Economie Beurs Van Lanschot en Nuts willen samenwerken Beurs brengt gebroeders Baan miljarden DINSDAG 21 OKTOBER 1997 ECONOMISCH KORT Het Amerikaanse farmaciecon cern ELI LILLY heeft de netto winst in het derde kwartaal zien stijgen van 416 miljoen tot 457 miljoen dollar. De omzet nam toe van 1,8 tot 2,16 miljard dol lar. Daarvan kwam bijna een derde voor rekening van het an- tidepressiemiddel Prozac. De omzet groeide over de eerste negen maanden van 5,28 tot 6,1 miljard dollar. Onroerend-goedbeleggings- fonds UNI-INVEST doet zijn bod op branchegenoot CAPA CITY gestand. Uni-Invest heeft inmiddels 99,4 procent van de gewone aandelen in handen. Tot en met 27 oktober kunnen de nog niet aangemelde aande len bij Uni-Invest ingeleverd worden. De notering van Capa City op de Amsterdamse effec tenbeurs wordt zo spoedig mo gelijk beëindigd. De Britse NATIONAL WEST MINSTER BANK verkoopt twee dochterbedrijven in Parijs aan de Belgische BANK BRUSSEL LAMBERT (BBL). Het gaat om NatWest Sellier Patrimoine en NatWest Sellier Gestion. De twee hebben een gezamenlijke activa van 32 miljoen Franse franc (10,7 miljoen gulden). De verkoopprijs is onbekend. Tussen 10 en 15 procent van de in totaal 70.000 bankemployés in OOSTENRIJK komt op straat te staan als gevolg van het Oos tenrijkse lidmaatschap van de Economische en Monetaire Unie (EMU). De vakbond GPA eist daarom een werkgelegen- heidspact om de bewuste werk nemers om te scholen. Het gaat vooral om mensen die in de va- lutahandel werken. FRAMATOME, de Franse bou wer van kerncentrales, is niet opgetogen over de plannen van het Duitse Siemens-concern om zijn kernenergiedivisie KWU sa men te laten gaan met British Nuclear Fuels (BNF). Volgens Framatome-president Vignon betekenen die plannen een mis lukking van de samenwerking tussen Framatome en Siemens. Vignon houdt wel vast aan de gezamenlijke bouw van een Eu ropese kernreactor EPR. Computergigant IBM heeft in het derde kwartaal een netto winst van 1,4 miljard dollar (2,8 miljard gulden) geboekt tegen over een nettoresultaat van 1,3 miljard dollar in dezelfde perio de van 1996. De omzet steeg met 3 procent tot 18,6 miljard dollar. De verkoop op de Ameri kaanse thuismarkt maakte een groei van 7 procent door tot 3,8 miljard dollar. Ook in Azië en het gebied van de Stille Oceaan alsmede Latijns-Amerika zat de omzet in de lift, maar in Euro pa, het Midden-Oosten en Afri ka zakte de omzet met 6 pro cent tot 5,1 miljard dollar. De koers van het aandeel FRANCE TELECOM is gisteren op de eerste dag van de beurs notering in Parijs flink opgelo pen. Het aandeel kostte de par ticulier 182 franc (61,15 gulden), maar één van de eerste noterin gen luidde 215 franc (72,25 gul den). De slotkoers kwam uit op 206,50 franc, ofwel een stijging van 13,5 procent. Er was een grote vraag naar de stukken