a Dagblad Leidsch NOS reageert verbijsterd Ipcact a li V D doet experiment met kerstgeur Lakeman verliest proces smeergeld Nederkoorn bloemendaal b.v. BEL: 071-128030 Nationale 'databank' voor persoonsgegevens GOED NIEUWS Kerstman te huur Onderwereld bedreigt ook andere officieren Schiphol aan Zee BIJ CASBA WONEN HEEMSKERK DE JAGER DAAR ZIT EXACT'T VERSCHIL. Gespecialiseerd in Exact begeleiding Hard- en software Opleidingen Netwerken Installatie Support Vraag vrijblijvende demonstraties! '.Heemskerk De Jager Losplaatsweg 11 Noordwijk I. 01719 - 46566 Fax 01719 - 48547 Een geur van dennebomen en glühwein komt vanaf maandag de bezoekers tegemoet als ze binnenstappen bij de kerstpre sentatie van V&D aan de Am sterdamse Kalverstraat. De geur komt niet van echte dennetak- PULLMAN Publicist Pieter Lakeman moet zijn beschuldiging aan het adres van voormalig Fok ker-topman Erik-Jan Neder koorn inzake het aannemen van 25 miljoen gulden smeeiv geld terugnemen. De recht bank in Uttecht gelast Lake man de aantijgingen, gedaan in het blad OR-lnformatie, te rectificeren op straffe van een dwangsom van 25.000 gul den. In een reactie zegt de Heemstedenaar Nederkoorn: „Zo hoort het ook. Is er toch nog recht. Kan niet alles in Nederland." Nederkoorn, die begin dit jaar vertrok bij Fok ker, is inmiddels benoemd tot opvolger van F. Fransen, de oprichter en topman van Ar- ke. Lakeman is verder veroor deeld tot het betalen van zijn eigen proceskosten en een deel van de proceskosten vap Deutsche Aerospace (DASA). Het Duitse moederbedrijf van Fokker sleepte Lakeman in fe bruari voor de rechter. Lake man beweerde toen in een ar tikel in OR-lnformatie over bewijzen te beschikken dat Nederkoorn zichzelf had ver rijkt door de verkoop van een meerderheid van de aandelen van Fokker aan DASA. maak een feest van die donkere dagen, met de schitterende kerstcollectie van: hoogmadeseweg leiderdorp - rijksstraatweg - 2< DONDERDAG 8 DECEMBER 1994 951 OPGERICHT 1 MAART 1860 NR. 40641 LOSSE NUMMERS ƒ1,60 I Nog geen abonnee I ABONNEE -SERVICE Besparing van honderden miljoenen Er komt een nationaal instituut voor de uitwisseling van per soonlijke gegevens van alle Ne derlanders. Dit instituut moet er rond de eeuwwisseling zijn. Di verse organisaties, waaronder de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en de bedrijfsverenigin gen, hebben hiertoe het initia tief genomen. Volgens de be trokkenen kan het bij elkaar brengen van de gegevens per jaar honderden miljoen guldens aan besparingen opleveren. Op dit moment worden per soonlijke gegevens van burgers door tal van organisaties verza meld. Te denken valt aan ge meenten, belastingdienst, zie kenfondsen, uitvoeringsorga nen voor de sociale zekerheid, departementen (zoals VROM voor de individuele huursubsi die) en de Informatiseringsbank (studiefinanciering). Overal worden dezelfde gegevens op een andere wijze opgeslagen. Als computerbestanden gekop peld moeten worden, kost dat erg veel geld. Bovendien zijn de gegevens vaak niet vergelijkbaar door bijvoorbeeld een verkeer de spelling van een naam of adres. Het nieuwe centrale instituut moet een coördinerende rol gaan spelen bij het uitwisselen van informatie. De gegevens blijven bij de betrokken organi saties, maar het instituut moet zorgen voor uniformiteit. Zo is het de bedoeling dat in alle'da ta-bestanden de persoonsna men gebruikt worden zoals die bij'de gemeentelijke bevolkings administraties (GBA) genoteerd staan. Het instituut, Rinis gedoopt (Routeringsinstituut nationale informatiestromen), moet ook bepalen of een instantie die om bepaalde informatie vraagt deze wel mag hebben. Negentien