Leidsch Dagblad Criminelen terroriseren officier 7,5% wilii chiM Het extraatje van Croty. Koninklijk onderonsje Schipholplan rammelt aan alle kanten Vracht van boord 06-0331 Geurig het nieuwe jaar in dankzij Kees Klerks BEL: 071-128030 Katwijks burgemeester gaat bedrijfsleven in Jan Steen krijgt na 68 jaar zijn steen GOED NIEUWS WOENSDAG 7 DECEMBER 1994 OPGERICHT 1 MAART 1860 NR. 40640 LOSSE NUMMERS ƒ1,60 Groen licht voor Leids referendum Leiden krijgt wat het gemeen tebestuur betreft een landelij ke primeur met een referen dum over het plan voor Hoge Rijndijk 25. Daarin is de om streden verbouwing van het voormalige koninklijk militair invalidenhuis opgenomen. B en W maakten gistermid dag bekend dat zij de vereiste 4.500 handtekeningen hebben goedgekeurd. Het college zal de gemeenteraad voorstellen de volksraadpleging tegelijk te houden met de verkiezingen voor de Provinciale Staten, in maart 1995. Het referendum zal het eer ste zijn waarvan het initiatief is uitgegaan van de bevolking. De stichting tot behoud van het koninklijk militair invaliden huis zamelde de afgelopen maanden de handtekeningen De stichting, opgericht door verontruste buurtbewoners, wil voorkomen dat een deel van het tehuis de voormali- Pagina Leiden: Wethouders niet trots op primeur. amman Koningin Beatrix nam gisteren, op de eerste dag van haar bezoek aan Jordanië, ruim de tijd voor een vrolijk onderonsje met koningin Noor, de echtgenote van de Jordaanse koning Hoessein. Pagina 3: Bezoek Beatrix komt op historisch moment, foto anp arthur bastiaanse Justitie gegevens gestolen bij openbaar ministerie De Amsterdamse officier van justitie J. Valente is maandenlang doelwit van aanslagen geweest. De beleidsofficier zware criminaliteit, bij wie onlangs is ingebroken, werd drie keer gemolesteerd. Ook hebben criminelen hem vier keer met de dood bedreigd. kwam het niet. Zij maakten zich utrecht/den haag gpd Tot nu toe heeft justitie geen ruchtbaarheid gegeven aan de stelselmatige terreur tegen de belangrijke misdaadbestrijder van het Amsterdamse parket. Zo probeerde een BMW twee maal op Valente in te rijden ter wijl hij aan het joggen was. Hij kon net op tijd wegspringen. Bij een fietstochtje werd Valente door drie mannen tot stilstand van zijn rijwiel getrokken en in een sloot gegooid. Eerder was 'de officier vier keer met de dood bedreigd toen hij werkte aan de vervolging van drugshandelaren in de Coral Sea-zaak en het on derzoek tegen een autocoureur, die ervan wordt verdacht een misdaadsyndicaat te leiden. De officier van justitie werd eind vorige week opnieuw be dreigd, toen hij in zijn auto op de snelweg reed. Hij werd door vier auto's ingesloten. Tot een confrontatie met de bestuurders a een paar uit de voe- Valente heeft zich inmiddels ziek gemeld. In augustus werd ingebroken in Valentes woning, maar daarbij werden vooral persoonlijke gegevens ont vreemd en nauwelijks justitiële informatie. Wel hebben criminelen een nog onbekende hoeveelheid justitiële informatie gestolen bij vermoedelijk het parket van het Amsterdamse openbaar minis terie. Onbekend is nog of ook vitale informatie is ontvreemd, waardoor politie-informanten in gevaar kunnen komen of waarmee strafprocessen kun nen worden ontregeld. Minister Sorgdrager van justitie heeft dit gisteren meegedeeld na afloop van een besloten vergadering met Kamerleden. De Amster damse politie stelt een diep gaand onderzoek in. Sorgdrager heeft de Kamer meegedeeld dat officieren van justitie, hun werkplekken en de informatie die zij hebben, beter zullen worden beveiligd. Ook Aanvullend milieurapport nog geheim van de onafhankelijke Commis sie voor de Milieu-effect Rap portage gemaakt als aanvulling op het Integrale Milieu-effect Rapport (IMER). Dat had een aantal tekortkomingen, zo meenden de milieudeskundi gen. Het rapport wijst uit dat de planmakers de milieusituatie rond Schiphol in het peiljaar 1990 veel te slecht hebben voor- Het milieurapport (IMER) over Schiphol rammelt aan alle kan ten. 