van het telecombedrijf dat meteen het olieconcern Elf Aquitaine overtrof als het bedrijf met de hoogste beurswaarde: 206,5 miljard franc (f 69,4 miljard) te genover 203,6 miljard franc. den bosch anp Bank vindt verzekeraar en andersom Van Lanschot Bankiers en verzekeraar Nuts Ohra onder zoeken de mogelijkheden voor een strategische alliantie. De twee willen samenwerken op basis van gelijkwaardig heid en met behoud van de eigen identiteit, zo hebben de bank en de verzekeraar gisteren bekendgemaakt. terrein begeven. Met de jaren terug gestarte Ohra Bank gaat dat maar traag. Sinds vorig jaar maart experimenteert Ohra met het combinatiepakket van ban kieren en verzekeren voor ver mogende particulieren. De ver zekeraar biedt samen met de Amsterdamse Effectenbank Stroeve onder de werknaam Ca pital Care een compleet pakket diensten aan met onder meer beleggen, verzekeren en hypo theken. In januari nam Ohra een belang van 35 procent in partner Stroeve. Daarbij beken de Nuts-Ohra-topman Hues- mann uit te zijn op de meerder heid. Wat Stroeve-directeur Haasnoot betreft is dat van de baan nu Ohra-Nuts gaat sa menwerken met Van Lanschot. Hij wil de aandelen weer terug kopen. Hij vindt dat overigens jammer, zegt hij, 'want Ohra was een goede partij.' Ook Van Lanschot heeft zich tot het bankverzekeren bekend. De bank kondigde in april aan een eigen verzekeringsbedrijf te starten dat vooral levensverze keringen moet gaan aanbieden. Maar ideaal is de overname van een middelgrote verzekeraar, al dus bestuursvoorzitter Heems kerk in april. Zelf een verzeke raar starten levert de eerste vijf jaar alleen maar verlies op. De samenwerking kan uitmon den in allerlei vormen, vari ërend van een fusie tot een pro- ductgerichte samenwerking, al dus een woordvoerster van Nuts Ohra. „Mocht het tot iets komen, dan zal dat niet ellen lang op zich laten wachten. Dan melden wij dit jaar nog wel iets." Meer wil ze niet kwijt. De schamele informatie van Van Lanschot-zijde komt op hetzelf de neer. „Hoe die samenwer king eruit gaat zien, is in de schoot der goden", aldus een woordvoerder. Van Lanschot is een bank voor de vermogende particulier en voor het middelgrote (fami- liejbedrijf. Over de eerste zes maanden van dit jaar was Van Lanschot goed voor een winst van 43,8 miljoen, 38 procent meer dan in dezelfde periode van 1996. De bank werkt nauw samen met Friesland Bank, waarmee zij op middellange termijn een fusie overweegt. De Bossche bank wil volgend jaar naar de beurs. Ook Ohra heeft veel noten op zijn zang. De verzekeraar wil naast zijn ziektekostenporte feuille ook zijn schade- en le venportefeuille verdubbelen en zich meer en meer op bancair Amsterdam ANPJan en Paul Baan ondergebracht in hun stichting Oikonomos, dat ontwikkelingsprojecten finan ciert. De gereformeerde broers hebben