rr Topman Laurus: Niemand krijgt ons kapot t ECONOMIE Truckdieven opvallend goed op de hoogte vraag en aanbod 'Mijdt tussenpersoon bij financiële producten' heffen van nopolie M-SLM de mus' 'AH vernielt de markt structureel' Economiewijzer eigen beurs go stak 30 min a armalat l® De Rabobank heeft de inse multinational Parma- 1 Hn vorig jaar gefinancierd ïrtig miljoen dollar. Het n erd overgemaakt naar de Vishaw in de Uruguay- hoofdstad Montevideo. 0 ins de financiëel recher- 5 passeerde er ongeveer niljard dollar via de Uru- anse bank, die volledig in >11 van Parmalat was. De tank heeft tientallen mil- euro's opzij gezet om de ;en van de affaire op te Parmalat stortte eind jaar in, toen miljarden eu- iek bleken. |>inet schrapt ale korting ac - Het kabinet heeft jen de fiscale korting om ^schoolden aan het werk ben nu al af te schaffen. In feeerakkoord was afge- jen de regeling vanaf 2006 Shouwen. Het schrappen e stimuleringsregeling le- (it jaar en in 2005 steeds 'liljoen euro op. Dat geld linister Zalm (financiën) tebruiken nu hij 2,7 mil- jjro moet bezuinigen om jgrotingstekort onder de fcese grens van 3 procent ngen. lummers ileidend' - Kunstmatige kleur- kaakstoffen, de zogenoem- nummers, misleiden con- hten en leiden volgens de Ementenbond tot onnodi- Vo's voor de gezondheid, tfklangënorganisatie heeft 'aren van toevoegingen jedsel, zoals het risico op >r, in kaart gebracht. „E- lers maskeren vaak het k aan kleur, geur of smaak :en", aldus een woord- Ier van de bond. Volgens nd zijn de stoffen in prin- reilig. „Toch kennen som- E-nummers gezondheids- s, zoals allergische reac- ommige zijn niet hele- vrij van de verdenking |r te veroorzaken of te be ren", aldus de bond. productie Irak toegenomen 'h De dagelijkse productie uwe olie in Irak is in de d maart toegenomen met pcentvan 1,89 miljoen va an 159 liter) tot 2,4 mil- raten. De export van het [roeide met 32 procent ,4 miljoen vaten tot 1,85 ïn vaten per dag. Dat uit gisteren gepubliceerde van het Internationale iebureau (IEA). Deze in- ïgvan de industrielanden tcht dat Irak de export de nde maanden kan vergro- t ongeveer 2 miljoen va ir dag. Het land mikt zelf 2 miljoen vaten, maar het itwijfelt of dat haalbaar is. zaterdag 10 APRIL 2004 iaag/gpd - Reizigers schie- nog niet veel mee op dat ïonopolie van KLM en op vliegen naar Paramari- mei 2006 wordt doorbro- Minimumprijzen zorgen )r dat stunten onmogelijk ft. Dat zegt Mahin Jankie, itter van de Vereniging leizigers (WR), die al jaren voor vrije concurrentie op fluchten naar Suriname, fis mensen blij maken met Jlode mus." issecretaris Schultz van Ren (Luchtvaart) en haar jiaamse collega Castelen te- |p eind deze maand een laring waarin staat er een (e komt aan de uitzonde- jpositie van KLM en SLM. 'mei 2006 mogen ook an- maatschappijen vliegen in Paramaribo en Amster- je kritisch kijkt, zie je dat fiets voorstelt", aldus Jan- jDe consument is hier niet [ediend. Het is juist een terming voor SLM. Het is taamd de bedoeling dat de ichappij twee jaar de tijd om gezond te worden, probeert SLM sinds de ja- seventig zonder succes, dus ukt ook niet in twee jaar." r vindt Jankie het dat er een mumprijs voor de tickets is 'esteld. „Waarom geen imumprijs? Dit is de wereld 'jn kop. In Europa lachen rut als je met zo'n regeling maar in een derdewereld als Suriname kan het blijk- wel." beschermen van de circa banen bij SLM, zoals het rag volgens Jankie doet, is Bns hem