Leidsch Dagblad Bankpersoneel wil vier dagen werken c 19 Georgette Dee in Leidse Schouwburg. Op het podium kan ze zichzelf hoofdklasser UVS zijn, zegt de Duitse 21 Désar vertrekt aan het eind van dit seizoen bij ^7^ Fleetwood Mac terug naar de roots Verbreding weg Leiden-Leidschendam nu definitief H Blauwhelmen vandaag thuis Leiden herdenkt bombardementen van 1944 BEL: 071-128030 'Criteria vaststellen voor witte illegalen' mn>ott] rv\ van de Meent imm makelaardij 01 720-72602 GOED NIEUWS -ZATERDAG 3 DECEMBER 1994 OPGERICHT 1 MAART 1860 NR. 40637 LOSSE NUMMERS ƒ1,80 Vice-voorzitter 1 CL Le'c'se kamerlid I De Graaf wordt vice-voorzitter van de en quête-commissie over het beleid van de politie. Theater-travestiet i Theater-travestiet Gerard Désar Trainer Gerard In ruil voor twee jaar zonder loonsverhoging veenendaal* Driekwart van de vakbondsleden in het bankbedrijf (in totaal 110.000 werknemers) is bereid twee jaar lang af te zien van loonsverhoging in ruil voor invoering van een vierdaagse werkweek van 34 uur. Dat blijkt uit een en quête die de Dienstenbond FNV en de Unie BLHP onder hun leden bij de banken hebben gehouden. De uitkom sten werden gisteren in Veenendaal gepresenteerd op een bijeenkomst van de gezamenlijke vakbonden in het bankbedrijf. Ruiter stellen zij voor de CAO- onderhandelingen te hervatten vanaf het punt waarop zij in april werden afgebroken. Des tijds lag er een vakbondsvoor- stel ter tafel waarin werd uitge gaan van invoering van de vier daagse (vier dagen van 8,5 uur) in ruil voor vier jaar nullijn. De werknemersorganisaties zien in een verkorting van de arbeidstijd met bijna 10 procent de enige kans om zo veel moge lijk arbeidsplaatsen in stand te houden. Ondanks een forse winstgroei verdwijnen er door automatisering en door fusies en reorganisaties steeds meer banen uit de «bedrijfstak. Be stuurder H. Noten van de Dien stenbond'FNV zei gisteren te verwachten dat er de komende vier jaar nog eens circa 20 pro cent van de functies wordt op- De bereidheid van de leden om twee jaar lang op nul te blijven n, gaat de bonden voorals nog niet ver genoeg. In een brief werkgeversonderhandelaar Tien jaar na de giframp in Bhopal zijn de inwoners nog steeds het slachtoffer van corruptie, bureaucratie en hebzucht Bert van der Veer, ex- programma-directeur van RTL, bedenkt nu een formule om Veronica 'keihard de sterkste' te maken Ben Verkerke verruilt het CIOS in Overveen voor de landelijke sportkoepel NOCNSF Onze Taal over Kapoentje Turkse beren krijgen aan de universiteit van Bursa een beetje vrijheid terug De huurboycöt in de sloppenwijken van Zuid- Afrika is nog niet ten einde, ook al willen veel bewoners best betalen De Geneeskundige Inspectie kan weinig uitrichten tegen fouten in de gezondheidszorg Denkwijzer over Commitment Maandag 5 december is het kantoor Leidsch Dagblad na 16.00 uur gesloten. Wij wensen prettige St. Nicolaasavond. Directie ^'onroe d 9oe LICHTRECLAMI ^JiniX^ FLEETMARKINC NEON y KUNSTSTOFFEb geheven. Om de betrokkenen aan het werk te houden, is in eerste instantie herverdeling van arbeid nodig, menen de bonden. Dat is echter niet genoeg. „Als je mensen alleen maar korter laat werken, dan schuif je het probleem alleen maar op", zei Noten. Daarom is volgens de werknemersorganisaties ook „een forse inzet op scholing en arbeidsbemiddeling" noodza kelijk. In het bankbedrijf zou een afzonderlijk bemiddelings bureau moeten komen, dat werknemers wier functies ver vallen in of buiten de bedrijfstak kan