een hekel aan opzichtige rijkdom. Grote verliezer onder Nederlands welgestelden is Freddy Heineken. Het vermogen van de brou wer verwaterde met een half miljard tot 4,1 mil jard als gevolg van de lagere beurskoers. Niet al leen de gebroeders Baan maar ook topman Gold- schmeding van Randstad (4,6 miljard) is de brou wer voorbij gestreefd. Bij de samenstelling van de top ziet Quote af van een notering voor koningin Beatrix. Schattin gen over de rijkdom van de vorstin variëren van 175 miljoen tot 9 miljard, maar een enigzins be trouwbare berekening ontbreekt. Indien de ko ningin wordt meergerekend, telt Nederland vijf tien miljardairs. De broers Jan en Paul Baan zijn afgelopen jaar met stip gestegen in de top van rijke Nederlan ders. De oprichters van automatiseerder Baan za gen hun vermogen met ruim 3 miljard toenemen en rukten daardoor op van de zevende plaats naar de derde, zo blijkt uit het jaarlijkse overzicht van het zakenblad Quote. De twee broers hebben hun vermogen ruim schoots zien verdubbelen dankzij de spectaculai re koerswinst van het aandeel Baan. Met hun ver mogen van 5,5 miljard gulden hoeven zij alleen nog de families Fentener van Vlissingen (SHV) en Brenninkmeijer (C&A) voor zich te dulden. Het kapitaal van de nummer 1 en nummer 2 wordt geschat op respectievelijk 7,7 miljard en 7,0 mil jard. Het grootste deel van hun vermogen hebben Fusiegeweld in accountantswereld niet ten einde amsterdam anp Het ontstaan van de accoun tants- en advieskolossen KPMG/Moret en Coopers/Price betekent niet dat het fusiege weld in de bedrijfstak definitief voorbij is. „Ik heb er geen idee van hoe lang de bereikte om vang voldoende is, nu de globa lisering van het bedrijfsleven onverminderd doorgaat", aldus KPMG-topman Koedijk gisteren in een toelichting op de fusie. Juist de fusiegolf in het be drijfsleven was aanleiding voor de accountantsbedrijven om hun positie kritisch te bezien. „Iedereen praatte al met ieder een. De aankondiging van het samengaan van Price Wa- terhouse en Coopers Lybrand van nog maar enkele weken ge leden, was echter de katalisator om snel tot een fusie van KPMG en Moret te komen." Van groot belang was het volgens Koedijk om tot een bredere financiële basis te komen, nu het bedrijfs leven steeds internationaler ac tief wordt en nieuwe markten zoals China en India open gaan. Met name de informatietechno logie vergt nu al tientallen mil joenen per jaar en dat zal alleen maar meer worden. De bredere basis denken de accountants te vinden in het vormen van gro tere eenheden. Met de vorming van KPMG- Moret, die haar hoofdzetel in Amstelveen krijgt, ontneemt de groep de combinatie Price Wa- terhouse/Coopers al direct de eerste plaats op de wereldrang lijst. KPMG/Moret is dit jaar goed voor een geschatte omzet van 18,3 miljard dollar en 163.000 werknemers