Leidsch Dagblad i Hl 10 Straks vier commerciële en drie publieke netten OPEN PLEIN ZONDAG 11 DECEMBER!!!! Bernhard aan beademing Honderden doden bij brand in bioscoop China Bollenstreek gaat bouwen voor Leiden Pinnen op de markt Elburgs koor aangeslagen thuis BRISTOL BEL: 071-128030 Demmenie's GOED NIEUWS aan MEUBELPLEIN VRIJDAG 9 DECEMBER 1994 OPGERICHT 1 MAART 1860 NR. 40642 LOSSE NUMMERS ƒ1,60 De net van verkoudheid herstelde prinses Juliana vertrekt voor een kort bezoek a leis Soestdijk naar het ziekenhuis. utrecht »gpd Prins Bernhard is behoorlijk ziek, maar zijn artsen hebben nog steeds de hoop dat hij er boven op komt. Er is geen ster- vensindicatie, zo deelde de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) vanmorgen mee. De behande lend artsen zien op dit moment geen aanleiding de medicatie aan te passen. Het wachten is op het effect van de medicijnen. De prins ligt thans aan beade mingsapparatuur. Hem zal moeten worden geleerd op ei gen kracht te ademen en dat zal een lang en moeizaam proces worden, aldus de RVD-woord- voerder. Koningin Beatrix en prins Claus hebben gisteravond direct na terugkeer van hun staatsbe zoek aan Jordanië de zieke Bernhard in het Academisch Ziekenhuis in Utrecht bezocht. Kort na half elf arriveerde het koninklijk paar in een stoet van auto's bij het hospitaal. Konin gin en prins bleven tot even na middernacht bij prins Bern hard. Het koninklijk paar werd ver gezeld van hun zonen Willem Alexander, Johan Friso, Con- stantijn en van prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven. Eer der gisteren bracht de net van verkoudheid herstelde prinses Juliana een bliksembezoek aan haar echtgenoot. Zij kwam even voor drie uur bij het Acade misch Ziekenhuis aan en ze ver trok een half uur later per auto Peking Rtr/AFPde Vriendschap van Karamay. Overlevenden zeiden dat slechts één nooduitgang openging. Karamay (Kelamayi in het Chinees) dat als bijnaam 'de oliestad' heeft, telt 220.00 inwo ners. Het ligt 300 kilometer ten noordwesten van de provinciale hoofdstad Urumqi en dicht bij de grens met Kazachstan. Veel inwoners behoren tot de Turks- sprekende Uiguren. Twee weken geleden eiste een brand in een disco in de provin cie Liaoning 233 mensenlevens. Minstens 310 mensen, onder wie veel kinderen, zijn gisteren omgekomen bij een grote brand in een bioscoop in de stad Kara may in de Noordchinese pro vincie Xinjiang. Meer dan twee duizend bezoekers werden in ziekenhuizen opgenomen. Op het moment dat de brand uitbrak woonden leerlingen van vijftien plaatselijke scholen een cultureel programma met zang en dans bij in de Bioscoop van Verlies Omo Power 6 De affaire rond het vernieuwde Omo Po wer heeft Unilever alleen in Nederland al minimaal 25 miljoen gulden gekost. Jeruzalem Soerjabi yt q Een verordening I Or r— Pianist Wibi Soerjabi ZO, Troepen VS 7 De VS willen 20.000 soldaten leveren om I O moet het universele j Z U gaat een feest ma blauwhelmen te beveiligen I belang van Jeruzalem voor ken van zijn twee kerst als die uit Bosnië worden i de verschillende godsdien- concerten in het Amster teruggetrokken. sten vastleggen. I dams Concertgebouw Strijd tussen omroepen gaat zich vooral afspelen rond sportrechten Vier commerciële televisiezenders, drie publieke. Zo ziet het medialandschap er vanaf september volgend jaar uit. De strijd tussen publiek bestel en commerciële omroep zal zich voornamelijk afspelen rond de sportrechten. De NOS onderzoekt