Leidsch Dagblad Russen bombarderen Grozny Arbeidsbureau in Leiden blijft gewoon aan het werk BOERENKOOL EN KONIJN. 5.45 Qfi[ deisjes zien Martin iersman nog niet staan )ok Chinezen mogen geen Regaal vuurwerk afsteken 8 [Pleidooi basisinkomen ïtuit op groot verzet claudia strater Smullen van oldtimers Donkere uren voor kerst in Transvaal BEL: 071-128030 GOED NIEUWS \NDAG 19 DECEMBER 1994 OPGERICHT 1 MAART 1860 NR. 40650 LOSSE NUMMERS ƒ1.60 n haag/sassenheim 4 brouwer de koning irtin Hersman vormt een zondering op de regel dat in topschaatser klaagt. Hoe- I hij eventjes in de piepzak id gezeten, lachte de 20-ja- ;e Sassenheimer toen bleek ,t hij ondanks een matige •n kilometer naar het Euro- :es Kampioenschap mag. er een kleine drie weken EG 3^at met RintJe RRsma en klko Zandstra namens Ne- ?rland aan de start in an herenveen. Wat wil iemand, ecie net Jong Oranje-klant af is ,ectn pas komt kijken bij het e melote-mensen-schaatsen, nog e varteer? over- HEAO-student Hersman alarmaat zich zonder al te veel Hetoespas voorbereiden op het K op 8 en 9 januari. Binnen- ort zal de rust voorbij zijn, Is hij als nationale schaats- eld bekende Nederlander is cworden. Tijdens een pers conferentie ontpopte Hers- Jtfian zich als een ware confe- v encier. Op een gegeven Ogenblik werd Rintje Ritsma, JaMie de pers ook nog te woord ®Wioest staan, het wachten op ^fjijn jonge kernploeggenoot Hersman praatte echter on- ^^erstoorbaar verder. ,,lk hoop log lang mezelf te kunnen 3 12 Speciaal voorde meisjes langs de baan: Martin Hersman, nog met haar. archieffoto blijven. Maar dat kan best eens moeilijk worden. Als ik nu al zie hoe al die meisjes Rintje ën Falko aanklampen. Die twee worden in Heeren veen helemaal platgedrukt. Gelukkig word ik nu nog niet herkend, ze lopen me straal voorbij. Ze denken meestal dat ik Ids Fostma of Bart Veldkamp ben. Als dat anders wordt, scheer ik misschien wel mijn kop kaal." Pagina 15: Hersman grijpt startbewijs voor EK. ilenstreek roza van der veer rw. 'enaars van Chinese restau- Jf its in Noordwijk, Noordwij- Z^rhout, Lisse, Hillegom en W- orhout zijn gewaarschuwd jggör het gebruik van illegaal «jVeurwerk. De Chinezen hebben F^;rover een brief van de politie „kregen. De politie wil één lijn fikken voor de Chinezen met jP n vuurwerktraditie en andere bruikers van illegaal vuur- IIe frk. Bij de Chinese restaurants heel Nederland wordt rond ca- i jaarwisseling kwistig gebruik del imaakt van uit China géim- ins irteerde ratelbanden en ander ie- egaal vuurwerk. Tot nog toe nd ïrd dat oogluikend toege- De aan. :er Als het aan de politie van de jordelijke Bollenstreek ligt, >mt daar dit jaar een einde n. De Chinese restaurantsei- jnaars hebben een brief gekre- in waarin ze worden gewezen m p het feit dat het om illegaal en haag gpd let pleidooi van minister Wij- rs (D66, economische zaken) bor de invoering van een ba- sinkomen stuit op veel verzet pstuit. Werkgevers en vakbon en, alsmede woordvoerders an PvdA, WD en CDA noemen j Ijn idee 'onhaalbaar en onbe- lalbaar'. WD-minister Zalm an financiën steunt Wijers ech- 1 ïr. Dat kan op termijn zorgen bor politieke spanningen, als iet kabinet in 1996 gaat praten ker de herziening van de soci- ile zekerheid. Andere kabi- Ictsleden, onder wie premier lok en minister Melkert van so- Sale zaken (beiden PvdA), staan lekend als fervente tegenstan- Ilers van een basisinkomen. De discussie over een basisin komen laaide weer op nadat Vijers zaterdag in NRC Han- lelsblad had geopperd het mi- limumloon af te schaffen en te [ervangen door een vorm van fasisinkomen. Dat