Rollators onveilig en relatief duur BINNENLAND 2 Judo tegen eenzaamheid en onveiligheid ouderen Nederlandse EU-lijsttrekkers debatteren tegen 'negatieve hype' Veel kritiek Tweede Kamer op commissie-Blok Nieuws steeds vaker van internet Elk jaar duizend opnames na valpartij Inge tussen de haaien Strenge Thaise eisen aan uitlevering gevangenen Bussen weer remise in na nieuw incident met deur 4 itincident l. ongeluk' 1' }e Nederlandse ma- 0. heeft de 33-jarige dallah Mushir per )odgeschotën. Dat akse onderzoeks- bas in Nieuwe Revu. de man dood, expres. Het was een j concludeert hij. Het jk vooronderzoek in Nederland is bij- hd. Als het klaar is, zal >aar ministerie kijken 'biarinier vervolgt. igenis mag 'len doden e )e gevangenis in ig konijnen afschie- ezwaar van de Stich- uraad Zwolle tegen rien van ontheffing op en Faunawet is onge paard. De gevangenis lijnen doden omdat beer ondergrondse ondermij- door verzakken de ka- de beveiliging van ing in gevaar. detentie loodslag i Hen 17-jarige jongen td is gisteren door de in Zwolle veroor- uichttien maanden jntie. Volgens de np heeft de verdachte de 77-jarige Paul j, Lelystad op zijn ge- :dde nacht van 10 op 11 "de hij Kentie in diens _por hem een plastic ;t hoofd te trekken |s dicht te knijpen, stal hij spullen en rast voor bonhandel Tem - De politie heeft jrt een 36-jarige man lichem aangehouden met een onderzoek dndel in hormoonpre- j)e aanhouding ge- ip verzoek van de [justitie. Volgens een :der van het parket in is de man scheikun- !ur. Bij huiszoeking ig is een grote par- inpreparaten aange- imede basisproduc- jcktails te bereiden, jgsmateriaal en meer 0 euro aan geld. jewond bij jpartij metro - Een 19-jarige man is in Schiedam tij- it met de metro door nbekende man neer- Het slachtoffer uit e werd geraakt in zijn uik. De schietpartij voor op het traject jkenisse en Schie- at de metro op het s gestopt, stapten het en de schutter alle- dader vluchtte in on- ichting. rdeeld voor naken lijkje m - De moeder van (baby die vorig jaar in h in een plastic zak in verd gevonden, is gis- lijf maanden voor- ke gevangenisstraf 3ld. Politierechter Van :de 19-jarige vrouw ian het zoekmaken jkje. Hij ging mee in de officier van justi- ns de wet is pas sprake Ijk als een foetus min leken oud is. Uit ver- van de vrouw blijkt micht pas twintig we lzijn geweest, aldus isman Taekema, die igde dat hij in hoger sp in zaak orechter' De officier van justi- tem heeft gisteren ho- lp ingesteld tegen de van de rechtbank in igen een voormalige dent van de recht- laastricht. De recht te bewezen dat de erporno in voorraad ff veroordeelde hem tot een voorwaar- Istraf van drie maan- leen geldboete van Die straf is stukken iwas geëist: vijftien cel, waarvan vijf lelijk. ■ukken en |door hagel [ware hagelbuien heb- :en op de Al bij Borne irijdingen geleid, is een 68-jarige auto- uit Oldenzaal omgeko- saakten twee mensen iDe aanrijdingen had- ts ter hoogte van de af- rne en Hengelo Noord, brandweerauto die as- gkwam verlenen, klapte fcrsonenauto. woensdac 7 april 2004 rijswijk/anp - Steeds meer Nederlanders halen het nieuws van internet. Na de televisie en de ra dio staat internet als nieuwsbron nu op de derde plaats, blijkt uit een onderzoek van Interview NSS. Het bureau ondervroeg 1200 huishoudens over de tijd die zij besteden aan mediaconsumptie. De televisie blijft met 39 procent het belangrijkste medium, gevolgd door de radio (37 procent). Ho ger opgeleiden en mensen met hogere inkomens besteden meer van hun tijd aan het gebruik van digitale bronnen, ten koste van andere media. Uit het onderzoek blijkt dat internet (17 procent) in tijdsbesteding de kranten (9 procent) en tijd schriften (4 procent) ruimschoots is gepasseerd. Het aantal bezoekers op de websites van de Ne