Leidsch Dagblad Gigantische fraude in taxiwereld De 'X' moet verhuizen ARC stuurt trainer Van Zwam weg Kritiek op bemanning Achille Lauro 'onzin' Meebrullen met 'De Leeuwekoning.' Ouwe getrouwen Hard 'njet' tegen grotere NAVO Nieuwe prothese groeit met kind mee BEL: 071-128030 "DINSDAG 6 DECEMBER 1994 OPGERICHT 1 MAART 1860 NR. 40639 LOSSE NUMMERS 1,60 Politiek in paniek 3 PvdA en CDA willen spoedoverleg met mi nister Sorgdrager van justi tie over de inbraken bij het Amsterdamse parket. Straatvechters 5 De Republikeinen in de VS slaan wild om zich heen; als ordinaire straat vechters, als ze Clinton maar kunnen raken. Angelo Penning /t De Amsterdamse I Z pater-jezuï'et Jan van Kilsdonk krijgt morgen de Bob Angelo Penning van het COC. Somber —j Breitner heeft de I naam een sombere schilder te zijn; een exposi tie in Amsterdams Stedelijk laat zien dat hij is opgefrist. Cultureel centrum krijgt van rechter jaar (Ie tijd loman leefmans |De Alphense voetbalclub ARC heeft trainer IWim van Zwam gisteravond ontslagen. De 'Bleiswijkse oefenmeester, die eerder werkte ibij Quick Boys, wordt tijdelijk opgevolgd |door jeugdtrainer Aad Koren. Het bestuur heeft deze maatregel geno- jmen ,,op basis van de resultaten", aldus voorzitter Tjalling Terpstra. ARC staat in de (zaterdag-eersteklasse onderaan met zes punten uit elf wedstrijden. ,,Dat is slecht, zoals het sinds de winterstop van vorig sei zoen al slecht is. Sinds januari hebben we vijftien punten uit 26 duels gehaald. Dat is ver beneden de verwachting. We gingen uit van minimaal een punt per wedstrijd." Gisteravond werd de spelersgroep van ARC op de hoogte gesteld van de beslissing. Die werd bepaald niet met gejuich ontvan gen, want de verhouding tussen Van Zwam en de spelersgroep was niet slecht. Terpstra: ,,Er werden kritische vragen gesteld. Dat heb je altijd met dit soort ingrepen." Terpstra verwacht niet dat de A-selectie zal gaan muiten, zoals dat gebeurde tijdens het ontslag van Jan Kroese, drie seizoenen te rug. Uit protest speelde ARC 1 toen niet te gen Spakenburg, dat deden de spelers van het tweede. Terpstra: ,,Ik hoop niet dat de club zoiets weer overkomt." Pagina 19: Van Zwam: 'Het bestuur had meer geduld moeten hebben'. Het Leids cultureel X heeft een jaar de tijd om een nieuw onderkomen te vinden. President D. Baron von Malt- zahn van de Haagse rechtbank heeft besloten dat de voormali ge bioscoop Rex aan de Haar lemmerstraat op 1 december 1995 leeg moet worden overge dragen aan eigenaar W. Knuit. Het bestuur van de X heeft het vonnis met gemengde gevoe lens ontvangen en is direct op zoek gegaan naar alternatieve locaties. De voormalige seksbioscoop leidde onder de in 1993 overle den eigenares D. Ortje-Knuit een kommervol bestaan. Het pand verpauperde en trok in de laatste jaren nooit meer dan een handjevol bezoekers. Eind 1991, toen een tijdlang helemaal geen films meer waren vertoond, werd het pand gekraakt en om gedoopt totX. Het theater is in de afgelopen drie jaar veranderd van een kraakpand tot een. cultureel centrum waar films worden ge draaid en exposities, muziek- en toneelvoorstellingen worden gehouden. X heeft wat zijn pro grammering betreft een vol waardige plaats in het landelij ke, alternatieve circuit weten te veroveren, iets dat ook door de gemeente wordt erkend. De neef van de voormalige ei genares heeft vorig jaar de ont ruimingsprocedure die zijn tan te was gestart, voortgezet. Hij wil het pand op nummer 52 verkopen en betoogde voor de rechter dat het theater in lege staat beter te slijten is dan wan neer het wordt gebruikt door de Baron von Maltzahn gaf de eigenaar daarin gelijk, maar vond niet dat er sprake is van een spoedeisend belang. En aangezien de X als organisatie volgens de president van de rechtbank een 'sociaal aan vaardbare bestemming' vormt, stelde hij 1 december 1995 als overdrachtsdatum in. Pagina Leiden: X op zoek naar nieuw alternatief. Overval op postkantoor Leimuiden leimuiden liesbeth buitink !Een ongeveer 25-jarige man heeft gistermiddag het postkan- jtoor aan de Drechtlaan in Lei muiden overvallen. Hij kwam het postkantoor binnen met een zakdoek