niet slim. „Die ba- wegen niet op tegen de inden banen in het toeris- pkunnen ontstaan." door Achille Prick den bosch - De heftigste prijzen oorlog die de supermarktbran che ooit voor zijn kiezen kreeg, gaat al een halfjaar onvermin derd voort. Laurus, moederbe drijf van Super de Boer, Edah en Konmar, wordt steeds genoemd als de eerste grote winkelketen die stuk gaat lopen op de prij zenslag. Maar het concern lacht daarom. „Niemand krijgt ons ka pot, ook Albert Heijn niet." „Het is ongelooflijk als mensen zeggen dat de supermarktprij zen best nog wat omlaag kun nen. Ze hebben geen benul wat er aan de hand is. Nederland is een goedkoopte-eiland gewor den. A-merken zijn hier zo'n 12 procent goedkoper dan in Franse supermarkten. Duitsers halen in Limburg koffiepads voor hun Senseo-apparaat. Honderden producten gaan onder de inkoopprijs weg. De horeca doet haar inkoop goed koper in de supermarkt dan bij de groothandel. De grens is be reikt." Als iemand niet zat te wachten op een prijzenoorlog is het Har ry Bruijniks wel, de bestuurs voorzitter van Laurus, het moe derbedrijf van Super de Boer, Edah en Konmar. De topman werd eind 2002 binnengehaald om Laurus weer tot leven te wekken. Het concern was die zomer bijna ten onder gegaan aan een ombouwoperatie waar bij alle supermarkten Konmar- winkels moesten worden. In ruil voor 38,7 procent van de aandelen stak de Franse bran chegenoot Casino de helpende hand toe en kon Bruijniks aan de slag. Over 2003 maakte het bedrijf, met bijna 28.000 werk nemers en 728 winkels, na drie Laurus-topman Harry Bruijniks: „Nederland is een goedkoopte-eiland geworden." Foto: ANP/Juan Vrijdag jaar van zware verliezen, weer een bescheiden winst van 9 miljoen euro. „We waren lekker bezig en toen kwam die prijzenoorlog", ver zucht de topman in zijn kamer op het hoofdkantoor van Lau rus, pal achter het NS station in Den Bosch. „Daar waren we niet zo blij mee." Hoewel de regen met bakken naar beneden komt en het on derwerp niet vrolijk stemt, is de lach op Bruijniks gezicht al snel weer terug. „Achteraf mogen we blij zijn dat Albert Heijn niet in 2003 is begonnen met deze slag, want dan was Laurus er nu misschien niet meer. Cruijff zei al: 'Elk nadeel heb z'n voor deel.' Dat geldt ook voor ons. Laurus hing als los zand aan el kaar. De prijzenoorlog verbroe dert. Iedereen moet de schou ders er onder zetten en dat ver snelt ook de noodzakelijke ver nieuwingsprocessen. In zijn eerste jaar nam Bruijniks de 'achterkant' van Laurus on der handen. De bevoorrading van de winkels, de inkoop, de automatisering en de loonkos ten. „De kosten lagen bij ons hoger dan bij de concurrent. Daarom zag ik meteen een ge zonde toekomst voor Laurus. Hier kon nog zoveel verbeterd worden. En we hebben daarbij ontzettend veel steun van Casi no. Zij hebben een schat aan expertise waar wij nu voordeel van hebben." Inmiddels is Bruijniks volop be zig met de 'voorkant' van zijn formules, de inrichting van de winkels en het assortiment. „Super de Boer, Edah en Kon mar zijn de afgelopen jaren ver waarloosd. Welke positie wil den zij innemen in de markt? Kwamen ze na wat ze de klant beloofden? Het eerste was on duidelijk. Edah is twintig jaar zigzaggend door de markt ge gaan. Super de Boer hing er maar wat bij. En bij de Konmar zijn heel veel mensen zwaar te leurgesteld. Ze waren groot in groente en fruit, vlees, vis en brood en die voorsprong zijn ze kwijtgeraakt. Vervolgens