derlandse dagbladen neemt toe. De Volkskrant biedt sinds enkele weken de mogelijkheid van een abonnement op de zaterdagkrant, in combi natie met toegang tot de complete krant op inter net. „De ochtendleestijd staat onder druk", zegt een woordvoerder van de krant in een toelich ting, „terwijl het totale mediagebruik juist toe neemt." Rotterdam - Zwemster Inge de Bruijn dook gisteren in een bad met bijzondere tegen standers. De olympisch kampioene zwom in de Rotterdamse diergaarde Blijdorp tussen de haaien en barracuda's. De Bruijn opende het nieuwe publieksevenement ZOOlympics, waar kinderen hun kennis over dieren kun nen testen. „Best wel eng", vond de zwem- kampioene haar afdaling in het haaienbas- sin. „Het blijven toch haaien, ook al zijn ze niet zo heel groot." De beesten bleken ban ger van de 'nieuwe blonde vis' dan anders om, en zwommen hard weg. Alleen de barra cuda's waren nieuwsgierig. Foto: Reuters/Michael Kooren utrecht/anp - Vier grote zorg verzekeraars hebben vorig jaar relatief dure rollators verstrekt, die niet voldeden aan de veilig heidsnormen. Ruim 15.000 van die rollators hadden geen zoge heten CO-veiligheidskeurmerk. Bovendien belandt het meren deel van de verstrekte rollators op de schroothoop. Van herge bruik is amper sprake. Dat blijkt uit een rondgang van ouderen- organisatie ANBO langs zeven grote zorgverzekeraars. Zorgverzekeraars kopen liever nieuwe rollators in dan dat ze ongebruikte of in onbruik ge raakte exemplaren inzamelen, opknappen en weer opnieuw verstrekken. Drie ondervraagde verzekeraars doen dat wel. Het gaat om twee verzekeraars die rollators in bruikleen geven, en een die ze in eigendom ver strekt. Zij brengen 20 tot 40 procent van de door hen ver strekte looprekken op wielen weer in de roulatie. De rest wordt vernietigd, aldus de AN BO. Uit het onderzoek blijkt verder dat de verzekeraars meestal vo lumecontracten sluiten met een of enkele fabrikanten. Het ge volg is dat de keuze beperkt is en het aanbod niet altijd ge schikt is voor de gebruiker. De 35.000 rollators die er jaarlijks bijkomen, worden in bijna alle gevallen in eigendom verstrekt en na gebruik afgedankt. Ze be landen in kelders en gangen van verzorgingshuizen, bij mensen thuis op zolder, of wor den vernietigd. Het achteraf in leveren van de rollator wordt door sommige verzekeraars om economische redenen zelfs ontmoedigd. In Nederland zijn naar schat ting 300.000 rollators in ge bruik. Meer dan 80 procent van die hulpmiddelen wordt op ver wijzing van een huisarts via zorgverzekeraars verstrekt voor langdurig gebruik. Ze worden meestal betaald via het zieken fonds of de particuliere verze kering. Ongeveer 20 procent wordt uit eigen zak betaald en zonder enige verwijzing aange schaft. Jaarlijks komen zeker duizend senioren in het ziekenhuis te recht na een valpartij met htm looprek op wieltjes. Uit een on derzoek van de Consumenten bond bleek vorig jaar dat al die ongelukken bijna 5 miljoen eu ro per jaar kosten. De ouderen bond pleit daarom voor veiliger inkoop en meer hergebruik om de kosten van de gezondheids zorg te beperken. den haac/gpd - De commissie- Blok die onderzoek deed naar dertig jaar integratiebeleid, had veel scherpere aanbevelingen moeten doen. Dat lieten alle fracties gisteren weten in het Kamerdebat over het onder zoek. CDA en WD blijven erbij dat de integratie mislukt is. De commissie schrijft in haar eindrapport dat veel allochto nen er ondanks de passieve houding van de overheid toch in zijn geslaagd te integreren. WD-Kamerlid Hirsi Ali stelde dat Blok daarmee 'de plank heeft misgeslagen'. Volgens het CDA doet de commissie daar mee 'geen recht aan al die mensen die dagelijks worstelen in de oude wijken van de ste den' „Te veel allochtonen be vinden zich op de verkeerde