zou kunnen Poncke Princen krijgt visum pen haag anp De Indonesische mensenrech tenactivist Poncke Princen krijgt van minister Van Mierlo (buitenlandse zaken) een vi sum, zodat hij de feestdagen bij familie in Nederland door kan brengen. Princen krijgt het visum om humanitaire en gezondheidsredenen, zo liet Van Mierlo vandaag de Tweede Kamer weten. Princen is om streden omdat hij tijdens de fiolitionele acties in Indonesië n de jaren '40 deserteerde uit het Nederlandse leger. Een eer dere visumaanvraag van Prin ten werd door Van Mierlo's voorganger Kooijmans afgewe zen. Vooroordeel 3 Nederlanders en bui tenlanders begrijpen elkaar steeds minder. Dat leidt tot een tweedeling van de maatschappij. Maurice Saatchi exit 5 Het reclamesprookje is uit: Saatchi Saatchi i heeft na Charles nu ook Maurice Saatchi aan de I dijk gezet. Gastvrijheid Bonkig De voorzitter van de Evangelische Kerk van yi /"v Bonkige Bas en dro- I v t merige Greet Haas- Duitsland heeft bij de paus I noot op één expositie in gepleit voor 'eucharistische het Katwijks Museum, gastvrijheid'. Doedajev wil wel onderhandelen, maar niet buiten Tsjetsjenië Russische gevechtsvliegtuigen hebben rond middernacht de Tsjetsjeense hoofdstad Grozny gebombardeerd. Vol gens het persbureau Itar-Tass kwamen raketten neer in de omgeving van het huis van de Tsjetsjeense leider Doe dajev. Ook woonhuizen in het centrum in de omgeving van het presidentiële paleis werden getroffen. Grozny heeft vierhonderddui zend inwoners. Volgens Russi sche gegevens zijn de afgelopen week veertienduizend mensen, voornamelijk vrouwen en kin deren, de stad ontvlucht. De luchtaanvallen vonden plaats na een dag van mislukte pogingen opnieuw onderhan delingen op gang te brengen. Doedajev was wel bereid tot be sprekingen, maar hij wilde niet naar het Noordossetische Mo- moskou hans geleijnse correspondent Volgens een Reuter-verslagge- ver in Grozny deden twee ach tereenvolgende bombardemen ten de stad op haar grondvesten schudden. Helikopters vernie tigden de televisietoren, maar de uitzendingen zouden nog steeds doorgaan. Er waren van morgen nog geen gegevens over slachtoffers onder de bevolking. zdok komen, waar het Russi sche militaire hoofdkwartier is gevestigd. Ook wilde hij de garantie dat er onderhandelingen komen tussen hem en de Russische president Jeltsin of premier Tsjernomyrdin over de Tsjetsjeense onafhankelijkheid. Op Doedajevs laatste telegram hierover aan Jeltsin besloot Moskou geen antwoord meer te geven. Ook werd niet gerea geerd op een Turkse poging tot bemiddeling. Doedajev had hier de Turkse regering om ge vraagd. Gisteravond meldde Tass dat Russische grondtroepen in de buitenwijken van de stad hevige gevechten met Doedajev-aan- hangers leverden en naar het centrum oprukten, maar dit be richt is niet door onafhankelijke bronnen bevestigd. De Reuter- verslaggever, een van de weini ge journalisten die in Grozny is achtergebleven, hoorde slechts sporadisch geluid van geweer- en kanonvuur buiten de stad. De Russische troepen, naar schatting dertigduizend, trok ken vorige week zondag Tsjets jenië binnen, nadat Doedajev een ultimatum van Jeltsin om de wapens in te leveren niet op volgde. Jeltsin wilde tevens een einde maken aan de Tsjetsjeen se onafhankelijkheid, die Doe dajev in 1991 eenzijdig had af gekondigd. De opmars van de Russische troepen werd ver traagd door verzet van de bur gerbevolking in Tsjetsjenië zelf en de naburige moslim-repu blieken Ingoesjetië en Dage stan. Op verschillende plaatsen blokkeerden vrouwen en kinde ren de wegen. Een eerste bombardement op