'Verkeerde' uitgangspunten in het rapport geven een verte kend beeld van de werkelijk heid. Dat is te destilleren uit het nog geheime Aanvullende Milieu-effect Rapport (AMER), waarop Leidsch Dagblad de hand heeft weten opstellers van het rapport zelf gesteld. Daardoor lijkt het erop spreken geen waarde-oordeel Uit het rapport blijkt dat de geluidssituatie rond Schiphol door de aanleg van een vijfde baan veel minder verbetert dan eerst werd aangenomen. Bo vendien liggen er straks niet minder, maar méér woningen in het gebied waar de kans op een crash reëel is. En wanneer men de nachtnormen voor het geluid berekent op basis van een nacht van tien in plaats van zeven uur, dan blijkt dat zo'n 130.000 woningen 's nachts overlast van het vliegverkeer ondervinden. Aanvankelijk werd uitgegaan van ongeveer 30.000 woningen, bij een nacht Het rapport opdracht dat de aanleg van een vijfde baan parallel aan de Zwanen- burgbaan tot een geweldige ver betering van het milieu leidt. In feite is er wel sprake van een verbetering, maar die is veel minder dan gedacht. Wat de veiligheid van het wonen rond Schiphol betreft, wijzen de nieuwe berekeningen uit dat de situatie er zelfs slechter op wordt in het jaar 2015. De gegevens uit het AMER vormen voor de planmakers, geen aanleiding-hun visie op de toekomst van Schiphol bij te stellen. De vijfde baan voldoet naar hun mening nog altijd het beste aan de dubbele doelstel ling van een beter milieu in combinatie met de groei van de luchthaven. Jakarta Sjouwers halen de vracht van boord van een rijtje schepen in de Sunda Kelapa-haven in Jakarta. De waar is afkomstig van de duizenden kleine Indonesische eilanden, die hun produkten vooral per zei lend koopvaardijschip naar de hoofdstad brengen. foto reuter ennymuraheni 'Maak boeken aftrekbaar van belastingen' den haag gpd Tijdelijk aanbod Vaste Termijn Deposito looptijdl jaar. Wanneer u nu minimaal f 10.000,- vastzet voor een periode van 10 jaar ontvangt u 7,5 rente per jaar. Kom langs of bel gratis VSBM3ANK Daar kom je verder m De aankoop van een boek moet voor de burger aftrek baar worden voor de belastin gen, net als dat het geval is voor bedrijven en onderwijsin stellingen. Dit opzienbarende plan ten behoeve van de lees bevordering hebben de Ko ninklijke vereniging ter bevor dering van de belangen des boekhandels, het Koninklijk Nederlands uitgeversverbond en de Nederlandse boekverko persbond gelanceerd. Het kabinet zou verder moe ten besluiten de BTW op boe ken af te schaffen. Informatie dragers als CD-I en CD-rom moeten, net als software voor het onderwijs, onder het lage Leidenaar achter stunten met paifumprijs leiden. rudolf kleun Leidenaar Kees Klerks zal dezer dagen niet erg populair zijn onder de importeurs van wereldberoemde parfums. Juist in de de cembermaand gaan traditioneel parfums van merken zoals Cacharel, Armani, Dior, Yves St.Laurent, Guerlain en Lancaster grif over de toonbank. Dit jaar is dat niet an ders, maar is er mede dankzij Klerks een ware prijzenoorlog uitgebroken. Ketens als Etos en Kruidvat bieden de exclusieve merken tot zo'n veertig procent onder de gebruikelijke prijzen aan. Hun toeleveran cier: Kees Klerks, in de Leidse regio vooral bekend als slijter, maar inmiddels veel groter in de 'parallel-handel'. Zijn bedrijf, de Van Caem Klerks Group, speurt over de hele wereld naar merkarti kelen die onder de gebruikelijke prijs wor den aangeboden. Soms afkomstig van een producent die gewoon te veel drank, siga retten of parfum voor een bepaalde markt heeft geproduceerd en dat overschot op de wereldmarkt 'dumpt'. Soms zijn pro dukten in bepaalde landen ook traditio neel veel goedkoper, zoals bijvoorbeeld spijkerbroeken in Amerika. De parfum die nu de Nederlandse markt overspoelt, komt volgens Klerks uit het duty-free circuit, de toeleveranciers van tax free winkels zoals die ook op Schiphol zijn. Klerks: „Maar daarmee