lijstjes, qua huiselijk geweld, uitkeringen en achterstand op school", aldus CDA'ster Sterk. De WD vindt het onbegrijpelijk dat de commissie niet heeft on derzocht wat de rol van religie is bij integratie. „Ook het geloof heeft grenzen, als de vrijheid van het individu bedreigd wordt",, aldus Hirsi Ali. Oppositiefracties PvdA en Groenlinks hekelden de grote woorden van CDA en WD. „Grofweg vanaf 1980 heeft de WD precies één keer niet deel genomen aan de regering", on derstreepte Groenlinks-fractie voorzitter Halsema. Hirsi Ali gaf toe dat de WD inderdaad 'heeft zitten slapen, maar wij zijn wèl als eerste wakker geworden'. PvdA, Groenlinks, SP en rege ringspartij D66 zijn het in grote lijnen eens met de conclusies van de commissie. PvdA en Groenlinks betreuren het dat die zich niet duidelijk heeft uit gesproken tegen de bezuinigin gen op de Melkertbanen en de huursubsidie. Die raken vooral allochtonen. De SP vindt dat de commissie stelling moet nemen tegen de korting op de inburge- ringscursussen. Behalve voor het spuien van kritiek op de commissie ge bruikten de Kamerleden het de bat ook om eikaars integratie plannen de bekritiseren. Zo he kelde Halsema in scherpe be woordingen de dwang in de plannen van vooral de WD. .Allochtonen, migranten moe ten vrij zijn hun leven in te rich ten." Dat ontlokte Hirsi Ali de verzuchting: „Geen enkel voor stel haalt het in uw ogen." De SP vindt dat er geen islami tische en orthodoxe scholen meer bij mogen komen 'zolang die geen bijdrage leveren aan de integratie'. Dat kwam de partij op kritiek van de kleine christelijke fracties te staan. De PvdA voerde aan dat de SP daarmee met een omweg de grondwet buiten werking stelt. door Maarten Vermeulen den haag - Meer dan een mil joen ouderen voelen zich gere geld eenzaam en ruim tachtig procent durft nauwelijks de deur open te doen voor een vreemde, blijkt uit onderzoek. Een stoom cursus judo kan daar verande ring in brengen. Judo verhoogt de weerbaarheid van ouderen, stelt Pieter Bee- laerts van Blokland, voorzitter van het Nationaal Fonds Oude ren (NFO). Daarom begint bin nenkort in het hele land de cur sus 'Fit en veilig', ontwikkeld in samenwerking met de Neder landse judobond. „Op de cur sus leren ouderen valtechnie- ken en leren ze een paar basis grepen. Dat verhoogt het zelf vertrouwen en de weerbaar heid." Alleen al het trainen van het lichaam kan veel ellende voorkomen, weet de voorzitter. „Je traint spieren die je in het dagelijks leven misschien min der vaak gebruikt." Judo kan op een buitenstaan der nogal ruw overkomen, maar het tegendeel is waar, be zweert de 62-jarige Klaas van de Geest uit Spakenburg. Hij zit al jaren op judo en traint met een groep waarin ook veel jongeren zitten. „Ik ben niet bang dat ik iets breek. Hooguit dat ik last krijg van mijn schouder, maar dat is een bekende judoblessu re. Het is geen harde sport, maar je moet het natuurlijk voorzichtig opbouwen. Als je oud bent, heb je daar wat meer tijdvoor nodig." Om de cursus te kunnen beta len, heeft het NFO samenwer king gezocht met TPG Post. De opbrengst van de zomerzegels die het postbedrijf jaarlijks uit geeft, is dit jaar bedoeld voor projecten die de veiligheid voor ouderen vergroten. Eind april komen judoleraren uit het hele land in Utrecht bijeen om de cursus met elkaar door te ne men. Volgens voorzitter Ad Re bel van de NVJJL, een landelijke vereniging van judodocenten, is uitgebreid overlegd met psy chologen en de politie. In acht lessen komen thema's aan bod als 'assertief gedrag' en 'zorgen dat je niet geraakt of gepakt wordt'. Volgens Rebel stralen de oude ren die aan de cursus hebben meegeaan zelfvertrouwen uit. Dat kan tasjesdieven en ander gespuis weerhouden de men sen aan te vallen. „De belang rijkste les die