Leidsch Dagblad Politiek eist eigen plan van onderwijs Je zal de WinterSALE maar missen. Studentenprotest aan Rapenburg Amsterdamse politie rolt ^netwerk pedofielen op Amsterdam steekt de draak Winkelpersoneel moet af en toe kunnen gaan zitten Nieuwe bombardementen op Tsjetsjeense hoofdstad Oud-Indiëstrijders boos over visum voor Princen BEL: 071-128030 GOED NIEUWS INSDAG 20 DECEMBER 1994 OPGERICHT 1 MAART 1860 NR. 40651 LOSSE NUMMERS 1,60 Nog geen abonnee? 100.000 banen 3 Minister Zalm van financiën rekent er op dat er volgend jaar op zijn minst 100.000 banen bij komen. Praten in Bosnië 5 De Bosnische Serviërs willen een bestand met de moslims en zijn bereid te praten over het vredes plan voor Bosnië. Stille diplomatie /i De Wereldraad en I v/ de Konferentie van Europese Kerken moeten zich verantwoorden voor hun stille diplomatie. Universiteiten moeten Ritzen helpen; lioger collegegeld van de baan De omstreden collegegeldverhoging van duizend gulden is voorlopig van de baan. PvdA-onderwijsspecialist Van Gelder zei vanmorgen namens de drie regeringspartijen voor de KRO-radio dat de universiteiten en hogescholen vóór eind januari met een concreet bezuinigingsplan moeten komen. den haag gpd ,eiden Leden van de Leidse stu- Augustinus ver- jakten gisteren het verenigings- >ebouw aan het Rapenburg in een »root wit laken, onder het motto Ritzen: zo kunnen we inpakken'. Met deze actie in de stijl van de beroemde 'inpak-kunstenaar' Christo protesteren de studenten 300tegen de plannen van minister Ritzen om het collegegeld met 5 duizend gulden te verhogen. q0, „Door de plannen van Ritzen blijft er voor studenten geen tijd meer om zich te ontplooien. Ze h. werworden tot studeermachines 0, J en daar protesteren we tegen. We willen laten zien dat Leidse stu denten niet zomaar alles pikken. Maar dan wel op een vreedzame en ludieke manier, die het imago van de studenten niet schaadt", legt voorzitter Kim de Berg van Augustinus uit. Vreedzaam was de demonstra tie zeker, temeer daar slechts een handvol studenten aanwezig was om het protest kracht bij te zetten. De opvallende verpakking van het pand en een luidruchtige stereo installatie maakten echter veel goed. Ludiek werd de actie vooral imsterpam anp mog uitwlet de arrestatie van acht man- Pijnen en twee vrouwen heeft de ^^Amsterdamse sociale jeugd- en i kozedenpolitie een netwerk van ludepedofielen opgerold. De aan houdingen zijn verricht in Al- >60fphen aan den Rijn, Amsterdam -^en Drachten. In de woningen 'van de verdachten in Amster dam en Alphen werden video banden met kinderporno aan getroffen. Een aantal hiervan is vervaardigd met een homevi- deocamera. Aan de activiteiten van het netwerk kwam vorige al week een einde. Eén van de twee hoofdver- van dachten kreeg in 1956 twintig jaar gevangenisstraf en TBS voor de moord op een negenja rig jongetje in Utrecht. Volgens H' Z politiewoordvoerder K. Wilting 'Pj heeft de 65-jarige tien jaar ge vangenisstraf uitgezeten en is 10 j hij eveneens tien jaar onder worpen geweest aan een be handeling in het kader van de 5. TBS. De man heeft inmiddels en bekend dat hij, nadat hij weer op vrije voeten was gekomen, ontucht met jongens heeft ge- nat pleegd. Op de twee hoofdverdachten lgg deventer gpd >6, Winkelpersoneel moet kunnen J zitten. Eigenaren en chefs moe- 1 ten zorgen voor een stoel of bankje, waarop het personeel