ECONOMIE EN BEURS Van Lanschot somberder over gehele jaar 2001 C/tac maakt schoon schip Goed halfjaar voor Geveke Winst Roto Smeets fors lager Reisconcem Preussag op dreef Damrak blijft opgewekt vrijdag 24 AUGUSTUS 2001 den bosch/anp - Van Lanschot heeft in de eerste helft van het jaar het bedrijfsresultaat na be lastingen zien stijgen met 14,5 procent tot 46,4 miljoen euro 102 miljoen). De bank is ech ter wat somberder geworden voor de rest van het jaar. Bij een mogelijk blijvende ver slechtering van het beursklimaat zullen de effectenprovisies ver der onder druk komen. Dat kan dan betekenen dat de doelstel ling voor de middellange ter mijn (een groei van 12 procent van de winst per gewoon aan deel) voor heel 2000 niet wordt gehaald. Maar gezien de gunstige ontwik keling van de rente-inkomsten verwacht Van Lanschot toch dat de normale winst per gewoon aandeel dit jaar enigszins hoger kan zijn dan in 2000. Daarnaast realiseert de bank dit jaar een buitengewone bate van 10,8 miljoen euro (ƒ24 miljoen) uit de verkoop van het belang in Kas-Associatie. In 2000 was er 67,1 miljoen euro (f 148 miljoen) aan bijzondere baten uit verko pen van belangen in NPM Capi tal en Alpinvest. Eind juni bedroeg het balansto taal van Van Lanschot 10,3 mil jard euro 22,7 miljard). den bosch/gpd - Twee miljoen gulden verlies leed automatise- ringsconcem C/tac-Align in het eerste halfjaar van 2001 op de activiteiten in de VS. Dat was aanleiding stevig in te grijpen in de organisatie. De vestiging in het Amerikaanse Princeton (New Jersey) is gesloten. En vi- ce-vQorzitter Nievaart van de raad van bestuur en tevens be oogd eerste man per 1 januari 2002, stapt op. „Vanwege een verschil van inzicht over het be leid", aldus directie-voorzitter Henny Hilgerdenaar. De maatregelen en de omzetstij ging van 20 procent (naar 25,3 miljoen gulden), die gisteren bij de presentatie van de halfjaar cijfers bekend werden gemaakt, werden op de beurs met ap plaus begroet. De koers van het Nmax-aandeel veerde met 9,47 procent op tot 2,08 euro. In een jaar tijd is de personeels omvang van C/tac-Align nu door natuurlijk verloop geslon ken van 275 tot 198 fulltime functies. C/tac-Align, dat vooral actief is met assistentie bij be drijven die SAP-systemen han teren, gaat zich nu volledig rich ten op Nederland en Spanje. naarden/anp - Technisch han- delsconcem Geveke heeft in de eerste helft van dit jaar goed ge draaid. De winst na belastingen (voor afschrijving van goodwill) steeg met 4,6 procent naar 14,6 miljoen euro 32 miljoen). Ge veke handhaaft de verwachting dat 2001 kan worden afgesloten met een duidelijke stijging (7 tot 12 procent) van de nettowinst en de winst per aandeel voor af schrijving goodwill. De omzet van Geveke is ten op zichte van dezelfde periode van 2000 met 13,6 procent gestegen naar 519 miljoen euro (ƒ1.1 miljard). Nagenoeg alle onder delen droegen bij aan een stij ging van zowel omzet als resul taat. De verhuuractiviteiten dra gen steeds belangrijker bij aan een gezonde continuïteit van de onderneming. Geveke noemt vooral de ontwik keling van zijn autonome groei bemoedigend. Deze bedroeg in het eerste halfjaar 9,7 procent. Dat was 2,3 procent over heel 2000. Directievoorzitter C. Knol ver trekt volgend jaar bij Geveke. Na 40 jaar werken, waarvan tien bij Geveke, houdt hij het op 59-jari- ge leeftijd voor gezien en gaat met pensioen. Hij wordt opge volgd door F. van Zanten, nu di recteur bij het Britse Bunzl Out sourcing Services. hilversum/anp - De winst van Roto Smeets De Boer (RSDB) is in de eerste helft van dit jaar be langrijk gedaald. Het grafische concern noteerde een nettore sultaat van 6,9 miljoen euro 15,2 miljoen). Dat is 18 pro cent lager dan de eerste twee kwartalen van vorig jaar. De tegenslag had de directie van RSDB in april al voorzien. Toen gaf het bedrijf een winstwaar schuwing. Gisteren herhaalde de directie dat de winst over heel het jaar 15 tot 20 procent lager uitkomt, als de economie niet