Leidsch Dagblad Kleine braadpan gezocht. 1.45 HELE WIEK KERSTFEEST op^^m Parijs was doelwit Algerijnse kapers OPRUIMING! Levensgevaarlijk vuurwerk in Leiden Verzorgingshuis moet twee keer ontruimd worden Ga naar de WinterSALE voor het te laat is. Twaalf doden door gladheid Runder tartaar, EUBELPLEIN LEIDERDORP* Steen valt op koorlid tijdens nachtmis in Rijpwetering EINDEJAARSKNALLER BIÜSTOL Langegracht 5 (naast DIGROS) BEL: 071-128030 GOED NIEUWS ilNSDAG 27 DECEMBER 1994 OPGERICHT 1 MAART 1860 NR. 40656 LOSSE NUMMERS ƒ1,60 Itudiefinanciering Veel studenten kunnen geen wijs uit de wirwar |an regelingen rond stu diefinanciering en college- lelden. Tsjetsjenië 5 Volgens Boris Jeltsin blijven de Russische troepen in Tsjetsjenië. Het offensief op Grozny kan worden afgebroken. Klucht SI Toneelgroep Voor- I schoten brengt de Italiaanse klucht 'De Vene- I tiaanse Tweeling' van Car- j lo Goldoni op de planken. mti-terreureenheid krijgt ovationele ontvangst fARUS GPD-AFP-Rtr pe kapers van het verkeersvliegtuig van Air France, dat gistermiddag in Marseille door een Franse anti-terreur- ïenheid werd bestormd, zouden Parijs als 'doelwit' heb ben gehad. Volgens passagiers, die vanochtend na de ge- llaagde bevrijdingsactie van Franse commando's in de Franse hoofdstad aankwamen, hadden de kapers de Air bus A300 op Parijs willen laten neerstorten. bleven. Er was rekening gehou den met een bloedbad onder de passagiers. Volgens de minister was na de moord op de derde passagier geen alternatief voor het gewelddadig optreden van de commando's meer voorhan den. De zaterdagmorgen in Alge rije begonnen kaping eindigde gistermiddag kort na vijf uur met een spectaculaire bestor ming op het vliegveld van Mar- Leden van de anti-terreureen- &eid kregen vanmorgen bij te- fugkeer op de Parijse luchtha ven Orly een ovationele ont- fangst. Minister Pasqua van binnenlandse zaken zei dat het kantal slachtoffers bij de red- pingsactie relatief gering is ge- Oorzaak brand Alphen 'moeilijk te achterhalen' iLPHEN AAN DEN RIJN MARIETA KROFT seille. Een elite-eenheid van de Franse gendarmerie, de G1GN, schoot de vier kapers, leden van de Algerijnse fundamentalisti sche organisatie G1A (Groupe Is- Icimique Armée), tijdens een lange schotenwisseling dood. De Franse regering houdt vandaag crisis-overleg over de situatie in Algerije. In afwach ting van de uitkomst van dat crisisberaad heeft Frankrijk alle boot- en vliegtuigverbindingen met de voormalige Franse kolo nie gestaakt. De Franse regering maakt zich ernstig zorgen over de veiligheid van de enkele dui zenden nog in Algerije verblij vende Fransen. De kapers schoten tijdens de 54 uur dat zij het toestel in bezit hadden drie passagiers dood. De co-piloot van het gekaapte toestel springt uit de cockpit naar buiten, kort nadat elitietroepen zich met twee explosies toegang tot het vliegtuig hebben verschaft. De bevrijdingsactie was rechtstreeks op de Franse televisie te volgen. De bestorming, die bij het invallen van de duisternis FOTO REUTER ERIC CAMOIN plaatshad, duurde ongeveer vijftien minuten en werd uitgevoerd door zo'n vijftig commando's. Bij de bevrijdingsactie liepen drie bemanningsleden, onder wie de gezagvoerder, en een deel van de passagiers lichte kwetsuren op. Negen comman do's raakten gewond. De GLA eiste gisteravond de verantwoordelijkheid voor de kaping op. Volgens de organisa tie is de actie een antwoord op de Franse steun aan de regering in Algiers. Parijs heeft altijd ont kend partij te kiezen in het con flict tussen fundamentalisten en de autoriteiten. Volgens een veiligheidsfunc tionaris van het vliegveld waren de kapers amper volwassen. Aanvankelijk hadden ze de vrij lating geëist van enkele islami tische leiders die onder huisar rest staan, maar later kwamen zij daar niet meer op terug. De zwaarbewapende kapers kon den op het vliegveld van Algiers het vliegtuig binnendringen doordat zij zich als grondperso neel hadden verkleed. Gisterochtend dwongen de kapers de bemanning van het toestel vanuit Algiers naar de havenstad Marseille te vliegen, nadat gebleken was dat het vliegtuig niet voldoende brand stof bevatte voor een vlucht naar Parijs. Pagina 2: Parijs moet in Alge rijnse zaak voortouw nemen. 