Leidsch Dagblad Reageerbuis mag 'in Leidse kliniek Ontbijtsetvan... de Petteflet. 7,3% 13 'Toezichthouders' moeten Leiden veiliger maken Bemanning heeft gewoon goed werk gedaan' i I I I I I Het laatste kunstje van Navratilova Gewonde man in takels Justitie verdenkt duo van lidmaatschap RARA Open Dag BEL: 071-128030 06-0331 GOED NIEUWS WOENSDAG 16 NOVEMBER 1994 OPGERICHT 1 MAART 1860 NR. 40622 LOSSE NUMMERS 1,60 schapsverlof en recht op Vader met kraamverlof Kraamverlof, gedeelte lijk betaald ouder- deeltijd voor vaders, advi seert de Emancipatieraad. Fraude EU 7 De fraude in de EU loopt de spuigaten uit. De Rekenkamer bepleit straffen voor lidstaten die het niet zo nauw nemen. Koninklijk /t De instrumenten in I museum Boerhaave waren de favoriete verza melaarsobjecten van de Habsburgers. MCG krijgt vergunning voor kunstmatige bevruchtingen IHet Medisch Centrum voor Geboorteregeling in Leiden (MCG) krijgt vrijwel zeker een vergunning voor reageer- Ibuisbevruchtingen. Zelfs als het MCG niet het vereiste aantal van 150 verrichtingen per jaar haalt, dan nog mag directeur W. Beekhuizen het verlangde papiertje afhalen. DEN HAAG/LEIDEN «JAN KUYS Minister Borst van Volksge zondheid, Welzijn en Sport (VWS) zei gisteren in de Tweede Kamer dat ze zich soepel tegen over de particuliere kliniek in Leiden wil opstellen en 'niet al leen naar het getal zal kijken'. Het MCG past al sinds 1985 de techniek van reageerbuisbe vruchting toe. Het toenmalige WVC wilde daar einde aan maken door een vergunning verplicht te stellen. Toen de rechter die eis van tafel veegde, timmerde het ministe rie supersnel een noodwetje in elkaar dat vergunningen ver plicht stelt. Het MCG leek daarvan de du pe te worden. Temeer omdat de kliniek vermoedelijk het vereiste aantal van 150 verrichtingen per jaar moeilijk zal halen. Om die reden vroegen de kamerleden Kamp (WD) en Van Boxtel (D66) gisteravond tijdens de be handeling van het reparatie wetje in de Tweede Kamer om een soepele opstelling van de minister. Die kregen ze. Me vrouw Borst ziet geen enkele re den om het MCG dwars te zit- Volgens de minister heeft MCG in het verleden altijd 'rechtmatig' gewerkt. Het giste ren ingediende reparatiewetje heeft vooral ten doel de minis ter een instrument te geven om de ontwikkelingen op dit terrein van de topklinische zorg te kun nen controleren, zodat niet het gevaar dreigt dat mensen in schuurtjes gaan experimente ren. De Tweede Kamer ging zonder stemming akkoord met het reparatiewetje. LEIDEN. AAD RIETVELD Nog het komend voorjaar hoopt de gemeente Leiden 'tien 'toe- jzichthouders' de straat op te I sturen in een poging het gevoel van onveiligheid bij mensen weg te nemen. Dat kondigde wethouder T. van Rij (PvdA) gis termiddag aan bij het verschij nen van de nota 'Leiden uit jlast'. In die nota staat hoe de gemeente, los van de politie, een eigen veiligheidsbeleid denkt te voeren. NEW VORK. RTR/ANP Met een doos tissues stapte Martina Navratilova gister avond het centre court van Ma dison Square Garden in New York op. Het was haar af- i scheidsavond, haar 'farewell- party' en de tranen verdrongen zich in de hoeken van haar ogen. De 38-jarige grand lady van het vrouwentennis, zevenvou dig winnares van de Masters, werd in zeventig minuten van het blauwe tapijt gejaagd door Gaby Sabatini: 4-6, 2-6. „Gaby i speelde in een roes. Ze veegde me van de baan", zei Navratilo va na haar 212de nederlaag in 1650 enkelspelen in twintig jaar proftennis. Het werd een emotioneel af- scheid voor Navratilova. De 17.131 fans in het uitverkochte I sportpaleis begroetten elke win- j nende slag die van haar racket I vertrok met een ovatie. Op de i eerste rij zaten haar ouders, moeder Jana én stiefvader Mi- rek Navratil, haar coach sinds 1987 Craig Kardon, hartsvrien din Billie Jean King en vele an- j dere vrienden en vriendinnen. Meer toezicht op straat was een'van de grote wensen