verder verslechtert. De om zet nam in het eerste halfjaar met 3 procent toe tot 328 mil joen euro. Dit kwam vooral door de stijging van de papierprijs. Minder vraag naar producten van RSDB en een toegenomen druk op de prijzen waren de be langrijkste oorzaken van de winstdaling. Opdrachtgevers in de consumentenmarkt schroef den hun advertentievolumes te rug. Daardoor gingen oplages en frequenties omlaag. Ook in de zakelijke markt gaven onder nemers minder uit aan reclame drukwerk. hannover/dpa - Het Duitse Preussag, het grootste reiscon cem ter wereld, heeft een goed halfjaar achter de rug. De con- cemomzet ging met 11,3 pro cent omhoog naar 10,9 miljard euro (ƒ24 miljard) en de reis- winst voor belastingen en af schrijvingen steeg met 42 pro cent naar 347 miljoen euro (ƒ764 miljoen). Preussag is in Nederland eigenaar van Holland International en Arke. Voor het hele jaar denkt Preus sag aan 'een uitstekend resul taat'. De cijfers van het concern worden steeds moeilijker verge lijkbaar, omdat Preussag bezig is te veranderen van een industrië le groep in een toeristisch con cern. Dat gaat op niet al te lange ter mijn ook betekenen dat de naam Preussag verdwijnt. Als eerste stap wil Preussag een 'pa raplu-merk' creëren, „World of TUI". Dat kost de komende drie jaar 30 miljoen euro (ƒ66 mil joen). VAN DE BEURSVLOER De Amsterdamse beurs lag er vanochtend opgewekt bij. De beurzen in New York waren gis teren weliswaar lager gesloten, maar beleggers putten moed uit een nabeurs gepubliceerd be richt van technologieconcem Cisco. Deze gaat weer reorgani seren, maar houdt vast aan ho gere omzetprognoses. In Am sterdam stond de AEX-index na twee uur handelen 0,9 procent hoger op 538,27. Elders in Europa stond na ruim twee uur handel de CAC-index in Parijs 1,6 procent hoger, de DAX in Frankfurt steeg zelfs 2 procent. In Londen was de stemming minder uitbundig 0,9 procent). De euro daalde op de valuta markten tot 0,9120 dollar. Giste ren bedroeg de slotkoers nog 0,9155. In guldens steeg de dol lar van 2,4060 naar 2,4145. Het pond sterling werd iets duurder, van 3,4850 naar 3,4875. De beurs in Tokyo heeft de week toch nog met winst afgesloten. Lange tijd schommelde de Nik kei-index rond het laagste punt in zeventien jaar, maar aan het eind van de handel herstelde de markt zich. De Nikkei sloot 39,39 punten (0,35 procent)'ho ger op 11.166,31. De beurs in Hong Kong kreeg een forse tik. In de middaghandel stond de Hang Seng-index 2 procent la ger. De beurs in Zuid-Korea daalde 0,1 procent. Het koersge- middelde in Sydney steeg 0,7 procent. Beleggers hielden zich gisteren stil op de beurs van New York. De Dow-Jonesindex en Nasdaq- index wisten hierdoor geen rich ting te bepalen en schommel den rond het slot van woensdag. Om uiteindelijk tegen het einde in de min te duiken. De Dow sloot met een verlies van 47,75 punten. Ofwel zakte met bijna een half procent naar 10.229,15 punten. De Nasdaq dook met 17,04 punten in de min naar 1842,97. Een daling van 0,9 pro cent. amsterdam/anp TOP-IO STIJGERS TOP-IO DALERS I.k. perc. I.k. perc. tulip computers 0,39 8,33 is himalayan f. 8,50 10,53 toolex intern 0,86 7,50 newconomy 0,10 9,09 unit 4 Agresso 16,00 6,67 rood testhouse 0,61 8,96 macintosh retail 14,50 5.07 evc intern. 1.01 7,34 crucell 7,50 4,90 management share 0,28 6,67 beter bed 11,80 4,89 robeco zelfs.china 15,75 5.97 snt 11,00 4,76 antonov 0,32 5,88 hoop eff.bk 7,30 4,29 de vries robbé 0,55 5.17 laurus 5,00 3,95 lanschot, van 39,60 5,15 be semiconductor 7.95 3,92 kpn 3,52 4,86 OVERIGE BINNENLANDSE AANDELEN v.k. I.k. moeara opr.c. 112,65e 112.65A aalberts ind 22.95 23,50 moeara winst 1960.00A 940.00A abn amro prf a. 77.00A 77.65A naeff 625.00A abn amro prf c 2.13e 2,13e nagron c. 28,70 28,60 accell group 11,50a 11,50a nedap 14.50A 14,25e acomo 1,85 f 1,81 e nedcon groep c. 21.50A 21.40A afc ajax 6,25 6,05 nedschroef h. 9,90 e 9,65 amo 2.60A 2,50 neways elec.int. 6,20 f 6,00 e airspray 17,75 f 17,75 f new skies 