herplaatsen. „De proble men zijn te groot voor half slachtige oplossingen", schrij ven de bonden in hun brief aan de werkgevers. Hun voorstellen betekenen een loonkostenstijging van ll procent voor de banken. Hoe veel vier jaar lang nullijn ople vert, is moeilijk te schatten. Dit jaar was de gemiddelde loon stijging 0,8 procent. Voor 1995 zal het niveau van de loonsver hogingen waarschijnlijk onder de 2,25 procent liggen. Voor de jaren daarna is een inschatting niet of nauwelijks mogelijk. leiden Fleetwood Mac startte gisteren in de Leidse Groenoordhallen de Europese tournee 'Another link in the chain'. De Amerikaanse band speelde in een slechts half gevulde hal die voornamelijk werd bevolkt door oudere jongeren. Drummer Mick Fleetwood en John McVie, de enige overgebleven leden, zijn al niet een van de jongsten, maar ze voegden dikke veertiger Dave Mason van de legendarische groep Traf fic aan de nieuwe Fleetwood toe. Zangeres Bekka Bramiet maakte haar debuut en trok na een wat verlegen start alle bluesregisters open. Uit de succesvolle periode met Stevie Nicks en Lindsey Buckingham werd bitter weinig gespeeld. Juist deze songs, o.a. 'Go your own way' van Rumours, werden door het publiek het meest gewaardeerd. De band ging duidelijk terug naar de Roots, maar koppelde hieraan een ui terst belegen coverkeuze. FOTO HENK BOUWMAN leidschendam gpd Rijksweg A4 wordt tussen Lei den en Leidschendam verbreed van tweemaal twee tot twee maal drie rijstroken. Dit is nodig omdat de bestaande weg het toegenomen verkeer niet kan verwerken. Het aantal voertui gen per etmaal is gestegen van 42.000 in 1970 tot 90.000 nu. Bijna alle onteigeningsproce dures zijn inmiddels doorlopen. Na een jarenlange vertraging kunnen de werkzaamheden eindelijk echt beginnen. Het Di rectoraat-Generaal Rijkswater staat afdeling Noord presen teerde gisteren de definitieve te keningen. De totale kosten voor het projekt worden geraamd op 275 miljoen gulden. Mogelijk wordt de A4 in de toekomst uit gebreid tot tweemaal vier rij stroken. Rijksweg A4 is een belangrijke achterlandverbinding. Het is een belangrijke schakel tussen Amsterdam, Schiphol, Leiden, Rotterdam en Bergen op Zoom. Lingerieposters politiebureau moeten weg leiden aap rietveld De posters van schaars- geklede vrouwen in het kantoortje naast de ingang van het Leidse poli tiebureau aan de Langegracht moeten verdwijnen. Burge meester C. Goekoop was daar gistermiddag zeer duidelijk over. „Die posters zijn aanstoot gevend dus moeten ze weg. Punt. Uit." Het was raadslid M. Hooger- vorst van Groen Links die de kwestie aansneed. Zij vroeg de burgemeester waarom die pos ters van vrouwen in lingerie, waarover het Leidsch Dagblad enkele weken geleden publi ceerde, nog steeds niet 'waren verwijderd. Hoogervorst had zich nog eens extra geërgerd aan de uit latingen van politiewoordvoer der T. Stuifbergen, die vond dat •er met de posters niks mis was. Volgens Goekoop zijn de linge rieposters in het politiebureau echter op geen enkele manier te rechtvaardigen. „Dit soort din gen moet je gewoon niet heb ben. Mensen kunnen aan die afbeeldingen aanstoot nemen en dan heb je niks te maken met verhalen over andere men sen die ze misschien wel mooi vinden." '^LcLiikcidü V KADO'S VAN GLAS Een deel van de 70 Nederlanders gaat zijn vrijheid tegemoet na zes dagen gegijzeld te zijn geweest. FOTO ANP ED OUDENAARDEN zagreb gpd-anp De zeventig Nederlandse blauwhelmen, die na een gijze ling van zes dagen in Oost-Bos- nië gistermorgen