'Er is veel geld te verdienen in Bosnië' Economie Beurs Hubo-winkels krijgen nieuw jasje Van Lanschot heeft een goed jaar achter de rug Grote mogelijkheden vooi landbouw in Oost-Europj WOENSDAG 17 APRIL 1996 ECONOMISCH KORT CHRYSLER, het op twee na grootste autoconcern van de Verenigde Staten, heeft in de eerste drie maanden van dit jaar een recordwinst behaald van een miljard dollar netto. Dat is twee keer zoveel als in dezelfde periode van vorig jaar. Het con cern liet gisteren verder weten dat de omzet is toegenomen van 13,6 miljard tot 15 miljard dollar. In een eerste kwartaal heeft Chrysler nog nooit zo'n grote omzet geboekt. ANOZ VERZEKERINGEN wil in de loop van drie jaar 130 van de 480 arbeidsplaatsen schrappen. De directie van het verzeke ringsbedrijf, dat zich vooral be geeft op het terrein van de zorg verzekeringen, denkt dat de af slanking voor een deel kan wor den gerealiseerd via natuurlijk verloop. ANOZ overlegt met de vakorganisaties over de gevol gen van de plannen. Als gevolg van de afslanking worden de kantoren in Leerdam en Huizen gesloten. BOSCH KEUNING, uitgeverij en drukkerij, heeft vorig jaar de winst sterk zien dalen van 3,72 miljoen naar 2,73 miljoen gul den. De omzet daarentegen klom met vier procent tot ruim honderd miljoen. Voor dit jaar wordt 'enige' groei van de om zet verwacht. Lukt het Bosch Keuning zoals verwacht school boekenuitgeverij Nijgh Van Ditmar over te nemen, dan ne men omzet en resultaat van de educatieve sector 'belangrijk toe'. DE EASDAQ, de Europese even knie van de Amerikaanse Nas daq, heeft een belangrijke horde genomen op weg naar de start. De elektronische aandelenbeurs beschikt inmiddels over vol doende kapitaal om in septem ber de deuren te openen. Ver der heeft de Belgische toezicht houder, de Commissie voor het Bank- en Financiewezen, de plannen inmiddels voorlopig goedgekeurd, zo heeft een woordvoerster gisteren beves tigd. Die toestemming is cru ciaal, want de Easdaq krijgt Brussel als thuishaven. HET VASTGOEDFONDS Capa City, voorheen Ravast, heeft zijn directe beleggingsresultaat over de eerste drie maanden van dit jaar met ruim 38 procent ver groot tot 2,8 miljoen gulden. Het eigen vermogen van Capa City stond eind vorige maand op 138,6 miljoen gulden tegen 114,7 miljoen een jaar geleden. UNILEVER VLEES GROEP (UVG), een volledige dochter van het zeep- en voedingsmid delenconcern Unilever, wil het grootste deel van haar vleeswa- renactiviteiten onder het merk Zwan verkopen aan branchege noot Meatpoint uit Almelo. Het betreft zowel de Zwan-fabriek in Oss als de verkoopactiviteiten voor vleeswaren en -conserven onder dit merk in Nederland en op een aantal buitenlandse markten. Rookworst maakt geen deel uit van de transactie; dit blijft een kernactiviteit van UVG, dat dit product verkoopt onder de naam Unox. Volgens een woordvoerder is er wel een Zwan-rookworst op de markt. Met Meatpoint is echter over eengekomen dat dit product een andere naam krijgt. Monsterfusie van Zwitserse banken is van de baan ZÜRICH BOB KROON CORRESPONDENT De door Credit Suisse nage streefde fusie van de Union Bank of Switzerland (UBS) gaat niet door. R. Studer, lid van de bestuursraad van UBS en tegen stander van de fusie, is gisteren gekozen tot president-directeur van de grootste Zwitserse bank. Dit betekent een nederlaag