9,20 9.00A amstelland pref. 15,00 f 15,00 nyloplast 6.50A 6.50A alanheri eert 8,90A 8,90A opg cert 38,90 38,95 and intern publ 0,02 f 0,02 f petroplus int. 18,65 f 18,65 aot 3,31 e 3,30 pinkroccade 43,25 43,90 arcadis 9,00 e 9.00A polynorm cert. 46,80 46.80A arnh mij akzo 16,00 16,00 b pore fles 30.00A 30.00A athlon groep 12,90 12,70 reesinkc 49.00A 49.00A axa stenman ind 13,40 13.40A rood testhouse 0,67 e 0,61 baan company 2,60 e 2,61 e roto smeets 26,50 26,50 ballast ned epe 22.20A 22,45 samasgrc 15,25 15,30 a bam nbm, kon. 19,70 f 19,55 samas grc.pr. 15.00A 15.00A batenburg 32,00 e 32,00 e sarakreek 0,53A begemann groep 4,30 4,10 scala business 2,20 e 2,20 e begaclaim 0,40 e 0,40 e schuitema 18,50 18,50 belindo eert. 31.50A 31,50b schuttersveld 13,30 13,50e beter bed 11,25 f 11,80 seagull hold. 1,65 1.64A bever holding 15,90 15.90A simac techniek 1,40 f 1,37 e blue fox enterpr 9.50A 9,75 e sligro beheer 32,80 e 33,00 blyd.-wil 5.00A 5.00A smit intern, c. 21.50A 21,50 bosk, westm. c. 36,90 36,00 sns aex gar .click 82.00A 82.50A brill cert. 16.30A 16.30A sns eur gar c. 84,50 84,80 brunel intern 4,55e 4,65 sns intern.gar.$ 81.00A 81.50A buhrmann c.pref 3.30A 3.30A snt 10,50 11,00 f burg-heybr 870,00A soc.gen. on aex 55.75A 55.75A calvé 63,50A 63.50A stern groep 28,00 capgemimsa 77,00 stork 11,00 10,85 cate, ten 27,05 27.50A telegraaf de c. 18,55 18,50 claimindo eert. 32.00A 32.00A textielgrtw. 70.00A 70.00A copaco l,70e 1.71 e tiscali 7,25 e 7,30 e crown v.gel.c. 10.00A 10,00 f toolex intern 0,80 e 0,86 f crucell 7,15 f 7,50 f tulip computers 0,36 f 0,39 css holding 11,75 f 11,70 f twent kabel c 32,80 32.80A delft instrum. c 8,95 8,75 umleverc.pr 5.77 5.77 devote 2,93 e 2,93 e uml. 4%pref 29.00A 29.00A de vries robbé 0.58A 0.55A unil. 6%pref 43,50 e 44.00A dico intern. 2.25A uml. 7% pr.c 54,00 a 54,00 a dnc de ned comp 3,30A 3.30A uml. 7%pref 500,00A 500,00A docdata 4,50 4.50A unilever 65.95A 68,00 dordtsche petr. 2.20A 2.13A united services 21,50 21.25A econosto, kon. 4,98 5,00 vilenzo int. 19,15e 19.25A emba 90.00A 90.00A vnu ver.bez 10,50 f emis 3,93 3.93A volker wessels 24,25 24,10 eriks group c. 30,00 f 30.00A vredestein c. 6,15e 6.15A euronext 19,70 19.70 f Wegener c 9,40 9.40A evc intern. 1,09 f 1,01e ws vastg. wester s 33.15A 33.25A exact hold. 33,30 33,30 f exendis 5.80A 5.80A fornix bio 10,95 11,00 f fortis nikkei g.c. 40,77 e 41,07 fox kids europe 12,65 frans maas 25,80 25,90 free ree shop 11,00e 11,00 fugroc. 69,15 f 68,75e gamma 35,10 35.10A gamma pr 3.70A 3.70A geveke 47,50 47,50 f gouda vuurvast c. 18.45A 18,45.4 grolsch eert. 21,65 21,05 grontmij c. 39,00 39.00A groothandelsgc. 32.25A 32.25A gti-holding 37.00A 37.00A hal trust 23,00 f 23.10A heek-tweka 1.25A 1.25A heijmansc 22,75 f 22,90 f heineken hold, a 35,05 34,75 helvoet hold. c. 17.95A 17.95A hes beheer c. 3,50 3.50A hbg 14.90 f 14,55 holl.coloursc. 36.80A 36.80A hoop eff .bk 7,00 7,30 hunter dougl. pr 0,22 a iet automat. 13,10 13.10A mg pref 3,70 f 3,61 internatio-muller 25,40 25,30 MM AY isotis 3,90 3.90A IN MA A ispat intern a 2,30 e 2.30A kas-ass. c. 19,05 f 19,00 f v.k. I.k. kempen co 83,50 e antonov 0,34 f 0,32 kuhne heitz 17.65A 17.65A cardiocont 2,25e 2,29 lanschot, van 41,75 39,60 e c/tac 2,08 2,01 lei techn. group 2,72 2,70 dpa 9,55 f 9.55A macintosh retail 13,80e 14.50 hitt 7,15e 7,30 f magnus holding l,35e l,35e mnocon 18.40A 18.40A management share 0,30 f 0,28 ksiint 1,06 e 1.06A maverix capital 35,80e nedgr 4.25A 4,10.e maxwell petr 4,00 Z newconomy 0,11 f 0,10e mc gregor fash. 8,75 8.60A prolion 4,00 f 4,00'f moeara emm 2300,00A 2301,00 sopheon 0,62 f 0,62A moeara opr 2000,00A 2000,00A tie holding 0,54 f 0,54 e BUITENLANDSE AANDELEN v.k. I.k. Phillips petr 57.30A 57.30A american express 34.85A 35.35A polaroid corp. 1,10 A 1.20A at&t 17.00 A 17.25A reed int. 5.60A bethlehem steel 2.10A 2.10A ricoh comp. yen 900.00A boeing comp. 52.00A 52.00A samt-gobin fr.f. 171,50A 169.50A chevron 91.95A 92.30A sanyo