'Extra geld voor zorg goed besteed' BINNENLAND Vaccin scheelt tien doden op zestien miljoen Nederlanders Eisen tot acht jaar voor smokkel in diplomatieke post techtbank: Twintig lar cel is maximum Afscheid van Van Lanschot Bewoners van Gewild Wonen ontevreden Pim Fortuyn Stijgende vraag oorzaak wachtlijsten Baby met verschijnselen meningokokken overleden ephorloges iderschept iphol - Het behulp van een ingscan heeft de douane op 1 liphol ruim duizend nage- akte merkhorloges onder- ept. De horloges zaten in uit China afkomstige chtzending met als eindbe- I nming Duitsland. In dezelf- U partij werd vervalste merk- |j ding gevonden. De horloges I lden volgens de douane bij I iar ongeveer een miljoen ien moeten opbrengen, ter zij slechts circa 80.000 gul- waard zijn. latrix naar k ischede chede - Koningin Beatrix 'c ngt op vrijdag 14 september i bezoek aan Enschede. De stin zal het door de vuur- a kramp getroffen gebied be- jj en. Vorig jaar bezocht ze het lt lied vlak na de ramp. In het 0, jectbureau Wederopbouw ,j idt de koningin ingelicht ,Q r de wederopbouw van het |e ied, de wijk Roombeek. Ook n( ft Beatrix een gesprek met aantal slachtoffers van de js iwerkramp. Vervolgens Vit een korte tocht gemaakt irhet rampgebied. dvocaat eist deoband op i terdam - De Amsterdamse ocaat Hamer gaat via de Openbaarheid van Bestuur )B) alsnog een videoband seren te bemachtigen van irrestatie van de 33-jarige jaar Savov. De man over- op 17 oktober 1997 nadat en onrechte door een arres- iteam was aangehouden op lenking van het plegen van lankoverval in het Zeeuwse :dorpe. Hamer heeft de in een uitvoerige klacht <ebracht bij het Europese voor de Rechten van de is. Voor hem staat vast dat lood van Savov te wijten is excessief politiegeweld. Jaar cel voor ensensmokkel rdam - De rechtbank in terdam heeft twee verdach- lit Amsterdam veroordeeld ieënhalf jaar gevangenis- Het duo gaf leiding aan iminele organisatie die bezighield met mensen- kkel, onder meer via een tempel in de Amsterdamse De organisatie smokkelde mamelij k Aziaten via de tempel in Amsterdam naar eland. „Mensen zijn tegen tsfl kerprijzen en vaak onder trmelijke en mensonteren- mstandigheden vervoerd. Iirdachten hebben ernstig mik gemaakt van de situa- aldus de rechtbank. donderdag 23 AUGUSTUS 2001 COMMENTAAR den bosch - De afgelopen vrijdag op 87-jarige leeftijd overleden voormalige verzetsstrij der Willem van Lanschot is gisteren in Den Bosch begraven. Tijdens de uitvaartdienst in de Sint-Jan werd hij geprezen om zijn vergevingsgezindheid tegenover zijn vijanden. Sommige belangstellenden hadden prins Bernhard verwacht - Van Lanschot maakte in de jaren veertig deel uit van de staf van de prins - of Willem-Alexander. Maar Bernhard liet zich vertegenwoordigen door zijn adjudant. Met een witte bloemenkrans nam de prins afscheid van Van Lanschot. Foto:GPD/Marc Bolsius haarlem/anp - Officier van justitie Beune heeft gisteren bij de rechtbank in Haarlem wegens drugssmokkel cel straffen van zes tot acht jaar geëist tegen twee 28-jarigen uit Den Haag en een 34-jarige uit Wateringen. De drie zouden betrokken zijn geweest bij de smokkel van ruim 9 kilo cocaïne die was verstopt in diplomatieke post voor de Surinaamse ambassade in Nederland. De vondst van de coke op 1 maart vorig jaar op Schip hol veroorzaakte spanningen in de betrekkingen tussen Nederland en Suriname. De cocaïne zou bij toeval zijn ontdekt toen een postzak van een bagagewagen viel. Ook in een tweede diplomatieke postzak bleek cocaïne te zitten. Aanvankelijk kwam de Surinaamse ambassade in Ne derland in een kwaad daglicht te staan. Later bleek dat het ambassadepersoneel niets met de zaak te maken had. Op de pakketten coke en de tijdschriften die in de zak zaten vond de marechaussee vingerafdrukken. Die ble ken te zijn van een Surinamer die al eerder was veroor deeld wegens drugssmokkel, evenals zijn 37-jarige