in de we reld. Price/Coopers zit op 13 miljard dollar en 130.000 perso neelsleden. Op enige afstand volgen Andersen en Deloitte Touch. De vraag is nog hoe de antit rust-autoriteiten zullen reage ren, zowel in de EU als in de VS, maar de nieuwe combinatie verwacht weinig problemen. Klanten hebben tot nu toe 'niet negatief gereageerd, al ontkent niemand het probleem van mo gelijke belangenverstrengeling. Bijvoorbeeld bij een fusie van twee bedrijven die beide klant zijn bij één accountantsbureau. Officieel moet er tussen de in formatie over de twee bedrijven bij de accountant een Berlijnse Muur staan, maar de vraag is of de klanten dat altijd zullen (wil len) geloven. Al bestaat de kans dat er cliënten afvallen Koedijk verwacht niet dat het er veel zullen zijn. Unilever koopt grootste ijsfabri van Brazilië rotterdam anp Unilever slaat een grote Brazilië. Het concern voor 1,8 miljard gulden de grootste ijsmaker inj van de Amerikaanse ming Philip Morris, D overname wordt Unile nummer een op de Amerikaanse ijsmarkt. Unilever, nu al 's grootste ijsverkoper, bet overnamebedrag contant niet moeilijk, want het zit sinds de verkoop t specialistische chemi- aan ICI enkele maand den op een zak geld 15 miljard gulden. Kidoi procent van de Brazilia markt in handen heel eerste grote aankoop va ver na de transactie met Brazilië, het grootste het Zuid-Amerikaanse nent, was een witte vlek ijsdivisie van Unilever, ren er niet aanwezig, ben we daar vaste voet grond", aldus Unilever, binnen Unilever een a prioriteit. Kibon is een uitsteh derend bedrijf dat zijne jes Fruttare, Chicabon bonbon goudgerand kat pen. Naast zijn eigen q Kibon ook de Magnums netto's uit de Unilevers kopen. Unilever is nu der in Zuid-Amerika, door de grote cont ti Nestlé. Dat probeert oj positie op de Latijns) kaanse markt te versti Begin dit jaar kochten dj i sers Peru's grootste ij? D'Onofrioop. NOTERINGEN BIJGEWERKT TOT 11.00 UUR BINNENLANDSE AANDELEN and intern publ alpmvest hld ant.vaffabr athlon gr.nrc athlon groep 6,90 31.20 3,30 3.30A 54,60 55,001 6.03A 5,96 152,40A 154,00 65,00 65,20 49,00 f 112.50A 26,00 26.00A 6.65 f 6.70 f 29.00 e 29.00e 625,00A 625.00A 78.40 e 78,60 33,40 e 33,851 7.101 33,101 106,50e 107,501 130,001 129,80 f 172.00A 172,001 177,50 178,00 29,80 29,50 105,50 f 105,30A 127,50A 127,50 271,00A 270,30 67,50 67.50A 23,70 23,90e 11,30 13,00 200.50A 200,50A 38,10e 38.40 44.00 45,60 22.20A 22,20 67,60 67,60 38,60 38,10 16,50 16.60A 47.50A 47.50A 37.501 41,50e Iree record shop gamma hold pr. gamma holding gelderse papier giessen-denrd gouda vuurvaste groothandelsgeb. gti holding gucci group holl.beton gr. holland colours hoop elf bank 21,00 21,00 73,70 72,30 31,70 31.70A 67,80 67,90 6.20A 6.20A 110,00 110,00 81,00 81,50 94,50 94,50 80,00 80,00 383,50 383.50A 59,50 59,50 64,80 65,90 