geef ik nog niet veel prijs, want het duty-free circuit is wereldwijd heel groot. Je kunt je wel afvragen waarom parfums op Schip hol feitelijk dertig procent goedkoper zijn dan in andere winkels. Wie in dat circuit kan inkopen, kan de parfums voor die prijs in de winkel leggen." Een enkele importeur zou inmiddels ge dreigd hebben met juridische stappen. Op de parfumverpakkingen staat immers dat ze alleen via officiële depositaires mogen worden verkocht. Klerks lacht daarom: „Ze hebben geen poot om op te staan. Sterker nog, ze hebben een leverings plicht." Hij spreekt uit ervaring. Eerder stuntte Klerks in zijn eigen slijterijen met de prijzen van whisky, ook afkomstig uit parallel-import. En die merken verkoopt hij nog steeds. Inmiddels hebben ook de officiële verkoopkanalen de prijzen van sommige parfums verlaagd, zo bevestigt ook de Leidse parfumerie Maasdam. Top wordt flop Orthodoxe Kerk Nog geen abonnee? A De Russisch-Ortho- I doxe Kerk blijft vol gens metropoliet Kyrill van duidelijk gemaakt dat met I Smolensk lid van de We- hen niet te spotten valt. I reldraad van Kerken 7 De CVSE-top is een flop geworden. De Russen hebben volstrekt G.W. van Montfrans-Hartman vertrekt als burgemeester van Katwijk. Zij gaat met ingang van 1 februari als zelfstandig inte rim-manager werken bij BCG Interim-management BV in Amsterdam. Van Montfrans, 53 jaar, zal zich vooral bezighou den met de begeleiding en het oplossen van ingewikkelde be stuurlijke vraagstukken bij de overheid en non-profit-organi- saties. Van Montfrans (CDA) werd zés jaar geleden benoemd tot burgemeester van Katwijk. Daarvoor was zij zes jaar eerste burger van het Zeeuwse plaatsje Veere. Van Montfrans was bo vendien jarenlang vice-voorzit- ter van het landelijk bestuur van het CDA en voorzitter van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. In die laatste functie zij betrokken bij de herdenking en viering van vijftig jaar bevrij- ding. Hoewel de politiek in Katwijk er rekening mee hield dat Van Montfrans geen 'blijvertje' was, komt haar vertrek toch als een verrassing. De burgemeester stond op het punt te worden herbenoemd door de Commis saris van de Koningin. Het ver- lick van Van Montfrans wordt in politieke kringen alom be treurd. De burgemeester neemt op een uitermate ongelukkig tijd stip afscheid van de kustplaats. Katwijk, dat ook op zoek is naar een nieuwe gemeentesecretaris, staat voor belangrijke beslissin gen. Zo moeten besluiten wor den genomen over grootschali ge woningbouw in het havenge bied, nieuwbouw bij het ge meentehuis en reconstructie van het meldde zij dat op 1 januari een reeds eerder aangekondigde commissie voor toetsing van opsporingsmethoden aan het werk gaat. Alle bijzondere op sporingsmethoden, zoals inkijk operaties, infiltratie en pseudo- koop, moeten vooraf aan deze commissie worden voorgelegd. De procureurs-generaal hebben opdracht gekregen alle lopende strafzaken door te lichten. Vol gende week komt Sorgdrager met een plan tot een ingrijpen de reorganisatie van het open baarministerie. Pagina 3: Justitie wapent zich tegen zware misdaad. Een gevelsteen aan de Lange- brug ter herinnering aan de Leidse afkomst van schilder jan Steen. Met dat voorstel kwam Leiden Weer Gezellig/De Groe nen gisteravond bij de behan deling van de begroting in de Leidse gemeenteraad. Waarmee de partij een 68 jaar oud plan weer oprakelde. Het raadslid mevrouw Itallie- van Embden merkte het in 1926 al op: Leiden heeft wel een Steenstraat, maar geen Jan Steenstraat. 