broer uit Den Haag. Door de telefoon van de broer af te luiste ren kwam de marechaussee drie andere verdachten op het spoor. Een van de 28-jarigen uit Den Haag werkte bij een koe riersbedrijf dat de diplomatieke post afleverde. Hij gaf toe dat hij aan zijn vrienden had verteld hoe een en an der in zijn werk ging. Hij zou zijn benaderd door de 37- jarige Hagenaar om mee te werken. Als de zending was geslaagd, zou hij de postzakken op Schiphol hebben opgehaald en aan de 37-jarige hebben overhandigd. De officier van justitie verweet de man dat hij misbruik had gemaakt van zijn positie bij het koe riersbedrijf. Zij nam de zaak hoog op, mede wegens de diplomatieke gevolgen. De 34-jarige man uit Wateringen vertelde dat hij was benaderd door de andere 28-jarige uit Den Haag. Die vroeg hem of hij iemand wist die in Suriname drugs in diplomatieke post kon verstoppen. Hij belde daarna een vriend van zijn schoonvader.De 34-jarige zei dat hij zich al in januari 2000 had teruggetrokken. Ook de 28-jarige die hem benaderd had verklaarde dat hij zich voortijdig uit de organisatie had teruggetrokken. Hij had wel met de anderen over de smokkel in diplo matieke post gesproken, maar had niet beseft dat het om coke ging. De officier eiste tegen hem acht jaar, om dat hij al twee keer eerder is veroordeeld voör een drugsdelict. De twee anderen hoorden zes jaar eisen. Het proces tegen de 37-jarige man werd gisteren aange houden. Hij was in zijn cel gebleven. Telefonisch liet hij via zijn raadsman weten erg angstig te zijn en boven dien twijfels te hebben over de objectiviteit van de rechtbank De rechters honoreerden een verzoek om hem door een psycholoog te laten onderzoeken. Hoe de organisatie aan de Surinaamse kant heeft ge werkt, bleef tijdens de zitting onduidelijk. Volgens offi cier van justitie Beune zitten er momenteel twee ver dachten in Suriname vast. Alle advocaten vroegen vrijspraak. Volgens de verdedi ging had de marechaussee de postzakken nooit mogen openen buiten medeweten van de Surinaamse ambas sade. De rechtbank doet 5 september uitspraak. lag et yerdam/gpd - Het wetboek strafrecht laat niet toe dat verdachte een celstraf van r dan twintig jaar kan uitzit- En dat geldt ook bij onge- jdige berechtiging." Dat 'n Ie de Rotterdamse recht- 'v0 gisteren in een uitspraak 'n 1 een overvaller die eerder al 5 °|J veroordeeld tot straffen 6 en 20 jaar. Justitie eiste n'e weken geleden nog 12 jaar 001 n meende dat de overvaller Vn itaal 38 jaar cel zou kunnen itten. de twee eerdere vonnissen na elkaar konden worden ie ilegd, is nog onduidelijk, rechtbank weet niet precies dat in elkaar zit", aldus ter De Kerkhof. De rechtbank ziet zich nu voor de volgende keuzes gesteld: de overvaller schuldig bevinden maar geen straf opleggen óf de Rotterdammer tot levenslang veroordelen, een straf waar de twee vorige veroordelingen dan als het ware in opgaan. Hoewel de 27-jarige Rotterdam mer schuldig wordt bevonden aan een reeks gewelddadige overvallen op snackbars en ca fés in Rotterdam-Zuid, kwam de rechtbank gisteren niet tot een einduitspraak. In een tuss'en- vonnis werd geoordeeld dat het onderzoek naar de man moet worden heropend omdat de rechtbank inzicht wil krijgen in de eerdere veroordelingen. almere/anp - De woonwijk Ge wild Wonen in Almere is zo goed als af. Koning Beatrix opent donderdag 13 september de bouwexpo in Almere-Buiten waar dan ruim veertig model woningen worden opengesteld voor het publiek. De wijk Gewild Wonen bestaat uit 550 wonin gen. Kopers konden voor een gedeelte zelf hun woonwensen bepalen, onder andere het volu me, de lengte, breedte, indeling en kleurstellingen. Volgens een onderzoek is dat niet goed be vallen: de meeste kopers waren uiteindelijk niet tevreden over de begeleiding van makelaars, projectontwikkelaars en archi tecten bij het bouwen van hun huis. Foto: ANP/Olaf Kraak vallen: de meeste Kopers