van de gemeenteraad in de debatten over het veiligheidsbeleid. De politie komt daar volgens de Leidse raad door personeelsge brek te weinig aan toe. De toe zichthouders kunnen mensen niet aanhouden en bekeuren. Zij moeten problemen signale ren en ingrijpen als zij getuige zijn van vandalisme en vernie ling. Van Rij vindt niet dat de toezichthouders in uniform de straat op moeten. „Als ze maar op de een of andere manier her kenbaar zijn." De wethouder wil de toe zichthouders recruteren onder jongeren. Jeugdige schoolverla ters die zich vervelen en op straat rondhangen zouden zo aan een betaalde baan gehol pen kunnen worden. Waarmee de gemeente twee vliegen in een klap denkt te slaan. Om de toezichthouders te kunnen be talen wil Leiden aanspraak ma ken op geld van staatssecretaris Melkert (sociale zaken). Het gemeentelijk veiligheids beleid staat nog maar in de kin derschoenen. Van Rij wil de Lei- denaren een belangrijke stem geven in het beleid. Per stads deel gaat hij bewonersorganisa ties vragen wat volgens hen de meest onveilige plekken zijn en hoe die zouden kunnen worden aangepakt. Van Rij: „Hoe het beleid in de stadsdelen er ver der uit komt te zien hangt af van de inbreng van zelf." leiden. Een immense kraan moest er gistermiddag aan te pas komen om een gewonde man van een steiger op het AZL-terrein te halen. De 21-jarige Rijswijker had op 20 meter hoogte zijn arm in een gat van het gebouw in aanbouw gestoken, toen collega's de steiger lieten zakken. De arm van de man raakte bekneld. Liggend op een brancard werd hij naar beneden getakeld waarna hij in het AZL werd behandeld. De arbeidsinspectie stelt een onderzoek in. foto hielco kuipers VOETBAL OP TV 19.35-22.20 RTL 5 Voetbal: voor beschouwing, live verslag en nabe schouwing van de EK.kwalificatie- wedstrijd Nederland-Tsjechië. 20.25-22.20 RAI UNO Voetbal: li ve verslag van de EK-kwalificatie- wedstrijd Italië-Kroatië. 22.16-22.34 Ned 3 Sportjour- 23.00-01.00 EURO Voetbal: sa menvattingen van de EK-kwalifica- tiewedstrijden België-Macedonië, Portugal-Oostenrijk, Polen-Frank rijken Noord-lerland-lerland. 23.20-01.00 BBC 1 Sportsnight: voetbal (vriendschappelijke inter land Engeland-Nigeria en samen vattingen van de EK-kwalificatie- wedstrijden Georgië-Wales, Schot land-Rusland en Noord-lerland- lerland). 23.30-00.00 RTL 4 Sport. Een bordje en een beker met daarop Pluk van de Petteflet... zo'n ontbijtsetje wil ieder kind toch zeker hebben? ledereen kan het nu krijgen door een speciale verpakking met één van onderstaande navulpakken te kopen. Persil Megaperls, Persil Megaperls Color, Dixan Megaperls, navulpak 2.4 kilo of Fleuril Plus, <-)-i r\f\ navulpak 3 kilo 2239 Zl."" Aanbiedingen gelden t/m zaterdag 19 november a.s.. 's Lands grootste kruidenier blijft op de kleintjes letten. Orl DEN HAAG GPD Regering en Unita tekenen bestand Angola LUSAKA Rtr-GPD BEDRIJVENCENTRUM Europalaan - Alphen a/d Rijn zom*c20»MM 11.00-15.00 vur Te huur: kantoren - Showwinkels - Bedrijfsruimtes Informatie: Tauro Info/Beheer, 01720-77851 V\ van de Meent ■■i makelaardij 01720-72602 Vertegenwoordigers van de An golese regering en van de ver zetsbeweging Unita (unie voor volledige onafhankelijkheid van Angola) hebben gisteren het be stand getekend dat een eind maakt aan bijna twintig jaar burgeroorlog in de voormalige kolonie stand i Luanda n Portugal. Het be- m de regering in de Unita wordt bin- van kracht, zo heb- ;e partijen afgespro ken in Lusaka, de hoofdstad van Zambia. Het bestand heeft be trekking op het gehele grondge bied van Angola, aldus een mili taire functionaris van de Vere ben de I nigde Naties. Onderhandelaars van de Angolese regering en van Unita gaan in Lusaka door met besprekingen over andere on derdelen van het vredesak koord, waaronder een feitelijk staakt-het-vuren. Pagina 7: Vredesakkoord An gola; eerst zien, dan geloven. Twee 36-jarige Amsterdammers