Oostvliet drijft college in het nauw H 2e Paasdag open Attentiddön. Number one one et gat bij het station is een regelrechte aanfluiting' PAASDAG GEOPEND RASSEND, Oh, what a beautiful mornin' oh, what a beautiful day. Vanaf 19 april elke ochtend: Leidsch Dagblad. Mijn wereld, mijn krant. REGIO liy on Ice in oordhallen R1 2e PAASDAG ZIJN WIJ OPEN Meubelplein Leiderdorp rrr Leidsch Dagblad voor meer informatie: 0800-1598 of www.woonmall-alexandrium.nl in de showroom. (VOUWWANDEN m: Produktieweg 15-17 CC Alphen a/d Rijn 6 96 70 - www.lieftink.nl igstijden showroom: ri|dag van 9.30 tot 16.30 uur van 10.00 tot 16.30 uur Oh. what a beau- ti- ful mor- iilu'. Oh, what a beau- ti- ful het shopping center is tweede paasdag gesloten. u vindt het grootste winkelgebied van nederland aan de a20. afslag 16 prins alexander in rotterdam. elke eerste zondag van de maand geopend. Leidsch® Dagblad - [let was een bewogen week voor het CDA-raadslid Wim Bleijie. Maandag kwam hij ard in botsing met plaatsvervangend wethouder De Boer over de DZB-kwestie en het den van Mohamed Rabbae. Bieijie was ervan overtuigd dat de gemeenteraad aan het jtje is gehouden en dat het debacle veel te lang onder de petten van burgemeester en wethouders is gehouden. el leuk om raadslid men? leuk. Ik heb wel ge lik mijn raadslid- eraan zou geven, ■paad een moment ien gegaan. Potver- ik, is er wéér infor- rgehouden, net nu epolitiek opener en. Even flitste het in: ik stop ermee, een mandaat voor maak ik vol." nu laten overtuigen prake was van rij de collegepartij - g dat er vooroverleg tussen de wethou- fractieleiders. timmert de zaken un je je de blaren tong kletsen, maar iets meer uit. Dat niet te makkelijk en door wethouder it blijft staan is de »n is het DZB-de- 'der in vertrouwen issie gemeld? De gemakkelijk in een voorlopig kunnen Dat verwijt blijft. Hoe kijkt u nu tegen de zaak aan „Wethouder De Boer heeft woerjsdag vrij harde woorden gebriiikt: hij heeft duidelijk ge zegd dat Rabbae terecht is afge treden." Denkt u er wel eens over aan de andere kant te staan: als wet houder? ,,Dat had ik wel gewild. Maar eind jaren negentig zijn we in de oppositie gekomen en ver speelden we onze wethouders positie. Ik heb inmiddels twintig jaar ervaring in de oppositie. Ik ben zestig, dus ik maak deze pe riode af en dan is het welletjes. De Boer stelde woensdag dat er iets mis is met de mentaliteit bij de ambtenaren. „Ik vond hem daar vrij hard in. Ik kan me voorstellen dat de Leidse burgers dat ook vinden. We hebben altijd vrij krachtige bestuurders gehad in Leiden. Van Rij, Tesselaar, Laurier ook wel. Dat waren jongens met een stevige uitstraling, Van Rij werd niet voor niets de onderkoning van Leiden genoemd. De ene burger waardeerde dat. Voor andere burgers voelde het alsof ze niets meer in te brengen had den tegen de machthebbers. Misschien komt er nog bij dat Is het te groots opgezet met dat veel burgers denken: in Leiden gaat altijd alles fout. „Dat vind ik niet. Wel willen we altijd veel tegelijk. Te veel misschien? „Veel te veel. Kijk naar het Lei den Centraal-project. Het sta tion is nauwelijks klaar of er staat alweer een nieuwe ma quette. Ik denk dan: maak Lei den Centraal nou eerst eens af. Maak het gat van Van der Putte, waar eerst de flat stond, eens dicht. Dat vind ik een regel rechte aanfluiting. Je hoort er eens per jaar iets over, maar ik heb niet de indruk dat wethou der Hillebrand er wakker van ligt dat het gat nog steeds een gat is. En dat voor een stad die allure wil hebben! We zijn niet eens in staat het netjes te krij gen. We hebben veel ambities, en weten dat we ze onmogelijk allemaal tegelijk kunnen reali seren. Selecteer nou eens in die ambities, denk ik. En parkeer de rest ergens in een la, voor betere tijden." Komt het