voor zijn gezicht, waar de 47-jarige beheerder en een 72-jarige bezoekster aanwe zig waren. De overvaller richtte een vuurwapen op het tweetal en dwong de beheerder geld af te geven. Onbekend is nog hoe veel de man precies heeft mee genomen. Beheerder en be zoekster raakten bij de overval niet gewond. Direct na de over val vluchtte de man met hoge snelheid in een rode auto. Die werd een uur later verlaten te ruggevonden aan de Leimuider- dijk in de gemeente Haarlem mermeer. De auto bleek te zijn gestolen in Amsterdam. Pagina 15: 'Mijn girokaarten mogen ze hebben'. Kleuters overleven zwerftocht in bergen buenos aires. ap Voor zeker tien miljoen gulden Amsterdamse taxibedrijven frauderen op grote schaal met belastingen en sociale premies. Er is in ieder geval voor ruim tien miljoen gulden fraude gepleegd. Dat blijkt uit een onderzoek dat het Regionaal Interdisciplinair Fraudeteam (RIF) in Amsterdam heeft gedaan bij twintig taxibedrijven. Twee Argentijnse kinderen (4 en 6) hebben een zwerftocht van zestien dagen in de bergen overleefd. De kinderen trok ken op 19 november de bergen bij Buenos Aires in op zoek naar hun ouders. Die waren door slecht weer vast komen te zitten en sloegen alarm toen ze de volgende dag thuis kwa men. Zondag werden de kleu ters gevonden door reddings werkers. Van de drieduizend taxichauf feurs die bij de betrokken be drijven werken, ontvangt veertig procent naast het salaris even eens een sociale uitkering. Hon derd chauffeurs hadden een baan: als rijksambtenaar, als ambtenaar van de gemeente Amsterdam, als werknemer van de Nederlandse Spoorwegen of de PTT. Het onderzoeksteam werd vorig jaar ingesteld op initiatief van de staatssecretaris van soci ale zaken. Het is samengesteld uit specialisten van de Fiscale Inlichtingen- en Opsporings dienst (FIOD), het Gemeen schappelijk Administratie Kan toor (GAK), politie en Justitie. Het onderzoek in de Amster damse taxiwereld was het eerste grote voorbeeldproject van het RIF. Het project werd geleid door een stuurgroep onder voorzitterschap van de Amster damse wethouder voor sociale zaken J. van der Aa. Het onderzoek bracht aan het licht dat belastingen en premies op grote schaal werden ontdo ken. Per bedrijf varieerde dat van enkele tonnen tot ruim een miljoen gulden. Bijna de helft van de bedrijven bleek daar naast taxivergunningen illegaal te verpachten. Uit de interne evaluatie van de stuurgroep blijkt bovendien, dat van de on derzochte bedrijven tachtig pro cent niet over een deugdelijke administratrie beschikt. Een woordvoerder van de Amsterdamse wethouder Van der Aa noemde de resultaten vanochtend desgevraagd schok kend. „We hadden wel een ver moeden van fraude in de taxi wereld, maar niet dat die zo groot zou zijn." Grozny Aanhangers op leeftijd van de Tsjetsjeense president Doedajev houden dagelijks de wacht bij zijn paleis in het centrum van de hoofdstad Grozny. Als het nodig is, zullen ze het opstandige Tsjets jenië hoogstpersoonlijk verdedigen tegen Russische interventie. Rus land zegt nog altijd bereid te zijn geweld te gebruiken om de orde in de republiek, die zich in 1991 onafhankelijk verklaarde, te herstellen. Pagi na 5: Russische parlementariërs in plaats van krijgsgevangenen Tsjets jenië. FOTO AP MISHA JAPARIDZE Rusland botst met Westen op top in Boedapest Vinding bespaart veel kinderleed groningen gpd Het Academisch Ziekenhuis Groningen (AZG) en de Techni sche Universiteit Twente heb ben een meegroeiprothese ont wikkeld voor opgroeiende kin deren. De prothese maakt een reeks operaties overbodig, voor komt extra lichamelijk ongemak en infecties en zorgt voor een besparing op de verpleegkosten. De eerste prothese is onlangs in Groningen met succes aange bracht bij een 14-jarige jongen uit Hengelo. Bij hem moest door botkan- ker het been boven de knie wor den geamputeerd. De chirurg H.S. Schraffordt Koops bracht in de stomp de nieuwe prothese aan, die meegroeit met het ou der wordende kind. Wanneer de prothese te kort is geworden, kan deze in het ziekenhuis via een magneet worden uitgerekt en op de juiste lengte worden gebracht. Voor de noordelijke uitvin