van M. Ebner, grootaandeelhouder van UBS, die voor de fusie en fel tegen de benoeming van Studer was. Door al het gedoe rond de fusie waren zesduizend aan deelhouders komen opdagen. Mager jaartje voor Duitsland BONN Rtr-AFP-ANP De Duitse minister Rexrodt (economische zaken) rekent op een mager jaar. Het gaat slech ter dan verwacht waardoor de economische groei in Duitsland niet op de verwachte 1,5 pro cent zal uitkomen. De Duitse groei zal dit jaar hooguit op 1,3 procent blijven steken, zo me nen analisten en het Internatio naal Monetair Fonds. Rexrodts uitlatingen zijn ko ren op de molen van de rege- ring-Kohl die vijftig miljard mark wil bezuinigen. De helft daarvan moet komen van de nationale overheid en de rest van de deelstaten en de ge meenten. Sacirbey roept Nederlandse investeerders op DEN HAAG GPD ,,De Serviërs zullen moeten worden verleid tot integratie in Bosnië, als ze zien dat de wederopbouw een succes wordt. Net zoals de communistische DDR uiteindelijk aansluiting zocht bij West-Duitsland, dat zichzelf na de oorlog zo succesvol heroprichtte." te, gesloten, niet-democratische samenleving. Ons deel van Bos nië moet open, democratisch en multi-etnisch worden, een samenleving gericht op het Westen. Wij hopen dat onze wederopbouw zo goed gaat, dat we daarmee de Bosnische Ser viërs over de streep trekken." De enkele tientallen Neder landse ondernemers die volgen de maand voor een handelsmis sie naar Bosnië vertrekken, zul len hun inspanningen beloond zien, verwacht Sacirbey. ,,Er is veel geld te verdienen in een economie die net uit een oorlog komt." Sacirbey schermde met enke le cijfers van de Wereldbank, die Mohammed Sacirbey, de VN- ambassadeur van Bosnië, schetste gisteren tijdens een be zoek aan Den Haag de moge lijkheden en risico's voor Ne derlandse ondernemers die in Bosnië willen investeren. Een van de grootste risico's: de poli tieke instabiliteit. Sacirbey riep in dat kader opnieuw op tot het arresteren van de van oorlogs misdaden verdachte Bosnisch- Servische leiders Karadzic en Mladic, die nog altijd het uit voeren van de Dayton-vredes- akkoorden blokkeren. Sacirbey: „De Bosnische Ser viërs leven nu in een intoleran aangeven dat van de Bosnische economie, in vergelijking tot voor de oorlog, nog slechts tien a twintig procent over is. „Vol gens de Wereldbank zullen we in het jaar 2000 weer terug zijn op een niveau van ongeveer tweederde. Dat biedt grote kan sen voor buitenlandse inves teerders." Een deel van de Nederlandse hulp aan Bosnië, die in totaal ongeveer 160 miljoen gulden bedraagt, is bedoeld om het Ne derlandse ondernemers gemak kelijker te maken actief te wor den in Bosnië. Met de handel die daaruit zal voorvloeien, krijgt Bosnië de kans een part ner te worden van het Westen. „We willen snel de positie verla ten waarin we slechts hulpont vanger zijn. In plaats daarvan willen we zaken gaan doen. Dat is goed voor onze economie en uiterst belangrijk om de vrede te handhaven." WADDINXVEEN ANP Alle honderd doe-het-zelfwinkels van Hubo zul len binnen een paar weken worden omgebouwd en gemoderniseerd. Er komt een nieuw logo, de winkelpuien worden aangepast en de inrichting wordt drastisch gewijzigd. De eerste fase van het ombouwprogramma moet eind deze maand zijn afgerond en wordt uitgevoerd door de Hubo-win- DEN BOSCH ANP