worden ervan verdacht lid te zijn van de criminele organisa tie RARA. Deze actiegroep pleegde bomaanslagen op het ministerie van sociale zaken in Den Haag, het huis van voor malig staatssecretaris van justi tie Kosto en Shell- en Makro- vestigingen. De twee, Hans Krikke en Jan Mütqr, werken bij het Amsterdamse journalisten collectief Opstand. Krikke is journalist en Müter bestuurslid. Zij worden door Justitie in Den, Haag voorlopig alleen als ver dachte aangemerkt en zijn niet aangehouden. Het tweetal wordt verdacht op basis van administratie en goederen die op 28 september in beslag zijn genomen bij het journalistencollectief. Vanoch tend zou Opstand de goederen die de politie weer heeft vrijge geven, komen ophalen bij het hoofdbureau van politie in Den Haag. Het moment waarop Justitie gisteren met de mededeling over de RARA-leden kwam* aan de vooravond van de teruggave, is niet toevallig. Officier van jus titie mr. N. Zandbergen liet dit gisteren doorschemeren. „Ze komen de goederen ophalen en dan komt er een golf vragen op ons af. Daarom hebben we er op deze manier op ingespeeld." Om tactische redenen is het tweetal nog niet aangehouden en verhoord. Ze zijn maandag wel op de hoogte gesteld van de verdenkingen tegen hen. Het feit waarvan de Opstand-mede werkers worden verdacht, lid maatschap van een criminele organisatie, kan vier tot vijf jaar gevangenisstraf betekenen. De verdachten zeggen dat Justitie een grote fout begaat. „Dit is een misser. Wij zijn niet de mensen die ze zoeken." Bij de huiszoeking in Amster dam zijn computers, bestanden en administratie door de politie meegenomen. De aqtie kreeg veel kritiek vanwege het belang van de persvrijheid. De Stichting Opstand houdt zich bezig met geëngageerde journalistiek. Gewerkt wordt voor opdrachtgevers als NOVA, NCRV, Onze Wereld, maai ook voor een anarchistisch blad als NN. Martin Schroder snapt kritiek van Portugese autoriteiten niet Verzetsbeeld van Wolkers in Oegstgeest OEGSTGEEST MARCO VAN PELT den alles het teker den haag» bill meyer „De kritiek van de Portugese luchtvaartautori teiten op de bemanning van het verongelukte Martinair-toestel is niet terecht." Dat zegt di recteur Martin Schroder van Martinair. „Het is niet waar dat er te laat is ingegrepen en te pas sief is gehandeld. Als je tussen de 50 en 17 me ter hoogte door snel wisselende horizontale en vertikale rukwinden wordt getroffen, doe je niets meer." Schroder toonde zich gisteren na de presen tatie van het Portugese onderzoeksrapport enigszins verontwaardigd over de opmerkin gen in de richting van zijn piloten. „De winden die de DC-10 omlaag drukten in combinatie met de hevige dwarswinden kun je als piloot niet voorzien. Het waren enorme klappen. De bemanning handelde onder de gegeven om standigheden volstrekt binnen de limieten. Je hebt op zo'n geringe hoogte geen tijd om te corrigeren. Het vliegtuig daalde in die laatste fase van de vlucht met duizend voet per mi- De bemanning heeft gewoon goed werk Volgens Schroder is er evenmin sprake van dat de piloot de opmerking van de verkeersto ren dat de landingsbaan flooded (overstroomd) was, verkeerd heeft begrepen. „Twee minuten nadat dat was gezegd, landde er een Boeing 767 van ons zonder problemen. Als landen niet kon, had die piloot dat wel doorgegeven. Dat gebeurde niet." Schroder kreeg bijval van voorzitter Benno Baksteen van de Vereniging van Nederlandse Verkeersvliegers. Die benadrukte dat de be manning van de DC-10 een goede inschatting heeft gemaakt. „Dat vond ik al kort na het on geluk. Ik had ais piloot hetzelfde gedaan." Ook Schroder kon zich helemaal vinden in de uitleg van de Nederlandse Raad voor de Luchtvaart. Die noemt het weer de beslissende factor bij het ongeluk. Schroder maakte gisteren van de gelegen heid gebruik zich te verweren tegen de kritiek dat Martinair te weinig zou doen voor de slachtoffers en nabestaanden. „Natuurlijk