254,50 254,00 55,50 55,50e 83,90 1 83,50 f 35.00A 35,10 35.00A 35.00A 13,00e 13,001 295,20e 295,50 23,50 f 23,40 47,20 47,201 30.00A 30.00A 18,50 18,70 80.80A 80.80A 170,00 170.00A 40,50 40,50 186.00A 186,00 19,80e 20,501 0,701 9,88 9,85 161,00 162,00 131,00 130,50 61,20 61,60 36.50A 36 50A 153,70 153,00 128,00 128,00 88,00 90,00 40,00 40,00 8,84 8,80 19,70 e 20,001 245,00 255,00b 57,90 57.90A 86,00 86.00 19,00 19,00 42,50 42,70 47.40A 47.50A 42,50 1 42,00 ned elevator bel ned.spnngst. nedcon groep nedschroef hold, newayselectr. p c groep polynorm porceleyne (I tulip computer 12,00 - 56,20 56,10 115,50 116,70 34,10A 34,50 24,70 24,60 57,501 57,70 33,70 34,201 44,90 44,90 61.00A 61,00 A 35,10 35,10 30,00 e 30,00 e 95.00A 95,00 206,00 208,00 7,301 7,40 4.80e 387.00A 390.00A 18200,00A 16200.00 187.00A 195.00A 3560.00A 3600.00A 48000,00A48800.0OA 51200.00A52100,00 178,00 181,001 45,00 45.00A 2,80e 2,80e 750.00A 750.00A 56,00 56,00 230,00e 232,00 4,80e wegener arcade c 81,20 81,00 91,40 91,90 93,50 b 90,20 4,901 5,10 4000.00A 3900,00A 48,30 48,50 279,00 279,00 127,50 127,50 62,50 62,00 27,00e 27.00A 42,00 42,90 40,00 b 42,501 26,30 26,00 15,50 f 15,50 108,60 109,00 51,70 51.70A 108,00A 112,50 71.50A 71.50A 100,10A 100.10A 110.00A 110.00A 1200,00A 1200,00A 52,50 52,90 46,50 47,40 38,90 38.90A 22,50 64,00 f 64,00 21,70 21,70 42.00 42,00 68.70 68.70A 67.50A 67.50A 39,00 39,10 BUITENLANDSEAANDELEN 0.37A - 800,003 80.80A 81.20A hrtachiyen fortune brands fulcrum 1 equity) general electric 1700,00A 460,00 e 94.30A 93.80A 300,00A 300,00A 72.50A 74.00A 5.25A 900,00A 880.00A 400,00a 50,20 47,50 15,10 900.00 400,00 3000,00 62,60 625,00 60.80A 62.40A 15.00A 34,00 34.00A 25.80A 26.00A 19,00 A 19.00A STAATSLENINGEN nl 101/280-00 nl 91/4 90-00 nl 9 901-11-00 nl 9 90111-00 nl 9 90IV-00 nl 9911-11-01 nl 83/4 90-00 nl 83/4 9011-00 nl 83-4 911-11 nl 83/4 92-07 nl 81/2 89-99 nt 81/2 91-01 nl 81/2 911-11 nl 81/4 90-00 nl 81/4 921-02 nl 81/4 9211-02 nl 81/4 92-071-11 nl 81/4 92-071-11 nl 73/4 90-00 nl 73/4 95-05 108,90 112,15 109,95 110,30 111,10 111,70 119,29 119,20 107,50 107,45 111,65 111,64 112,25 112,25 118,40 118,30 119,00 118,90 nl 71/2891-99 nl 71/28911-99 nl 71/293-23 nl 71/295-10 nl 71/4 89-99 nl 71/4 94-04 nl 7891-11-99 nl 7 89111-99 nl 7 89IV-99 nl 7 93-03 nl 7 95-05 nl 63/4 78-98 nl 63/4 88-98 nl 63.4 89-99 nl 63/4 95-05 nl 61/2 88-98 nl 61/2 89-99 nl 61/2 93-03 nl 63/887 97 nl 61/4 88-98 nl 61/4 9311-98 104,65 105,55 116,95 114,70 104,40 110,15 103.40 103.70 104,15 107,80 108.90 101,65 102,30 102.91 107,50 101,60 102,45 105,55 100,30 100,80 101,45 104,60 nl 6 96-06 105,45 nl 53/4 94-04 117,05 nl 53/4 96-02 114,60 nl 53/4 97-07 104.35 nl grb 31/2d 110,05 nl betert 31/4h 103,35 nl beiert 31/4v 103,65 nl beiert 31/4d 104,05 nl grb 3d 107,70 nl grb 21/2d 108,85 101,65 102,30 