wilden De Edah-nieuwe stijl met minder A-merken is een van de wapens van Laurus in de supermarktoorlog. Foto: ANP/Raphael Drent ze omzetverlies compenseren door de prijzen omhoog te gooien." Volgende maand zijn van de ruim 140 omgebouwde Kon- mar-winkels er nog maar 40 over. De rest is weer omge bouwd tot Edah of Super de Boer. „Die 40 winkels worden weer helemaal top: grote super stores met veel verse spullen en brede prijsverlagingen. In Zoe- termeer en Zwijndrecht hebben we tot tevredenheid proefge draaid. Die winkels maken het weer waar." Ook bij Edah en Super de Boer is het roer omgegooid. „Super de Boer moet de tweede kwali teitssupermarkt naast Albert Heijn zijn. Breed assortiment, mooie versafdelingen en pretti ge winkels met service. Het marktaandeel in vers groeit daar nu alweer sneller dan het totale marktaandeel van Super de Boer, dat zegt genoeg." En Edah gaat weer terug naar zijn wortels: een goedkope su permarkt met een beperkt as sortiment A-merken. „Waarom vier merken luiers? Minder merken bespaart kosten in de logistiek en je creëert weer wat meer ruimte in de onderhande lingen met de fabrikanten. Met Edah draaien we nu vier weken proef met de nieuwe Edah 'Lek ker en Laag' in Leerdam en we zijn zeer tevreden." Belangrijk in de visie van Bruij niks is de rol van huismerken. „Met A-merken kun je je niet meer onderscheiden, iedereen verkoopt ze en bovendien wordt er ook steeds minder op verdiend, omdat juist de beken de merken fors in prijs omlaag gaan in de huidige slag. En de consument is veranderd; een goed huismerk is, zeker voor Edah, goed genoeg. De moder ne consument gelooft niet meer altijd het marketingverhaal van het A-merk. Daarbij komt dat je op een eigen merk een betere marge maakt. Bij Edah wordt het huismerk-assortiment dit jaar verder opgevoerd met zo'n 600 artikelen.". Natuurlijk wil Bruijniks er niet veel over kwijt, maar de ge dachte houdt hem ook bezig: waarom is Albert Heijn eind vo rig jaar deze massale prijzen oorlog begonnen? Het meest voor de hand liggen de antwoord is dat de grootste keten van Nederland te duur was geworden en klanten ver loor. „Maar Ahold (moederbe drijf van AH, red.) heeft ook nog C1000 en samen hebben ze zo'n 40 procent van de markt. Ik heb niet eerder meegemaakt dat zo'n grote partij de markt structureel vernielt. Want dat is het als je honderden A-merken onder de inkoopprijs ver koopt." Is Ahold er dan op uit om Lau rus de nek om te draaien, of in ieder geval belangrijke locaties af te nemen? Bruijniks lacht. „Dan vergissen ze zich. Wij hebben de steun van Casino, wij vallen niet om. We zijn taai er dan menigeen dacht." door James McConigal zoetermeer - De verladers in ons land - niet de transportbe drijven, maar de opdrachtge vers van transport - vinden dat er tegenwoordig wat te makke lijk wordt geroofd. Hele vracht wagens of opleggers verdwij nen. Ook worden voertuigen opengebroken en daarbij gaat het zelden om de diefstal van een lading uien. Kennelijk heb ben nogal wat dieven informa tie over waar en wanneer 'inte ressante' spullen te halen zijn. „Ergens zit een informatielek", denkt mr. Daniëlle Gevers Dey- noot van EVO, de organisatie van bedrijven die zelf hun spul len laten vervoeren. Met eigen vrachtwagens of ingehuurd transport. Van bedrijf naar be drijf, maar ook van bedrijf naar klant. Leden van EVO zijn zo wel multinationals als mbk-be- drijven. EVO opende deze week een speciale meldkamer