de buitenwijken van Grozny en enkele dorpen in de omgeving waar Doedajevs aanhang zich verschanst had, vond zaterdag nacht plaats nadat het laatste ultimatum van Jeltsin afliep. vuurwerk*'gaat. „Het vuurwerk is gewoon gevaarlijk. Bovendien wprdt het vaak in grote hoeveel heden en niet op de juiste wijze opgeslagen. Het ligt bijvoor beeld in natte schuurtjes waar door het vertragingsmechanis me wordt aangetast. Het vuur werk ontploft dan sneller in de hand", aldus politiewoordvoer der F. Mesker. De Leidse politie en die van de zuidelijke Bollenstreek of Rijnstreek zijn niet van plan de Chinezen 'extra aan te pakken'. „Blijkbaar is daar de overlast kleiner en kiezen de vuurwerk teams ervoor hun tijd anders te gebruiken", concludeert politie woordvoerder C. van Egmond. Overigens hoeven de Chinezen nergens bevreesd te zijn voor intensieve controles: „Het gaat vooral om de preventie. Huis zoekingen of andere speuracties zullen er echt niet komen." door het invoeren van 'negatie ve inkomstenbelasting': mensen zonder inkomen of met een heel laag inkomen (onder het bestaansminimum) krijgen een bedrag van de fiscus. Het grote voordeel hiervan is, volgens Wijers, dat allerlei goedkoop werk zoals een krantenwijk, schoonmaakwerk of het helpen van bejaarden weer lonend wordt. Pagina 2: Commentaar: Basis inkomen is óf onbetaalbaar óf asociaal. leiden «rudolf kleun lisse Likkebaardend werden ze bekeken, de tientallen sportieve oldtimers die afgelopen weekeinde in de hal van Piet Bakker in Lisse stonden te pronken. British Classic Sportscar Festival 1994 luidde de naam van de autobeurs, die voor het eerst in Nederland werd gehouden, maar als het aan de organisatie ligt, jaarlijks te rugkeert. Sommige oude sportauto's konden ook worden gekocht. Voor prijzen die uiteenliepen van 4.500 gulden voor een Morris Minor tot 78 mille voor een Rolls Royce Silver Shadow. foto hielco kuipers Het is een komen en gaan van werkzoekenden in de hal van het Leidse arbeidsbureau. In schrijven als werkzoekende, de aanvraag voor een uitkering. Al les wordt gewoon afgehandeld. Het is een gewone dag, hooguit vallen de buttons op die het personeel draagt. Net als het bord bij de ingang'met het op schrift 'Arbeidsvoorziening vecht voor werk'. Maar wie hier vaker komt, weet dat dit bord hier al langer staat. De arbeidsbureaus in de regio Rijnstreek (behalve Leiden ook Lisse, Gouda en Alphen) horen HSL-borden mogen blijven alkemade/zoeterwoude marieta kroft Het Openbaar Ministerie on derneemt geen verdere actie te gen de gemeentebesturen van Alkemade en Zoeterwoude die weigeren om negen HSL-pro- testborden weg te halen. Dat heeft het OM vanochtend laten weten. Hoewel het OM van me ning blijft dat de gemeenten met het plaatsen van de borden de wet overtreden, heeft justitie besloten geen verdere vervol ging in te stellen omdat politie en justitie belangrijker zaken te behandelen hebben. Bovendien heeft justitie rekening willen houden met de hoog oplaaien de emoties bij burgers als ge volg van de mogelijke aanleg van de hogesnelheidslijn. tot de weinige waar het vandaag zo toegaat. De meeste bureaus liggen plat, er wordt gestaakt te gen de kabinetsplannen om fors te bezuinigen. Voor een meer derheid van het personeel van de Arbeidsvoorziening Rijn streek is de maat echter nog niet zo vol dat het werk moet worden neergelegd. „Voor ons heeft meegespeeld dat een staking een slechte re clame is", zegt een van de me dewerkers. „Het arbeidsbureau heeft in sommige kringen al een slechte naam. Bij de vorige ac tie, de demonstratie in Rijswijk, draaiden we