mg en benen kan ontlasten op een moment dat er geen klan ten in de winkel zijn. Dit wil de Inspectiedienst sociale zaken en 5 werkgelegenheid. De Inspectiedienst verwacht dat het aantal gezondheids klachten en problemen met IKEA WinterSALE met kortingen tot wel 60%. Alle IKEA vestigingen zijn t/m vrijdag 23 december geopend tot 21.00 uur. F" g |g Rijker wonen kan voor minder. toen een Jo Ritzen look-a-like ten tonele verscheen. De nep-minister haalde zich hoongelach op de hals, toen hij in een humoristische toespraak de standpunten van het kabinet 'verdedigde'. Vervolgens sloot hij het Augustinusgebouw symbolisch af („want voor een studentenvereniging is toch geen tijd en geld meer") en wierp de sleutel in het Rapenburg. De im mense verpakking zal nog een paar dagen voor de gevel blijven hangen. foto anp ed oudenaarden De paarse fracties zijn 'redelijk gëirriteerd' over de starre hou ding van het hoger onderwijs, dat volgens Van Gelder niets heeft teruggedaan voor de ruimte die het van minister Rit zen van onderwijs heeft gekre gen. De paarse partijen overlegden gisteren intern over hun inzet bij het kamerdebat van morgen. Wellicht gaan de collegegelden uiteindelijk iets omhoog, maar dan in elk geval aanzienlijk minder dan Ritzen voorstelt. VVD en D66 vinden overigens dat de instellingen in de toe komst zelf de hoogte van de col legegelden moeten kunnen be palen. Intussen werken de universi teiten al aan 'creatieve' voor stellen om te bezuinigen, maar zij willen hierover nog niets kwijt. Tot ieders verrassing stemde de HBO-raad gisteren na een eerdere afwijzing alsnog in met de collegegeldverhoging, maar dat verandert niets aan het standpunt van de fracties. LSVb-voorzitster Hekster rea geerde vanmorgen teleurgesteld op de nieuwe draai van de HBO-raad. Van Gelder wil dat het hoger onderwijs de komende maand samen met de studenten gaat bekijken hoe er efficiënter kan worden gewerkt. De paarse fracties denken aan bezuinigin gen op het beheer en het over hevelen van een aantal univer sitaire opleidingen naar het ho ger beroepsonderwijs. Verder kunnen volgens de PvdA'er op leidingen worden samenge voegd. Concreet noemde hij sterrenkunde, dat nu op vier universiteiten kan worden ge studeerd. Volgens een ambtelij ke werkgroep kunnen de instel lingen zo minimaal honderd miljoen en maximaal 685 mil joen gulden bezuinigen. De NOS-televisie doet mor gen vanaf 10.15 uur via Neder land 3 rechtstreeks verslag van het debat in de Tweede Kamer. na, zijn alle arrestanten heenge zonden. De mannen zijn allen eerder veroordeeld wegens seksueel misbruik van kinderen. In het huidige onderzoek heeft de politie twaalf jongens in de leeftijd van zeven tot tien jaar gehoord. Volgens Wilting zijn er geen verbanden tussen deze groep pedofielen en het netwerk dat vorige maand in de hoofdstad werd opgerold. In die groep, die bestond uit acht mannen, geldt een 37-jarige Amsterdammer als hoofdverdachte. In dat on- derzoek is nauw samengewerkt met de Britse politie, met als re- sultaat de arrestatie in Engeland van een 44-jarige advocaat. In zijn woning werden 160 video banden met kinderporno en cir ca zeshonderd foto's en boekjes gevonden. De Britse advpcaat werd vori ge week aangehouden toen hij terugkeerde van een buiten landse reis. De man zit nog in voorarrest. Amsterdamse re chercheurs hebben hem be zocht en verhoord. Jn