waarop be drijven hun problemen of ver moedens kwijt kunnen. „Wij willen eerst inventariseren. Daarnaast willen wij de ervarin gen bespreken in het overleg met justitie dat we over deze problematiek al hebben", aldus beleidsadviseur Gevers. Eén knelpunt is al duidelijk: het Geparkeerde vrachtwagens, vinden de opdrachtgevers van transportbedrijven, worden de laatste tijd wat al te gemakkelijk geroofd. Archieffoto: Ton Kastermans kost bedrijven op dit moment te veel tijd en moeite om aan gifte te doen. „Bedrijven moe ten sowieso over een drempel heen om naar de politie te stap pen. Als het dan ook nog een halve dag kost voor de formali teiten." Gevers wil dat er via in ternet simpel elektronisch aan gifte gedaan kan worden. Zij raakt aan de twee kanten van de problematiek: er zijn veel georganiseerde dieven die loeren op vrachtwagens, die vaak op duistere uren op stille terreinen moeten worden ge parkeerd. Daarnaast kampen veel transportbedrijven met een gebrek aan informatie over het eigen personeel. „Het is in deze branche nog steeds geen ge bruik de achtergronden van nieuw personeel na te gaan. Terwijl werknemers wel over informatie kunnen beschikken die veel geld waard is. Daar zit dus een risico." Het nieuwe EVO-meldpunt dient behalve de inventarisatie dan ook een tweede doel. De EVO wil de leden een veilig heidsscan aanbieden, waaruit zij kunnen afleiden op welke punten zij risico lopen. „We zijn niet zo te spreken over de alertheid van politie en justitie op dit gebied, maar de bedrij ven moeten er zelf ook alles aan doen om gevaren te weren." Gevers wijst erop dat de bran che wat dit betreft op een aan tal punten onder druk staat. „Verzekeringspremies zijn hoog en de verzekeringsmaatschap pijen eisen een actief preventie beleid. En de winstmarges zijn smal. Daarnaast is er het risico van bedrijfsschade bij de klant." De EVO levert in juni een bro chure met richtlijnen en proce dures voor de bedrijven die voor diefstal gevoelige spullen vervoeren of laten vervoeren. De evaluatie van de meldkamer is in mei 2005, maar Gevers is zeker van plan tussentijds met resultaten naar zowel de leden van EVO te stappen als politie en justitie wakker te schudden. Meer info: www.evo.nl, meld- kamer@evo.nl, 079-3467828 Drie weken geleden heb ik u lastig gevallen met enkele on grammaticale volzinnen die zijn ontleend aan één van mijn waardevolle bezittingen: de de- buut-cd van Spinvis. Dat voor beeld maakte duidelijk dat indi viduele nutswaarde alles behal ve gelijk hoeft te zijn aan prijs- waarde op de markt. De markt is een bijzonder insti tuut dat op de één of andere manier die miljoenen of miljar den individuele nutswaarden weet om te rekenen in prijzen, zodat vraag en aanbod elkaar in evenwicht vinden. De ene markt is echter de andere niet. Marktwerking bestaat in aller lei soorten en maten. Neem het voor beeld van de debuut-cd van Spinvis. Deze cd heb ik ge kocht in een muziekwinkel, waar bijna alle artikelen van een standaard prijs zijn voorzien. Over deze prijs wordt besloten door de muziekmaatschappijen en de detailhandel. Als ik een cd te duur vind, heb ik pech gehad. Het is slikken of stikken. Voor onderhandelingen is geen Arjen van Witteloostuijn hoogleraar economie Rijksuniversiteit Groningen Financiële producten zijn voor de leek vaak ondoorgrondelijk. Of het nu gaat om constructies die het vermogen snel fors laten groeien. Vaak door met geleend geld effecten