mensen zijn de afge lopen maand aangehouden voor in totaal 49 diefstallen in de Bollenstreek. Van de groep verdachten waren er zeventien afkomstig uit Hillegom, een uit Noordwijk en een uit Nieuw Vennep. Zij opereerden in groepjes van steeds wisselende samenstelling. De buit bestond hoofdzakelijk uit geld, snoep en sigaretten. De politie kwam de verdach ten op het spoor met de aan houding van drie Hillegom- mers, die zondag 13 november op heterdaad werden betrapt bij een inbraak in een bollenbe- drijf aan de Olivier van Noort- straat. Zij bekenden al snel 26 inbraken in verschillende be drijven en woningen. Uit ver volgonderzoek kwamen nog eens 15 verdachten en 23 inbra ken naar voren. Ajax favoriet bij bookmakers londen «afp/gpd De aanhoudende successen- reeks maakt gokken op Ajax minder lucratief. Voor de Lon- dense bookmakers is de Amster damse ploeg nu ook favoriet voor de eindzege in het Europe se bekertoernooi voor lands kampioenen. De winnaar van groep D van de Champions League staat genoteerd voor 9 tegen 4. De belangrijkste andere kans hebbers zijn Paris SG, beker houder AC Milan en Barcelona. Een gulden inzet op winst van een van deze drie levert een uit betaling op van vier gulden. Benfica (9-1), Göteborg (14-1) en Bayern München (16-1) wor den in de wedkantoren minder hoog aangeslagen. Grootste outsider evenwel is Hajduk Split. De tegenstander van Ajax in de kwartfinale kreeg een no tering van 33 tegen 1 Ajax versloeg gisteravond AEK Athene met 2-0. Beide goals kwamen op naam van Tarik Oulida. De middenvelder hoor de pas gistermorgen dat hij te gen de Grieken de plaats moest innemen van de geblesseerde Edgar Davids. De indeling voor de kwartfi nales (1 en 15 maart) luidt als volgt: Bayern Münchcn - IFK Göteborg, Hajduk Split - Ajax, AC Milan - Benfica, Barcelona - Paris SG. Pagina 25: Ajax vergeet score op te voeren tegen AEK. Beeldenbende in Wassenaar wassenaar paul van der kool! De vijf beelden die de afgelopen weken uit voortuinen van Was- senaarse villa's verwenen, zijn niet op een fietsje meegeno men. Daar waren ze veel te zwaar voor. Zo woog de grote bronzen zwaan, die twee weken geleden uit een voortuin aan de Lange Kerkdam verdween, drie honderd kilo. Ook het nette 'verwijderen' wijst op een bende, misschien zelfs met vrachtwagen en kraan. Volgens de politie is er namelijk „zeer weinig schade aangericnt inde tuinen". Maar de politie heeft nog geen spoor van de 'beeldenben de'. Ook extra opletten tijdens de surveillances in Wassenaar- Noord, leverde niets op. LcidschDagblad NIEUWE ABONNEES ONTVANGEN DE KRANT DE EERSTE 2 WEKEN GRATIS. i Ja, dat is goed nieuws ~i Dus neem ik J l nu een abonnement, i i i J Naam: j Voorletters:m/v I Adres: I I Postcode: I J Plaats: Tel: I (I.v.m. controle bezorging) Na de eerste 2 ïyeken I betaal ik mijn abonnement: Per maand automatisch I 29,30) j Per kwartaal via acceptgiro 85,55) J automatisch 84,55) Nr. bank/giro:J I Handtekening: Vredesoverleg 2 Een historische stap in het Noordierse vredes proces. De politieke arm van de IRA gaat aan tafel met de Britse regering. Antiek textiel 9Winfrida Wijsbek en Simone Rood herstel den de antieke kledingcol lectie van het Rijksmuse um van Oudheden. HET WOORD IS AAN Eric van der Steen Jaloezie is gebrek aan vertrouwen, vooral aan zelfvertrouwen. VANDAAG Religie- Sport VANDAAG OOK SMAAK PAGINA 14 HET WEER Verwachting van het KNMI tot morgenavond Overwegend bewolkt Vannacht naar het oosten weg trekkende regen. Overdag over wegend bewolkt en op de meeste plaatsen droog. Minimumtempe ratuur omstreeks 6, middagtempe- ratuur ongeveer9 graden. Zuid tot zuidwesten wind, zwak tot