Leidsch Dagblad 25. Vooralarm Maas Leiden ontslaat directeur stadsdistributiecentrum 'Wij Borsato's hebben gevoel' BEL: 071-128030 Gromov waarschuwt voor Russische burgeroorlog .eidse vuurwerkpiraten bij bosjes opgepakt BCEHLELHa BRISTOL GOED NIEUWS a LEOLUX BIJ CASBA WONEN «AHA lONDERDAG 29 DECEMBER 1994 OPGERICHT 1 MAART 1860 NR. 40658 LOSSE NUMMERS ƒ1,60 Nog geen abonnee? 1 ,inde U Fanfare, champagne, 5 treurdichten en een pedaal lied vormden de rouwmis' voor de (uenense linde. Verbindingen weg 3 Parijs heeft gisteren de belangrijkste transport verbindingen met Algerije gesloten als reactie op de vliegtuigkaping. Jugendstil Het Museum voor I de Bloembollen- I streek toont Jugendstil-en Art Déco-keramiek van j omstreeks 1900. 1 jok water in Schermerboezem stijgt weer )oor aanhoudende neerslag stijgt het water in de Maas ■n in de Noordhollandse Schermerboezem, snel. Rijkswa- erstaat heeft afgelopen nacht in Limburg het zogenoem- le 'vooralarm' te geven. Dat gebeurt als de stand van de /laas bij Borgharen (gemeente Maastricht) 43,55 meter loven NAP is. Brandweer en hulpdiensten zijn na het fooralarm alert. ftAASTRICHT/ALKMAAR GPD/ANP ijkswaterstaat blijft bij zijn eer ie voorspelling dat de Maas bij e sluis bij Borgharen in Maas- icht vandaag een hoogste ni- ;reek brengt toch udjaarsconférence loewel Freek de Jonge niet geprogrammeerd voor )udejaarsavond, zal hij toch n te zien zijn op televisie. In Oud-Nieuwsshow van Jack pijkerman en Astrid Joosten :al de cabaretier een conférence twintig minuten doen. Dat ietekent dat Freek na lange tijd wen terug is bij de VARA. )ie omroep keerde hij vele ja- rieden de rug toe na een SonfTict. Op oudejaarsavond is Freek tok te zien in theater Nieuwe le La Mar in Amsterdam. Op leze avond speelt hij echter niet :ijn succesvolle voorstelling De naar Het Geheugen, een jelegenheidsvoorstelling met de Jits. Gezamenlijk zullen zij een reep brengen uit het repertoire in De Jonge. Na afloop van deze show ioedt de cabaretier zich naar ït oudejaarsprogramma van ipijkerman dat live komt vanuit Brakke Grond in Amster- lam. Andere gasten zijn: Erik Muiswinkel, Cabaret Ajui- Look, Golden Earring en towwen Hèze. De Oud- nieuwsshow begint om 20.10 op Nederland 3. veau bereikt van 43.93 meter boven NAP. Het water bereikt de eerste huizen in Maastricht bij een stand van 44.70 meter. Bij een stand van 44,10 meter boven NAP wordt in Maastricht een crisiscentrum ingericht. Bij de overstromingen van vo rig jaar in Zuid-Limburg be droeg de topstand 45,90 meter. De Maas voerde toen bij Borg haren meer dan 3.100 kubieke meter water per seconde af. Vanmorgen was dat zo'n 1.400 kubieke meter per seconde. In de afgelopen 24 uur nam het waterpeil toe met drie me ter. Of de Maas nog verder stijgt zal met name afhangen van het weer in de Belgische Ardennen. Volgens de coördinator-hoog water van Rijkswaterstaat is de stijging totnogtoe niet veront rustend. Volgens hem is er wel een kans dat de Maas morgen verder stijgt.-Dat gebeurt als de orspellingen uitkomen: morgen zou er een hoeveelheid neerslag vallen die van invloed is op het waterpeil van de Maas. Het water in de Geul is al weer aan het zakken. Een aantal huizen langs dit zijriviertje van de Maas dreigde gisteravond onder water te lopen. De brand weer had de bewoners gewaar schuwd alert te blijven en zand zakken gereed te houden. De waterstand in Noord-Hol land geeft het hoogheemraad schap in Edam evenmin reden tot verontrusting. De Schermer boezem zakte afgelopen nacht tien centimeter en is nu op het normale winterpeil. Wel is rond middernacht een zorgelijke si tuatie ontstaan bij Rustenburg, waar het water door opwaaiing een hoge stand bereikte. Ook daar is echter geen overlast ont staan, aldus een zegsman van het hoogheemraadschap. Het hoogheemraadschap en de polderwaterschappen zijn extra waakzaam om waterover last, zoals die half september in Noord-Holland ontstond, te voorkomen. De gemalen draai en volop en er wordt een maxi male hoeveelheid water op het Markermeer gespuid. Na conflict met aandeelhouders Directeur