Vermogensbankier F. van Lan schot Bankiers heeft een goed jaar achter de rug. De winst steeg vorig jaar met 27,5 pro cent tot 56 miljoen gulden. Ook voor dit jaar verwacht de bank een voortgaande groeit. Mini maal tien procent winstgroe moet er voor 1996 in zitten, zei bestuursvoorzitter H. Heems kerk gisteren in een toelichting op de cijfers. De gang van zaken in het eerste kwartaal was be vredigend. Alleen het niveau van de spaargelden liep evenals in 1994 terug wegens scherpe concur rentie. In 1994 zakte het spaar- bedrag van 1,9 tot 1,8 miljard, in 1995 nog eens tot 1,73 mi 1 gulden. Zo'n driehoiy spaarders verhuisden hun I taal naar elders. Dat zit Heemskerk niet lel maar hij wenst niet als agressieve prijsbieder op markt te werk te gaan. Ou teruggang aan spaargelde keren, zette Heemskerk jaar met Bank Bangert Po en SNS Bank het fiscaal oi den optieprodukt Escape markt. Volgende maand Van Lanschot bovendien een spaarproduct (een twe vijfjaars deposito) waarb rentevergoeding wordt g< peld aan de ontwikkeling va Amsterdamse effectenbeurs keiiers zelf. Hubo maakt deel uit van de HDB-groep. Van de 175 tot deze groep behorende Houtland-win- kels zullen er 150 verder gaan onder de naam Hu bo, waardoor deze keten 250 zaken zal omvatten. De overige 25 Houtland winkels worden overge heveld naar de Doeland groep, die daarna 135 winkels omvat. Verder heeft HDB nog 35 Big Boss-zaken en 35 Handy-vestigingen. De mogelijkheden voor onder nemers in de landbouwindus trie in Oost-Europa zijn enorm. De markt telt vierhonderd mil joen mensen die allemaal te eten moeten hebben. Maar ge brekkige infrastructuur, armza lige techniek en de nog weinig gevorderde privatisering belem meren een voorspoedige ont wikkeling. Dat zei J. Miranda, hoofd van het landbouwteam van de Oost- Europabank, gisteren op de tweede dag van de jaarvergade ring in de Bulgaarse hoofdstad Sofia. Hij onderstreepte het be lang van de landbouwsecti de regio. „De landbouw een bijdrage van 25 tot 40 cent van de totale econom deze landen." De Nederlandse bewindt der bij de Oost-Europab J. Hilbers, beklemtoonde hi A! ook het verband met de om t keling van het platteland. „1 d grote steden is de economi P vooruitgang zeker waar te men, maar de situatie op platteland is ten hemel sc end." Hilbers is dan ook nit vreden met de activiteitei de ontwikkelingsbank in voedsel- en landbouwindi heeft ontwikkeld. BINNENLANDSEAANDELEN MEEST ACTIEVE FONDSEN OPTIEBEURS 133,00 134,00 6,70e 6,73 78,00 77.60 34,60 33,30 72,901 72.80 23,50 23,50 51,00 30,50 f 30.50A 430.00A 4,00 4.00A 74.50 75,50e 130,00e 130,00e 80.70A 80.50A 80.70 80.00 48,60e 49,00 95.60 f 96,30 70,80 71,20 94,50 94.50A 231.10 231,00 285,00 285,OOA 34,00 e 33,00 238,OOA 238.00A 24,50 f 25,00 0.45A 0.45A 20,00e 83,10e 83,10e 25,10 25,20 f 16,10 16.10A 13,30 13.30A 3080.00A 3080,00A 1500,00 1500,00A 1545,00 1545.00A 29.50 29,10 73,60 74,00 70.80 70.60 13,60e 52,60 157,00 gouda vuurvast c great west res.E grolsch div'96 grooth-sndeisgeb gti holding gucci group h.dougi pre' kon.knp bt cum pref Kon sphinxgustavsb 93,50 93.50A nat.rn 0.17A 0.17A 44.80 44.80A 72,301 71.60e 71,30 A 71.00 A 40.50 40,70 96.00 96.00A 16100 160,00 91,40 90,50 1.70e 18,40 e 18,60 18.40 18.50 327,00 324.00 14 60e 14.80 f 113,00 113,00 23.50A 23.50A 13,00 13,OOA 120.50 121,50 289,00 289,00 