op halve sterkte. Toen kwamen al opmerkingen in de trant van, zie je wel, het kan best minder." De wachtende klanten in de hal maken zich er niet druk om. Een enkeling is er voor het eerst. De meesten zijn vaste klanten. December is kennelijk leiden Met kaarsen moesten de medewerkers van bakkerij Hoogeveen aan de Morsweg in Leiden zich zaterdagochtend behelpen, toen een stroomstoring de wijk Transvaal en een deel van de Stationsbuurt plotseling in duisternis hulde. In de huizen en etalages bleven de kerstlichtjes langs de ramen en in de kerstboom uit. Het duurde ruim twee uur voor de EWR het euvel had verholpen. Volgens een woordvoerder van de EWR was het lastig om de oorzaak kortsluiting in een voedingskabel te achterhalen en duurde het daardoor langer dan normaal. Het incident kostte de bakker in elk geval wel een paar klanten. Die liepen weg omdat ze geen gesneden brood konden krijgen. Want behalve de verlichting, kwam ook de broodsnijmachine niet op gang. foto reinout van gulick de tijd waarin veel contracten aflopen of worden opgezegd. „Ach, als het dicht was, was ik morgen wel weer gekomen", zegt iemand. Een langdurig werkloze, afkomstig uit de auto matisering, vertelt in eerste in stantie instemmend te hebben gereageerd. „Ik dacht eerst dat ze voor ons actie voerden, maar inmiddels weet ik het om hun eigen baan gaat", zegt hij met een toon van afkeuring. Op het bord in de hal prijken niet alleen solidariteitsbetuigin gen. Naast opmerkingen als 'Deze bezuiniging kost op den duur alleen geld', staat ook de kreet 'Ik vind het terecht, jullie doen toch geen flikker voor ons'. Pagina 3: 'Arbeidsbureaus voortaan betalen naar presta tie'. \Nog geen abonnee HET WOORD IS AAN Nico Scheepmaker Voetbal is een sportieve vorm van groepssex. VANDAAG Binnenland - Buitenland Cultuur Economie/Beurs Familieberichten Feiten en meningen - Info RTV Show - Sport HET WEER Verwachting van het KNMI tot morgen Buien Af en toe zon en enkele buien, la ter mogelijk met hagel Middag- temperatuur ongeveer 7 graden. Wind uit zuid tot zuidwest, matig, kracht 3 tot 4, later aan de kust en op het IJsselmeer krachtig, 6 Borssele 'als het moet' heel lang geblokkeerd borssele ANP Enkele tientallen actievoerders van Greenpeace hebben van ochtend de toegangspoorten tol de kerncentrale in Borssele ge blokkeerd. Ze zullen die blokka de, 'als het moet', dagenlang volhouden. Enkele demonstran ten hebben zich aan de hekken vastgeketend. Ongeveer 450 werknemers van de centrale stonden door de actie voor gesloten poorten en konden hun werkplek niet be reiken. In totaal zo'n dertig man bewakings- en bedieningsper soneel konden na de nacht dienst het bedrijfsterrein niet af. Politiemensen moesten kort na negen uur met honden ac tievoerders en werknemers van het bedrijf van elkaar geschei den houden. Greenpeace wil dat de centrale onmiddellijk ge sloten wordt. Het kabinet be sloot afgelopen vrijdag de cen trale in 2004 te sluiten. Leidse h Dagblad NIEUWE ABONNEES ONTVANGEN DE KRANT DE EERSTE 2 WEKEN GRATIS. Ja, dat is goed nieuws Dus neem ik nu een abonnement. Voorletters:. Adres: Postcode: Plaats: Ctl Panklare gesneden boerenkool, 1 OC zak 300 gram Ctl Konijn, kilo JA3Ü 9.90 500 gram Aanbiedingen gelden t/m zaterdag 24 december 's Lands grootste kruidenier blijft op de kleintjes letten. Tel: (I.v.m. controle bezorging) Na de eerste 2 weken betaal ik mijn abonnement: Per maand automatisch via acceptgiro 31.05) automatisch 30,05) Per kwartaal via acceptgiro 87,70) december a s -

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1994 | | pagina 1