de mogelijkheid een schadeclaim in te dienen tegen Veronica/Endemol. staan. Daarnaast blijven de drie pu blieke netten vooralsnog be staan, al hoeven ze niet te reke nen op steun vanuit Den Haag. De Tweede Kamer reageert la coniek op het afketsen van de overeenkomst tussen publieke omroep en Veronica/Endejnol. De omroepen dienen beter sa men te werken en een eigen profiel te ontwikkelen om de ciële TV aan te gaan, aldus de Kamer. „Geen enkele reden voor pa niek", zei het PvdA-kamerlid Van Nieuwenhoven gisteren. Veronica/Endemol krijgt een sterke positie in een nieuw con cern met CLT, het moederbe drijf van RTL. In de nieuw te vormen houdstermaatschappij krijgen CLT en Veronica ieder een belang van 26 procent. Dat is voor Veronica de voornaam ste overweging geweest af te af ti komst met de publieke omroep. Veronica noemt de op een breed publiek gerichte zender Jeans and Young. Verder komt er een Nederlandse variant op MTV. RTL4 en RTL5 blijven be- ,,De omroepen worden nu ge- wongen meer samen te gaan werken en zich in hun pro gramma's beter te onderschei den van de commerciële zen ders." WD-Kamerlid Dees is niet eens teleurgesteld. „Wij zagen er toch al niets in, omdat je de commerciële omroep en de pu blieke omroep niet met elkaar moet vermengen." De WD be pleit al langer een diepgaande reorganisatie van het publieke bestel, waarbij uiteindelijk min der TV-netten voor de publieke omroepen overblijven. Marcel van Dam, voorzitter van de VARA en de leider van de onderhandelingsdelegatie van de publieke omroep, verwacht dat de handelswijze van Veroni ca/Endemol zal leiden tot een herwaardering van de publieke omroep. De lajkers zullen gaan beseffen dat bij de commerciële omroepen louter het geld gaat voorhout» rozav met chauffeur. Opmerkelijk was het dat de Rijksvoorlichtingsdienst afgelo pen nacht ineens een andere formulering koos voor de ge zondheidstoestand van prins Bernhard. Niet langer werd over 'zorgelijk' gesproken maar nu over 'zorgwekkend'. Zowel de RVD als de afdeling voorlichting van het Utrechtse ziekenhuis weigerden verder elk Koningin Beatrix en prins Claus kregen gisteren van Israël speciale toestemming om via het Israëlische luchtruim naar Nederland terug te vliegen. Door die kortere route kon het koninklijk paar ruim een uur eerder op het marinevliegveld Valkenburg landen. LEGERKISTJES het echte N.L. -«j- mariniersmodel V.a. m Df" HOUTJE TOUWTJE-JAS Duffel Monty coat 129,- LEGERDUMP De Duin- en Bollenstreek is be reid 1.150 huizen voor Leidse woningzoekenden te bouwen. Deze woningen moeten voor het jaar 2005 in Voorhout wor den neergezet. De Bollenstreek neemt hiermee afstand van haar tot nog toe ingenomen standpunt dat alleen voor 'ei gen' woningzoekenden wordt gebouwd. Met het bouwen van de ruim duizend huizen voor de Leidse regio komt de Bollenstreek de provincie Zuid-Holland maar gedeeltelijk tegemoet. De pro vincie gaf enkele weken geleden aan dat de komende tien jaar 2.600 huizen voor Leiden moe ten worden neergezet. De Bol lenstreek wil echter niet verder gaan dan de 1.150 woningen. Daarmee wordt de voortgang van de Voorhoutse bouwplan nen veiliggesteld. Die dreigden in de knel te komen doordat in de regio bouwlocaties zoals 't Duyfrak in Valkenburg en Rijnsoever-Noord bij Katwijk zijn gevonden. Het is niet de bedoeling dat na het jaar 2005 nog meer wo ningen voor de Leidse regio bij Voorhout worden gebouwd. Na dat jaartal moet een grote bouwlocatie