te kopen, de effecten lease producten. Of dat het gaat om slimme hy potheken met extreem lage maandbeta- lingen. Waarmee, zoals wordt gezegd, voldoende vermogen wordt opgebouwd om uiteindelijk de aflossing te kunnen be talen. Soms krijgt de klant zelfs nog con tant geld toe. Om leuke dingen mee te doen. Vraag niet hoe het kan, maar profiteer ervan, lijkt de reactie van de consument. Want bijna niemand begrijpt de finesses van zulke producten. Soms zijn ze zelfs zo ingewikkeld dat de klant wordt afge raden nog zelf zijn eigen belastingaan gifte te doen. Dan wordt het natuurlijk verdacht. „De financiële instelling neemt het in vullen van de aangifte dan over. Want het pakket financiële producten is voor haar cliënten niet of nauwelijks meer te doorgronden. Uit een eerste inventarisa tie is het vermoeden bevestigd dat min- stens één grote financië le dienstverlener gerom meld heeft met de aftrek van rente. Die was na melijk voor consumptie ve bestedingen aange gaan en daardoor niet aftrekbaar." Dat schrij ven de Stichting Advies- Verlies en de Vermo gensmonitor, die de handen ineen hebben geslagen 'om samen een of meer wederverkopers van effecten leasepro ducten aan te spreken op hun handelen'. Het is geen sinecure de verantwoordelijken ach- Hans ter malversaties met fi nanciële producten aan te pakken. Dat ondervond recent ook bureau Santema Blonz. Dit bedrijf houdt zich bezig met het verhalen van schade die particuliere beleggers door dergelijke praktijken lijden. Het betrof een door dit bureau aangespannen rechtszaak tegen verzekeraar Avéro. Het betrof een hypotheek ter hoogte van de totale waarde van het pand. Dus ook de overwaarde. Die overwaarde werd in een schimmige beleggingsconstructie ge stopt. Niet alleen zouden de gedupeerden 5,9 pro cent rente over hun inleg ontvangen. Hen werd te vens voorgespiegeld dat er een goede kans bestond nog eens twee procent ex tra rendement - per maand - te behalen. Te genover de 6,2 procent die ze voor de totale hypo theeklening moesten beta len, dachten veel mensen dus een goede deal te ma ken. Ze kwamen bedrogen uit. Nooit is de deelnemers een cent uitbetaald. Zelfs r)ers hun inleg zijn ze kwijt. Die gelden zijn tot op heden niet achterhaald. De vice-president van de Haagse recht bank achtte het recent in kort geding evenwel niet bewezen dat hypotheek verstrekker Avéro op de hoogte was van de koppeling met de duistere belegging uit de overwaarde van het onderpand. Want hoewel de offerte voor de Woon- zeker Plus hypotheek en beleggingscon structie Triple Plus ook qua naamgeving veel op elkaar lijken, was dat volgens de rechter niet voldoende. De verzekeraar kon zich zodoende 'verschuilen' achter de tussenpersonen die het product aan de man hadden gebracht. Volgens directeur Ton Bazelmans van Santema Blonz is dat een reden te meer voor het publiek financiële tussen personen te mijden. „De grote maat schappijen weten maar al te goed wie hun producten verkopen en welke fi nanciële constructies daarbij worden bedacht. Bij de Woonzeker Plus hypo theek in combinatie met de Triple Plus belegging hebben we zelfs bewijzen van directe betrokkenheid van Avéro", aldus Bazelmans. Hij laakt de houding van grote maat schappijen om - als het mis gaat - zich achter de aanbieders te verstoppen en zelf geen verantwoordelijkheid te ne men. „Mensen kunnen daarom maar beter met de grote maatschappijen zelf in zee gaan. Mocht het fout lopen, dan