w ae tten. einduitspraak. In een tussen- -2E--BB 1H >*j de twee eerdere vonnissen vonnis werd geoordeeld dat het A J t I ^begeleiding van makel; ZSeÜoTende"deè W p^Jon^elaars en rechtbank weet niet precies rechtbank inzicht wil krijgen in elkaar aldus de eerdere veroordelingen. ter De Kerkhof. sHK/N^ Foto: ANP/Olaf Kraak me wilma de Cort Nederland preventief wordt gevaccineerd tegen de ningokokkenziekte (B en C). Het gaat om circa vier miljoen Nederlandse jongeren, de belang kit meningokokkenbesmettingveertig kinderen waarvan de meeste overlijden na ste risicogroep, moeten worden ingeënt. Dat 1 sa utu in Qoinia on cnnoianH i/wnrHon unHorcn Hpt -7011 ianrliilrc tipn HnHpn crhplpn nn ppn hpvnl- hpsmprting mpt fvnp R. waartegen vaccinatie dus eenmalig naar schatting een kwart miliard eul De publicist en socioloog Pim Fortuyn overweegt een over stap naar de politiek. Hij wil graag lijsttrekker worden, alleen de partij is nog een probleem. Liefst zou hij leiding geven aan de nieuwlichters van Leefbaar Nederland. Zo niet, dan heeft het CDA zijn voorkeur en in het uiterste geval wil hij zelf een partij oprichten. Wie is er bang voor Pim Fortuyn? Met zijn non-conformisti sche opvattingen was de scherpzinnige opiniemaker Fortuyn de afgelopen jaren al de schrik van menig bestuurder. Via scherpe columns en via frequente televisie-optredens kriti seerde hij de paarse overlegcultuur en hekelde hij eerder de regeerstijl van premier Lubbers. Fortuyn heeft altijd uitge sproken opvattingen en spaart zijn tegenstanders niet. Daar mee is hij in concensusland Nederland sowieso een aparte figuur. Zo vertolkt hij met zijn pleidooi voor een restrictieve politiek ten opzichte van asielzoekers 'de stem des volks', maar plaatst hij zich daarmee buiten het politieke land schap. De driedubbele kandidatuur van Fortuyn is even opmerke lijk als verfrissend. Het is altijd interessant als een opiniema ker politieke verantwoordelijkheid wil nemen. Het is tegelijk opmerkelijk dat een geboren solist als Fortuyn de gemeen schap van politieke organisaties opzoekt. En het is daarbij ronduit ongebruikelijk dat hij zich voor verschillende partij en tegelijk aanbiedt. Zwevende kiezers zijn een geaccepteerd verschijnsel, sterker zij vormen samen de grootste groepering en beslissen bij Ka merverkiezingen welke partij de grootste wordt. Politieke partijen lijken tegenwoordig steeds meer op elkaar, maar ie mand die hardop verklaart dat hij het voertuig kiest van de partij die hem de beste mogelijkheid biedt, heet al snel een opportunist. Pim Fortuyn is on-Nederlands open over zijn ambities. Of hij ver komt in het gesloten politieke systeem is zeer twijfelach tig. Maar voor de kiezer, die iets te kiezen wil hebben, kun nen er bij de komende Tweede-Kamerverkiezingen niet ge noeg Pim Fortuyns kandidaat staan. utrecht/anp - De extra honder den miljoenen die het kabinet sinds 1997 heeft uitgetrokken om de wachtlijsten in de zorg aan te pakken, zijn goed gebruikt. Zor gaanbieders zijn actief aan de slag gegaan en hebben extra ver richtingen uitgevoerd en daar voor extra personeel aangetrok ken. Dat blijkt uit een vandaag naar buiten gebrachte evaluatie van Prismant, het onderzoeksinsti tuut van de zorg, op verzoek van minister Borst van volksgezond heid. Zij wil weten wat precies het effect is van de inzet van 650 miljoen gulden extra tussen 1997 en 2000. Ondanks de aangetoonde extra productie is volgens Prismant van het beoogde effect nog on voldoende terechtgekomen, want de wachtlijsten zijn nau welijks korter geworden. Dat komt omdat de vraag naar zorg sterker is gestegen dan ver wacht. Zo is het aantal staarope raties de afgelopen jaren fors toegenomen, maar staan nog al tijd meer dan 25.000 mensen daarvoor op de wachtlijst. Wel is de tijd die mensen moe ten wachten voordat zij worden behandeld soms wel afgenomen maar dat verschilt per specialis