ding werd gedaan, moesten te kort geworden vaste protheses met grote regelmaat operatief worden verwijderd en op de juiste lengte worden gebracht. ,,Dat levert veel pijn en onge mak voor de patent op, terwijl ook telkens het gevaar van in fecties optreedt. Een meegroei prothese kan zonder problemen poli-klinisch worden uitgerekt. Verder kan zo scheeflopen en het aanmeten van een klomp schoen worden voorkomen", zegt een woordvoerder van het Academisch Ziekenhuis Gro ningen. Het idee voor de meegroei prothese ontstond binnen het chirurgisch team in Groningen, waarna de Technische Universi teit de uitwerking voor haar re kening nam. Een Hamburgse onderneming leverde de nodige onderdelen. Volgens de zieken huis-woordvoerder is de mee groeiprothese in de hele wereld toepasbaar. President Jeltsin van Rusland heeft opnieuw een keihard 'njet' laten horen tegen een uitbrei ding van de NAVO met Oost- europese landen. De onver zoenlijke opstelling van Jeltsin overschaduwde gisteren de top conferentie in de Hongaarse hoofdstad Boedapest. In het ka der van de Conferentie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (CVSE) zijn daar meer dan vijftig regeringsleiders bij- Volgens Jeltsin brengt uitbrei ding van de NAVO met voorma lige Warschaupactlanden Rus land opnieuw in een isolement. De Amerikaanse president Clin ton antwoordde echter direct dat hij geen veto uit Moskou zal aanvaarden. Jeltsins uitspraken wijken in houdelijk niet af van de tot nu toe door de Russische diploma tie aangehouden koers. Die koers werd vorige week nog eens duidelijk neergezet bij een bezoek van de Russische minis ter Kozyrev (buitenlandse za ken) aan de NAVO in Brussel. Toch verraste de harde toon van Jeltsin de westerse regeringslei ders in Boedapest. Premier Kok noemde het 'nee' tegen nieuwe NAVO-leden „een politieke uit spraak van groot gewicht, waar aan niet te gemakkelijk voorbij gegaan kan worden". Kok over Jeltsins uitspraken: „Dit was meer dan routinewerk". Het Westen houdt vol dat uit breiding van de NAVO de veilig heid in Europa juist ten goede komt. Het wil daarover welis waar graag overleggen met Moskou, maar het bondgenoot schap wil zich door Rusland niets laten voorschrijven. Jeltsin noemde het daarentegen „een gevaarlijke dwaling te denken dat veiligheidspolitiek vanuit één hoofdstad kan worden ge dicteerd". Rusland moet vol gens hem in Europa een be langrijke rol blijven spelen. „Het is te vroeg om de democratie in Rusland op te geven", aldus Jeltsin. De NAVO besloot vorige week te beginnen met studies naar de toelating van nieuwe leden. Welke landen wanneer voor het NAVO-lidmaatschap in aan merking komen, staat officieel niet vast, maar algemeen wordt vooral aan Polen, Hongarije en Tsjechië gedacht. De NAVO wil eerst in kaart brengen hoe het bondgenootschap zich militair, financieel en politiek moet aan passen om de nieuwe leden op te nemen. schiphol/mombasa gpd „De bemanning van de Achille L heeft fantastisch werk geleverd bij de redding van de passagiers. De kritiek van andere passagiers is onzin. Ook hostess Janet van den Hoek hier naast geweldig. Als ze op 30 april nog lintjes uitreiken, is er in ieder geval één die dat verdient." De 71-jarige Bosschenaar G. Meijer vertelt monter zijn verhaal over de on dergang van het cruiseschip Achille Lauro aan de toegestroomde pers in de conferentieruimte van Schiphol. Om even voor zessen gisteravond werd hij met zeven andere Nederlandse overle venden van de bootramp met bloemen overladen door familieleden op het vliegveld. De groep was samen met 63 anderen door de Noorse cementtanker Bardu opgepikt en naar Djibouti overge bracht. Heel anders was de sfeer in Mombasa, waar 79 Nederlanders gisteren aankwa men, om vandaag door' te reizen naar Schiphol. Woede over het gedrag van de Italiaanse bemanning, tejeurstelling over de opvang door de Nederlandse over heid en opluchting over de goede afloop. „Het personeel van het schip liet ons i Hoek op Schiphol. apleet in de steek, wist van toeten heeft ingezet om iedereen te helpen. „Je noch blazen. Het is echt om te huilen ge- kunt toch van een succes spreken als je