ooit nog goed met DZB? „Jawel. Ik vind het een leuk be drijf. Ik zou het vreselijk vinden als het zou moeten sluiten. De dip hebben we gehad." statige gebouw? Heeft men ook hier weer te veel gewild? „De DZB had allure en was lan delijk toonaangevend. Door een samenloop van omstandighe den is het in 1999 bergaf ge gaan. Toen kwamen de tekor ten. Het was een rijk opgetuig de kerstboom en nu is er meer bescheidenheid. Over twee, drie jaar loopt DZB weer. Ik kan er niet veel over zeggen omdat het nog vertrouwelijk is, maar de wethouder heeft gezegd dat het perspectief goed is. Tekst: Silvan Schoonhoven Foto: Hielco Kuipers jden van Lieftink zijn jangers en ideale buiten- sn. Ze worden gemaakt Jrdig aluminium of kunst- pt maatwerk uit eigen Met KOMO-keur LEIDEN WOONMALL ALEXANDRIUM advertentie) de herfstvakantie chaatstheaterstuk j Ice naar de (hallen in Leiden. Dat tredens van Blof (16 itié Froger (25 juni) hoogtepunten in het a van de Groenoord- r dit jaar. Gisteren jid dat Leidenaar Je- I directeur is gewor- jt beurs- en evene- nplex. Hij was tot Hjunct-dkecteiir Jle zaken naast ad in- iteur Gideon Ruben, (ordhallen hoopt ook ien Davis-Cuptennis- laar Leiden te halen. I Eendjes hengelen op de Leidse paaskermis. Foto: Henk Bouwman door Ma rijn Roos leiden - „De pusher is uitgekozen tot de leukste spel van de kermis." Ondanks de keiharde housebeats die klinken vanuit het apparaat dat muntjes van een plaat afschuift, is de stem van de omroeper nog duidelijk te horen. „Lever de munten in voor een mooie prijs." Onder de voet van Molen de Valk is de jaarlijkse paas kermis neergestreken. De Leidenaar kan een rit in de vertrouwde botsauto's maken of van de net zo ver trouwde zuurstok smullen. Een groepje jongens bij wie de pubertijd nog moet be ginnen heeft genoeg van het pushen. „De Oasis vindt (advertentie) ik de gaafste attractie", zegt Michael (12). Hij wijst naar de machine die mensen hoog de lucht mee inneemt en ze snel rond draait. „En het is helemaal niet duur. Maar 1,50." Uit de Oasis klinkt een in een constant ritme een zware basdreun. Ook hier meent een medewerker in de mi crofoon te moeten roepen. Zijn 'Attentiööön. Number one one one' overstemt hier de 'muziek'. „Lekker hoor, die hardcore", schreeuwt de 13-jarige Koos Struik. De vrouw bij de schietkraam staat naast een geluids box waar weer een andere muziekje uitschalt. „Dat is toch kermis! Ik vind al die muziek heerlijk." Ook opa J. van der Boog geniet van de muziek en van zijn klein dochter Sanne (6) die in de spin zit. „Hoe harder, hoe mooier. Dat is toch leuk voor de kinderen." „De draaimolen maakt de meeste herrie", aldus me vrouw J. van den Broek-van Zwol, eigenaresse van de zuurstokkraam. „En daar sta ik dan naast. Maar het is een gezellige kermis. Ik verkoop veel. Vooral de kaneel stok is, zoals elk jaar, populair." Dan klinkt het inmiddels vertrouwde 'Attentiööön. Number one one one' weer. De Oasis gaat weer draai en. Net als Molen de Valk, maar dan met de nieuwste hardcore. De paaskermis is tot en met maandag geopend van 13.00 tot 23.00 uur. Op zaterdag tot 24.00 uur. (advertentie) van U.00 tot 17.00 uur Nu: de nieuwste woontrends in Woonmall Alexandrium zaterdag lo april 2004 leiden - De problemen rond in dustriepark Oostvliet drijven het stadsbestuur van Leiden in het nauw. De gemeenteraad had ge ïnformeerd moeten worden over een juridisch advies dat de aan leg van het bedrijventerrein on dermijnt. Als de plannen op nieuw sneuvelen, is dat onver teerbaar, stellen coalitiepartij GroenLinks en het CDA en de Christenunie van de oppositie. De fracties eisen opheldering en stellen de kwestie op 20 april in de gemeenteraad aan de orde. De drie partijen zijn geschrok ken van het risico dat Leiden loopt met het bestemmings plan Het Leidsch