'ver de oorzaak van de brand vrijdagavond in drie loodsen aan de Kalkhovenweg in Alphen "Ban den Rijn tasten politie en brandweer nog altijd in het duister. Volgens plaatsvervan gend brandweercommandant V. Oosterlee wordt het onder hoek naar de toedracht bemoei- ijkt doordat enkele op instorten itaande muren kort na de jrand werden gesloopt, i Béhalve de loodsen met een otale omvang van ongeveer I.500 vierkante meter, gingen 10k tien touringcarbussen, tien aravans en twee containers net tuinstoelen verloren. Oos- erlee schat de schade op een g tussen de vier en vijf niljoen gulden, waarvan de >ussen de grootste schadepost vormen. De brand ontstond 1 vrijdag omstreeks half elf in een caravanstalling. De Leidse markt wordt de ko mende tjagen overspoeld met levensgevaarlijk vuurwerk. Zelfs handgranaten zijn te koop. Nadat handelaren door krante-artikelen de laatste we ken een beetje kopschuw zijn geworden, moet veel handel de komende dagen de straat op. De voorraden moeten voor oud en nieuw worden uitge vent. De kans is groot dat er, naast dodelijke lawinepijlen en lawi nestrijkers, zware munitie zoals handgranaten te koop wordt aangeboden. De prijs: naar schatting tussen de 30 en de 75 gulden per stuk. Uit het Oostblok, de voormalige DDR. ex-Joegoslavië en Polen wor den al langere tijd de iets min der gevaarlijke oefengranaten op de markt gebracht. Hand granaten uit die landen waren tot voor kort vooral in handen van een kleine groep in het cri- lllegaal vuurwerk, van gevaarlijk tot levensgevaarlijk, zal naar ver wacht dezer dagen de Leidse markt gaan overspoelen. FOTO LOEK ZUYDERDUIN minele circuit. De aanvoer van deze munitie is evenwel zo groot, dat het in steeds grotere kring te krijgen is. Onlangs nog werd Rotterdam in de vroege ochtenduren opgeschrikt door ontploffende handgranaten. Volgens insiders is de kwali teit van zowel oefen- als hand granaten matig. Het gaat soms om oud, ondeugdelijk materi aal dat via het illegale circuit al een lange weg heeft afgelegd. De granaten worden in kistjes van 48 stuks verpakt. Vuurwerkteams van de poli tie hebben het zware vuurwerk slechts in beperkte mate aan getroffen. De Leidse politie heeft inmiddels naast 3.000 ki lo illegaal vuurwerk, een dyna- mietstaaf, vier lawinepijlen en 60 lawinestrijkers in beslag ge nomen. De politie in Noord- wijk trof in een partij illegaal vuurwerk een flinke hoeveel heid behoorlijk zware strijkers aan (zij bevatten zestig gram kruit, terwijl in een gewone strijker maximaal 0,4 gram zit). De opbrengst van de politie in Den Haag aan zwaar vuurwerk bedraagt tot nu toe enkele tientallen lawinepijlen. Woordvoerders van de poli tiekorpsen maken duidelijk dat nauwelijks te achterhalen is hoe het levensgevaarlijke vuur werk in Nederland terecht komt. Bij de handel zijn zoveel personen betrokken dat spo ren snel dood lopen en de gro te importeurs niet kunnen worden achterhaald. Een la winepijl kostte enkele weken geleden nog rond de 30 gul den. Met de jaarwisseling in zicht, wordt op straat dezer da gen tussen de 50 en 80 gulden per stuk betaald. OECSTCEEST RUUD SEP KE A WinterSALE met kortingen tot wel 60%. Rijker