50,00 50,00A 10,30 10,30 69,50 f 69.50 8,95e 8,95e 146.60 145,50 36,00 36.00A 59,00* 58,50 116,501 116,00e 21,10 21,10 369,50 369.50A 8,30e 8,30e 63,00 61,50 28,00 28,00 52,20 52,20 382,00a 382,00a 161,00 161.00A 45,00 45,00A 9.55 9.65 f 41,80 39,60 3,75 3.80e 250,00 250.00A 9300,00A 9300,OOA 110,00 110.00A 2110,00 2105.00 27700.00A27700.00A 29500,00 29500,OOA 69,50 70.00 26,00A 25.80A 4,00e 4,00e 620,00A 620,OOA 146,00 146,00 125,00 121,00k 185,00A 28,60 29,10 f 29,40 29,60 f nedschroel hold neways electr nkt holding rood testho use rotosmeets samas groep samasgroepcum.j sligro beheer smit int.cert smit traloc text groep tw tulip computer unilever 4 prt umlever 6 p'f 8295,00A 8295,00A 100,00 100,00 32,60 32,70d 115,50 115,00 25,70e 25,70e 63,80 f 63,50 f 20.50 20,40 175,00 175,00A 46,40 46,20 50,40 50.80 36.30 36,10 73.00 73.00A 14.30 1430 f 155,00 155,00A 23.S0A 23.60A 139,60 139.60 12,70 12,80 f 43,90 43.90 64,00 64.00A 70.00A 70.00A 2,70e 2,90 f 2025.00A 2000.00A 61,60 60,80 41.80A 41,80 97,00 97.50 60,00 f 60,00 I 25,80 25,90 f 58,10 57,40 16,30 16,30 69,70 70,50 54,00 54,OOA 228,00 227,60 64,00 64.00A 93,80 93.80A 106,90 107,001 1070,00A 1070,00A 41,50 41.50A 22.00A - 114.00 f 114,30 21,40 21,10 201,00 201,30 200.00A 200.00A 45,00 45.00 66.40 66.40A 35,30 35.30A BUITENLANDSE AANDELEN Ik fluor corp. 0,45b lord motor 466,OOA general electric 57.20A general motors 42.60A gillette 47.00A goodyear 61.50A grace&co 1450.00A - 500,00b 65,00A 64.50A 300,00A 300,00A 115.70A 116.20A 89.00A 90,10 STAATSLENINGEN nl 123/486-96 nl 101/2 80-00 nl 101/486-96 nl 101/487-97 nl 91/4 90-00 nl 9 901-11-00 nl 990111-00 nl 9 90IV-00 nl 9 911-11-01 nl 83/4 90-00 nl 83/4 9011-00 nl 83/4 911-11 nl 83/4 92-07 nl 81/2 89-99 nl 81/2 91-01 nl 81/2 911-11 nl 81/4 90-00 nl 81/4 921-02 nl 81/4 9211-02 nl 81/4 92-071-11 nl 81/4 92-071-11 nl 73/4 9000 nl 73/4 95-05 nl 71/2 891-99 nl 71/28911-99 nl 71/2 93-23 105.80 112,25 103.35 104.55 116,12 114,30 114.35 114,95 114.90 113,25 113,30 1)4,85 117,20 107,80 113,10 115,25 111,27 112,65 112,95 113,45 113,50 109,47 109,80 108,30 108.70 105,90 nl 71/295-10 nl 71/4 89-99 nl 71/4 94-04 nl 7891-11-99 nl 7 89111-99 nl 7 89IV-99 nl 7 93-03 nl 7 95-05 nl 63/4 78-98 nl 63/4 88-98 nl 63/4 89-99 nl 63/4 95-05 nl 61/288 96 nl 61/288-98 nl 61/2 89-99 nl 61/2 93-03 nl 63/8 87-97 nl 61/4 86-96 nl 61/4 86-96 nl 61/4 87-97 nl 61/4 87-02 nl 61/4 88-98 nl 61/4 9311-98 nl 6 88-96 nl 6 96-06 nl 53'4 94p04 nl grb 31/2C 107,60 107.70 106,95 106,75 106.85 106.95 106.15 104,80 103,10b 106,00 106.05 102.95 101.06 105,20 105,35 103,25 104.40 100,15 100.86 102,50 103.70 102.96 104.70 100.20 97.42 97.90 60,00 107 J5 nl beiert 31/4h 107,70 nl beiert 3 l/4v 106,80 nl beiert 31/4d 106.70 nl grb 3d 106.75 nl grb 2 l/2d 106,90 106,05 104,66 103,10b 106,00 106,00 102,75 101,04 105,20 105,30 103,15 104,40 100,15 100,84 102,50 103,70 102.96 104,64 100,15 97,26 97,80 60.00 99,00 50,00 40.00 forti'samev eert. hagemeyer hunter dgl. ing groep eert kon.hoogovensc kim kon. knp bt kon. olie nedlloyd nutricia vbc océ vd gr pakhoed eert polygram randstad holding unileverc. vendex int. c. wolters-kluw. c hj 84,30 83,00 89,50 209,70 37,80 82,50 260,00 164,90 27.90 123,80 126.70 55,50 115,80 373,00 118,00 122,50 73,50 60,80 54,50 248,00 68,50 61,50 179,60 167,50 53,00 83,90 108,30 109,90 