elec. yen 900,00A Colgate 56.00A 55.75A sara lee corp. 22.30A 22.00A dow chemical 34.40A 34.75A schlumberger 51.75A 51.75A du pont de nem. 40.85A 40.85A sears roebuck 44.00A 44.00A fluor corp 38.50A 39.50A toshiba corp. yen 450,00 ford motor 20.00A 20.00A union pacific 52.00A 52.55A general electric 40.00A 40.00A unisys 12.20A 12.20A general motors 55.00A 55.00A usx marathon 30.50A 30.35A goodyear 25.00A 25.00A venator group 18.25A 18.45A hitachi yen 950.00A verizon comm inc 52.50A 52.00A ibm c. 114.00A via net works 1,07 f 1,02 ibm (dollar) 103,25 103,00 intern.flavor 31,00 A 31.00A int.paper 40.00A 40.50A merck co 72.00A 72.00A mitsub.elec.yen 300,00A mitsui yen 300,00A nomura sec. yen 900,00A pepsico 46.50A 46.75A philip morris 45.50A 46,25 NIET GENOTEERDE BELEGGINGSFONDSEN aaf-aex gar J. aaf-neth.eq.f. aegon eq fd nlg aegon rente f nlg aegon vastg.f nlg aegon mix f nlg aegon dep.f nlg aegon emerg f nlg aegon index pl nlg ah vaste klantf nlg amersf.obligatief amersf eurotop-100f amev aandf nlg amev vastgoedf nlg amev rentefonds nlg amev depositof nlg amev mixfonds nlg axa vr.valuta nlg axa vgf comb nlg axa vgf vastg nlg axa vgf fin.s nlg axa vgf aand nlg axa act.beh. nlg axa aandelen d nlg axa verz.rd.dep nlg holl dlr.f. holl.groen rente holl.int.rente holl.stall.rek hooge h. pp aand nl hoogeh. pp optnl hooge h. pp vastnl hooge h. pp l .o.mixf hoogeh ppdepnl hoogeh pp aandf am hoogeh pp aandf eu hooge h pp aandf vo ingemu bond fd mg int emd nlg v.k. I.k. 77,15 77,15 50.40 50,21 42,56 42,46 25,36 25,30 25,50 25,42 32.01 31,93 17,31 17,31 12,13 12,21 19.81 19,70 172,68 173,10 0,6343 0,6338 1,0030 1,0014 105,64 105,34 35,12 35,16 45.09 45,02 32,34 32,34 62.10 61,93 38,58 38,64 48,83 48,69 27.02 27,17 139,56 140,22 25,19 25,19 18.41 18,24 22,71 22,75 14,44 14,46 40,40 39,95 31,85 31,80 32,50 32,30 46,88 46,88 19,67 19,56 8,86 8,83 9,84 9,82 6,48 6,45 7,54 7,54 15,36 15,47 10,70 10,66 4,25 4,23 408,93 408,93 1296,59 1296,59 nn rente fonds 10,64 10,63 nn mterrente fds 12,28 12,22 nn it plus fonds 10,85 10,93 nn aandelend fds 20,01 19,96 nn eurQpa rente fd 6,61 6,60 nn vastgoed fds 8,04 8,01 nn obligatie pi.fds 7,17 7.16 nn geldmarkt fds 6,11 6.12 nn mix fonds 8,40 8,39 nn nederland fonds lb.58 16,52 nn nederland plus fd 7,53 7,50 nn verre oosten fd 9,20 9,13 pyramidefonds 87,60 88,02 rabo dutch eqf nlg 95,9892 95,7919 rabo dutch bond nlg 61,1480 61,1096 rabogroei sp nlg rabo nlg cash nlg 82,6700 82,6700 royal aandelen 24,87 24,80 royal combinatie 17,17 17,13 royal deposito 7,20 7,20 rvs aandelen fonds 15,79 15,73 rvsmix fonds 14,27 14,24 rvs obligatie fonds 13,53 13,52 sns-comb.plusfonds 12,18 12,15 sns-vastgoedplusfd 6,04 6,04 sns-garantieplusfd 7,31 7,30 sns-obligatieplusfd 9,63 9,57 sns-ned.aand.plusfd 16,46 16,49 sns-groeimarktplusfd 4,85 4,76 sns-spaarbew.gar.fd 7,31 7,31 sns-spaarbewustfonds 9,75 9,62 spaarb klimfd nlg 11,96 11,96 van lanschot reserve 13,60 13,60 van lanschot bond 13,28 13,26 van lanschot equity 19,88 19,93 AANDELEN AEX-INDEX v.k. ho la I.k. aex-index 703,18 05/09/00 512,45 22/03/01 533,34 534,13 538,77 534,07 538,27 abn amro holding 29,21 25/08/00 18,44 13/08/01 20.44 20,39 33,66 20,57 20,36 20,56 aegon 48,89 06/12/00 29,65 22/03/01 33,65 34,13 33,60 34.13 ahold 37,39 02/07/01 29,96 15/01/01 33,89 33,80 34,07 33,79 33,99 akzo nobel 59,15 08/12/00 43.72 24/07/01 47,99 48,15 48,48 47,56 48,42 asml holding 48,95 05/09/00 20,25 03/01/01 21,70 21,86 22,20 21,74 22,14 buhrmann 33,90 01/03/01 7,85 02/08/01 8,98 8,98 9,13 8,98 9,05 dsm 45,30 18/05/01 30,25 18/10/00 40,64 40,66 41,10 40,25 40,90 elsevier 16,15 15/11/00 12,09 13/10/00 14,54 14,50 14,64 14,48 14,53 fortis (nl) 37,00 03/11/00 25,48 22/03/01 29,70 29,68 29,88 29,68 29,80 getromcs 14,80 01/09/00 3,03 18/07/01 3,49 3,44 3,51 3,44 3,50 gucci 122,00 21/09/00 81,40 16/01/01 89,05 88,55 89,60 88,55 89,40 hagemeyer 32,30 31/08/00 17,77 21/08/01 18,80 18,80 19,09 18,79 18,95 heineken 56,52 10/11/00 43,18 18/07/01 46,86 46,70 