wonen kan voor minder. [IKEaI Kerstmis 1994 was voor de be woners van het Oegstgeester verzorgingshyis Wijckerslooth allesbehalve een 'stille nacht, heilige nacht'. Zowel op kerst avond - de nacht van zaterdag op zondag - als in de nacht er op, moest een vleugel van het huis worden ontruimd in ver band met brand. In beide geval len verliep de ontruiming overi gens rustig door snel optreden van het personeel. Niemand raakte gewond. Bij het eerste brandje ver moedde de brandweer dat een kerststukje vlam had gevat. De brand bleef beperkt tot wat vlammen en vooral veel rook. Toen de volgende nacht op precies dezelfde plek weer brand uitbrak, begon de brand weer te denken aan brandstich ting. Ook in dit geval was de brand snel onder controle. Het bluswerk werd direct gevolgd door een onderzoek van de technische recherche. Het wees uit dat beide nachten de brand was ontstaan door kortsluiting. Een verteerd snoer van een staande schemerlamp had slui ting gemaakt, waarna enkele doosjes kerstspullen vlam had den gevat. KERST-SALE AMSTERDAM-C Molsteeg 12. hoek Spulslrt AMSTERDAM Gelderlandploln 46 ARNHEM Bakkerstraat 6. EINDHOVEN-C. Rechlostraat 62 DEN HAAG: Donnowog 4 GRONINGEN 52a ROTTERDAM Lynbaan 31-33 UTRECHT (Hoog Catharl|no) DEN HAAG GPD Kerstvierend Nederland is zon dagavond overvallen door de ijzel. Niemand was voorbereid op de spekgladde wegen, want de meteorologische instituten, zoals het KNMI en Meteo Con sult, hadden dit weer niet zien aankomen. Bovendien was het extra druk op de wegen, door dat veel mensen na familiebe zoek naar huis terugkeerden. In totaal waren er 1.200 ongeluk ken, waarbij twaalf mensen om het leven kwamen en tientallen gewond raakten. Ruim 2.000 voertuigen raakten beschadigd. In de Leidse regio en de Duin en Bollenstreek was er vooral sprake van veel blikschade. Voor de medewerkers van het sleepbedrijf Van de Ameele uit Oegstgeest schoot de kerst maaltijd er overigens bij in. Een woordvoerster van het bedrijf spreekt van een 'gekkenhuis'. Vanaf zondagmiddag werden 36 auto's van de weg gehaald. De ongelukken deden zich vooral voor op de A44. Ook vandaag had het bedrijf nog de handen vol aan het afhandelen van de massale glijpartij. De eerste ongelukken deden zich voor rond Rotterdam, waar boven de snelweg een waar schuwingssysteem is geïnstal leerd. Zodra het wegdek glad wordt, of als er files zijn, geven verlichte borden aan dat er zachter moet worden gereden. De ijzel kwam echter dermate onverwacht, dat ook dit systeem niet werkte. Hotels deden door de glad heid goede zaken. De meeste gasten die via de televisie 's avonds zagen dat het gevaarlijk was geworden, besloten hun verblijf met een nacht te verlen gen. Met name in het westen van het land bleven vele diner- gasten onverwacht overnach ten. Maar ook motels kregen nog laat bezoek: gestrande au tomobilisten werden door poli tie, wegenwacht of takeldienst naar het dichtsbijzijnde onder komen gebracht. Ook de hulp dienst van de verzekeraars in Apeldoorn moest overwerken. Tientallen medewerkers hebben de nacht van Eerste op Tweede Kerstdag achter computer en telefoon doorgebracht. De politie moest zondag avond diverse wegen afsluiten. Het ging om de Al bij Hoevela- ken, de A28 tussen Assen en 100 gram a®®® L85 Zuidlaren, de N205 tussen Am- tunnei^n^e'Ay'njssen Hoom 's Lands grootste kruidenier blijft op de kleintjes letten. en de Afsluitdijk 0626 aanble(lln8 's ge'dlg t/rn zaterdag 31 december as. Deze hele week: kersrverrassingen |ong en oud! Blokhut, levende iek en nog veel meer! Pal aan de A4 tussen Rotterdam en Amsterdam, afslag Leiderdorp. Info: 071-416585. ingstijden: Maandag 13.00- 30 uur, Dinsdag, Woensdag, 'rijdag 