Leidsch Dagblad 'Tandartsverzekering slecht' Vliegramp Turkije eist 54 levens 12 Hele dorp loopt uit Vuurwerkoverlast: politie grijpt ruim 100 jongeren Voorzichtige aanzet tot kleinverbruikersheffing Vijftig jaar oude mars ontdekt van Noordwijkse musicus Polman GOED NIEUWS jtIJDAG 30 DECEMBER 1994 OPGERICHT 1 MAART 1860 NR. 40659 LOSSE NUMMERS ƒ1,60 Werkgevers afstraffen Tsjetsjenië iio^ De rec^l':er ^an bazen i9..C afstraffen als veel van _(jn werknemers arbeids- 1 ngeschikt worden. Dat is „e,en heel heel goede zaak. 5 Russische troepen staan op het punt de Tsjetsjeense hoofdstad Grozny in te nemen. Doedajev wil praten. Beursoverzicht1994 6 Vandaag naast een fi nanciële beschouwing de begin- en slotkoersen van aandelen en staatsle ningen in het 1994. Gedicht A Deontwerp-kerkor- I Z de van de nieuwe Samen op Weg-kerk is 'soms haast een gedicht'. Raboen IA Q Me'b' Raboen over- 1 rompelde de Haar lemse vierdeklasser DIO met zijn vertrek naar hoofdklasserTonegido. Consumentenbond slaat alarm, minister weigert ingrijpen [inister Borst (VWS) is niet van pjan maatregelen te ne- ïen tegen aanvullende verzekeringen voor tandartskos- n, die ziekenfondsen op de markt brengen. Dit on- anks een noodkreet van de Consumentenbond dat de rzekerden aan alle kanten worden benadeeld. tegen die kosten moeten verze keren. De Consumentenbond heeft berekend dat de aanvullende verzekeringen die de zieken fondsen aanbieden, vaak lang niet alle tandartskosten dekken. let ingang van 1995 wordt ndartshulp voor volwassenen it het ziekenfondspakket ge aaid; voor kinderen tot 19 jaar eldt dat voor een groot deel. ie betrokkenen zullen zich zelf Bovendien zijn vergoedingen aan maxima gebonden. Van keuzevrijheid is veelal geen sprake. Als de zieken fondsverzekerde niet reageert, is men vaak automatisch aan vullend verzekerd. Verder be staat er een soort 'koppelver koop'. Alleen als betrokkene bij het fonds verzekerd is met het hele gezin ook voor andere aanvullende ziektekosten is de aanvullende verzekering tandartskosten te krijgen. Het omgekeerde gebeurt ook. De Consumentenbond meent dat ziekenfondsverzekerden on nodig op kosten worden ge jaagd. Dat zal ertoe leiden dat mensen noodzakelijke bezoe ken aan tandartsen achterwege laten, hetgeen ten koste gaat van de gezondheidszorg. Ingrij pen door de minister is nodig, meent de bond. Volgens een woordvoerster heeft de minister bij de behan deling van haar begroting 1995 in de Tweede Kamer, begin de cember, al een evaluatie toege zegd. Het gaat om zowel het eidse musetl Piloot negeert advies verkeersleiding en maakt fatale landing vel in de lift iiden «jan rusdam )e musea in Leiden hebben het 1994 beter gedaan dan de leeste andere musea in het ind. Terwijl in meer dan de elft van de Nederlandse musea ïinder kaartjes werden ver- ocht, kwamen in Leiden juist leer mensen over de vloer. De winst komt vooral voor reke- ling van het Rijksmuseum voor 'olkenkunde dat dit jaar zo'n 5.000 bezoekers meer trok dan i vorige jaren. De andere Leidse (rijks)mu- ea hielden zich goed staande if gaven een lichte stijging van iet bezoekersaantal te zien. Er was nergens sprake van een pergang. Opmerkelijk is dat het Stede- jk Museum De Lakenhal zich de laatste vier maanden van ,994 heeft hersteld van de klap lie het eerder dit jaar opliep. Moskou boos: geen boter uit Nederland MOSKOU HANS GELEUNSE CORRESPONDENT Centraal op de voorpagina van regeringskrant Rossiiskaja Ga- zeta prijkte gisteren de vette ;op 'URGENTE ZAAK'. De le zers moeten hebben gedacht dat deze alarmering sloeg op ui terst belangrijk nieuws over- het drama in Tsjetsjenië. Zij kwa men bedrogen uit. Het artikel bleek een felle aanklacht tegen een (niet met naam genoemde) Nederlandse leverancier en het Moskouse stadsbestuur. In eendrachtige samenwerking hebben zij er voor gezorgd dat de Russische hoofdstad met een botertekort kampt. Meer dan een maand geleden bestelde het stadsbe stuur duizenden tonnen boter in Nederland. Er werd ook meteen betaald; 20 miljard roe bel (ruim een half miljoen gul den). Maar wat er ook kwam, geen boter, aldus de krant. En dat, terwijl Moskou de zuivel net zo goed bij Russische leveranciers had kunnen bestellen. Aanmer kelijk goedkoper, sneller be schikbaar en we verdienen er zelf tenminste aan, moppert journaliste Ljoebov Volkova. Volgens haar is er sprake van een weloverwogen politiek van de Moskouse contractpartij, na melijk om geld naar het buiten land te sturen en hogere prijzen dan in Rusland te betalen. Reddingswerkers naderen het vliegtuig dat tegen de adviezen van de luchtverkeersleiding in probeerde te landen en neerstortte. Zeker 54 mensen kwamen om het leven. foto reuter ANKARA-ISTANBUL GPD-Rtr-DPA-AFP Bij een vliegramp in Oost-Turkije zijn zeker 54 mensen om het leven gekomen, onder wie de twee piloten. Aan boord waren 77 personen, van wie de meesten militairen en hun gezinnen. Het toestel, een Boeing 737- 400, stortte gisteren tegen de avond neer op een berg bij de plaats Edremit, toen de pi loot tegen de adviezen van de luchtver keersleiding in probeerde te landen op het vliegveld van Van. Het zicht was door een zware sneeuw storm minder dan 300 meter, waardoor de piloot tot tweemaal toe zijn toestel niet aan de grond kon brengen. Na anderhalf uur rond gecirkeld te hebben, meldde hij aan de verkeerstoren dat hij het voor de derde maal zou proberen. Het Turkse persbureau Anadolu publiceerde gisteravond de tekst van het laatste gesprek dat de verkeersleider van het vliegveld met de piloot zou hebben Toren: ,,Er is geen zicht, u kunt niet lan den." Piloot: ,,Ik ga het nog eenmaal proberen." Toren: ,,Het zicht bedraagt rond de 100 me ter." Piloot: „Ik ga het proberen." Toren „Ik wil u naar Ankara terugsturen of naar Diyarbakir (provinciehoofdstad in Zuidoost-Turkije)." Piloot: „Ik probeer het nog een keer, als het niet lukt vlieg ik terug naar Ankara." Toren: „Landt niet, ik kan u niet zien, ik hoor alleen uw motoren. Ga terug naar Ankara." Daarna viel de verbinding weg. Internationale vliegregels bepalen dat een minimum zicht van 2.500 meter is vereist om te kunnen landen. Voor Van geldt 4.300 meter. Elektronische apparatuur die het een vliegtuig mogelijk maakt ook bij slecht zicht te landen, is op nagenoeg geen enkel Turks vliegveld aanwezig. Bovendien zou al bij het vertrek in Ankara bekend geweest zijn dat de weersomstandigheden in Van slecht waren. De reddingswerkzaamheden werden be moeilijkt door de duisternis en de sneeuw die op sommige plekken 3,5 meter hoog ligt. De zwarte doos, die opheldering moet brengen over de precieze oorzaak, is nog niet gevonden. t» aanbod van aanvullende verze keringen en het gebruik daar van, als de effecten op de ge zondheidszorg. Dat laatste wordt overigens pas over enige jaren duidelijk. Ingrijpen door de overheid is er niet bij. „Het zijn particuliere verzekeringen en daarin bestaat een grote variatie. Dat is bij an dere verzekeringen ook zo en daarvoor bestaan geen over heidsregels". aldus de woord voerster. V; nuenen Het hele dorp liep gisteren uit om het vellen van de machtige linde in het centrum gade te slaan. De eeuwenoude boom was aange tast door de tonderzwam. De duizenden kilo's zware kruin werd daar door een gevaar voor de omgeving. foto anp herman pieterse De politie in Leiden en wijde omgeving heeft gisteren meer dan honderd aanhoudingen verricht voor het te