46,95 46,40 46,81 44,74 04/01/01 31,56 22/03/01 36,28 36,29 36,74 36,13 36,58 kon. olie 75,90 13/10/00 59,01 04/04/01 63,10 63,28 63,90 63,05 63,86 kpn 33,10 25/08/00 3,67 23/08/01 3,70 3,72 3.77 3,45 3,52 kpnqwest 45,00 04/09/00 8,22 28/06/01 8,65 8,70 8.77 8,47 8,61 numico c. 61,05 17/11/00 40,40 23/08/01 41,30 40,65 41,25 40,45 40,58 philips, kon. 58,30 05/09/00 26,95 15/06/01 29,05 29,38 29,65 29,20 29,62 28,74 07/09/00 21,45 25/07/01 24,72 24,68 24,87 24,57 24,66 unilever c. 71,65 01/12/00 50,00 05/09/00 67,80 67,55 68,60 67,55 68,45 upc 33,20 04/09/00 0,57 23/08/01 0,61 0,60 0,62 0,57 0,60 verstatel 38,30 04/09/00 0,76 21/08/01 0,85 0,87 0,88 0,85 0,86 vnu 64,30 05/09/00 32,75 22/08/01 34,99d 35,01 35,39 34,90 35,07 wolters-kluwer c. 33,00 20/04/01 20,51 19/09/00 24,72 24,99 24,99 24,12 24,75 AANDELEN MIDKAP-INDEX h.j. l.j. v.k. ho la I.k. midkap-index 705,95 04/09/00 475.68 20/08/01 486,63 486,03 490,00 485,47 490,00 amstelland 18,50 01/09/00 14,40 22/01/01 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 asm international 31,45 22/05/01 9,80 03/01/01 23,25 23,40 23,75 23,30 23,70 be semiconductor 16,80 04/09/00 6,30 26/07/01 7,65 7,75 7,95 7,30 7,95 24,85 03/10/00 3,30 20/07/01 3,93 3,90 3,96 3,79 3,80 corus 1,34 16/02/01 0,80 28/09/00 1,06 1,06 1,07 1,04 1-07 csm cert. 30,65 13/11/00 21,15 20/08/01 21,90 21,85 22,25 21,80 22,25 draka holding 89,35 01/09/00 46,40 22/03/01 62,65 62,20 62,80 62,20 62,80 hunter douglas 36,45 17/11/00 25,15 21/12/00 29,05 29,35 29,40 29,30 29,30 ihc caland 65.60 06/06/01 43,35 15/12/00 55,00 55,50 56,55 55,45 56,00 klm 31,40 06/09/00 16,10 20/08/01 16,50 16,15 16,50 16,15 16,50 landis group 21,45 04/09/00 3,50 20/08/01 3,70 3,66 3,75 3,65 3,75 laurus 13,35 16/11/00 4,60 02/07/01 4,81 4,81 5,00 4,81 5,00 libertel 17,20 04/09/00 7,95 23/08/01 8,00 8,05 8,10 7,85 7,90 moolen, van der 42,16 19/02/01 23,16 30/08/00 25,50 25,55 25,55 25,25 25,25 nedlloyd 27,40 07/05/01 15,00 17/08/01 15,40 15,95 15,95 15,35 15,50 nutreco Holding 57,70 29/12/00 42,30 23/03/01 48,15 47,85 48,30 47,85 48,10 océ 18,90 02/10/00 10,30 11/07/01 11,90 11,80 11,80 11,75 11,75 ordina nv 37,45 11/09/00 14,75 17/08/01 16,45 16,60 16,60 16,35 16,45 pinkroccade 78,50 05/10/00 37,55 10/04/01 43,25 42,55 43,95 42,55 43,90 randstad holding 32,00 25/08/00 10,60 26/07/01 12,70 13.-05 13,05 12,95 12,95 unit 4 Agresso 28,90 05/09/00 10,60 19/07/01 15,00 15,15 16,00 15,15 16,00 vediorc. 18,00 05/10/00 9.40 09/04/01 13,20 13,15 13,20 13,10 13,15 vendex kbb 18,10 02/04/01 12,15 23/08/01 12,25 12,15 12,30 12,10 12,20 vopak 28,30 18/04/01 19,00 21/12/00 19,80 19,65 20,50 19,65 20,30 wessanen, kon. c. 15,00 15/11/00 10,90 23/08/01 11,05 10,95 11,00 10,90 11,00 BEURS AMSTERDAM PERIODE VAN 20 DAGEN BEURS NEW VORK MIDDENKOERS IN GULDENS OP STAATSLENINGEN De grafieken op deze pagina dateren van gistermiddag en -avond; de dollar van 15.00 uur, de staatsleningen en de AEX van 16.30 uur en de Dow Jones van omstreeks 23 uur. MEEST ACTIEVE BELEGGINGSFONDSEN abn amro li abn amro neth-2 fortisobam ing dutch f. ing intern f. ing bank it-f. robeco rolinco rorento um-invest h.j. 94,90 233,55 151,60 101,35 111,50 183,00 46,78 37,75 38,45 12,95 l.j. 23/03/01 91,90 05/09/00 162,80 01/09/00 102,50 04/09/00 73,50 01/09/00 18,50 25/09/00 55,65 12/09/00 32,20 08/09/00 24,70 27/10/00 35,92 09/03/01 10.65 26/03/01 20/08/01 20/08/01 20/08/01 22/08/01 22/08/01 20/08/01 20/08/01 23/04/01 21/12/00 v.k. op 93,50 93,45 166,00 167,20 103,20 f 102,§0e 76.10A 76,20 18,95 19,05 57,00 56,95 32,85 f 32,60 f 25,15 25,30 37,45 e 37.40 11,90 f 11,85 e ho 93,45 167,40 103,20 76,60 19,05 57,60 f 32,60 f 25,30 37,45 f 11,85e 93,45 167,20 102,90e 76,20 18,85 56,95 32,55e 25,25 37.40 11,85e I.k. 93,45 167,40 102,90e 77.00A 18,85 57,35 32,55 e 25,25 37,45 f 11,85e NOTERINGEN BIJGEWERKT T 11.00 UUR 100 MEEST VERHANDELDE OPTIES ahol ahol ahol ahol ahol akzo akzo asml asml asml asml asml asml asml cmg fortis fortis gtn gtn hein ing ing kpn