weest", aldus Jan de Gans (65) uit Mid- nagaat dat er meer dan negenhonderd wolda. mensen aan boord waren en slechts vier Maar Meijer bezweert dat de beman- de ramp niet hebben overleefd." ning zich meer dan honderd procent Janet van den. Hoek, de 26-jarige hos tess van het reisbureau Cruise Travel uit Putten, valt hem bij. „Ze scheren de hele bemanning over één kam, en dat is niet terecht. Ik heb zelf de kapitein zwartge blakerd uit de machinekamer zien ko-. men. Hij is als laatste van boord gegaan. Ze hebben met man en macht staan blussen." Meijer vertelt hoe de passagiers door hostesses en leden van de entertain- mentgroep naar nationaliteit werden in gedeeld. „We hebben daar de hele nacht gezeten en zelfs liederen gezongen. Ja- net: „Het was pikkedonker. Ik wist al snel dat het niet goed ging. Uiteraard hebben we gezegd dat alles onder controle was, anders zou er paniek zijn uitgebroken." Pas toen de dag aanbrak vond de kapi tein het moment gekomen van boord te gaan. Janet zag zich op 'haar' dek gecon fronteerd met tweehonderd passagiers en om dringen te voorkomen zette ze de gasten in rijen en verzocht ze hun han den op de schouders van de voorganger te leggen, als bij een polonaise. De Italiaanse minister van transport, Fiori, heeft gisteren een onderzoek aan gekondigd naar de oorzaak van de brand op de Achille Lauro en de wijze waarop de bemanning zich heeft gedragen. Nog geen abonnee HET WOORD IS AAN Willy Sneeuw Hij en zij: oog in oog, hand ii hand. VANDAAG Binnenland - Buitenland Cultuur Economie/Beurs Familieberichten Feiten en meningen Info VANDAAG OOK NATUUR EN MILIEU PAGINA 7 HET WEER Verwachting van het KNMI tot morgenavond Enige tijd regen Vannacht bewolking en minimum temperatuur 5 graden. Overdag enige tijd regen en middagtempe- ratuur 9 graden. Zuidenwind, vrij krachtig 5, aan de kust en op het IJsselmeer hard tot stormachtig. Overdag tijdelijk iets minder wind Motor valt met de deur in huis Een botsing in de gang van een woning. Dit weinig alledaagse ongeluk deed zich voor in een huis aan de Voorstraat in Kat wijk. Het gebeurde toen een 21 - jarige Katwijker op de Badstraat zijn r I. De t Zalm goedkoop met de kerst Gerookte zalm wordt dit jaar ook betaalbaar voor mensen met een kleine beurs. Door het grote aanbod van gekweekte zalm uit Noorwegen en Schotland kunnen de super markten hun klanten dit typisch kerstvoorafje met flinke korting aanbieden. Albert Heijn en Ven- dex Food Group, onder andere Konmar en Edah, bevestigen dat de zalm dit jaar niet duur wordt betaald. De AH-woordvoerster wil nog niet zeggen hoeveel de klant kort voor de kerst voor een ons je gerookte zalm moet neertel len. Bij Vendex is men duidelij ker. „Wij bicden verse gerookte zalm voor 4,98 gulden per ons", meld/ de woordvoerder. Nor maal ligt de gemiddelde prijs voor een ons verse gerookte zalm tussen de 6,5 en acht gul den. Ier ging er vandoor, reed nog zo'n vijftig meter verder en knalde pardoes door de voor deur van een woning. Het voer tuig ramde vervolgens een snor fiets, die in de gang van het huis stond. De motorrijder raakte licht gewond. Motor, voordeur en snorfiets liepen flinke schade Lcidsch - Dagblad NIEUWE ABONNEES ONTVANGEN DE KRANT DE EERSTE 2 WEKEN GRATIS. i Ja, dat Is goed nieuws Dus neem ik i nu een abonnement. Albert Heijn geeft een leuke mini meezing cd/mc weg t.w.v. 12.95", met vijf prachtige liedjes uit de Walt Dlsney- film 'De Leeuwekoning: En als u één van de onderstaande produkten koopt, krijgt u 'm gratis aan de kassa. Ariel Futur of Ariel Futur Color pak 2.2 kilo24r78" 23.99* Vlzir Ultra, t navulpak 3 kilo XJS9" 16.99* Dreft, glazuurbeschermer flacon 1 kilo Dreft, afwas flacon 750 ml JA9tf 13.99" ■Aanbiedingen gelden t/m zaterdag 10 december as. Zolang de helft In contanten vla bank of giro. Zie de actlevoorwaarden In di 's Lands grootste kruidenier blijft op de kleintjes letten jltt I (l.v.m. controle bezorging) Na de eerste 2 weken I betaal Ik mijn abonnement: J Per maand automatisch' I 29,30) j Per kwartaal via acceptgiro 85,55) I automatisch 84,55)

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1994 | | pagina 1