we de ouderen le ren is: een ontweken gevecht is een gewonnen gevecht." Na de acht lessen kunnen ou deren besluiten vervolglessen judo te nemen. Pas daar leren ze technieken om bij een val partij de schade te beperken. Dat is bewust gedaan, zegt Re bel, omdat de cursus bedoeld is om zelfvertrouwen te kweken. „En als je op de grond ligt, ben je kwetsbaar. Wel leren we ou deren zo snel mogelijk weer op te staan als ze op de grond lig gen." De olympische judoka's Dennis en Elco van der Geest beten gis teren tijdens de presentatie van de cursus het spits af. Hoewel de bejaarde deelnemers na tuurlijk geen partij zijn, gelooft Dennis dat 'zijn' sport ook voor ouderen bedoeld is. „Wij doen de wedstrijdvariant, dus je moet je in potjes tegen ama teurs een beetje aanpassen. Maar de judotechniek is ook in het dagelijks leven handig. Ou de mensen breken nogal eens een heup bij een valpartij. Bij judo leer je de oppervlakte van de klap zo groot mogelijk te maken om de impact te verde len." De 76-jarige A. Camphuis uit Nijkerk hoopt dat de cursus haar helpt als ze de straat op moet. Tegelijkertijd beseft ze dat de judogrepen niet helpen den haag/gpd - Van de elf Ne derlanders die vastzitten in ge vangenissen in Thailand zal er slechts één mogelijk op korte termijn zijn straf in Nederland kunnen uitzitten. De andere tien zijn nog verwikkeld in ge rechtelijke procedures of zitten te kort vast in Thailand om snel naar Nederland te kunnen wor den overgebracht. Dat blijkt uit een brief van mi nister Donner (justitie) en mi nister Bot (buitenlandse zaken) aan de Tweede Kamer. Neder land en Thailand staan op het punt een overdrachtsverdrag te tekenen. Volgens dat verdrag kunnen Nederlanders die in Thailand gevangen zitten onder bepaalde voorwaarden terug. Maar een garantie is het niet: Thailand bepaalt nog altijd of het verzoek wordt ingewilligd of niet. Bangkok eist dat een gedeti neerde eerst een deel van zijn opgelegde straf in Thailand uit zit voordat hij kan vragen om overbrenging. In Thailand zijn de straften voor delicten en misdrijven door de bank geno men veel hoger dan in Neder land. Thailand vindt het niet wenselijk als Nederlandse gede tineerden onmiddellijk na hun overbrenging worden vrijgela ten. Iemand die in Thailand levens lang heeft gekregen voor een drugszaak, dient minstens acht jaar in een Thaise cel door te brengen. Voor alle veroordelin gen tot een straf van maximaal twaalf jaar, geldt dat eenderde van de tijd moet zijn uitgezeten. Bij hogere straffen geldt een, maximum van vier jaar. Gedetineerden kunnen pas een verzoek tot overbrenging indie nen, als ze klaar zijn met hun rechtsprocedure en aan het uit zitten van hun straf zijn begon- nen. Vijf gedetineerden hebben' beroep aangetekend tegen hun*' veroordeling. Aangezien hun straffen niet vaststaan, kan niets gezegd worden over hun overbrenging, aldus de minis ters. Dat geldt bijvoorbeeld voor een van de bekendste ge vangenen, Machiel Kuijt, die in cassatie is gegaan. Een andere gedetineerde is nog niet veroor deeld dus voor hem geldt het zelfde. De 72-jarige Bep Hogenkamp werkt judoka Elco van der Geest tegen de mat. Foto: GPD/Jacques Zorgman als iemand echt kwaad wil. „Het is dus niet de bedoeling dat je om een uur 's nachts een donker steegje opzoekt om je judogrepen uit te proberen", stelt Camphuis. enschede/gpd - Busbedrijf Con- nexxion laat ruim tweehonderd bussen van het type Berkhof Ambassador aanpassen naar aanleiding van een nieuw inci dent met een deur. Een 56-jari- ge chauffeur uit Enschede raak te vrijdag gewond toen hij met zijn hoofd tussen de voordeur beklemd raakte. Het ongeval werd veroorzaakt door de tech nische aanpassingen die het busbedrijf het doorvoeren na het dodelijke ongeval met een soortgelijke busdeur op 12 