vroeg afste ken van vuurwerk. De Duin- en Bollenstreek spant veruit de kroon. Hier werden 42 jongeren in de kraag gevat. In Leiden en Voorschoten hield de politie 25 jongeren aan. Dat is een verdubbeling ten op zichte van de dagen ervoor. In de Rijn- en Veenstreek mochten 24 jongeren mee naar het poli tiebureau. Haarlemmermeer schat, dat er zestien jongens zijn opgepakt voor het overtre den van het 'Vuurwerkbesluit'. De politie in Katwijk kreeg ze ventig meldingen te verwerken van vuurwerkoverlast. Sinds gis teren mag er vuurwerk worden verkocht, maar nog niet worden afgestoken. Alle overtreders tussen de 12 en 18 jaar kregen een proces verbaal. Zij moeten zich bin nenkort melden bij bureau HALT voor een alternatieve straf. Het vuurwerk dat ze in hun bezit hadden, werd in be slag genomen. De kinderen die jonger dan 12 jaar waren, kwa men er met een donderspeech van de politie vanaf. Personen ouder dan 18 jaar kregen een proces-verbaal. Een 44-jarige Katwijker is gis teren aangehouden omdat hij handelde in pijlen en knallers. In zijn woning werden 22 vuur werkpakket ten, vier dozen met mortieren en een 50.000-klap- per aangetroffen. DEN HAAG ANP De kleinverbruikersheffing op aardgas en elektriciteit die op 1 januari 1996 moet ingaan, zal gezinnen in het eerste jaar geen 210, maar ongeveer honderd gulden per jaar kosten. De meest betrokken bewindslieden bij het komende wetsvoorstel hebben hierover overeenstem ming bereikt. De bewindslieden van milieu beheer, economische zaken en financiën zullen hun voorstellen na de jaarwisseling voorleggen aan de ministerraad. Zij volgen in hoofdlijnen de suggestie van een ambtelijke werkgroep, die eerder pleitte voor een vrijstelling van onge veer eenderde van het energie verbruik van een doorsnee ge zin. De eerste 800 kWh uur elektriciteit en de eerste 800 ku- PURMEREND GPD Dieven hebben uit een Purmer- endse woning voor ongeveer twee miljoen gulden aan goede ren gestolen, waaronder een NOORDWIJK CAROLINE VAN OVERBEEKE Drie minuten vrolijke muziek. De mars moet vlak na de bevrijding geschreven zijn, in de euforie van die gelukkige dagen. Vijftig jaar later, tijdens het bevrijdingsfestival 1995, wordt de bijzondere mars van de Noordwijker Theodor Polman voor het eerst uitgevoerd door een harmonie-orkest. Het muziekstuk werd onlangs in Veendam, voor heen Wildervank, aangetroffen, op de zolder van het gemeentehuis, en van het stof ontdaan. „Een ontdekking", zegt gemeentesecretaris H. Hof man. Het stuk draagt de naam van de gemeente Wil dervank: 'A.G. Wildervank Marsch'. De Noordwij ker heeft de mars aan het gemeentebestuur van Wildervank aangeboden als dank voor de gastvrij heid tijdens zijn evacuatie in de oorlog. Het ge meentebestuur van Wildervank kreeg de mars in september 1945. Om onbekende redenen is de muziek compleet in de vergetelheid geraakt. Maar daar komt in 1995 een einde aan met het verschijnen van een compact disc. Theodor H. Polman genoot bij leven bekend heid in Noordwijk als pianist en muziekleraar. Zo componeerde de Noordwijker in 1947 het lied 'Noordwijk bloemenbadplaats', ter herinnering aan het eerste bloemenfeest na de oorlog. Pol man leidde een aantal koren en orkesten in de kuststreek. Hij overleed in 1963 op 89-jarige leef tijd. Polman evacueerde zijn gezin, vrouw en drie kinderen, in 1943 naar Wildervank. Dat deed hij omdat de kuststreek in de oorlogsjaren niet erg veilig was. Na de oorlog keerde hij terug naar Noordwijk. In augustus 1945 schreven hij en zijn \touw een briefje aan B en W van Wildervank. Met daarbij de complete mars. „Maar het stuk is nooit gespeeld", zegt secreta ris Hofman een halve eeuw later. „We vinden het heel bijzonder dat we