doe je nooit genoeg. Het is moeilijk om je in te le ven in de belevingswereld van de inzittenden. Ik zat niet in het vliegtuig. Zij wel. Wij hebben inmiddels 90 mensen weer aan boord gehad om ze van hun vliegangst af te helpen. We heb ben met talloze mensen gepraat. Maar kritiek is er en die zal blijven ook. Er is nu eenmaal een aantal mensen dat niet met ons wil pra ten." Wat betreft eventuele verdere eisen tot scha devergoeding zei Schroder: „Wij zijn met een aantal andere luchtvaartmaatschappijen in een pool verzekerd. Op de uitkering van verde re schadeclaims hebben wij jammer genoeg geen invloed. Dat bepalen de verzekerings maatschappijen." Islam Docenten moeten I tijdens hun oplei ding meer leren over de is lam en die kennis over brengen op hun leerlingen. UVog geen abonnee? De gemeente Oegstgeest koopt vrijwel zeker een kunstwerk van Jan Wolkers. 1 let is de bedoeling dat de schrijver/kunstenaar een verzetsmonument van glas maakt. „We hebben in Does- burg gezien dat hij geweldig goed is in dat materiaal, aldus A. Labordus van de Kunstad viescommissie Oegstgeest. De precieze locatie van het beeld is nog niet bekend. Labor dus: „In elk geval komt het in het wijkje te staan dat bij het zwembad Poelmeer gebouwd wordt, jan Wolkers komt op 26 november naar zijn geboorte plaats Oegstgeest om de plek te bekijken. Het project kan alleen nog afketsen als Wolkers de plek niet goed vindt. De prijs van het beeld ligt lus sen de 60 en 80.000 gulden. „Dat lijkt veel, maar het bedrag dat uiteindelijk naar de kunste naar gaat, is vrij klein, I lij heeft ook zijn materiaalkosten, aldus Labordus. Het lukt Wolkers waarschijnlijk niet het beeld op 4 of 5 mei 1995 al af te hebben. Maar volgens Labordus kiest Oegstgeest liever voor kwaliteit dan voor haastig afgeleverd werk. NS delen bol uit op station voor overlast De reizigers op station Leiden krijgen maandag een bloembol cadeau van de Nederlandse Spoorwegen. Het Is de derde keer dat NS een presentje aan bieden om iets goed te maken van de overlast als gevolg van de sloop- en bouwactiviteiten op het station. Opvallend is dit keer dat het gaat om een bol van de Paperwhitc Ziva, een 'narcisachtige bol'. Die wordt uitgedeeld in het ja HET WOORD IS AAN Mark Dangin Met uw hoed In de hand, zet n u overal aan de kant. VANDAAG PAGINA'S Binnenland Buitenland Cultuur Economie/Beurs Familieberichten Feiten en meningen Gesprek van de dag Info Programma's Randstad Religie RTV Show Sport VANDAAG OOK NATUUR EN MILIEU PAGINA 11 HET WEER Enkele buien In de nacht en ochtend enkele buien, mogelijk met onweeer. Al en toe zon en In de avond regen, Middagtemperatuur 11 graden. Westelijke wind, matig tot vrij krachtig, aan de kust en op het Usselmeer krachtig of hard. de tulp staat, die hier 400 jaar gele den in de hortus is geïntrodu ceerd. De NS zelf werden nog maar een paar weken geleden door de ondernemersvereniging Leiden Centraal onderscheiden met de 'Tulip Award' omdat zij de grootste bijdrage hebben ge leverd aan de verbetering van het stationsgebied. De spoorwegen deelden twee jaai geleden voor het eerst een cadeautje uit. Een schoenpoets setje was toen een goed maker- tje voor de stoffige schoenen die reizigers in de bouwput van het station opliepen. Vorig jaar werd een doolhofspelletje ca deau gedaan. Üf er volgend jaar nog iets wordt uitgedeeld is on duidelijk. Dan is het station af. BEDSENSATIE Tijdelijk aanbod Vaste Termijn Deposito looptijd <5 jaar. Kom langs of bel gratis VSB'BANK □r kom jo vorder m 14'idsch I lagklul nieuweabonnf.es ontvangen de krant de eerste 2 weken gratis. Ja, dat is goed nieuws Dus neem ik nu een abonnement. Voorletters: Adres: ole be? irglng) Na de eerste 2 weken betaal Ik mijn abonnement: Per maand automatisch I 29.30) Per kwartaal via acceptgiro (ƒ85,55) □automatisch 84,55)

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1994 | | pagina 1