de- comber vorig jaar in Almelo. Dat heeft onderzoek door de fa brikant uitgewezen. Volgens Connexxion-woord- voerder Opmeer gebeurde het ongeval, waarbij de plotseling sluitende voordeur van de bus een chauffeur aan gezicht en bovenarm raakte, toen diens collega achter het stuur op de resetknop drukte. Die is be doeld om de software van de bediening van de busdeuren in de uitgangssituatie te zetten.! „Bij een diuk op die knop moe ten busdeuren zich altijd ope nen. Nu blijkt echter dat deuren van bussen die na het dodelijke ongeval in de remise in Almelo zijn aangepast - ondanks testen: - plotseling dichtgaan." De fabrikant zal de ruim twee honderd bussen, die zijn aan gepast na het ongeval in Almelo; - waarbij een 57-jarige chauf feur van Connexxion omkwam! - opnieuw onder handen ne men. „Zodat de busdeuren bij een druk op de resetknop, zoals het hoort, wel open gaan. Bo vendien laten we op deze serie bussen een knelbeveiliging zet ten", aldus Opmeer. den haag/gpd - Dat Europa en het Europees parlement in Nederland nauwelijks de harten sneller doen kloppen, is een open deur in trappen. Is Brussel nog bezig met de Europe se eisen voor broodroosters, of gaat het ook nog ergens over? Het hoofd van het Bureau van het Europese parlement in Nederland, Sjerp van der Vaart, weet wel hoe de vlag erbij hangt. „Europa is een hype, een negatieve hy pe", zegt hij. Het eerste lijsttrekkersdebat tussen vertegen woordigers van de vier grootste partijen was daarom een welkome mogelijkheid de hype te keren. Op een zolder aan de Haagse Korte Vijverberg met uitzicht op de Hofvijver en het torentje van Balkenende schuiven de lijsttrek kers van de PvdA en D66 - Max van den Berg en Sophie in 't Veld - aan. Naast hen de WD- er Jan Mulder en CDA-europarlementslid Maria Martens, die hun lijsttrekkers Jules Maaten en Camiel Eurlings vervangen. Voor een honderdtal Hagenaars mogen de vier vertellen waarom er op 10 juni moet wor den gestemd. Europa is heel belangrijk, zeg gen ze allevier. Om samen te kunnen werken tegen terrorisme en voor veiligheid, zegt CDA'er Martens. Dat komt haar te staan op een verbale oorvijg van WD-europarlemen- tariër Mulder. Die zet fijntjes uiteen hoe er pas na veel vijven en zessen en dankzij het Europees parlement nog negen miljoen euro werd uitgetrokken om de coördinatie tussen de Europese inlichtingendiensten te verbete ren. Als het aan de Europese regeringsleiders had gelegen dan was het slechts een miljoen geweest. Balkenende was daar mede verant woordelijk voor geweest, was de onderliggen de boodschap. In 't Veld grijpt de gelegenheid om te vertel len wat voor ondemocratisch zootje het wordt als het Europees parlement onvol doende wordt gesteund door de kiezer. Als voorbeeld geeft ze de afspraken na de aansla gen in Madrid op 11 maart. Toen besloten de lidstaten inlichtingen uit te wisselen. „Vijf landen hebben intussen alweer afgesproken om dat alleen onderling te doen", zegt de D66-lijsttrekker. Het debat draait rond kwesties als de Europe se grondwet, de toelatingseisen voor Turkije en, misschien wel de aardigste: wat hebben we aan die verkiezingen als Europa toch maar doet wat het blieft. Neem bijvoorbeeld de in voering van de euro en de uitbreiding van de EU met tien nieuwe lidstaten op 1 mei. De oude rotten Van den Berg en Mulder ko men goed uit de verf. In 't Veld doet het als nieuweling zeer verdienstelijk. Martens komt tekort. Op haar beschuldiging dat de PvdA in Europa het politieke bed deelt met oud-com munisten uit voormalige Oostbloklanden, komt Van den Berg met twee voorbeelden van oud-communisten die bij het CDA 'in bed liggen'. Over Europese eisen aan brood roosters wordt geen woord vuil gemaakt.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2004 | | pagina 17