hem nu hebben gevonden. Ons schoolorkest, de Winkler Prins Harmonie, gaat het stuk uitvoeren. Op 21 januari zijn de op namen voor de compact disc." Een dochter van Polman, de 71-jarige mevrouw G. van der Heyden-Polman, is verheugd dat de vergeten mars van haar vader'toch nog wordt ge speeld. Hofman: „Ze wist zich niet eens te herin neren dat haar vader het stuk had geschreven, maar ze vindt het buitengewoon dat hij toch nog wordt uitgevoerd HET WOORD IS AAN Helmut Walters Toekomst is het heden dat niet wordt geleefd. VANDAAG Binnenland - Buitenland Economie/Beurs Familieberichten Feiten en meningen Gesprek van de dag - Info Programma's RTV Show Sport HET WEER Verwachting tot morgenavond Half tot zwaar bewolkt in de mid dag en avond buien, soms met ha gel en onweer. Middagtempera- tuur 9 graden. Zuidwestenwind, krachtig, 6, aan de kust en op het IJsselmeer 8. LEGERKISTJES Wij hebben ze! v.a. E.L. Mariniers zwart j m UUAXJ ASSEN Oud- en Nieuwjaar m «a Knalprijs j ïrj™ MOTORJACKS De echte lederen r«f Dog's Bulls! jTOÏfr- LEGERDUMP bieke meter aardgas zou niet worden belast. De ministers hebben boven dien een voorkeur voor een aanvankelijk gematigde heffing van vier tot vijf cent per kubieke meter gas en 1,5 cent per kWh elektriciteit. Aanvankelijk werd gemikt op een heffing van ach tereenvolgens elf en vier cent. Ook grootverbruikers van energie en glastuinders zullen worden gespaard om hun con currentiepositie op de interna tionale markt niet te ondermij nen. De vormgeving hiervan is nog niet volledig uitgewerkt. De opbrengst van de heffing, oorspronkelijk geraamd op twee tot 2,5 miljard gulden per jaar en nu in de eerste jaren aan zienlijk minder, wordt terugge geven aan de burgers in de vorm van belastingverlichting. Tussen Kerst en Nieuwjaar is het extra gezellig bij Hein Chrispijn Voor twee miljoen bestolen huiseigenaar onverzekerd schilderij van Rubens ter waar de van enkele tonnen en een bronzen standbeeld van zo'n 100.000 gulden. Ook een auto, een Porsche 928 die voor de deur stond, werd gestolen. De daders moeten vrij toe gang tot het huis hebben gehad. Ze lieten geen enkel spoor van inbraak achter. De eigenaar van de spullen is niet verzekerd te gen diefstal. De bewoner van het pand was twee weken op vakantie ge weest naar de Nederlandse An tillen. Hij had een kennis uit Nederhorst den Berg gevraagd op zijn huis te passen en voor zijn katten te zorgen. De kennis kreeg de sleutels van de woning en de codes van de alarminstal latie. Toen de bewoner afgelo pen dinsdag terug kwam, was zijn huis leeggeroofd. De buit bestond, behalve uit de Rubens, het standbeeld en de Ptfrsche, uit een paar andere schilderijen en beelden, een pendule van een ton, een post zegelverzameling, een paar au totelefoons en videocamera's, faxapparatuur, foto's en nega tieven, geld en sieraden. Ook werd een kluis met daarin per soonlijke papieren uit de muur gebroken en meegenomen. Uit een familieportret werd het hoofd van de bewoner gesne den. Volgens de politie zegt de be woner dat hij zijn kennis voor honderd procent vertrouwt: hij kent 'm al zestien jaar en doet sindsdien goede zaken met hem. Maar die kennis is tot nu toe spoorloos, meldt de politie. Leidsch Dagblad NIEUWE ABONNEES ONTVANGEN DE KRANT DE EERSTE 2 WEKEN GRATIS. i Ja, dat is goed nieuws Dus neem ik i nu een abonnement. I Voorletters:- I Adres: j (l.v.m. controle bezorging) I I l Per maand automatisch via acceptgiro 31,05) automatisch 30,05) Per kwartaal via acceptgiro 07,70) 0 automatisch 86,70) Nr. bank/giro: J sturen naar. U-iduh Dagblad. |W, W ?lüT\TtU-!d«"' An,woo,dnun,mcr Of bel 071-128030

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1994 | | pagina 1