'Den grooten Lei denaar Jan Steen' (geboren in 1625) werd op geen enkele ma nier in de stad herdacht. Dus moest de Steenstraat maar wor den omgedoopt in Jan Steen straat, zei Itallie in de raadsver gadering van 9 augustus 1926. Burgemeester en wethouders voelden niets voor dat voorstel. Niet dat zij iets tegen Jan Steen hadden, maar tussen de Steen straat en de schilder bestond geen enkel verband, betoogden zij. Er zou nog weieens een an dere straat naar de kunstenaar wor.den vernoemd; daar was twintig jaar eerder, in 1906, al eens een besluit over genomen. En mocht dat niet lukken, dan was het misschien een idee om het Kooipark om te dopen in Jan Steenpark, vonden B en W. Mevrouw Itallie mopperde nog dat er in Leiden een spook- straat was, die al sinds 1906 be stond, maar nergens te vinden was. Maar B en W bleven erbij dat de Steenstraat geen voor naam mocht krijgen. Desnoods moest de Langebrug, waar de schilder ooit een herberg en atelier had, maar Jan Steen straat gaan heten. LWG/De Groenen' stelt nu voor een gevelsteen te metselen ter nagedachtenis aan de 'gezel lige schilder van de Gouden Eeuw', die behalve in Leiden ook jarenlang in Warmond schilderde (daar is overigens wel een straat naar hem ver noemd). De onthulling zou in de geest van Jan Steen moeten geschieden. Burgemeester en wethouders steunen de motie. Moordenaar Heijn naar TBS-kliniek alkmaar/den haag gpd-anp HET WOORD IS AAN Wertheimer Men beseft nooit duidelijk dat men jong is; men herinnert zich slechts dat men het eenmaal is geweest. VANDAAG Binnenland - Buitenland Cultuur Economie/Beurs Familieberichten Feiten en meningen Gesprek van de dag - Info RTV Show - Sport VANDAAG OOK OMBUDSMAN PAGINA 20 VOETBAL OP TV 17.35-19.54 Did 1: rechtstreeks verslag van de wedstrijd Napoli- Eintracht Frankfurt om de UEFA-cup. 20.00-22.26 Ned 3: rechtstreeks verslag van de wedstrijd Ajax- AEK Athene in de Champions League. 20.25-22.20 BRT 2: rechtstreeks verslag van de wedstrijd An- derlecht-Benfica in de Cham pions League. 20.30-22.20 RTL rechtstreeks verslag van de wedstrijd Dyna mo Kiev-FC Bayern München in de Champions league. 22.20-23.15 RTLnabeschou wing met alle hoogtepunten uit de Champions League. 22.43-23.33 Ned 3: samenvat tingen van de andere wedstrij den in de Champions League. HET WEER Verwachting van het KNMI tot morgenavond Zuidwesterstorm Vannacht bewolkt en buien. Over dag bewolking en nu en dan re gen Mddagtemperatuur 10 gra den. Wind uit zuidwest tot zuid, tot krachtig, 6, aan de kust en op het IJsselmeer stormachtig, enige tijd storm 9. De ontvoerder en moordernaar van Aholdtopman Gerrit Jan Heijn wordt binnen zes tot zeven maanen opgenomen in een TBS-kli niek. Zijn advocaat, mr. W. Anker, heeft dat van het ministerie van justitie vernomen. In 1988 veroordeelde het gerechtshof in Amsterdam de moorde naar tot twintig jaar gevangenisstraf en TBS. Hij heeft nu bijna ze ven jaar van zijn gevangenisstraf ondergaan in de gevangenis in Scheveningen. Het is gebruikelijk dat de terbeschikkingstelling kan ingaan als tweederde van de celstraf is uitgezeten. Op basis van ar tikel 13 van het wetboek van strafrecht kan dit worden vervroegd tot eenderde van de celstraf. De moordenaar van Heijn wilde hier r in aanmerking komen, omdat hij wil worden behandeld. NIEUWE ABONNEES ONTVANGEN DE BTW-tarief gaan vallen. Voor studenten moeten er goedkope kredieten komen, te besteden aan het aankopen van boeken. De boekenbranche haalt jaarlijks een omzet van 2,9 miljard gulden. De omzet van bibliotheken beloopt een mil jard gulden per jaar. De boe- kensector zorgt voor een klei ne 30.000 arbeidsplaatsen. support act HURRICANE JOY Voorverkoop reeds gestart op de bekende adressen. Kaartverkoop Leiden ook aan kassa zaal. Prijs: 25.-. Voor informatie: 020 - 626.39.00. Croky Ribbelchips zl|n knapperkrakend vers. hebben een lekkere smaak en charmante ribbeltjes. Ze zijn er weer volop, nü In een nieuwe verpakking. En deze week zijn ze in onze winkels wel héél voordelig. Croky Ribbelchips, naturel of paprika, zak 120 g A39 Aanbieding geldt tot en met zaterdag 10 december Deze week alleen bij Albert Heijn. Cd Tel:. I (l.v.m. controle bezorging) Na de eerste 2 weken I betaal Ik mijn abonnement: Per maand automatisch I 29.30) j Per kwartaal via acceptgiro 05,55) I automatisch 84,55) 1

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1994 | | pagina 1