kpn kpn kpn kpn kpn kpn kpn kpn kpnq laurus moolen sep 20,00 sep 21,00 okt 11,34 okt 14,20 okt 17,01 okt 20,00 nov 22,50 jan 22,50 apr 22,50 apr 25,00 003 25,00 jan 25,00 okt 35,00 apr 30,00 nov 35,00 sep 530,00 sep 540,00 sep 550,00 sep 560,00 sep 510,00 sep 520,00 sep 530,00 sep 540,00 okt 540,00 sep 34,00 jan 35,00 apr 35,00 004 40,00 o04 50,00 sep 32,50 nov 35,00 sep 47,50 okt 38,57 sep 22,50 sep 25,00 okt 22,50 okt 25,00 apr 30,00 o02 30,00 sep 20,00 apr 5,00 sep 15,00 jan 15,00 okt 15,88 jan 16,00 sep 30,00 okt 30,00 okt 25,00 o04 20,00 004 30,00 okt 48,00 sep 36,25 sep 37,00 sep 37,50 okt 30,63 okt 35,00 okt 37,50 okt 42,50 apr 42,50 002 34,03 003 40,00 005 35,00 sep 35,00 sep 36,25 okt 37,50 jan 6,00 jan 7,50 o02 9,76 o02 19,92 004 9,76 005 5,00 o05 9,76 okt 7,32 jan 4,00 jan 10,00 okt 5,00 okt 32,50 sep 55,00 sep 65,00 okt 67,50 jan 62,50 jan 70,00 jan 60,00 apr 60,00 sep 27,50 sep 30,00 sep 32,50 okt 32,50 sep 27,50 sep- 30,00 okt 25,00 okt 27,50 okt 30,00 jan 27,50 okt 27,50 jan 25,00 apr 27,00 sep 67,50 sep 70,00 okt 70,00 OVERIGE BELEGGINGSFONDSEN VERKLARING DER AFKORTINGEN op openingskoers e gedaan en bieden h.j. hoogste koers in 12 mnd. f gedaan en laten l.j. laagste koers in 12 mnd. g bieden en ex dividend v.k vorige koers (slotkoers) h laten en ex dividend I.k laatste koers k gedaan en laten ex dividend A advieskoers 1 gedaan en bieden ex dividend a laten ho hoogste koers b bieden la laagste koers c exclaim s stopkoers d ex dividend s.k.2 slotkoers 2 beursdagen terug e.r. effectief rendement 50 MEEST VERHANDELDE OBLIGATIES 325 250 250 0,85 0,30 9,00 6,20 3,60 1,10 0,35 0,70 1.15 0,50 1,65 4.70 a 0,95 5,60 b 2,40 13,40 8,00 4,40 2,15 4,40 6,25 9,80 14,20 18,80 0,60 1,30 2,10 3,55 1,25 0,60 a 2,60 a 1,50 9,80 a 1,25 0,50 1,90 0,95 1,55 3,00 a 0,85 0,55 0,20 0,90 1,65 1,75 0,65 1,00 0,30 a 0,20 0,15 a 0,90 0,90 0,70 0,45 5,85 2,25 0,85 0,10 1,20 a 5,45 4,00 8,00 0,65 b 1.25 2,30 0,35 a 0,15 0,20 0,10 a 0,60 1,60 0,80 3.40 0,90 1.25 0,50 0,25 a 8,50 a 0,90 0,90 4,90 1,50 2,20 3,00 2,80 a 1,35 0,60 1,05 1.10 2,15 b i 0,85 1,60 2,70 2,60 0,25 a 1,60 1,20 1.70 0,55 1,20 v.k. I.k. idb real est eqf 58.00A 58.00A robeco ditch midcaps 65,35 65,10 abf 67.00A 66,70 idb world eq.f 61.10A 61.10A robeco duurzaam aand 58,75 58,35 abn amroa.i f. 58,50 58,50 index click fonds 57,40 57.40A robeco emer. mark. 43,90 f 42,95 abn amroamericaf 103,10 103,65A ing bnk com.techn.fd 8,70 8,85 f robeco eurol.aand. 49,85 50,00 abn amroasian tigf. 43,20 43,60 ing bnk cont click eurf 25,10 25,10 robeco eurol.midcap 33,70 33,70 abn amro euro f. 23,40 23,50 ing bnk emerg.e.e fds 17,00 17,00 robeco european midc 55,40 55,40 abn amro euro obl.f. 100,50 f 100,40 ing bnk dutchserv f. 8,55 8,60 robeco europe 38,25 e 38,10e abn amro europe f 103,65 103,90 ing bnk euro obl f. 30,20 30,30 robeco eur.obl.div. 24.15 24.15 abn amro far ef 40,90 40,90 ing bnk europe fund 24,60 e 25,05 robeco growth mix 55,90 55,95 abn amro global f. 117,10 117,60 A mg bnk europ.sm.capf 33,40 33,40 robeco hollands bezit 31,30 31,50 abn amro groen f. 50,60 e 50,50 ing bnk farmacie f 35,80 f 36,10 robeco hypotheek 51,25 51,25 abn amro internet 5,40 5,30 mg bnk financials f 21,70 21,70 robeco pacific 63,70 63,85 abn amro l.plus f. 93,50 93,45 ing bnk geldm.fds 31,75 31.75A robeco safe mix 40,45 40,45 abn amro rent.div 71,70 71,70 ing bnk glob.fund 64,30 64,70 robeco solid mix 45,10 45,05 abn amrogl.pr.sec 43,80 43,75 f ingbnk hoog div a.f. 25,60 25,80 robeco young dynamic 15,10 15,00 abn amro pr.sec.am. 59,00 58,80 ing bnk japan f. 13,40 13,40 robeco zelfs.argen. 34,15 33,30 abn amro pr.sec.eur. 40,70 40,60 mg int.obl.fonds 54,30 54,20 robeco zelfs.austr. 67,15 67,55 abn amro prsec.f.e. 27,50 27.40 ing int.dep.fonds 51,20 51,30 robeco zelfs.belgie 59,35 60,00 abn amro sm.co euro 52,90 53,00 mg bnk north am f. 24,55 24,75 robeco zelfs.braz 32,20 31,75 abn amro sm.co neth. 59,40 61,10 mg bnkoblig.fds 19,40 e 19,60 robeco zelfs.canada 87,35 87,20 abn amro telecom 6,20 e 6,25 mg bnk onr.g aandf. 