matig, rond kracht 3. Veronica/Endemol verbreekt contracten en gaat cdsnog in zee met RTL De NOS heeft verbijsterd gereageerd op het besluit van Veronica/Endemol om terug te komen op drie overeen komsten met de publieke omroepen. De commerciële omroepcombinatie van Veronica en producent Endemol stelt dat ze de contracten met de publieke omroep heeft verbroken, omdat ze een aantrekkelijker aanbod heeft gehad van het Luxemburgse station RTL. ma's, het uitwisselen van pro grammagegevens en het sa- Veronica/Endemol had een af- menwerken op het terrein van spraak gemaakt met de NOS sportrechten. De contracten la- voor het leveren van program- gen al klaar, ze moesten alleen nog worden getekend. Maar gis teravond besloot de combinatie af te zien van deze zogeheten strategische alliantie. „Veronica/Endemol heeft duidelijk gekozen voor het geld", zei mr. B. Geersing, lid van de onderhandelingsdelega tie van het NOS-bestuur, van morgen. „Wij zijn verbijsterd over het gemak waarmee Vero nica/Endemol op de gemaakte afspraken terugkomt." Het NOS-bestuur komt vandaag in allerijl bijeen om zich te bera- den op de ontstane s Veronica ontkent het initiatief te hebben genomen om de ge sprekken met het moedercon cern van RTL, CLT, te herope nen. Eerdere gesprekken waren stukgelopen. „Wij zijn twee we ken geleden benaderd om weer te komen praten. Dat hebben wij aanvaard. Er ligt nog geen bod", aldus een woordvoerder van Veronica. Volgens hem duurden de onderhandelingen met de omroepen te lang. „Wat de omroepen betreft zou het nog weken kunnen duren. De TROS heeft aarzelingen en de VPRO zou beroep gaan aante kenen. Wij willen daar niet op wachten." Het vertrek van Veronica uit het bestel, per 1 september vol gend jaar, betekent een verlies aan kijkdichtheid voor de pu blieke omroep. Met het nu door Veronica/Endemol van tafel ge veegde contract had dat verlies beperkt moeten blijven tot vijf tien procent. ken of glühwein, maar uit ma chines, 'geurzuilen' van Duits fabrikaat. Bedoeld om met aan gename luchtjes het publiek te prikkelen meer te kopen of lan ger binnen te blijven. Of de zuilen op grote schaal de Nederlandse winkelvloeren gaan veroveren, is nog niet dui delijk. Voor V&D is het nu vooral een experiment. Plannen om de zuilen elders neer te zet ten zijn er nog niet, zegt woord voerder P. van Bakkum van Vendex, het moederbedrijf van de warenhuisketen. Hij laat wel blijken dat V&D mogelijkheden ziet in de geur zuilen. „Je kunt ze ook gebrui ken om minder aangename geuren te verdringen. Denk maar aan de lucht van natte jas sen op een regenachtige dag." Belangrijk is volgens hem de dosering van de apparaten. „Wie straks binnenstapt aan de Kalverstraat, ruikt direct een kerstgeur, zonder dat die pene trant is." Van Bakkum zegt eer der te hebben waargenomen dat geuren het koopgedrag wel degelijk beïnvloeden. „In Den Haag bakken we stokbrood in de zaak. Wie daar langs komt, krijgt gewoon honger. Dat ziè je ook bij een kraam met verse no- De geurzuilen worden geïm porteerd door de firma Rijk uit Veenendaal. Oorspronkelijk zijn ze ontwikkeld voor gebruik in sauna's en voor aromatherapie. In Duitsland worden ze inmid dels op vrij grote schaal ge bruikt. Het automerk BMW ver spreidt bijvoorbeeld een zomer geur op shows met cabriolets. Woordvoerder J. de Vries van de firma Rijk legt uit: „Dergelijke auto's hebben een lange lever tijd; wie in de zomer open wil rijden, moet 's winters bestel len." De Vries weet dat verschillen de winkelbedrijven eerder heb ben geëxperimenteerd met geu ren. „Maar het vergt een inge wikkelde techniek om een geur in de juiste mate te verspreiden. Voor afnemers