E. Keijser van het nog te bouwen stadsdistributiecen trum (SDC) in de Leidse polder Roomburg is door de gemeente Leiden ontslagen na een con flict met de andere twee aan deelhouders: de sociale werk voorziening De Zijl Bedrijven en het vervoersbedrijf Mostert. Door het interne conflict is de realisering van het SDC ernstig vertraagd. Het was de bedoeling dat het centrum, dat een be langrijke rol speelt in de verwe zenlijking van de plannen voor de autoluwe Leidse binnenstad, in februari zou opengaan. Nu wordt gesproken over een ope ning 'ergens in 1995'. Door de oprichting van het SDC wil de gemeente het aantal lossende vrachtwagens in de binnenstad beperken. Vervoerders zouden hun spullen moeten afleveren bij het SDC,'waarna ze in kleine wagens naar de klanten worden gebracht. Het SDC is uniek in Nederland. Volgens geheime notulen van een vergadering bij de gemeen te Leiden is Keijser ontslagen omdat hij ruzie zou hebben ge had met de bouwer van het SDC: Heembouw in Roelo- farendsveen. Bovendien zou door 'zijn handelen' deelname van de vervoersbedrijven aan het SDC zijn gestagneerd. Keijser bevestigt dat de ande re twee aandeelhouders hem weg willen hebben, maar ,,er' liggen gewoon contracten, waaraan men zich moet hou den". Keijser heeft inmiddels een advocaat ingeschakeld. Keijser, oud-wethouder van Sassenheim en in de jaren '80 hoofd economische zaken van de gemeente Leiden, legt de schuld voor de problemen rond het SDC vooral bij de gemeente Leiden. Met name wethouder J. Walenkamp (CDA), verantwoor delijk voor de autoluwe binnen stad, zou aarzelen met het afge ven van 'harde garanties' dat andere vrachtwagens uit de Leidse binnenstad worden ge weerd. Walenkamp is wegens vakantie onbereikbaar voor commentaar. Ook de andere twee aandeelhouders, die van daag vergaderen over het ont slag, willen nog niet inhoudelijk ingaan op het conflict. R. van der Boogaard van Mostert in Leiderdorp wordt directeur van het SDC. Pagina Leiden: Keijser in ver zet tegen ontslag. Marco Borsato jaar komt inzingen, foto wick natzijl STOMPETOREN JOHN Roberto Borsato treedt 1 januari 1995 op in Palace Street in Hoofddorp. Helemaal alleen in die club, zichzelf slechts begeleidend op de pia no, zal hij het nieuwe jaar inzingen met de zo veelste versie van Volare. Zijn zoon Marco weet nu al dat het verse jaar van voor naar achter he lemaal is volgeboekt. Marco Borsato, de platina-boyvan 1994: zijn single Dromen Zijn Bedrog vloog 250.000 keer over de toonbank. Roberto Borsato, de Italiaan se blitsklkker van 1966, zijn single Viva La Papa werd toen drie keer gedraaid bij Radio Veroni ca. „Wij Borsato's hebben gevoel." Roberto Borsato (van 1939): „Ik was vroeger een barman, een kelner. Maar voelde me altijd aangetrokken door die muziek. In die taverne stond een piano en ik vroeg aan die baas: 'Mag ik spelen'. En als de klanten het niet erg von den, mocht ik achter die piano zitten. Ik leerde mezelf spelen. Niets van papier, alles uit die hoofd. Zonder muzikale achtergrond. Vroeger nog wel een accordeon van moeder gehad, Marco Borsato (van 1967):dat verhaal heb ik weieens van oma gehoord. Jij speelde op zo'n oude trekaccordeon samen met je vriendje. Je was nog maar een. klein binkie, maar als de mensen je hoorden spelen dan gooide ze met muntjes naar beneden. Roberto: „Maar mocht niet meer van vader. Vader was carbinieri en wilde niet dat zijn zoon op straat muziek maakte. Zag het als bede len..." Marco: en hij verkocht 'm toch?" Roberto: „Si. Ik had ook als kleine jongen op gezwollen voeten en dat trekken aan die accor deon was niet goed voor mij. Maar muziek werd mijn passie. O, alles." Marco: „Maar hoe werd je dan beroepsmuzi kant?" Roberto: „Dat gebeurde in één dag. Eerlijk. Ik was barman in een taverne aan het Gardameer. Verderop stond een hotel met een piano bin nen. Ik vroeg die vrouw: 'Mag ik spelen'. Na tuurlijk mocht ik spelen. En toen zij mij ge hoord had, zei ze: 'Ik doe jou een aanbieding. Jij moet hier blijven. In ruil voor eten, slapen en salaris, ga jij elke dag spelen'. Was fantastisch. Ik