA en D66 blijkt Donner strafzaken van loverboys niet apart te laten registreren. Dat zou te tijdrovend zijn. Ze ko men nu op de grote hoop van prostitutie-zaken terecht. „Je kan niet met één klik op de computer zien hoeveel lover boys Nederland telt", zegt D66- fractievoorzitter Dittrich. „En we weten dus ook niet hoe ze te werk gaan: georganiseerd of in cidenteel." CDA-kamerlid De Pater vindt vooral goede voorlichting be langrijk. „Het probleem is dat er in de eerste fase op het oog nog niets aan de hand is. Hoe weet je als jong meisje of het liefde is of exploitatie?" De mi nister voelt niet voor de oproep van de PvdA om een 'minder geruststellende' term voor lo verboys te introduceren. Vol gens Donner maakt 'loverboy1 beter dan 'pooier' of 'soute neur' duidelijk welke werkwijze de dader toepast en op welke groep slachtoffers hij zich richt. den haag/anp - Een 43-jarige man uit Den Haag heeft vol gens het Openbaar Ministerie (OM) de gas- en elektriciteits meters van duizenden mensen in en rond Den Haag terugge draaid, zodat de rekening lager uitviel. Het gaat om meters in het gebied van energiebedrijf Nuon. De politie heeft de man vorige week aangehouden, zo liet het OM gisteren weten. Nuon stelt dat het door de ma nipulaties voor een bedrag van ongeveer 2,2 miljoen euro is be nadeeld. Het is nog niet geheel duidelijk hoe de man aan zijn netwerk van duizenden men sen is gekomen. „Waarschijnlijk kwam hij er via via aan", zei een woordvoerder van het OM. De zegsman wilde niet zeggen of het om een (voormalig) werknemer van Nuon gaat. Mogelijk heeft de man ook aan meters van andere energiebe drijven gemorreld. Het OM ver wacht dat ook die bedrijven aangifte tegen de Hagenaar doen. De politie heeft het huis van de verdachte doorzocht. Daar vonden agenten onder meer een auto en 145.000 euro, die in beslag zijn genomen. (advertentie) één te kopiëren naar andere landen, zo stelt Rand. De bevol king kan volstrekt anders reage ren op een regeling. Daarvoor zijn sociale en economische verschillen tussen de lidstaten nog steeds te groot. De verschillende Europese lan den passen nu ook al maatrege len toe om de bevolkingsgroei te stimuleren. Zo worden bij tijd en wijle meer jonge migran ten met grote gezinnen toegela ten. Rand betwijfelt of dit helpt. Volgens de onderzoekers ne men immigranten al na één ge neratie de gezinsplanning van het gastland aan. Bevolkingspolitiek is bovenal een zaak van lange adem, stelt Rand. Tientallen jaren gaan er overheen voordat een daling van de bevolking wordt omge bogen naar een stijging. Kom naar de Nationale Startersdag. Op één dag alle adviseurs en specialisten bij elkaar. Bij meer dan 50 ABN AMRO kantoren. Kijk op Www.abnaniro.nl/sfttrters voor het dichtstbij- Het begint met ambitie A B N A M R 0

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2004 | | pagina 13