Dagblad be richtte gisteren dat al sinds half december vorig jaar bekend is dat de aanleg van veertig hecta re bedrijven in de Oostvlietpol- der 'twijfelachtig' is. Tot die slotsom komt de Stichting Ad visering Bestuursrechtspraak in een advies aan de Raad van Sta te. De wethouders hebben bij de behandeling van het be stemmingsplan voor de polder, in januari van dit jaar, niet ge meld dat het advies er ligt. De grote vraag was in januari of de gemeente het risico liep dat het bestemmingsplan opnieuw strandt voor de Raad van State. Volgens de verantwoordelijke wethouder Ron Hillebrand van ruimtelijke ordening en de me debetrokken wethouder Alexander Geertsema van eco nomische zaken 'valt dat risico wel mee'. Het advies aan de Raad van State duidt op het te gendeel. Wethouder Hülebrand was gisteren niet bereikbaar voor commentaar. Het rechtscollege doet over zes weken uitspraak over het streekplan van de provincie Zuid-Holland, waarin de Oost- vlietpolder binnen de bebou- wingsgrens van de gemeente ligt. Mogelijk wordt de polder daarbuiten geplaatst op grond van het juridisch advies. De Stichting Advisering Bestuurs rechtspraak baseert haar twij fels op tegenstrijdig rijksbeleid. „Opzienbarend", reageert voor man Flip van As van de Chris tenunie. „Hadden de wethou ders toen al weet van dit advies? Wij hebben hier vantevoren heel duidelijk voor gewaar schuwd. Ik vind het persoonlijk niet kunnen dat het bestem mingsplan een tweede keer sneuvelt." Op de consequenties voor het college indien dat het geval blijkt, wil Van As niet vooruitlopen. „Je mag verwachten dat ze dit goed dichttimmeren", zegt Groenlinks-fractieleider Gerard van Hees, „zodat we niet voor de tweede keer een zeperd op lopen." Leiden zet zijn geloof waardigheid op het spel, aldus Van Hees, bij de regio en ook bij het bedrijfsleven. „Er zijn af spraken gemaakt over de indu strie in de Oostvlietpolder. Hoe kunnen we serieus genomen worden als wij ons huiswerk niet af hebben, of de hele tijd maar teruggefloten worden?" „Het hoeft geen probleem te zijn", verklaart CDA-raadslid Jan-Jaap de Haan, „maar als de Raad van State dit advies over neemt, heeft dat zware gevol gen. Als het misgaat, heeft Ron heel wat uit te leggen." Alle fracties wijzen op het gezag van de Stichting Advisering Be stuursrechtspraak. Haar advie zen zijn zwaarwegend. Leiden kan dat weten; eerder schorste de Raad van State het bestem mingsplan voor Roomburg na een advies van de stichting. Als de Raad van State een streep haalt door Oostvliet, dreigt dat de gemeente geld te kosten, waarschuwt het CDA. Mede daarom had de gemeen teraad op de hoogte moeten zijn van het advies, vindt De Haan. Van Hees en Van As zijn het daarmee eens. Van Hees: De risico's hadden eerst uitge zocht moeten worden." (advertenties) van 10.00 tot 17.00 uur Tuincentrum Overvecht Lisse Heereweg 350 (N206) Tuincentrum Overvecht Den F Noordweg 143 (A4 - afelag 12) Kom ook zomerkoninkjes eten op 2e paasdag! Vorstelijk wonen begint op Meubelplein Leiderdorp A4, afslag 6. Gratis parkeren. Info: (071) 541 65 85 ofwww.meubelplein-leiderdorp.nl Ja, ik word abonnee Naam en ontvang de krant eerst 2 weken gratis. M V Telefoon ft.v.m. conlrole nabezorging) Wij gaan zorgvukf g om met Ik neem een: maandabonnement automatische betaling kwartaalabonnement automatische betaling betaling per acceptgiro Handtekening: €56, €56, 1 het colofon van de krant treft u nadere informatie aaa Bij machtiging tot automatische betaling krijgt u bovendien een 1/5 Staatslot met Jackpot cadeau 712141 400121 Stuur deze bon in een envelop, V1 zonder postzegel, naar: Leidsch Dagblad, afdeling lezersservice, Antwoordnummer 127,1800 VB Alkmaar www.leidschdagblad.nl

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2004 | | pagina 25