48,50 242,90 60,50 52,00 31,10 196,00 U 10/04/96 57,40 10/04/96 45,92 10/04/96 52,60 26/07/95 166,60 04/03/96 29,10 15/04/96 64,00 16/04/96 196,60 16/04/% 116,50 15/04/96 16,30 02/04/96 78,20 27/03/96 61,80 25/03/96 35,30 02/04/96 62,25 11/04/96 205,44 01/04/96 66,20 16/04/96 78,80 11/07/95 48,20 21/07/95 45,90 24/07/95 37,90 16/04/96 183,10 19/03/96 52,90 16/08/95 28,10 02/04/96 92,70 02/04/96 74,60 18/07/95 38,20 13/07/95 53,70 20/09/95 79,50 10/04/96 44,75 16/04/96 35,70 25/01/96 193,80 15/04/96 41,50 07/02/96 40,20 16/04/96 16,29 15/04/96 122,00 vk 82,40 81,80 87,10 83,00 81,90 87,30 24/04/95 82,60 18/04/95 81,80 14/06/95 86,90 07/11/95 187,60 05/07/95 34,40 12/10/95 80,50 80,90 81,00 19/04/95 258,30 259,30 259,40 02/11/95 164,30 164,50 165,20 19/04/95 27,50 27,60 27,60 18/04/95 121.30 121,30 121,40 18/04/95 118,30 118,20 118,50 19/04/95 54.10 54,00 54,10 20/04/95 llO.OOd 110,60 111,00 18/04/95 363,60 363,60 364,00 01/05/95 107.50 107,50 107.80 18/04/95 122,00 122,20 122,30 13/12/95 62,30 62,30 62,40 19/04/95 58,30 58,00 58,40 23/11/95 42.90 43,00 43,50 19/04/95 247,00 247,40 247,50 18/04/95 64,60 64.70 64,80 30/11/95 34,50 34,50 34,50 20/04/95 174,20 174,90 175.50 18/04/95 163,50 162,40d 162,70d 01/02/96 46,00 45,90 45,90 18/04/95 60,90 61,30 61,60 19/12/95 104,20 104,90 104,90 18/04/95 103,10 102,90 103,50 20/11/95 48,40 48,40 48,50 11/05/95 227,50 227.10 227,20 20/04/95 60,00 59,90 60,00 06/07/95 47,90 47,70 47,90 18/04/95 30,10 30,00 30,10 19/04/95 195,70 195,00 195,80 82,30 81,40 86,10 82,80 81,60 86.40 58,00 58,10 42,90 43,30 245,50 245.50 174,50 175,00 161,80d 162,30d 45,50 45,50 61,10 61,30 103,70 104,00 102,40 102,80 48,40 48,50 226,70 227,00 59,80 59.80 47.00 47,40 29,10 29,20 193,50 193.50 VERKLARING DER AFKORTINGEN op openingskoers e gedaan en bieden N Ij hoogste koers in 12 mnd f gedaan en laten laagste koers in 12 mnd. g bieden en ex dividend vk vorige koers (slotkoers) h laten en ex dividend Ik iaatste koers k gedaan en laten ex dividend A advieskoers 1 gedaan en bieden ex dividend a ho hoogste koers b bieden '4 laagste koers stopkoers d ex dividend sk2 slotkoers 2 beursdagen terug NOTERINGEN BIJGEWERKT TOT 11.00 UUR OVERIGE OBLIGATIES 39.30A 40.40A 43.00a 43,00 a 11.50A 11.50A aab 83/4 91-96 aab 8 bb 90-97 aabaus.81/4 95a$ aab aus.71/294a$ aab bb 7 93-03 aab 61/2 bbr 93 aab bb 61/2 96 aab 51/4 92-02$ aegon61/2 93 aegon 57/8 93-98 aegon 53/494-97 aegon 51/8 94-99 aegon 43/4 94-04 akzo nobel 63/893 as'dev bnk 83/8 92 asdev bnk 6 L/4 96 baden-w.f. 73/894 baden-w.l, 65/895 beo abn am 81/8 96$ bayr hyp. 81/4 92 bayr,hyp, 695 bayr. I giro 61/2 95 bayr.l.giro 61/4 95 bayr ver 51/4 96 bng 8 95-05 bng 73/4 95-05 bng 75/8 92-02 bng 71/4 95-10 bng 7 93-03 bng 7 95-00 bng 63/4 88-98 bng 63/4 93-08 bng 63/4 95-05 bng 65r8 93-01 bng 61/2 88-98 bng 63/8 96-06 bng 61/4 93-00 bng 6 95-01 bng 6 95-02 bng51/2 951-11-99 bng 51/4 94-98 bng 51/8 96-01 dm bng 5 96-00 bng 41/2 96-99 bng 3 96-01 bng 0 91-03 bng 093-05 bngO 95-15 caisse 83/4 cff 61/2 87-97 cr.loc.lr.795 cr.loc.tr. 53/4 96 comm.ov.81/292 commov61/895 denm61/893 deutsfin. 