deze zaak zijn 21 verdachten gehoord. Ar restaties werden begin novem ber verricht in Amsterdam, Arn hem, Haarlem en Zwolle. spataderen zal verminderen als het personeel af en toe kan zit- amsterdam Traditionele Chinese draken dansten gisteravond op de Dam in Amsterdam. Het kleurige shouwspel luisterde de opeoing van de ten toonstelling China's Verre Verleden op. De expositie van archeologische vondsten uit het zuiden van China is tot half april te zien in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. foto anp koen suyk Enkele grote modeketens en grootwinkelbedrijven in de con- fectiebranche ontvangen bin nenkort een dwingend schrijven van de dienst, waartegen ze al leen nog in beroep kunnen bij de minister of de rechter. Tot nu toe blijken de meeste mode zaken niet bereid een stoel voor hun verkopers neer te zetten. moskou hans geleijnse nieuw onderhandelingen aan. Van Russische zijde werd niet gereageerd. In Doedajevs aan bod, gedaan om 'verder bloed vergieten te voorkomen', werd niets gezegd over de Russische voorwaarde dat zijn eenheden de wapens moeten neerleggen. Voordat het zendcentrum werd geraakt, deed Doedajevs militaire commandant kolonel Maschadov voor de Tsjetsjeese televisie een oproep aan alle 'Kaukasische volkeren' om de Tsjetsjenen te hulp te komen. Volgens Tass willen de Tsjetsje nen met hulp van de buurrepu- blieken een 'ketting van de monstranten' vormen op de au toweg van het Zuidrussische Rostov aan de Don via Grozny naar de Azerbeidzjaanse hoofd stad Bakoe. Intussen werden in Moskou en andere Russische steden vei ligheidsmaatregelen getroffen tegen 'terroristische aanslagen'. Doedajev heeft daar in het ver leden mee gedreigd. President Jeltsin is gisteren uit het ziekenhuis ontslagen. Hij werd daar tien dagen geleden, kort voor het Russische leger Tsjetsjenië binnenmarcheerde, opgenomen voor een neusope ratie. Pagina 5: Moskouse bevolking ziet Tsjetsjeense stadgenoten als beesten. den haag gpd correspondent Russische gevechtsvliegtuigen hebben afgelopen nacht op nieuw verschillende bombarde- mentsvluchten uitgevoerd op de Tsjetsjeense hoofdstad Groz ny. Volgens het Russische pers bureau Itar-Tass waren woon wijken en regeringsgebouwen het doelwit. Gisteren werd al de aanval ingezet op 'strategische doelen' in Grozny zelf en omlig gende dorpen. Westerse ver slaggevers ter plaatse melden dat zeker tien woonhuizen nabij het centrum van de stad zijn ge troffen. Er zouden ten minste een dode en zeven gewonden zijn gevallen. De aanvallen zorgden voor grote materiële schade. In het presidentieel paleis van de Tsjetsjeense leider generaal Doedajev is geen ruit meer heel. Een brug vlakbij het gebouw, een verzamelpunt voor Doe dajevs gewapende aanhangers, is eveneens vernield. Ook het zendcentrum van de televisie werd geraakt. Op ongeveer tien kilometer afstand van Grozny werden gis teravond hevige gevechten op de grond gevoerd. Volgens het Kremlin is de omsingeling van de hoofdstad 'vrijwel afgerond'. Doedajev bood gisteren op- Organisaties van oud-Indiëstrij- ders en het CDA hebben grote moeite met de visumverlening aan de Indonesische mensen rechtenactivist Poncke Princen. Minister van Mierlo van buiten landse zaken maakte gisteren bekend dat Princen om huma nitaire- en gezondheidsredenen toestemming heeft gekregen de feestdagen bij zijn familie.door te brengen. De