werden vrijge laten, arriveren vandaag in Ne derland. Minister Voorhoeve (defensie) noemde hun vrijla ting 'een enorme opluchting'. Twintig andere landgenoten zit ten echter nog altijd vast. De leider van de Bosnische Ser viërs, Karadzic, heeft gister avond echter toegezegd dat nu 'alle gegijzelde VN-soldaten in vrijheid worden gesteld'. Een tijdstip noemde hij echter niet. De twintig hebben gisteren via satellietboodschappen laten weten dat ze het goed maken en een redelijke verstandhouding hebben met de Bosnische Ser viërs. De speciale afgezant van de VN, Akashi, heeft gisteren voor hun vrijlating gepleit tij dens een ontmoeting met Ka radzic. Voorhoeve wilde niet speculeren over het tijdstip van de vrijlating van de overige blauwhelmen: „Het is al vele malen beloofd en niet waarge maakt. Het is nu: eerst zien, dan geloven." De zeventig vrijgelaten Ne derlandse VN-militairen werden gisteravond opgevangen in een militair VN-kamp bij Zagreb. Een psycholoog van de Konink lijke Landmacht beschreef hun toestand gisteravond als 'nuch ter, realistisch en opgetogen'. Niemand vertoonde tekenen van geestelijke schade. Pagina 7: Zes dagen tussen hoop en vrees in een steen groeve. Ooggetuigen kunnen er nu, vijftig jaar na dato, nog emotioneel van worden. Als ze vertellen over de bombardementen op Leiden in 1944, waarbij 54 doden vielen, komen de herinnerin gen aan allerlei zaken naar boven. Aan de slechte organisatie van de hulpverlening bij voorbeeld. „We hadden mensen kunnen red den als we er bij hadden gemogen", zeggen ze. „Maar de luchtbeschermingsdienst was waar deloos. Daar zaten mensen bij die er totaal geen verstand van hadden, maar wel de lakens uitdeelden." Precies vijftig jaar heeft het geduurd, maar nu komt het er toch van: met een samenkomst en een tentoonstelling herdenkt Leiden de 'verge ten' bombardementen van 10 en 11 december 1944. De herdenkingsbijeenkomst wordt vol gende week zondag (11 december) gehouden in de Harteburgkerk aan de Haarlemmerstraat. Daar is die dag ook een kleine expositie inge richt van foto's waarop de gevolgen van de bombardementen te zien zijn. Die tentoonstel ling wordt daarna - tot de jaarwisseling - ver plaatst naar de hal van het stadhuis. De herdenking wordt gehouden op initiatief van enige nabestaanden van de slachtoffers.' Overlevenden komen aan het woord in de twee artikelen die vandaag en volgende week in de zaterdagbijlage verschijnen. In het eerste deel wordt beschreven waarom Leiden ten slotte werd gebombardeerd, het tweede deel is een impressie van ooggetuigen. Leiden was de oorlogsjaren vrijwel onge schonden doorgekomen. Twee vliegtuigen wa ren neergestort op de stad. Een Engels toestel kwam neer op de Heinsiusstraat en „de verant woordelijke Duitse schutter barstte daarna in tranen uit", weet een buurtbewoner nog. Een Duits vliegtuig viel op de binnenplaats van het Elisabeth Ziekenhuis aan de Hooigracht. Maar daar was het bij gebleven. Tot 10 en 11 december 1944. Om de overslagplaatsen van de gevreesde V2-raketten te bombarderen voerden de Engel sen luchtaanvallen uit op 't Spoortje aan de He rensingel en op het station in Leiden. Daarbij ging het volledig mis. In plaats van de doelen werden woonwijken geraakt. Daarbij vielen in totaal 54 doden. „Van hele families werd geen knoop meer teruggevonden." Witte illegalen bestaan niet en 'wit-illegaal beleid' al helemaal niet. Dat heeft het ministerie van justitie tot voor kort steeds volhouden. Staatssecretaris van justitie, mevrouw