beschikbaar zijn. De Bollenstreek geeft daarbij de voorkeur aan de Grote Polder in Zoeterwoude. Pagina 19: Leiden blij met bepalen wat zij te zien krijgen, denkt Van Dam. TROS-voorzitter Karei van Doodewaerd reageert niet ver baasd op de breuk. Hij is zelfs ingenomen met de afgeketste samenwerking. De marktver houdingen zijn zonder strategi sche alliantie beter in balans, meent hij. „En als Veronica met RTL in zee gaat dan hebben we bovendien een concurrent min der." In oktober schilderde de NOS een scenario waarin 500 ar beidsplaatsen op de tocht ko men te staan als Veronica/Endemol en RTL sa men ten strijde trekken. Het marktaandeel van de publieke omroepen zou teruglopen van 50 tot circa 35 procent. Fietsen op slot want er komen asielzoekers leiden A koevoet i Sassenheim. Het elektronisch betalen op de markt is mogelijk geworden door de introductie van een nieuw draadloos apparaat, de Telepas III, die werkt op oplaadbare batterijen en is aangesloten op een nieuw netwerk. Marktkoopman Kok, die dekbedden en scheerwol verkoopt, nam de Telepas III voor drie maanden op proef. Voor de marktkooplieden betekent het invoeren van het 'pinnen' niet alleen een extra service, maar ook een veiliger manier van betalen. Wanneer het betalingsverkeer op de markt elektronisch gaat, hoeven klanten én marktkooplieden immers minder contant geld bij zich te hebben. Volgens marktmees- jilhofwerdhi gen. Voorzitter P." Evelein van de Leidse toer- en renvereniging Swift roept de wielrenners op hun fietsen bij het clubhuis in recreatiepark De Bult voortaan op slot te zetten. In zijn column Proloog in het clubblad legt hij een direct verband tussen de aanstaande opening van het opvangcentrum voor asielzoe kers, nabij het clubhuis van Swift in Roomburg en de ver hoogde kans op diefstal van de dikwijls kostbare karretjes die bij het onderkomen van de wielrenners worden gestald. Letterlijk schrijft hij: „Aan de andere kant van het clubhuis wordt, vermoedelijk in februari, het opvangcentrum voor asiel zoekers geopend. De tijd dat Swift vrijwel ongestoord zijn gang kon gaan, is daarmee defi nitief ten einde. Ook wat het stallen van fietsen betreft." Evelein heeft geen spijt van de passage. Hij zegt zich ervan bewust te zijn dat hij een gewel dig vooroordeel op een toch al zo kwetsbare groep mensen heeft losgelaten. „Maar je moet dat nuchter bekijken. Ik had hetzelfde geschreven als er een woonwijk bij ons om de hoek zou worden gebouwd. Wat voor gemeenschap je ook neemt, er zitten altijd criminelen bij en als je dan in de directe nabijheid je fiets niet afgegrendeld achter laat, bind je de kat op het spek." Volgens de voorzitter zijn er plannen in de maak om de fiet senrekken bij de blinde gevel van het clubhuis te verwijderen. „Aan die kant is er de minste sociale controle en aan die kant komt het opvangcentrum." Pagina Leiden: 'Integriteit Eve lein niet in het geding'. Overlevenden ongeluk stapten toch maar weer in de bus Bedrukt en aangeslagen keerden vanmorgen 34 leden van het Elburgse koor De Lofstem terug in hun woonplaats. De overlevenden van het busongeluk van gisteren in Zuid-Duitsland wa ren toen al ruim 48 uur onafgebroken op de been. Bij het ongeluk kwamen zes koorleden om het leven. Zeven zwaar gewonden liggen nog in het ziekenhuis. Twee van hen verkeren in le vensgevaar. Het koor was met een gecharterde dubbel deks bus op weg naar Wenen, waar het een aan tal concerten zou geven. In de buurt van Re