regeringspartij en WD, D66 en PvdA steunen Van Mierlo. Princen is omstreden omdat hij tijdens de politionele acties in toenmalig Nederlands-Indië in 1948 deserteerde en zich aansloot bij het Indonesisch verzet. Volgens landmachtmili tairen die destijds op Java gele gerd waren, zou hij vervolgens op zijn eigen kameraden heb ben geschoten. Voorzitter R. Boekholt van het Indisch Plat form: „Dat maakt deze man volgens het verdrag van Genève tot een oorlogsmisdadiger. Hij had nooit een visum mogen krijgen." Ook het Veteranen Platform en de vereniging van oud-KNIL-militairen hebben met 'ontzetting en gekrenkt heid' op de beslissing van Van Mierlo gereageerd. In een brief aan de organisa ties en de Tweede Kamer schrijft de minister met nadruk dat hij de toelating tot Neder land geheel los wil zien van Princens' verleden. Met Princen is afgesproken dat hij publiciteit zal mijden. Toch eist WD- woordvoerder Weisglas van Princen een schriftelijke verkla ring dat hij tijdens zijn bezoek aan Nederland geen politieke uitspraken te doet. CDA-kamerlid De Hoop Scheffer wil nog deze week met Van Mierlo overleggen over de visumkwestie. Volgens de chris ten-democraat had het belang van de duizenden Indië-vetera- nen zwaarder moeten wegen wegen dan het 'humanitair' be lang van Princen (67), die zwaar ziek is en nog één keer de kerst bij zijn familie in Den Haag wil doorbrengen. Vanuit Jakarta zei Princen „gelukkig, opgelucht en blij" te zijn over de inwilliging \)an zijn visum-aanvraag. Vorig jaar wees de toenmalige minister, Kooijmans, zijn visumaanvraag af. In 1978 bezocht Princen Ne derland voor het laatst. Hij kreeg toen een visum om zijn ernstig zieke moeder te kunnen bezoeken. Pagina 2: Commentaar: Ver heugende politieke moed Van Mierlo. Pastorie 1 -7 Vervlogen tijden I herleven in Lisse: de gerestaureerde De Oude Pastorie biedt een keur I aan antieke meubelen. Politieke rel in Rijnwoude rond verkoop grond hazerswoude-dorp ruud sep De voorgenomen verkoop van een boerenbedrijf in Hazers- woude-Dorp heeft gezorgd voor een politieke rel. Vanavond moet de gemeenteraad van Rijnwoude het verlossende woord spreken. Burgemeester M. Boelen en wethouder G. 1 loogendoorn- Oskam (CDA) zijn vóór de ver koop van het bedrijf aan ge meentesecretaris H. Blom en de hoogleraar W. Jochems. De wet houders M. Vorenkamp-van de Westeringh (WD) en G. van der Lecq-de Knikker (PvdA) zijn te gen, omdat het bedrag dat de twee heren willen betalen 180.000 gulden onder de vraag prijs ligt. Een tweede punt van geschil is de bestemming van de grond. Officieel mogen er geen gewone huizen worden gebouwd. De provincie toonde zich bij uit zondering bereid voor deze ene keer de bouw van burgerwonin gen buiten de dorpskern toe te staan. Op deze voorwaarden wilden Blom en Jochems een deel van de grond kopen voor 580.000 gulden. Doordat de gemeente boven dien veel kosten moet maken die samenhangen met de ver koop van de gronden, komt de netto opbrengst uiteindelijk een kwart miljoen lager uit dan be groot. Desondanks zijn Boelen en Hoogendoorn overigens samen met de makelaar van mening dat het onderste uit de kan is gehaald. Van der Lecq en Vorenkamp zijn het daar absoluut niet mee eens. Om te beginnen moet vol gens hen de gemeente nog eens goed kijken of het bouwen van woningen hier eigenlijk wel moet worden toegestaan. Bo vendien denken zij dat het mo gelijk