E. Schmitz, is nu met een nieuw standpunt naar buiten gekomen. Tegen over de afdeling bestuursrecht spraak van de Raad van State gaf zij gisteren toe dat het al ja renlang beleid is een verblijfs vergunning te verlenen aan ille galen, die zes jaar lang wit in Nederland hebben gewerkt. Zij is voornemens om criteria offi cieel vast te stellen. De vreemdelingen betaalden loonbelasting en premies. Aldus droegen ze hun steentje bij aan de Nederlandse samenleving en daarom zijn er redenen om hen op humanitaire gronden een Nederlandse verblijfsvergun ning te geven. De witte illegalen waren vooral te vinden bij Westlandse tuinders, Noordhol landse bollentelers en horeca- ondernemingen in het hele land. 'De winkelier bepaalt zelf openingstijden' Winkeliers zouden zelf moeten kunnen bepalen wanneer hun deuren open zijn. Wel kunnen gemeenten besluiten dat de winkels 's nachts (tussen twaalf en zes uur) dicht moeten blij ven. Alleen de zondagmorgen blijft taboe. Op die dag zouden de winkels om één uur open mogen, maar het is aan de ge meenten om te bepalen of en in hoeverre ze later op de dag de deuren openen. Dat adviseert een ambtelijke werkgroep aan minister Wijers van economische zaken. De be windsman huldigt het beginsel 'vrijheid, blijheid', maar kwam in botsing met premier Kok die terughoudend is om.de winkels ook op zondag open te houden. Nog geen abonnee? HET WOORD IS AAN Tolstoi Het kwaad in de wereld komt voort uit het feit dat men meent i te kunnen handelen zonder liefde. VANDAAG Binnenland - Buitenland - Cultuur Economie/Beurs Familieberichten Feiten en meningen - Gesprek van de dag - Info Program m, Randstad - Regio Religie Sport VANDAAG OOK TOERISME PAGINA 25 HET WEER Verwachting van het KNMI tot vanavond Later regen Eerst nog wat zon, maar later toe nemende bewolking, tegen de avond gevolgd door regen Mid- dagtemperatuur 5 graden. Zuide lijke wind, toenemend tot matig of vrij krachtig, aan de kust en op net IJsselmeer tot krachtig of hard. Staatssecretaris Schmitz van justitie: Na een gesprek tussen verte genwoordigers van het Neder lands Centrum Buitenlanders (NCB) in Utrecht en ambtena ren van het ministerie van justi tie werd een lijst opgesteld met criteria, waaraan de witte illega len moesten voldoen om een verblijfsvergunning te kunnen krijgen. Justitie deelde vergun ningen uit, maar ontkende naar buiten toe dat er sprake was van structureel beleid. Dat ontnam de afgewezenen de mogelijk heid om in beroep te komen. Rijnlands Lyceum Wassenaar Informatie-avond Tweetalig Onderwijs havo/vwo Backershagenlaan 5, Wassenaar Informatie: OI 7 S I -10400 Wij nodigen je graag uit voor een extra voorlichtingsmiddag voor de opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening dinsdag 13 december van 15.00 - 17.00 uur Dr. Kuyperstraat 4, Den Haag Ook voor informatie mogelijke insteek 2e jaar. LEIDSE H00ESCH00L f00 op Leidse Hogeschool, Afdeling HSAO, Kuyperstraat 4, Den Haag, tel. 070 - 36 06 806 BEDRIJVENCENTRUM Turopalaan - Alphen a/d Rijn SUS/NESS LABI IK Tavro Te huur: Kantoren showwinkels - Bedrijfsruimtes Informatie: Tauro Info/Beheer, 01720-77851 NIEUWE ABONNEES ONTVANGEN DE KRANT DE EERSTE 2 WEKEN GRATIS. i1 i Ia, dat is goed nieuws i Dus neem ik i nu een abonnement, i I (l.v.m. controle bezorging) Na de eerste 2 weken I betaal Ik mijn abonnement: Per maand automatisch I 29,30) Per kwartaal via acceptgiro 85,55) I automatisch 84,55) Nr. bank/giro:1j

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1994 | | pagina 1