blijkt dat een verrassing te zijn." Maar hoewel de contacten veelbelovend zijn en De Vries gelooft in een goede toekomst voor het apparaat, is er nog nergens een in Neder land in gebruik. Justitie-medewerkers in Utrecht, Haarlem en Amster dam zijn het afgelopen jaar ten minste tien keer ernstig geïnti mideerd door criminelen. Dat leidde in zeker vijf keer gevallen tot politiebescherming voor de betrokken officieren van justitie. Tot fysiek geweld, zoals bij de Amsterdamse officier J. Valente, kwam het niet. Gisteren meldde deze krant dat Valente, belast met de be strijding van zware criminali teit, tijdens justitiële onderzoe ken herhaaldelijk is gemoles teerd door criminelen. Hij werd onder meer in een sloot gegooid en twee keer bijna aangereden door een auto. Ook werd hij vier keer met de dood bedreigd. Dieven namen spullen mee uit zijn woning en wisten ook ma teriaal uit zijn werkkamer in Amsterdam te bemachtigen. In de hoofdstad blijken nog meer officieren van justitie te zijn bedreigd, aldus politie woordvoerder Klaas Wilting. Het gaat om 'enkele personen'. Veel meer wil hij 'hangende ver der onderzoek' niet kwijt. „De zaken zijn in ernst weliswaar onvergelijkbaar met de keiharde en frontale aanval op Valente, maar ik kan wel zeggen dat we ze serieus nemen. We halen al les uit de kast om dit gelukkig nog incidentele verschijnsel de kop in te drukken." In Haarlem werden twee offi cieren van justitie tijdens on derzoek naar misdaad-netwer ken serieus bedreigd door de onderwereld. Volgens officier C.J. Hemmes-Boender gaf 'de aard van de mededelingen' alle reden om de officieren een tijd je door de politie te laten be schermen. Verdere details wil zij niet geven. Het Haarlemse par ket heeft vooruitlopend op maatregelen die justitieminister Sorgdrager dinsdag aankondig de de toegang tot de werkka mers inmiddels beter beveiligd. Ook heeft iedere officier thuis extra 'hang- en sluitwerk' gekre gen, aldus Hemmes-Boender. R.B.M. Berger, hoofd arron dissementsparket Utrecht, meldt 'een wel zeer geraffineer de vorm van intimidatie'. Een verdachte gaf tijdens een poli- tie-verhoor heel precies het sig nalement van een officier van justitie met de mededeling dat hij met deze persoon strafbare handelingen zou hebben ge pleegd. De naam van de officier werd niet genoemd. Berger: „Achteraf bleek het verhaal ge baseerd te zijn op een slimme combinatie van halve waarhe den en hele leugens." De officieren van justitie in het arrondissement Den Haag (politieregio's' Hollands Midden en Haaglanden) hebben beslo ten niets te zeggen over eventu ele bedreigingen, zo meldt pers- officier M. Zandbergen. schiphol» Klaar is het nog niet, het nieuwe Schiphol Pla za, maar gebruikt wordt het al wel. Waar wachtende rei zigers straks naar het casino kunnen, hun baby kunnen ver schonen of bood schappen kunnen doen, is nu een oase van rust ingericht. Ook al hoost en stormt het buiten, lekker lui in een strandstoel liggen kan er. Om alvast te wennen aan of af scheid te nemen van het vakantiege voel. FOTO ANP ARTHUR BASTIAANSE Negentien dieven opgepakt in Bollenstreek Berlijn» Ongeveer 450 kerstmannen kwamen gisteren bijeen in de vergaderzaal'van de Vrije Universiteit van Berlijn om zich voor te bereiden op hun karwei. Traditioneel verhuren studenten uit de Duitse hoofdstad zich aan het einde van elk jaar als kerstman, bij wijze van vakantiebaantje. FOTO REUTER FABRIZIO BENSCH Voor een optimale nachtrust kiest een Pullman matras of box- springcombinatie. Voor een goed kiest u CASBA Wonen. Hoge Rijndijk 315 tel. 071 - 89.93.46

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1994 | | pagina 1