zong, maakte een lolletje en een grapje. Zij vonden mij goed. Nou, ik was ook goed." „In 1965 ben ik naar Nederland gekomen. Aan het Gardameer kwamen vele rijke Neder landers. Een van die mannen had een zaak in Heiloo: De Oude Herberg. Hij vroeg me of ik bij hem in de zaak wilde komen spelen. Ik haalde er een paar jongens bij en in twee oude bussen zijn we naar Holland gekomen." Marco: „Ze vonden hen geweldig in Neder land. Echt een stelletje blitskikkers. Ze zagen er prachtig uit: haren mooi gekamd, witte lak schoenen en een glimmend pak aan. Iedereen was weg van die snelle Italianen. Mijn vader speelde piano met zijn voeten. De tent stond op zijn kop. Alle meiden uit de buurt kwamen erop af." Roberto: „Ja, ja, wij zagen er goed uit. En toen liep je moeder de zaak binnen." Marco:mijn moeder was toen zo'n echte Hollandse blonde vrouw en hij de stoere Itali aanse blitskikker." Roberto: „We waren snel verliefd. Zes maan den later hebben we ons verloofd. In 1966 zijn we in Heiloo getrouwd. Daarna werd Marco ge boren en toen... Marco: „...ik heb maar een jaar in Italië ge woond." Roberto: „Veel korter. Ik denk maar één sei zoen. Dat was toen ik optredens had in zaken aan het Gardameer." Marco: „Is dat zo? Nou, ja... ik kan me er ook weinig van herinneren." Eelman bedankt A O Oud-Noordwijktrai- I 2/ ner John Eelman legt het aanbod van eerstedivieclub Haarlem naast zich neer. Salmonella velt zes bejaarden in Lorentzhof LOMAN LEEFMANS In het Leidse bejaardencentrum Lorentzhof zijn begin vorige week zes gevallen van voedsel vergiftiging geconstateerd. Het ging hierbij om vergiftiging door de salmonella-bacterie. Van de zes besmette bejaarden moesten er drie worden opge nomen in het ziekenhuis. Twee van hen liggen daar nog steeds, maar maken het goed. De derde patiënt is inmiddels terugge keerd naar het bejaardencen- Volgens waarnemend direc teur W. Bronkhorst van de GGD in Leiden hebben de bejaarden de salmonellavergiftiging waar schijnlijk opgelopen op zondag 18 december. Op die dag stond er kip op het menu. Salmonellavergiftiging treedt geregeld op na het eten van ge rechten waarin gekookte eieren of kipprodukten zijn verwerkt. Of de kip inderdaad de boos doener is geweest, valt niet meer te achterhalen. Er zijn geen resten van de maaltijd meer voor onderzoek. Vorige week riep de Stichting Informatiecentrum op Voe- dingsgebied de koks van bejaar denoorden in Nederland op tij dens de feestdagen extra zorg vuldig met voedsel om te gaan. HET WOORD IS AAN Inayat Khan Maak u het leven lichter door te proberen uit te stijgen boven in gewikkeldheid en conventie. VANDAAG Binnenland - Buitenland - Cultuur Economie/Beurs Familieberichten Feiten en meningen - Info VANDAAG OOK WEG EN WIEL PAGINA 7 HET WEER Verwachting van het KNMI tot morgenavond Buien Half tot zwaar bewolkt en buien, sommige met hagel en onweer. Minimumtemperatuur? graden, middagtemperatuur graden. Wind uit zuidwest, vrij krachtig tot krachtig, aan de kust en op het IJs- selmeer, hard tot stormachtig. CORRESPONDENT De Russische onderminister van defensie Boris Gromov waar schuwt in een dagbladinterview voor een burgeroorlog. In het vakbondsblad Troed (Arbeid) zegt hij dat het Tsjetsjeense conflict zo snel mogelijk door onderhandelingen moet wor den opgelost. „Gebeurt dat niet, dan scheurt het leger en dreigt een burgeroorlog", aldus Gro- De onafhankelijke TV-zender NTV citeerde gisteravond laat uit het interview. Gromov, ja renlang bevelhebber van de .Sovjet-troepen in Afghanistan, heeft zich van meet af aan tegen de militaire operatie verzet. Maar het is voor het eerst dat hij de mogelijkheid van een burge roorlog oppert. Gromov werd genoemd als een van de zes generaals die op de nominatie staan wegens hun standpunt over het Tsjetsjeense conflict te worden ontslagen. Volgens Interfax zou een presi dentieel ontslagdecreet klaarlig gen, maar heeft Jelt^in zijn handtekening nog niet gezet. Een andere dissidente gene raal, Aleksandr Lebed, vroeg het Kremlin gisteren 'op te houden met leugens over een perfect verlopende militaire operatie