694 deuts fin 53/4 96 dres.bnk 71/4 95 dres.fin. 51/2 95 flres.fm 51/496 eurotima 61/8 93 5,14 104,20 A - 105,40 5,87 114,10 A - 102,40 - 103,36 A 8.64 98,50 A 8.59 96,50 6.26 103,90 5,32 104,10 6.65 97.25 - 100.50 A 4,96 93.50 - 118.50 - 110,60 - 104,20 5.04 108,60 A - 102,06 100,60 103,20 102,60 A 101,30 b 172,00 99,75 111,90 A 97,45 A 107,30 A 105,00 A 101,40 A 104,60 A 104,10 99,50 A 105,05 A 97,10 A 5 109.40 107.90 A 108.20 2 103,50 105,00 2 106,70 0 105,60 99,90 101.50 - 104,80 104,70 A 98.50 0 104.30 A 102,50 101,60 103,30 A 102,30 98.60 A 0 100,25 A 99,50 A 90,40 64,00 - 57,50 26,30 - 104,10 - 102,11 A 5 105,50 A 97,30 A 110,00 A 2 102,20 A 5 104,50 98,50 A 98.35 102 05 A 7 102,10 A 97.60 A 100,00 A 104.35 A 105,43 A 114,00 A 102.40 103.36 98.50 A 96.50 A 103,95 104,10 98,60 98,50 93,50 A 119.00 110,00 A 104.18 102,30 100,60 A 103,60 A 102,60 A 101,20 171,50 99,75 A 112,00- 97,55 A 107,30A 105,45 - 101,50 104,65 104,10 99,60 105,30 97,20 A 109,50 108,00 108 40 A 103,80 A 105.10 A 106,95 105.60 100.10 101.50A 104.90A 104.70 A 98.70 A 104,40 A 102,50 101.55 103,40 102,30 98,60 A 100,35 99,50 A 90,60 - 64,00 57,60 26,50 104,05 102.11 105,40 A 97,60 A 109,90 102,30 A 104,50 A 98,60 A 98.50 102,20 102,10 97.70 A 100,00 A eib 71/4 95-05 eib 6 94-02 eib 6 96-06 eib 5 94-99 en beh.n.83/4 9i eur bnk ree. 195 (inland 61/2 94 genel.cap795 genet cap6 93 gen.el cap51/2 95 gen.el.cap21/296 del at-a 61/8 95-00 heiaba 61/895-01 helaba 57/896-04 iadb 83/8 92-97 ibrd 61/4 86-96 ibrd 61/4 86-06 ibrd 81/8 90 ibr&d 63/4 93 int.fin.c. 31/495 ing bnk 9 90-00 mg bnk 8 92-02 mg bnk 71/8 94-04 ing bnk 7 93 mg bnk bb 61/4 93 mg bnk bb 5 94 ing bnk bb 43/4 94 ing groep 1091 ing verz 71/295 ing verz 7 95-05 kfwint f. 75/894 k hoogov 7 95-02 k.hoogov 63/4 87 klm a 41/2 85 knpbt antil.793 kredbif 71/4 96 Ikb fin 53/4 94 meesp693 nib 73/4 95-03 nib 6 95-00 nib 6 96-02 nib 53/4 93-99 nib 51/4 94-00 nib 5 96-01 nwb 65/8 93-03 nwb 61/4 94-09 nwb 5 96-00 oostenr 61/293 oostenr 61/4 96 öster.p 61/893 rabo 71/4 bbr 94 rabo 67/8 94-99 rabo61/4 931-11 rabo 61/8 96-06 rabo 57/8 94-02 raDo 57/8 94-04 rabo 51/2 95-00 rabo 51/4 96-01 rail z.oest 81/2 92 shvh 63/4 87/97 shvmakro 71/4 951-11 snsgr 63/4 95-04 st rdam 87lions swd.lbnk c 63/895 toyota 6 95 unil 61/2 94-04 vsb gr 81/2 92-99 wuh 63/4 87-97 wuh 6 94-04 wuh 51/2 94-99 6,53 96,05 4.07 102.30 4.38 110,35 A 5,83 76.00 A 5,62 104 00A 3.94 105.30 A 5.77 101,10 4,89 102,20 4.91 90.00 - 104.00 5,56 102.60 A 6,35 97.00 3.51 105.35 A - 100,90 A 6,62 97,20 - 104,30 A 6,13 103.50 A 5.18 91,OOA 5.32 112,70 6,13 109,60 6,41 104,20 6,80 10140 6,16 100,40 4,70 100,80 A 3.95 101,30 A 5.89 116,90 5,29 107,50 A 6,61 102,60 - 6.45 107,47 A 6,56 101,90A - 102,70A 5,43 97,75 5,56 105,00 - 101,30A 6,38 96,20 A 4,41 103,70A 6,18 108,20A 5.29 102,80 - 100,60 4,64 103,60 - 4,98 100,78 - 99,30 A 6,21 102.00 A 6,91 94.10 4.90 100.20 A 4.59 105.80 6.05 101.10 6,15 99.75 5.78 106,60 - 106,25 A 4,15 104,30 6,55 96,90 5.70 100,95 A 6,29 97.40 - 102,10 5,11 100,55A 3.46 105:25 A 3,82 103,20 A 6.91 102,20 6.60 100,70 - 120,00 A 5.52 103,70 A 5.08 103,50 6,20 101.80 4,89 110,20 A 3,64 103,80 A 6,45 97.30 - 4,59 102.30 104,90 A 101,50 96,20 A 102,40 110.30 A 76,00 A 103.80 105,30 A 101.20 102.40 90,20 104,00 A 102.55 97.10 A 105.40 100,90 97,20 A 104,27 A 103,50 91,00 112,80 109.60 104,40 101.60 100,50 100,75 101,35 117,00 107,50 102,60 107,50 102,25 A 104,00 98,00 A 105,00 A 101.40 - 96,20 A 103,70 A 108,50 102,80 A 100,70 103.60 A 100,90 99/5 A 102.30 A 94.50 A 100.30 A 105,30 101,10 