52,40 52,90 robeco zelfs china 16,75 e 15,75e abn amro trans eurf. 143,00 141,55 ing bnk verre oosten 27,70 27.05 robeco zelfs duitsl. 76,30 76,60 aegon aand.f.sp. 2,10A 2.10A intereff.jap warr 8,20 f 8,05 robeco zelfs finland 55,00 54,90 aegon aandelenf 49,00 49.00A intereffekt 500 15,25 15.80A robeco zelfs frankr 97,95 98,10 aex ind.f. 553,00A 558,05 mvesta part dm 102,00A 102,00A robeco zelfs.hongk. 45,45 45,60 aldoll bond f. 54,90 54,40 is himalayan f. 9.50A 8,50 a robeco zelfs.it 54,05 53,25 alrenta 193,40 193,20 japan convertible.f. 35.10A robeco zelfs.japan 45,65 45,45 amvabel 13,25 e 13,00 japan fund cert 7.45A 7.45A robeco zelfs.maleis. 17,95 18,35 asn aandelenfonds 69,60 69,85 lanschot eur.eq f. 24,30 24,20 robeco zelfs.m.biot. 18,60e 19,10 asn obligatiefonds 26,10 26,10 lanschot far eastf. 30,25 30,15 robeco zelfs, mexico 109,80 108,40 axa aand.int. 69.40A 69.70A lanschot gl.eqf. 45,15e 45,15 robeco zelfs.nederl 78,60 79,15 axa aand.ned. 1 97,65 98.65A lanschot iet f 15,40 15.50A robeco zelfs.polen 34,50 e 35,15 axa akt. beheer 2 73.85A 74.10A leveraged cap 151,00 151,20 e robeco zelfs.smg 29,95 29,80 axa portfolio 3 64.70A 64.85A nat.resources f 50,70 51,30 robeco zelfs.spanje 60,30 61,15 axa obl.euro 44.80A 44.80A nieuwe steen invest. 15,45 f 15,45 f robeco zelfs.telec. 40,20 39,75 beurshave 15,50 f ohra aand.f. 20,00 e 20,00 e robecozelfs.uk 75,60 75,10 bever holding 15,90 15.90A ohra care f. 24,00 24,00 robeco zelfs.usa 110,15 109,35 colon.growth sh 13.00A ohracomm tech f. 6,25 6,35 robeco zelfs.z.afr. 47,70 47,75 Columbia secur 121,50A 121,50A ohra internet f. 9,25 9,05 robeco zelfs.zwits. 80,10 80,15 corio 25,00 f 24,90 e ohra milieutech f. 16,15 16,15 rodamco nth am. 43,00 f 43,00 f delta lloyd deeln 25.20A 25.10A ohra multimedia f. 12,30 12,30 rolinco pref. 43.00A 43.00A delta lloyd dlr 11,45 11,45 ohra new energy f. 14,90 14,70 royal mix f. 5,90 delta lloyd donau 7,45 7,30e ohra obl.divf 29,75 29,75 royal plus f. 5,30 delta lloyd inv 8,80 e 8,95 ohra onr.goed f 40,85 40,85 royal top f. 5,90 delta lloyd jade 8,00 8,10 ohra spaard ivf 23,55 23,55 sns eurobl.div.f. 24,00 23,90 delta lloyd mix 10,80 10,75 ohra totaal fonds 23,75 23,75 sns eur aandelenf. 28,35 28,05 delta lloyd rent 12.00 12,00 optimix techno, a 14,20 f 14,15 sns eur mixfonds 26,75 26,75 dim vastgoed 10,25e 10,25 e orange f. 30,95 e 31,30 f sns guldensdiv.f 23,50 23,40 ducatus 59,90 orange deeln f. 52.00A sns nederl aandf 60,90 61,35 eur.assets tr. 9,85 9.85A orange eur smcapf. 18,30e 18.30A sns obl.dividendf 24,60 24,60 euro comm.prop. 18,60 e 18,65 orange global pr 10,00 sns sp.plus aand.f. 27,40 27,60 eur dutch eq.f. 22,50 pan glob conv f 30.30A sns wereld aandf. 19,90 19,75 europ.dev.cap.crp 9,00 9.00A postb.aandelenf. 65.50A 67,10 transpacf. 175.00 175,00 finles obl f 37.45A 37.45A postb.aex clicker 24,10e 24,25 e triodos groenfonds 55,85 55.85A fortis america f. 25,20 25,20 postb.amerika f. 23,30 23,70 triodos meerw.aandf 24.05A 24.20A fortis europa f. 28,30 e 28,15e postb.beleggf 37,40 37,80 triodos meerw.mix.f. 25,50e 25,45e fortis japan f. 24,00 24,45 postb.comm.techf. 17,65 17,15e vastned off/ind 26,30 f 26,20 e fortis obl.div f. 51,30 51,30 postb duurz.aandf. 23,80 23,90 vastned retail 39,30 e 39,65 f fortis rent o n 1 25,18 25,19 postb easy blue f 24,40 25,05 vhsonr mij 16,00 e 16.00A fortis rento n5 26,78 26,79 postb euro aandf 25.10A 24,90 vpv hollandhaven 39,90 40,00A fortis rentonlO 27,55 27.66A postb euro.c.clickf 25,00 25,00 wereldhave 52,90 53,05 fortis wereld mix fd 44.80 44,90 postb.euro obl.f. 35,90 35,90 wereldhave o/n 2.30A 2.30A fortis wereld vastgf 47.00 48,40 postb.farmacie f. 27,35 27,50 gilissen quality gr f. 15,95 16,40 postb.fin.wereldf 26,80 e 26,90 gulden rente f 36.30A postb.hoogdiv aandf 28,75 28,70 holland eur.f. 67.80A 66,70 postb.hoogdiv obl f. 23,65 24,20 holland fund 103,20A 102,65A postb.it fonds 39,55 39,00 holland oblig.f 66,30 66.35A postb.Internet f. 9,00 8,70 holland pacific f. 55.00A 55.65A postb.multimedia f. 9,65 9,80 holland selectie f 90.40A 90.40A postb.nederlandf. 