moet zijn een betere prijs voor h jt stuk land te krijgen. Pagina 13: Gemeente kan geen andere kopers vinden. HET WOORD IS AAN Elfie Pertramer Het gevolg van menige dieetkuur is dat vrouwen een scherpe tong krijgen in plaats van een slanke taille. VANDAAG Binnenland - Buitenland - Cultuur Economie/Beurs Familieberichten Feiten en meningen - Infoi, Religie - Sport VANDAAG OOK NATUUR EN MILIEU PAGINA 18 HET WEER Verwachting van het KNMI tot morgen Wisselvallig Wisselend bewolkt en vooral in de kustprovincies enkele winterse bui en, mogelijk met onweer. Mini mumtemperatuur rond het vries punt. Middagtemperatuur onge veer 5 graden. Wind uit westelijke richtingen, zwak tot matig, rond kracht 3. Weer faude via Deutsche Telekom hamburg dpa Schiphol geeft bij werk voorrang aan omwonenden schiphol richard mooyman De NV Luchthaven Schiphol gaat bij het werven van nieuw personeel voorrang geven aan omwonenden. In personeelsad vertenties komt te staan dat de voorkeur uitgaat naar mensen uit de omgeving. Dat maakte president-directeur H. Smits van Schiphol gisteren bekend tijdens een bijeenkomst met overheidsvertegenwoordigers uit de Schipholregio. Schiphol zal bij gelijke ge schiktheid voortaan 'in princi pe' kiezen voor kandidaten uit de directe omgeving. Deze wij ziging van het wervingsbeleid is een van de maatregelen om de regio meer mee te laten profite ren van de snelle groei van Schiphol. De luchthaven gaat ook meer structuur aanbrengen in het sponsorbeleid. Schiphol heeft een miljoen gulden toegezegd aan de gisteren opgerichte Stichting Schipholfonds. Het onafhankelijk bestuur kan daar mee volgend jaar schenkingen doen aan projecten op het ge bied van cultuur, sport en wel zijn in de directe omgeving van de luchthaven. Het bedrag wordt jaarlijks aangepast aan de groei van het aantal passagiers. Bedraagt die groei in het komende jaar 6 pro cent, dan gaat het sponsorbe drag in 1996 met hetzelfde per centage omhoog. Alleen organisaties uit de ge meenten Haarlemmermeer, Aalsmeer, Amstelveen, Haar- lemmerliede en Spaarnwoude, de Amsterdamse stadsdelen Buitenveldert en Zuidoost en de woonkernen Leimuiden en As sendelft komen voor een dona tie in aanmerking. Milieugroe pen kunnen vrijwel zeker niet rekenen op een financiële bij drage. De doelstellingen van de gesponsorde organisaties mo gen namelijk niet strijdig zijn met die van de luchthaven Schiphol. Deutsche Telekom blijft achter volgd worden door onthullin gen over fraude met 06-tele foonnummers. De Duitse spoorwegen zijn het jongste slachtoffer. Een hacker pleegde in 1993 zonder te betalen voor negenduizend mark aan sekstelcfoontjes met Zuid-Ame- rika. Hij deed dat via de lijnen van intercity-treinen. Woord voerder Stephan Althoff van Deutsche Telekom gaf gisteren toe dat de fraude is gepleegd. Niet de Duitse spoorwegen draaien voor de rekening op, maar Deutsche Telekom zelf. NIEUWE ABONNEES ONTVANGEN DE KRANT DE EERSTE 2 WEKEN GRATIS. I |a, dat is goed nieuws "I Dus neem Ik i nu een abonnement, i I Voorletters:- Postcode: Plaats: Tel: l I I i I l I I i I I J Nr. bank/giro:. (I.v.m. conlrole bezorging) Na dc eerste 2 weken betaal Ik mijn abonnement: Per maand automatisch via acceptgiro 31,05) automatisch 30,05) Per kwartaal via acceptgiro 87,70) automatisch 86,70) Of bel 071-128030

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1994 | | pagina 1