gensburg reed de bus met grote snelheid ach terop een truck die was geladen met boomstam men. Door de klap schóven enkele boomstam men tot voorbij de vijfde rij stoelen de bus bin nen. De dodelijke slachtoffers vielen voorin de bus. De Duitse chauffeur kwam met de schrik en enkele schrammen vrij. Hij is gearresteerd, om dat de Duitse politie hem schuldig acht aan het ongeluk. Getuigen hebben verklaard dat hij sa men met de reisleider het zonnescherm voor zijn voorruit naar beneden heeft getrokken, waardoor hij de truck met oplegger te laat zag. Volgens de politie was het zicht goed en de weg droog. Omwille van een snelle terugkeer stapten de overlevenden gisteravond toch weer in een bus. „Dat lijkt cru, maar we wilden allemaal zo snel mogelijk naar huis", zei een vermoeide E. Beek man. De koorleden van de Lofstem besloten zelfs al te vertrekken voordat de arts en ver pleegkundigen van de SOS Hulpdienst vanuit Nederland het hotel hadden bereikt waar ze de hele dag hadden verbleven. „Het kostte uiteindelijk nog wel wat gepraat om iedereen de bus in te krijgen, vooral de ou deren hadden er erg veel moeite mee, maar uit eindelijk zijn de meesten toch gewoon inge stapt", aldus Beekman. Vier koorleden besloten bij de gewonden in Duitsland achter te blijven. „Onderweg was de sfeer natuurlijk erg verdrie tig. Gelukkig hebben de chauffeurs goed met onze angst en emoties rekening gehouden door rustig te rijden en niet abrupt te remmen." De gecharterde bus kwam om kwart over zes voorrijden bij gemeenschapscentrum 't Huiken, waar ongeruste familieleden zich hadden verza meld. Hij werd begroet door een haag van foto grafen en de felle lichten van TV-teams. Binnen kwamen de emoties pas echt los na de ver schrikkingen die de koorleden het afgelopen et maal hadden doorgemaakt. Onder leiding van predikant J.H. Gijsbertsen werd een korte her denkingsdienst gehouden voor de zes veronge lukte slachtoffers en voor de zeven gewonden die nu nog in vier Zuidduitse ziekenhuizen lig gen. Pagina 3: 'Hij ging op de weg liggen en stierf. Leder veterschoen Maten 40 - 46. Normaal 59.95 Bristolprijs 49.- t/m zaterdag LEIDEN: Langegracht 5 (naast DIGROS) Nog geen abonnee? HET WOORD IS AAN Stendhal Een te spoedige overwinning is meestal de dood voor een ontlui- kende liefde. VANDAAG Binnenland - Buitenland - Cultuur Economie/Beurs Familieberichten Feiten en meningen - RTV Show - Sport VANDAAG OOK HISWA PAGINA 9 HET WEER Verwachting van het KNMI tot morgenavond Koude nacht Vannacht weinig bewolking. Mini mumtemperatuur ongeveer 2 gra den en op veel plaatsen vorst aan de grond. Overdag toenemende bewolking en vooral in het noor- den af en toe wat regen of motre gen. Maximumtemperatuur om streeks 10 graden. Zuidwesten wind, toenemend tot matig of vrij krachtig, 4 of 5, aan de kust en op het IJsselmeer tot krachtig of hard, kracht 6 of 7. verschillende inbindmachines? ONTVANGEN DE KRANT DE EERSTE 2 WEKEN GRATIS. Ja, dat is goed nieuws Dus neem ik nu een abonnement. I Voorletters:. Adres: I I Postcode: I Plaats: Tel: I (I.v.m. controle bezorging) Na de eerste 2 weken I betaal ik mijn abonnemcnt: Per maand automatisch I via acceptgiro 31,05) I automatisch 30,05) J Per kwartaal I via acceptgiro 67,70) j I automatisch 86.70) I Nr. bank/giro:j 10.00-17.00 UUR! dam, afslag Leiderdorp. nAmse LEIDERDORPS) 1 Diva' bon jleim Aa^lad, m Of bel 023-150100

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1994 | | pagina 1