in Tsjetsjenië'. Op de vraag van persbureau Interfax of hij het commando van de troepen in Tsjetsjenië op zich zou willen nemen, antwoordde de in het leger zeer populaire Lebed: „Ja zeker. Op de voorwaarde dat ik de troepen meteen uit die repu bliek kan terugtrekken." Rond de Tsjetsjeense hoofd stad Grozny was vanmorgen overal geweervuur te horen en klonken doffe knallen van ka nonnen. Gisteren zijn honder den Russische tanks en pantser wagens uit verschillende rich tingen naar Grozny opgerukt in een poging af te rekenen met de rebellen van president Doe- dajev. Veterlaarsie in zwart en bruin A LEIDEN „Eenheid 4017; in de Stevenshof is vuurwerkoverlast. Melding van knallen en gooien met rotjes." De autogordels vast en plankgas richting Stevenshof. Luttele minuten later parkeert Marcel van het vuurwerkteam zijn onopvallende wagen vlakbij een hangplek in de Leidse nieuwbouwwijk. striemende regen en stormachtige wind ten spijt, gaan de raampjes open. Gedul- 'L wachten tot er knallen klin ken. En ja hoor, daar weerkaatst een knal tegen de muren van de nieuwbouwhuizen. Hup, de au- uit. Marcel linksom en René rechtsom het blok huizen. Raak! Twee jochies steken vuurwerk af, bewonderd gade geslagen door twee meisjes. De jongens worden gefouilleerd en voor ze beseffen wat er aan de hand is, zitten ze in een inmid dels opgeroepen surveillance wagen van de politie. Op naar de wachtruimte in het politie bureau, een betegelde ruimte bij twee meter met een fel TL-licht en de geur van ont- imettingsmiddelen. Na vijf mi- |nuten wachten is van hun bra- rour niets meer over. ik heb dat urwerk van mijn neef gekre- Igen. En hij had het echt ook niet Een grote vuurwerkvangst, gisteravond a 100.000 rotjes. oneerlijk gekocht hoor", zegt Piet van 13. De binnenkant van zijn lip moet aan het eind van het verhoor ongeveer 'opgege ten' zijn, zo zenuwachtig zit hij er op te kauwen. Binnen een half uur is de hele zaak afgehandeld. Het s werk en de kanonslagen zijn in beslag genomen en Piet en zijn vriend Jan worden door de poli tie thuis afgeleverd. De ouders reageren verbaasd en ontsteld. „Wat zegt u, mijn Jantje op het bureau. Hoe kan dat nou?" Vandaag krijgen de vrienden een vreselijke film over vuur werk te zien, binnenkort moe ten ze een paar uurtjes werken: volgens het Halt-team werkt dat beter dan een boete of 'zitten'. Piet en Jan zijn twee van de vele gastjes die de Leidse politie deze dagen oppakt. Het is Halt wen van het vuurwerkteam zijn doorlopend op de weg. Elk uur is het raak en worden jongeren betrapt op het afsteken van vuurwerk. Gistermorgen was de 'stand' nog pas dertig Haltertjes, gisteravond was dat opgelopen tot 45. Als Piet en Jan thuis zijn afge leverd, rijden Marcel en René nog even door De Kooi. Woens dagavond kwart voor acht. Het lijkt rustig. Opeens weer een knal. Op de Kooilaan staan drie jochjes, 12 en 13 jaar oud, te rotzooien met rotjes. Een buur vrouw die toevallig passeert, lacht zich bijna een breuk: „Hé joh, hebben ze jou nou echt te pakken. Zo stom had ik jou niet gedacht." Ook dit drietal wordt op het bureau voorgeleid aan de hulpofficier van justitie. Het team slaat aan de Boshui- zerkade opnieuw haar slag. Daar worden twee mannen in de kraag gepakt die in hun auto vijf ratelbanden met elk 100.000 rotjes hebben staan: 500.000 klappers dus. Veterlaarsje Maten 37-42 Normaal 49.95 Bristolprijs 45.- t/m 31 december LEIDEN: Langegracht 5 (naast DIGROS) I-cidsch 1 Dagblad NIEUWE ABONNEES ONTVANGEN DE KRANT DE EERSTE 2 WEKEN GRATIS. r Ja, dat is goed nieuws Dus neem ik I nu een abonnement. Tel:. jrging) I (l.v.m. cc Na de eerste 2 weken I betaal Ik mijn abonnement: Per maand automatisch I vla acceptgiro 31,05) I automatisch 30,05) Per kwartaal I via acceptgiro 87,70) I automatisch 86,70) I j Nr. bank/giro: Of bel 071-128030 De complete "LEOLUX" collectie vindt u bij CASBA Wonen, Ook'het allernieuwste model "Sarafina" kunt u nu al bij CASBA Wonen bewonderen. Aanbieding: 2- en 2,5 zits in leder met alcantara

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1994 | | pagina 1