47,00 48,00 hooge h aandf ned 22,10 22,15 postb.nikkei.c elf 24,05 24,05 idbemergcomp 29.60A 29.70A postb.obligatief 28,75 28,75 idb euro opt. 24.45A 24.45A postb.opk landenf. 15,05 15,50 idbeurosel. 60.45A 60.45A postb.vastgoedf 27,90 27,70 idb global sel 228.00A 225.00A postb.wereldmf. 30,90 31,25 idb rentselect 39.85A 39.85A preferent fonds 53.30A 53.30A idb dutch eq.f 48.00A 48.00A rente plus fund 30,50 idbglobcnvf 47,75 47.80A robeco amerika 55,05 54,85 f idb mixf 50.55A robeco divirente 24,60 e 24,60 v.k. nl 87» 911-11 100,17 nl 8V. 92-07 118,80 nl 8'/* 911-11 116,35 nl 8'/. 921-02 101,78 nl8'/« 9211-02 103,14 nl 8'/. 92-071-11 116,90 nl 8'/. 92-071-11 118,10 nl 77.95-05 110,92 nl 77,93-23 124,60, nl 77,95-10 117,35 nl 77.94-04 108,47 nl 7 93-03 104,06 nl 7 95-05 108,45 nl 67.95-05 108,25 nl 67,93-03 103,70 nl 6 96-06 106,08 nl 57.94-04 103,60 nl 57.96-02 101,70 nl 57.97-07 105,55 nl 57,98-28 100,11 nl 57,00-10 103,95 nl 57.98-08 102,95 nl 5 01-11 100,02 nl 47.00-03 100,93 nl 37.99-09 92,85 nl 3 99-02 99,43 nl grb 37,d 64,20 b nl grb 3d 53.10A nl grb 27:d 43.75A e.r. s.k.2 v.k. bng 5 98-05euro 4,45 102,05 101,80 kpn 6,05 00-03euro 6,34 100,20 99,50 A aab 97.92 124,00 A 123,00 bng 47. 99euro 5,39 91,00 92,00 A kpn 47. 98-08dm 7,94 83,00 A 83,00 A aab bb 77.-94 4,66 108,10 107,95 A bng 47.98euro 4,86 96,30 A 96,30 A kpn 4 99-04euro 6,58 93,50 93,50 A aabbb67?95lfr 101,40 A 101,35 A bng 0 95-15 5,82 46,75 A 45,25 Ib-w 47.98 100,00 100,00 A aab 57.96lfr 4,97 101,35A 101,50 bngO 98-25zar 10,25 9,55 - 9,30 A mbna america 6 97 5,37 103,00 A 103,00 A aab 57? 94 4,57 102,10 102,05 A fort.bnk 67.01eur 101,90 101,80 nib 37» 99euro 4,64 97,45 - 96,95 aab 47« 99euro 5,47 95,00 94,80 ikbd.ib.77.95 5,34 108,05 A 108,05 A nwb 57.01-04$ 4,92 100,75 A 100,75 A alb.h. 57.97 5,41 103,10 A 102,37 ing67:00-10eur 5,58 105,95 A 106,20 phil 67. Oleuro 6,18 99,50 - 99,60 A arenalC7,20 OOeuro 100,00 A 100,00 A ing 6 00-07euro 4,99 105,10 A 105,05 phil 57. Oleuro 5,76 99,85 99,90 - asr 47.99euro 5,29 96,05 A 96,00 - ing 57«01euro 5,65 101,60 A 101,55 A phil 57. Oleuro 4,78 100,90 100,90 - banq lux 67.01 101,54 101,50 - ing 57.98-08 5,29 100,35 A 100,40 rabo 57.01$ 101,65 A 102,00 A bng 77.94-04 4,51 109,70 109,70 A mga5 01-06euro 4,79 100,80 A 100,85 A rabo 47.99euro 4,33 101,35 A 101,20 A bng 77.95 5.19 114,65 - 114,40 ing 47.99euro 5,19 94,40 A 94,30 rabo 0 96dm 6,20 22,25 A 22,00 bng 67,93-08 5,04 109,90 A 109,90 A ing 4 99-04euro 4,15 99,60 A 99,60 snsgr 57.97-07 5,20 103,40 - 103,45 - bng 57. Olgbp 5,45 101,25 A 101,25 A ing 57:00 euro 4,62 102,95 A 102,90 A vnu 57. 98-08 5,71 99,05 - 98,80 bng 5 7; OOeuro 4,61 104,45 A 104,45 A ingverz 67. Oleuro 6,06 102,05 102,10 wolt.kl 67» Oleuro 101,30 - 101,10 - bng 57«01usd 5,18 100,25 A 100,25 A kpn 67.00lleuro 98,50 A 98,50 A woltkl 57. 99euro 5,04 101,70 - 102,00 - STAATSLENINGEN WISSELKOERSEN amerikaanse dlr australische dlr belgische frk(lOO) canadese dlr deense kroon (100) duitse mark (100) engelse pond finse mark (100) franse frank (100) grieksedr. (100) hongkongdlr(lOO) lerse pond israel shekel ital.lire (10.000) japanse yen (10.000) noorse kroon (100) oost.schill. (100) Portugese esc (100) spaanse pes (100) turkse lira (100) zuid-afr. rand zweedse kr (100) Zwitserse frk (100) inwissel 2,3975 1,2570 5,46290 1,5300 29,04 112,674 3,4560 37,0637 33,5953 0,6467 29,10 2,798135 2, 0,54 11,3812 200,60 26,50 16,015 1,0992 1,3245 0,000025 0,( 0,2480 22,70 144,80 NB Deze opgave is van GWK. Bij het en verkopen van vreemde valuta bei nen de banken uiteenlopende provis kosten. EDELMETALEN Amsterdam - Prijzen van vorige beursdi j Goud/kg onbewerkt 20.860-21.860 20 790f bewerkt 23 460 Zilver/kg onbewerkt 290,00-360,00 285,00 bewerkt 400.00

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2001 | | pagina 6