99,80 A 106,80 A 106,25 A 104,40 A 96,95 101,00A 97,45 A 102,06 100,55 105,25 A 103.21 102,20 100,90 121,30 103,80 103,50 101,85 110,40 103,78 97,30 102,30 apr 70,00 apr 75,00 apr 77,50 apr 80,00 apr 85,00 jul 75,00 Jul 85.00 okt 80,00 okt 82,50 okt 85,00 098 70,00 099 60,00 oOO 70.00 apr 75.00 o98 80.00 jul 82.50 jul 87.50 jul 90.00 o98 60.00 o98 75,00 apr 170.00 apr 185.00 apr 190,00 okt 175,00 o98 180,00 097 170,00 apr 32,50 apr 35,00 jul 35,00 okt 32,50 okt 35,00 mei 165,00 mei 170,00 jun 170,00 sep 170,00 apr 175.00 mei 175,00 apr 150,00 apr 160.00 jul 160.00 jul 165.00 jul 170,00 okt 150,00 okt 160,00 o97 145.00 apr 22,00 apr 23.00 jul 26.00 jul 28.00 okt 17.00 okt 21,00 okt 24,00 okt 27,00 okt 28,00 okt 29,00 097 18,00 098 25,00 jul 27,00 o98 20,00 o98 25,00 apr 500,00 apr 535,00 apr 545,00 apr 550,00 mei 500,00 mei 540,00 mei 545,00 mei 550,00 mei 555.00 mei 560.00 jun 550.00 apr 535,00 apr 545,00 apr 550.00 apr 555.00 36 13,10 13,00 200 7,90 8,00 27 5.60 5,40 132 3.00 a 3,00 150 0.10 0,20 55 8,00 7,90 20 1,50 1,50 a 214 4.30 4,00 65 2,90 2,90 30 1,80 1,90 80 14,00 13,90 252 23,20 a 22,90 149 16,20 16,00 25 7,00 6.90 20 10.10b 10,30 30 5,70 5.70 20 3.30 3.30 26 2.30 2.30 a 33 28,00 27,80 20 17,80 18,50 40 18,20 a 17,80 104 3,00 3,00 157 0.50 0.40 20 16,00 a 15,00 248 23,00 22.50 33 9,60 9,50 32 1,70 1,90a 39 0,30 0,30 33 1,30 1,30 24 2,90 3.20 20 1,80 2,00 58 0,30 0,20 30 3,20 3,20 80 3,60 3,80 62 4,00 4,10 23 1,15 1,20 28 1,95 1,80 24 3,30 3,35 25 6,80 6,30 25 7,30 a 6,50 77 14,30 b 15,00 69 4.60 5.00 61 7.30 7.30 222 4.80 5,50 57 3,00 3,30 50 15.40 15.60 148 9.00 9,40 36 9.50 9,00 100 5.80 5.20 a 37 4,70 4,20 a 30 1,90 1,70 a 134 1.00 0,90 30 10,70 10.10a 25 6.60 6,30 a 23 3,70 3,50a 83 2,00 1,70 82 1,50 1,20 53 1,20 0,90 •71 9,60 9,20 a 135 5,60 5,00 24 1,00 1.30 63 0,80 0,60 89 2,10 2,20 60 49,00 47,50 a 23 13,90 12,00 187 4,80 3,50 263 2,00 1,00 a 60 41.50 41,00 29 8.30b 7,70a 26 6.00 5.20 a 103 4.10 3.80 a 129 3.00 2.60 209 1.90 1,60 21 8,00 7.70 100 0.30 0.30 509 1.30 1,50 230 3,50 4.50 23 7,50 8,50 mei 540,00 mei 545,00 jul 480,00 jul 520,00 jul 550,00 okt 500,00 2,50 428 7,30 20 9,50 50 1,20 50 5,20 25 17,00 77 5,50 80 0,10 apr 5,00 27 4,20 7,50 apr 100,00 apr 120.00 jul 125,00 mei 395,00 apr 370,00 jul 350.00 jul 370,00 jul 380,00 apr 350,00 apr 360,00 augllS.OO apr 60.00 jul 65,00 apr 65,00 jul 55.00 jul 60.00 jul 65,00 okt 60,00 apr 105,00 apr 110.00 apr 115.00 apr 120,00 apr 125,00 jul 125,00 jut 130,00 okt 110,00 okt 125,00 o99 85,00 oOO 95,00 oOO 120.00 jul 125.00 oOO 120.00 mei 100,00 jul 55,00 okt 60,00 apr 42,50 apr 45.00 okt 42,50 apr 45,00 |ul 42.50 IuI 45,00 apr 60,00 apr 62,50 apr 65.00 jul 65,00 jul 67.50 o98 55.00 apr 35.00 aug 107,00 aug 160,00 jul 160,00 jul 180,00 apr210,00 apr 240,00 apr 250,00 mei 245,00 jul 230,00 jul 240,00 jul 250,00 okt 250,00 o97 145,00 097 180,00 o98190,00 apr 245,00 apr 250,00 jul 240,00 mei 45,00 mei 47,50 aug 47.50 apr 57.50 41 1.80 29 3.00 20 - 27 1.60 25 22.60 37 12.50 22 8.00 29 0,40 50 1,70 20 4.50 50 2,40 145 2,40 74 2,80 25 0.80 295 2.30 b 42 4.70 25 3.30 40 16,90 30 11,80 95 7.20 1277 2.20b 60 0.10 1033 2,60 b 70 1.40 30 12,50 83 4,20 20 37,80 a 32 30,50b 72 17,50 25 7,10 315 15,00a 20 15,50 b 23 5,20 a 52 2.90 38 0,70 90 0,10 52 2,90 125 2.30 50 2.60 146 4.20 35 4.70 45 2.50 76 0,40 