102,85 107,45 101,60 102,42 105,45 100,37 100,80 101,45 61,50 99,20 99,20 99,20 54,00 43,25 MEEST ACTIEVE FONDSEN abn i o hold. akzo nobel baan Company bolswes. c. pakhoed,kon.c polygram randstad holdin hj 1011,62 52,50 174,20 74,50 377,60 211,90 170,00 45,70 117,50 124,00 238,00 39.40 100,80 75.00 80.00 122,00 363,00 142,30 97,50 106,60 81,60 55,40 123,70 86,30 74,00 73,20 266,50 76,90 178,80 129,80 96,00 92,00 123,20 90,00 119.50 49,50 291,70 07/08/97 575,80 23/07/97 23,78 06/10/97 86,00 23/07/97 32,01 08/10/97 211,90 25/09/97 29,95 17/07/97 55,00 25/07/97 28,10 18/02/97 83,00 07/08/97 63,18 23/07/97 158,80 23/07/97 26,20 23/07/97 50.10 17/07/97 40.60 01/08/97 48,30 23/07/97 63,00 25/06/97 285,60 06/08/97 59,70 29/07/97 54.25 09/07/97 52,00 06/08/97 39,70 02/10/9-7 34,00 07/08/97 67,38 17/07/97 59,60 14/10/97 41,40 20/08/97 47,30 07/08/97 175,10 10/07/97 50,50 02/10/97 53,00 07/08/97 75,50 06/08/97 46.80 06/10/97 51,80 08/08/97 63,85 21/08/97 68,30 03/10/97 65,90 31/07/97 30,30 04/08/97 211,00 31/10/96 907,37 31/10/96 39,60 31/10/96 163,20 06/12/96 53,00 11/11/96 353,30 29/10/96 174,00 17/12/96 140,90 24/10/96 33,90 06/12/96 92,20 05/11/96 111,10 14/11/96 182,60 13/12/96 32,50 30/10/96 80,60 06/12/96 70,30 06/12/96 56,20 06/12/96 96,50 21/01/97 336,80 04/11/96 118,50 21/11/96 87,00 30/10/96 88,00 20/11/96 69,20 06/12/96 48,90 07/11/96 109,90 25/10/96 73,90 25/10/96 69,40 04/11/96 57,60 06/12/96 240,90 27/11/96 69,30 24/10/96 162,50 07/11/96 113,60 06/12/96 80,00 29/10/96 89,50 29/10/96 108.00 23/10/96 80,00 06/12/96 110,10 31/10/96 44,10 01/04/97 259,00 919,96 40,40 164,60 54,10 355,80 182,50 146,00 34,30 92,20 114,00 184,70 33,00 81,80 70,60 57,30 97,70 339,50 120,50 87,00 89,40 70.70 49,50 112,30 74,80 70,30 58,20 242,90 70,40 166,40 - 116,50 82,90 91,00 110,60 80,40 110,70 80,80 69,40 56,50 96,10 81,60 69,70 56,70 97,00 87,00 89,40 70,30 73,80 69,40 57,60 80,10 82,50 89,80 90,70 109,00 110,60 4,60 261,00 VERKLARING DER AFKORTINGEN op openingskoers e gedaan en bieden hj hoogste koers in 12 mnd. f gedaan en laten Ij laagste koers in 12 mnd. g bieden en ex dividend vk vorige koers (slotkoers) h laten en ex dividend Ik laatste koers k gedaan en laten ex dividend A advieskoers 1 gedaan en bieden ex dividend ho hoogste koers b bieden la laagste koers stopkoers d ex dividend sk2 slotkoers 2 beursdagen terug 140 M EESIVER HANDELDEOBLIGATIES aab 15 97/00 zar aab 91/8 92 aab 61/4 94 aab 71/2 93-08 aab 71/4 86-06 aab 71/4 89 aab 71/4 89 aab 71/4 94-99 aab bb 71/4 94 aab bb 7 95-05 aab 61/4 96-06 aab 61/8 94-07 aab 6 97-09 aab 53/4 93-98 aab 5&8 97-02 dkr aab ma2 51/8 97 aab ma3 51/2 97 aab ma4 57/8 97 achmea 63/4 96 aegon 83/4 91-01 aegon 81/492-04a aegon 73/4 95 p c aegon 71/4 96 p.c. aegon 71/896 p.c aegon 61/2 93 aegon 61/4 97$ aegon 57/8 93-98 aegon 51/894-99 