me, per regio en zelfs per instel ling. Toch is de extra investering volgens de onderzoekers waar devol geweest, want de grotere productie heeft voorkomen dat de wachttijden nog langer zou den worden. Prismant pleit dringend voor meer en nauwkeuriger inzicht in de stijgende vraag naar zorg. Die komt door de demografische groei, maar meer nog door bete re behandeltechnieken en ver soepeling van de indicatie. Daardoor komen meer mensen in aanmerking voor een behan deling of operatie. Volgens Pris mant zou bijvoorbeeld de wachtlijst voor staaroperaties zijn weggewerkt als de vraag zich had ontwikkeld zoals ver wacht. De langste wachtlijsten doen zich voor bij orthopedie, oog heelkunde, chirurgie, plastische chirurgie en KNO. De algemene ziekenhuizen hebben het extra geld vooral ingezet voor ortho pedie, met name knie- en heup operaties, en oogheelkunde. Voor die verrichtingen namen de wachttijden in Nederland af, behalve in Limburg. Topklini sche ziekenhuizen gebruiken het geld vooral voor openhart operaties en dotterbehandelin gen. Om de wachtlijsten nog effectie ver aan te pakken, moet de me dische sector volgens Prismant voortaan structureel extra geld voor dit doel krijgen. Het Wachtlijstfonds kan dan worden opgeheven. Zorgaanbieders moeten met een deel van het extra geld hun bedrijfsvoering verbeteren. Met het andere deel moeten zorgverzekeraars de ex tra nodige zorg gericht inkopen. Voor het grootste deel is dit het beleid dat dit jaar al in gang is gezet door Borst. ien - In België en Engeland worden kinderen grote schaal ingeënt tegen de meningokok- acterie. De kans is groot dat Nederland dit beeld gaat volgen. Toch zal de gezondheids- gering zijn. ku itie |oi koi e h de irnx n la 'i teel Nederlanders worden er jaarlijks besmet IS de meningokokbacterie? ïeningokokbacterie bestaat eigenlijk niet. Er dertien serogroepen meningokokken die wor- onderscheiden met een letter uit het alfabet. ederland komen vooral de types B en C voor. 11 jks raken in ons land circa zevenhonderd sen besmet met het type B of C. Beiden zijn gevaarlijk. Als in een gebied twee mensen 'i zijn waarbij de ene type B en de andere C is er geen enkele relatie tussen de ziekte en dus geen sprake van een epidemie. Het is dan toeval dat ze allebei de meningokokkenbe- tting hebben, een ontsteking van de hersen- sn die gepaard kan gaan met bloedvergifti- Statistisch gezien zijn iedere dag in Neder- wel twee mensen besmet met meningokok- 'eel sterfgevallen zijn er te voorkomen, als in Nederland preventief wordt gevaccineerd tegen de meningokokkenbesmetting? Het zou jaarlijks tien doden schelen op een bevol king van ruim zestien miljoen. Tien mensen over lijden er jaarlijks in Nederland aan een besmetting met de meningokokbacterie van het type C. Naar schatting overlijden er jaarlijks nog eens zestig mensen na een besmetting met de meningokok bacterie van het type B. Maar tegen B bestaat (nog) geen vaccin. Deze sterfgevallen zijn dus ook niet met een vaccin vooraf te voorkomen. De slachtoffers zijn meestal kinderen. Hoeveel mensen stierven er jaarlijks aan polio voordat een vaccin tegen deze ziekte werd opgeno men in het rijksvaccinatieprogramma? Een jaar voordat de Nederlandse overheid besloot te gaan vaccineren tegen polio, was er een grote epidemie uitgebroken. De crisis speelde in 1956. In dat jaar overleden zeventig Nederlanders aan polio. De mazelen en tetanus, ook opgenomen in het rijksvaccinatieprogramma, eisten eerder in een epidemisch jaar circa dertig doden. Is meningokokken een van de belangrijkste doods oorzaken bij kinderen? Als we naar ziektes kijken, sterven er volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu jaarlijks ongeveer evenveel kinderen tussen de 0 en 14 jaar aan longontsteking als aan de me- ningokokkenziekte (B en C). Het gaat om circa veertig kinderen waarvan de meeste overlijden na besmetting met type