a 87 1,50 30 0,90 46 11,70 34 0,70 30 1,20a 22 3,90 202 11,00 120 4,00 a 64 37,00 170 7.10 75 0,50 20 - 284 17,70 54 9,20 72 4,20 53 6,30 52102,00 1 63 67,50 60 57.00 25 0.80 20 3.50 1894 5.40 30 1.60 50 0.50 34 1.50 548 3.30 apr 60,00 apr 62,50 mei 62,50 jul 60,00 jul 62,50 jul 65,00 okt 60.00 o99 60,00 apr 60,00 apr 62,50 mei 60.00 o99 60,00 mei 230,00 jul 230,00 iul240,00 apr 220,00 okt 45.00 aug 31.00 mei 27.50 aug 27,50 mei 25.00 mei 175,00 mei 190,00 EDELMETALEN Goud onbewerkt vorige bewerkt vorige onbewerkt vorige bewerkt vorige 21.020-21,620 21.090-21,690 23,220 23,290 CONTANT VREEMD GEll amerik dollar austr.dollar belg.frank (100) canad.dollar deense kroon (100) duitse mark (100) engelse pond finse mark (100) franse frank (100) grieksedr (100) hongkongdlr. (100) Israel shekel ital.lire (10.000) jap.yen (10.000) noorse kroon (100) oost.schill. (100) port.escudo (100) spaanse pes. (100) turkse lira (100) zuid-afr. rand zweedse kr (100) zw.ts.fr (100) 09.65 151,00 24.30 15.64 BELEGGINGSFONDSEN axae&l aand.ned. 1 axa e&l akt.beheer 2 axae&l gulden rente axa e&l kapit markt axae&l portfolio3 capa city realty capital int.f.J colon.growdish delta lloyd dlr delta lloyd inv delta lloyd mix delta lloyd rent donau fonds dpamergrf 92.60 92,70 92,50 92,90 104,10 103.70 80,80 80,30e 119,00 119,30 189,80 189,80 164,80 164,70 225,10 225,30 f 162,20 162,50 55,80 56,20 55,OOA 55.40A 54,00 54,40A 60,50 6D.60A 10,30a 10,30e 4,70e 51,50 52.00A 59,00A 59,00 290,40 290.90A 270,40 270,60 569 00 569,00 91,60 91.70A 30,80 31,00A 60,10 f 60,00 105,50 105,70 f 117.80 118,40 61,40 61.70A 1267,00A 1267 00A 86.50A 86.30Z 118.40A 115.80 Z 112.80 A 111.50Z 121.40A 121.40A 130,30A 130,50A 99.50A 96.40Z 88.00A 84.10Z 69.40A 69.50A 14,70b 14.90A 11.20A 11.20A 1.20 f 1,21 f 150,00A 21,50 21.50A 183.00 184.00A 116,00 115,70 57.20 57,801 48.10- 48,30 87.20 87,40 66,10 66,30 32,10 32,30 47.00A 47.00A europ dev.cap.crp far east sel.f. finlestoprgr.f. generale bnk liq grl generale bnk obl dl nkobl.wl. german city est. gim global cnvf holl oblig fonds holl pacific f holl selectief, holland eur fund hooge huys hypf indon.cap.lund$ mg bnk dutch fnd mgonkgeldm fds mg bnk guldem fonds mgbnkoblig.fds ingbnkrentegr f ingbnkspaard f. mg bnk verre oosten mt.neth.enh sel.f mterelf.rente gr II intereffekt 500 is himalayan I. ïa^oMr.i labouchere rentegr latin am eq.fund leveraged cap malaysra cap f 10.50A 10.50A 24,90a 43.40 7.90A 64,50 8.50A 23,50 73,00 e 5,95 104,80 106,10 I 106,80 131,30 25.30A 61,OOA 12.80A 80,70 63.29 67,00 52.30 35,70 142,00 101.94 105.00 105,90e 106,90 131,00 25,00 60.80 80.90 63.29 67.10 52,40 35,70 142,00 101,94 50,60 64.30Z 28.80A meespobl.div f. meespobl gr f meespoffsh. f ohra totaal londs orange lund pays-bas prop I pays-bas prop t wb postb.beleggl postb.obligatief postbank aandelen! preferent londs rente plus fund rgaand mixfund rgamerica fund rgdivirentef rgemer mark. f. rgeuropefund rgflorentef rg hollands bezit rg nettorente f 24,70 24,60 rg pacific fund 87,00e rg rente mixfund 19,15 f 19,10e robeco 28,60 28.80A rodamco 93,00 93,00A rodamco ret.ned. 14,00a 90,20 72,00 81,20 56.20 52,OOA 17,00a 14.00a small comp netl snsguldensdivf snsguldensgrf. 121.00 41,50 11L90A 14,90a 84,50 93,30 0e 89,50

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1996 | | pagina 6