ahold usa 61/4 96 akzo nobel 8 92 akzo nobel 53/4 96 baden-wl. 65/895 baden-w 53/896 ballast nedam 5 97-02 bayer.hyp. 43/496 bayerver 53/496 bayer.ver 51/496 bng895-05 bng 7 93-03 bng 65/8 93-01 bng 61/2 88-98 bng 63/8 97-02$ bng 61/4 95-00 dm bng 61/8 97-12 bng 6 95-00 bng 53/4 97-07 bng 55/8 95-00 bng 51/2951-11-99 bng 51/4 96-01 bng 5 97-03 bng 43/4 97 nzd bng 45/897 dm bng 41/2 97-01 dm bngO 95-15 bng 097-17 zar can pac 4 c commerzb. 6 96 comm 73/4941-11 comm cr.61/8 95 comm ov 53/896 comm ov 5 97-03 dents (in 6 94 dres bnk 71/294 dres fin. 55/896 dres.lin. 51/4 96 dres.fin. 51/496 dsl fin. 51/4 96 eurofima 61/8 93 eib 71/2 94-01 eib 6 96-06 5,96 102,30 6,07 110,50 A 5,53 106,35 A 4.68 103,70 A 4.69 103,70 A 4,89 104,20 5,39 106,30 A 5,84 101,95 6.08 99,10 A - 101,05 5,23 101,50 A 5.67 98,60 A 5.80 98,95 A 5,99 99,45 A 6,16 104,50 A 5,35 112,30 A 5.93 112,70 A - 108,80 A - 106,20 - 105,65 - 5,70 103,80 A 6,12 100,30A 4,55 101,40 A 4,63 100,60 A 6.09 101,10 5.75 110,00 5,35 101,35 4.94 103,90 A 5,23 100,50 A 3,22 107,25 4.76 99,90 A 5,22 101.65 A 5.16 100,30 A 5.68 113,45 A 5,46 107,05 A 5,06 104,80 A - 101,45 6,19 100,70 A 4,08 105.60A 6,02 100,95 A 5,04 102,45 A 5.81 99,50 A 5,18 101,20 A 4,63 101,35A 5,18 100,15 5,41 97,90 A 7,59 101,50A 5,37 97,70 A 4.95 99,60 A 6.17 34,35 A 13,41 7,80 56,50 I 6,08 102,70 A 4,87 104.75 A 5,27 103,00 A 5,19 100,55 5,37 98.20 A 5,60 102.10 A 4.72 105,20 A 5,22 101,50 A 5,06 100,30 5,19 100,15 A 5,16 100,10 A 5,48 103,50 5,33 107,80 A 5,70 101,95A 101,70 A 111,60 102,30 A 110,60 106,35 A 103,62 103,70 104,30 106,40 A 106,90 101,90 102,00 A 99,30 A 101,06 101.50 A 98,60 A 99,00 A 99,50 A 104,00 112,30 A 112,80 A 108,80 A 106,80 105,65 A 103,90 - 100,30 A 101,27 100,60 A 101,10A 109,70 101,20A 103,90 A 100,50 A 108,00 99.95 A 101,80 A 100.30 A 113.57 106,95 104,80 A 101,40 100,70 A 105,60 A 101,00 102,45 99,52 101,20A 101,35A 100,25 97,90 A 101,75 97,00 A 98,50 A 34,35 7,90 A 56,50 102,65 105,50 A 103,00 A 100,65 A 98,20 A 102.00 105,50 A 101,65 A 100,40 A 100,20 A 100,30 A 103,20 107,85 101,90 99,95 A 83,70 5.70 106,70 A 100,00 A 83,70 A 106,70 gen.bnk 5 96 gen.bnk 5 97lfr gen.el.cap51/295 gen.el cap45/897 helaba 61/8 95 helaba 57/8 96 ladb 87/8 91-98 ladb 55/8 93-00 ing bnk 71/8 94-04 ing bnk 7 93 >ng bnk 61/2 86-06 ing bnk bb 61/2 95 ing bnk bb 61/4 93 ing bnk 61/4 96-06 ing bnk 61/4 9611 ing bnk 6 97-07 dm ing bnk 6 97-07 ing bnk b 5 94 ing bnk b 43/4 94 ing bnk b 41/2 96 ing bnk s 53/4 95 ing verz 61/4 95 IP morgan 6 95a knpbtantil 793 kredb 11 71/4 96p. Ikb baden 41/2 97 Ikb fin 53/4 94 meesp71/4 95-03 meesp61/2 94 meesp 089-99 ngu 7 94-99 ngu 6 94-99 ngu 53/4 97-07 ocê 63/896-06 océ 61/4 97-07 oostenr. 61/2 93 oostenr. 61/4 88 oostenr. 61/4 94 oostenr. 