B, waartegen vaccinatie dus niet mogelijk is. In de leeftijdscategorie 0 tot 14 jaar sterven jaarlijks 25 kinderen aan epilepsie en vijftien kinderen aan cara (aandoeningen aan de luchtwegen). Ongevallen vormen in deze leeftijds groep naar verhouding een veel groter risico. Op een totaal van 2,8 miljoen kinderen tot veertien jaar, komen er 165 om het leven in het verkeer en sterven er zeventig door verdrinking. Daarnaast komen 75 kinderen om het leven door een onge val in of om het huis. Hoe komt het dat het Nederlandse ministerie van volksgezondheid aarzelt te vaccineren, terwijl Bel gië en Engeland al wel overstag zijn gegaan? Zowel in Engeland als België volgde de beslissing na een epidemie. In Engeland worden sinds 1999 alle kinderen tot negentien jaar ingeënt. In België was vorig jaar een piek. Los van uitbraken, zijn er geen verschillen in de mate waarin de me ningokokkenbesmetting voorkomt in Nederland, België en Engeland. Het Nederlandse ministerie aarzelt het vaccin op te nemen in het rijksvaccina tieprogramma omdat de gezondheidswinst be trekkelijk klein is. Vaccinatie zou 'schijnveiligheid' teweeg brengen omdat het vaccin niet beschermt tegen de B-bacterie die het meest voorkomt. Als Nederland overstag gaat, zullen naar schatting vier miljoen Nederlandse jongeren, de belangrijk ste risicogroep, moeten worden ingeënt. Dat kost eenmalig naar schatting een kwart miljard gulden. Is het vaccin tegen meningokokken C, Neisvcic-C, veilig? Volgens gegevens uit Engeland is het vaccin veilig, maar treden in 1 op de 10.000 gevallen bijwerkin gen op. De meeste bijwerkingen zouden niet ern stig zijn, zoals hoofdpijn, misselijkheid en duize ligheid. Wat kunnen ouders in de huidige omstandigheden doen om te voorkomen dat hun kind ernstig ziek wordt? Alert zijn op de ziekteverschijnselen. Dat klinkt eenvoudiger dan het is. De symptomen lijken veel op griep en de ziekte kan zich zo snel ontwikke len, dat een gezond kind in vier dagen sterft. Meestal begint meningokokken met hoge koorts. Er kunnen verschijnselen optreden als spierpijn, koude rillingen, misselijkheid en braken gevolgd door hoofdpijn, vooral bij het buigen van de nek. Bij bloedvergiftiging komen daar sufheid en don kerrode vlekjes op de huid bij die niet wegdruk- baar zijn. Zuigelingen drinken slecht, zien er grauw uit, zijn slaperig en prikkelbaar. Als de ziek te snel wordt herkend, is ze te behandelen met antibiotica. venlo-wolvega/gpd - De zes maanden oude baby uit Venlo met ziekteverschijnselen van de meningokokkenbesmet ting, is gisteren in het Rad- boudziekenhuis in Nijmegen overleden. De baby is bezwe ken aan bloedvergiftiging. De anderhalf jaar oude peuter uit Venlo bij wie meningokok kenbesmetting is vastgesteld, is aan de beterende hand. Vandaag of morgen wordt be kend met welk type me ningokokbacterie het kind is besmet. Als het type C is, kan Venlo rekening houden met massale vaccinatie van-kinde ren en jongeren tot en met achttien jaar. Dit gebeurde vo rige week ook al in de Moer dijk, nadat twee kinderen kort na elkaar waren overleden na besmetting met de me ningokokbacterie van het ty pe C. Een dertienjarige jongen uit het Friese Wolvega is met met een door meningokokken ver oorzaakte hersenvliesontste king opgenomelPDe jongen is aan de beterende hand. Volgens de GGD in Leeuwar den is het type bacterie nog onbekend. Ook is onduidelijk of de jongen de besmetting in Wolvega heeft opgelopen of in het buitenland. Het gezin was net terug van vakantie. Vorig week werd een jongen in Leeuwarden opgenomen na een besmetting met de me- ningokok. Vlak daarvoor over leed een baby in Leeuwarden aan een bloedvergiftiging. De GGD heeft echter niet kunnen aantonen of deze is veroor zaakt door de meningokok. Het nieuwe geval in Wolvega verandert niets aan het beleid om niet te vaccineren.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2001 | | pagina 3