zijn deze direct aan te pakken. Bij tus senpersonen valt doorgaans weinig te halen." Er is inmiddels tegen de uitspraak hoger beroep aangetekend en Bazelmans heeft ook al een nieuw kort geding namens andere gedupeerden tegen hypotheek verstrekker Avéro aangespannen. Naar schatting is in deze zaak zo'n 10 tot 12 miljoen euro verduisterd. Mochten echter heel veel po tentiële klanten cd's te duur vinden, dan stagneert de ver koop. Zodra dat ook tot het hoofdkantoor van de muziek maatschappijen is doorgedron gen, wordt misschien besloten tot een prijsverlaging. Via de in teractie tussen prijs en verkoop zorgt marktwerking ervoor dat de vraag van miljoenen klanten en het aanbod van honderden producenten op elkaar aanslui ten. Het kan ook andersom. Op een bloemenveiling brengt elke kweker een hoeveelheid bloe men naar de markt. Deze aan- bodhoeveelheid wordt met be hulp van een veilingsysteem ge confronteerd met de totale aan koopbehoefte van alle bloemis ten. Vervolgens komt een prijs tot stand die de aangeboden hoeveelheid bloemen in even wicht brengt met het gevraagde volume. De markten voor cd's en bloe men zijn twee voorbeelden van beide oervormen van markt werking: die voor cd's begint met het stellen van een prijs door de aanbieders, terwijl het startpunt van die voor bloemen de aangeboden hoeveelheid is. Beide basisvarianten van marktwerking zijn genoemd naar twee Franse economen uit de 19de eeuw: Bertrand (prij zen) en Coumot (hoeveelhe den). Natuurlijk bestaan legio varian ten op en mengvormen van beide basistypen van markt werking. Stel dat mijn debuut- cd van Spinvis is gesigneerd door de muzikant. Inmiddels is Spinvis beroemd geworden in kringen van popmuziekliefheb bers. Omdat ik liever beleg in ING-aandelen, wil ik graag mijn gesigneerde Spinvis-cd ver kopen aan de hoogste bieder. Net als bij bloe men kan ik ook daarvoor een veiling gebrui ken. Op het In ternet kan ik al lerlei markt plaatsen vinden waarop ik mijn cd kan aanbie den aan ontel bare potentiële klanten. Nadat ik alle prijsvoor stellen van geïnteresseerde lief hebbers op een rijtje heb gezet, verkoop ik mijn unieke bezit aan de hoogste bieder. Deze vorm van marktwerking is Ber trand op z'n kop. Niet ik als aanbieder stel een verkoopprijs vast, maar alle potentiële ko pers maken hun aankoopprijs bekend. Het gevolg is dat ik mijn cd verkoop aan een koper die extra veel voor mijn product over heeft. Het eindresultaat is hoogstwaarschijnlijk een veel hogere prijs dan in het stan daard Bertrand-geval. Topmanagend Nederland en hun lobbyisten verdedigen de hoge beloningen voor de Ewald Kisten van deze wereld met een verwijzing naar de internatio nale markt voor topmanage- menttalent. Net Mals mijn ge signeerde Spinv#cd gaan de Ewald Kisten naar de hoogste bieder. Omdat Ewald Kist ook zeldzaam en waardevol is, net zoals mijn unieke cd, is de re sulterende prijs hoog. Helaas: zo'n markt voor Ewald Kisten bestaat helemaal niet. Het lijkt mij daarom een goed idee om een dergelijke markt in het leven te roepen. Waar ik aan denk, is een virtuele markt plaats op het Internet waar Ewald Kist cum suis zichzelf kunnen aanbieden. Vervolgens kunnen ABN Amro, CitiGroup, Deutsche Bank, ING en al die andere spekkopers eerlijk om dat schaarse talent vechten. Ik beloof dat ik daarna niet zal zeuren over de tot stand geko men evenwichtsprijs.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2004 | | pagina 45