61/4 96 öster.p. 61/893 phil 81/4 95p05 rabo 7 94-04 rabo 63/4 94-00 rabo 63/8 94-09 rabo 61/4 95-01 rabo61/8 93-01 rabo 57/8 94-02 rabo 53/4 96-01 rabo 53/8 96-01 rabo 41/4 96-06 rep italy 61/8 97 sara lee 43/4 97-01 sbc fin. 61/2 94 swderpcr41/296 swd.lbnk.c.63/895 unil 6 96-01 west Ib fin. 7 93 zwe 53/4 94-04 zwe 53/8 96-01 6,17 98,70 98,75 100,40 4,87 100,50 4,70 102,30 A 5,06 98,20 A 4,95 102,70 5,48 102,20 A 5,64 108,00 5,98 108,00 A 5.85 104.40 A 5.76 104.35 5.53 103,15 A 6,01 101,60 A 6,01 101,60 A 5,90 100,65 A 6,06 99,50 A 4.53 100,50 - 100,20 A 5.22 97,20 A - 115,90A 5,74 103,30 4.69 103,20 A 6.16 103,20 4,89 100,30 A 5,38 104,15A - 102,00 5,06 97,80 5,51 101,50 A 5.54 107,80 A 4,78 102,60 4,37 92,20 A 4.77 104,00 A 4,62 102,00 5.86 99,20 A 4,96 100,60 4.74 103,00 A 4.76 102,30 A 6,08 102,00 6.24 100,00 A 4,34 102,85 A - 101,00 A 6.25 100,50 5,42 103,70 A 5,54 102,90 A 6,12 U2.40A 5,67 108,85 A 5,30 106,95 A 5.70 107,05 A 5,96 104,15 5,88 103,85 A 5.26 103,00 5,20 103,05 5.70 102,40 5,11 101,90A 5.17 100,60 - 169,00 6,10 100,00 A 5,37 98,00 A 4.60 103,00 3,94 103,20 A 5,30 103,50 A 5.71 100,75A 5,73 105,60 A 5,46 101,45 A 5.23 100,45 A 100,40 100,50 102,20 98,20 A 102,85 A 102,00 103,35 A 101,35A 108,00 107.95 A 104,30 104,45 103,30 101,50 101,50 100,70 A 99,55 A 100,55 100,20 97,40 115,50 A 103,25 103,20 A 104,00 - 100,30 A 103,60 A 101,40 97,80 101,20 107,80 A 102.60 A 92,20 104.00A 102,00 A 99,20 100,60 A 102,60 102,30 A 102,00 A 100,00 A 103,10A 100,80 A 100,00 - 103,80 A 102,90 A 112,15 109,05 107,00 107,10 104,25 A 103,95 A 103,20 A 103,25 102,30 102,00 100,70 171,00 100,20 97,75 103,00 A 102,30 103,60 100,80 - 105,80 A 101,50A 100,45 A OPTIEBEURS ahol p o99 80.00 60,00 340,00 105^00 95,00 110,00 120,00 85.00 100,00 105,00 75^00 90.00 27,00 b 18,40 a 12,00 11,50 b 19.00 oOPl 60j00 oOl 90,00 80,00 70,00 42,50 75 10,50 b 200 5,70 b 105 2,10 62 12,70 15 97 7,80 b 26 5,80 b 35 2,40 28 11,50 b 39 6,80 a 154 2,50 89 1,00 30 10,80 37 7,80 40 2,00 39 1.30 29 0.80 102 35,20 85 27,50 47 21,20 223 3,40 51 16,00 16 53 1,20 38 3,30 a 56 2,00 26 6,00 a 47 3,20 098 55,00 099 60,00 099 90.00 |an 70,00 o99 75.00 'an 112^50 ian 115,00 ian 117,50 o01 7o!oo oOl 100,00 oOl 110,00 jan loojoo ian 102,50 28 2,10 53 10,00 32 5,40 55 0,30 a 32 3,40 48 bjlO 28 3,90 55 5,50 6 45 46,00 132 29,50 116 25.50 a 222 3.50 0 1.10 b phil 0 28 6,50 b nov 160,00 nov 165.00 |an 150,00 jan 165!oO jan 170,00 jan 180,00 Jul 160,00 nov 160j00 oOl 80,00 nov 100,00 nov 1700,00 85 15,20 59 12,00 48 10,50 125 7,10 1740.00 1760,00 1780,00 1780,00 100,00 110,00 105,00 7.50 31 6,30 112,50 115,00 117,50 120,00 115,00 120,00 70.00 122,50 100,00 EDELMETALEN onbewerkt 20.600-21.200 vorige 20.460-21.060 bewerkt 22.800 vorige 22.660 vorige bewerkt vorige CONTANT VREEMDS BELEGGINGSFONDSEN

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1997 | | pagina 6