9.30-17.30 uur. Don- derdag 09.30-21.00 uur. Zaterdag 09.30-17.00 uur. RUPWETERING KEES VAN KUILENBURG Een stuk steen van zo'n drie kilo viel zaterdagavond tij dens de nachtmis in de paro chiekerk Maria Geboorte in Rijpwetering van ongeveer zeven meter hoogte op een jeugdkoor uit Oud Ade. De steen schampte één van de koorleden, die licht gewond raakte aan het hoofd en een hand. Drie andere koorleden vie len, door emoties overmand, flauw. Nadat het getroffen koorlid door een arts was be handeld, kon het de nachtmis verder bijwonen. Het voorval zorgde voor pa niek in de tjokvolle kerk. Na enige tijd werd de dienst her vat. Ook het koor was de schrik snel te boven toen bleek dat het letsel van het slachtoffer, dat tijdens de dienst nog een aantal liederen meezong, meeviel. Volgens koster P. van Zeil controleert de Monumenten- wacht de kerk twee keer per jaar. „Zes weken geleden zijn die mensen nog langs ge weest. Ook de bisschoppelijke inspecteur komt jaarlijks langs om de kerk te bekijken. Het is dan ook een raadsel hoe het ongeluk 'zich heeft kunnen gebeuren. Deze weëk nog zullen alle ramen nog maals worden nagekeken", aldus de koster. „Gelukkig dat het nu zo af gelopen is. Als de vrouw die steen op haar hoofd had ge kregen was ze dood geweest", constateert hij. Haarlemmerstraat 149 Leiden Tel. 071-121075 Leder broque molière in zwart Maten 40 - 46. Normaal 59.95 Nog geen abonnee? HET WOORD IS AAN Toon Verhoeven Nostalgie is meestal een gevolg van een slecht geheugen. VANDAAG Binnenland - Buitenland- Cultuur Natuur en milieu - Programma's Regio Religie Sport VANDAAG OOK WETENSCHAP PAGINA 8 HET WEER Verwachting van het KNMI tot morgenavond Eerst regen In het algemeen veel bewolking en vooral gedurende de nacht en ochtend nu en dan regen of mot regen. Temperaturen rond 10 gra den. Wind uit zuidwest overdag toenemend tot vrij krachtig, 5, aan de kust en op het IJsselmeer, tot krachtig of hard, 6 tot 7. Hennepkwekerij veroorzaakt wateroverlast LEIDEN ERNA STRAATSMA De politie heeft het afgelopen weekeinde een hennepkwekerij op een zolderwoning aan de Leidse Ireneslraat opgerold. Ongeveer 450 planten zijn in beslag genomen. De kwekerij werd ontdekt nadat een 69-jari- ge buurman klaagde over ern stige wateroverlast. De overlast ontstond door problemen met het bewate- ringssysteem van de kwekerij. Behalve de marihuanaplanten, is een aantal speciale, in kassen gebruikte lampen in beslag ge nomen. De 27-jarige bewoner van de zolderverdieping is aan gehouden. Buren zijn tijdelijk elders ondergebracht. I i nkt li Dagblad NIEUWE ABONNEES ONTVANGEN DE KRANT DE EERSTE 2 WEKEN GRATIS. i I Ja, dat Is goed nieuws Dus neem ik# i nu een abonnement. Vertrouwen in economie daalt DEN HAAG ANP Het vertrouwen van de consu ment in de economische situa tie daalt. De daling staat haaks op de gunstige economische verwachtingen van onder meer het Planbureau en de OESO. Dat heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek vanmorgen bekendgemaakt. In de eerste negen maanden van dit jaar steeg het consu mentenvertrouwen spectacu lair. In oktober was voor het eerst in negen maanden sprake van een daling. In november kwam er vrijwel geen verande ring in het vertrouwen, terwijl er in december sprake was van een behoorlijke dip: in het slot- kwartaal verdween ongeveer de helft van de verbetering van de voorgaande negen maanden. I (J.v.m. controle bezorging) I I I I Per maand automatisch via acceptgiro (f 31,05) automatisch 30,05) Per kwartaal via acceptgiro 87,70) automatisch if 86,70) I J Nr. bank/giro: naar: I.Hdsch Dagblad, miSen6' An,w"° nummer Of bel 071-128030

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1994 | | pagina 1