Leidsch Dagblad IBG onder hoge druk JEZUS LEVEN LEVEN Asvzn Rhema Zelfmoordcommando slaat toe in Gazastrook LEVEN Alaaf! Van Mierlo 'voor het blok' door embargobesluit VS U DOET TAURO DC REST Voor René hebben Thunderbirds toekomst VANR0YC.S. GOED NIEUWS I ZATERDAG 12 NOVEMBER 1994 OPGERICHT 1 MAART 1860 NR. 40619 LOSSE NUMMERS 1,80 Ja of nee tegen EU f 222,. Het spant erom of I nol JL Zweden morgen in een si?:" referendum 'ja' zegt tegen IIItoetreding tot de Europese Hoi: Unie. i'jrl Trappen klimmen 3 De postbode moet in Den Haag weer de trappen op om brieven te bezorgen. Dat besloot de rechtbank gisteren. Laat debuut Cruijff JERUZALEM AD BLOEMENDAAL CORRESPONDENT Een Palestijnse zelfmoordcom mando op de fiets heeft gister middag in de Gazastrook drie Israëlische soldaten gedood. Zes andere soldaten en zes Palestij- nen raakten gewond. De Islami tische Jihad zegt de aanslag te hebben uitgevoerd als vergel ding voor de dood van een van haar leiders bij een bomexplo sie, vorige week. Na die aanslag waarschuwde de Jihad de Israë lische premier Rabin 'de doods kisten voor een aantal soldaten vast klaar te zetten'. De drie soldaten die gisteren om het leven kwamen, stonden op wacht bij een wegafzetting in de buurt van Netzarim, een ne- Ramp in Italië. Buiten hun oevers spoelden rivieren Piemonte naar dood en verderf. De Boodschapper van God, Koningin en Vaderland. Zeventig jaar NCRV. Een nieuwe roman van Hugo Claus. Over een sullige prins, konkelende politici, en nog meer dat niet deugt. Leidse kunstenaars en hun ongeduld. Een drieluik over Afscheid van een tennisfenomeen. Martina Navratilova zal gemist worden. Denkwijzen Huwelijk rijmt op gruwelijk. Gekweld door de buurman. De nachtmerrie van een vrouw uit Hoogeveen. Onze Taal: Construatie. derzetting tien kilometer ten zuiden van Gaza-stad. In de wegberm stond een jeep met vier leden van de paramilitaire grenspolitie en tien meter ver derop een patrouillewagen van de gezamenlijke Israëlisch-Pa- lestijnse surveillancedienst. De Israëlische stafchef, luite nant-generaal Ehud Barak, zei gisteren dat er weinig valt te doen tegen acties van Palestij- nen die hun eigen leven op het spel zetten. „Maar wij verwach ten van het Palestijnse gezag dat het ervoor zorgt dat het niet zover komt. Wij hebben de ver antwoordelijkheid in handen van de Palestijnen gelegd en wij houden het Palestijnse gezag verantwoordelijk voor wat hier is gebeurd". ,rtuele yir lo\ Voor Woondecoraties en kleinmeubelen doob that's live I j Christen Gemeente Zondag's 1 O uur Mazen bos In 1 Ol CD e g s t g e est Sl —f Drie 'Veners', sa- <4 Q De naam Cruijff I men ruim 200 jaar I wordt in Zeist weer oud, maken hun toneelde- genoemd. Die van Jordi buut in het Grieke drama- I Advocaat wil hem selecte stuk Perzen. Een hemelse hole in one In één vloeiende beweging sloeg de 79-jarige amateur Emiï Kijek op de golfbaan van Reho- both in de Amerikaanse staat Massachusetts zijn eerste 'hole in one'. De veter, opperste staat va en zeeg vervolge toegesnelde artse: laat. Kijek stierf rr zalige glimlach orr tan raakte in n verrukking is ineen. De i kwamen te et een geluk- de lippen. 0nsa naanbod hUTdepb9ina sta*1ofj* end T CQLONiAGisterochtend om pre cies elf over elf is het 'vijfde jaar getijde', zoals in Duitsland de car- navalstijd wordt genoemd, offi cieel begonnen. De Duitse Rijn- stad Keulen heet voor de feest vierders weer Colonia. Ook derland, met name beneden de grote rivieren, is gisteren het be gin van de carnavalstijd ingeluid 'Beurzenfabriekmaakt veel fouten De Informatie Beheer Groep (IBG), die voor ruim 600.000 studenten in Nederland de studiefinanciering regelt, maakt veel onnodige fouten. De rechter heeft een dag taak aan het herstellen van abusievelijk te laag ingeschat te beurzen of te snelle inning van leningen via deurwaar ders. Twee op de vijf klagende studenten krijgt gelijk. Voor 1,2 miljoen bellers per jaar is de IBG vrijwel onbe reikbaar. Deze instantie erkent de pro- Ne- ^5 Minister Van Mierlo (buiten landse zaken) voelt zich over vallen door het Amerikaanse besluit het wapenembargo te gen de Bosnische moslims niet langer af te dwingen. Hij ver klaarde gisteren dat de stap hem heeft verrast, te meer om dat tijdens een gesprek, dat hij eerder deze week had met de Amerikaanse vertegenwoordi ger in de contactgroep, niets wees op deze koerswijziging. De contactgroep bestaat uit de VS, Rusland, Groot-Brittan- nië, Frankrijk en Duitsland. De ze landen proberen met de strij dende partijen in Bosnië een vredesregeling tot stand te brengen. Van Mierlo vindt dat Was- Huis ter Duin volstrekt afgegrendeld NOORDWIJK De omgeving van het Noord- wijkse hotel Huis ter Duin wordt vanaf vanmiddag twaalf uur tot en met maandag vol strekt door de politie afgegren deld. Maandag vergaderen de ministers van defensie en bui tenlandse zaken van de West- europese Unie (WEU) in Noordwijk. De bewindslieden zullen in de loop van zondag in het hotel arriveren. De tennis- hal, waarin een perscentrum is ondergebracht, staat zelfs al sinds gisteren onder bewaking, maar dat heeft vooral te maken met de kostbare apparatuur die er is opgesteld. De beveiliging is sinds van morgen al zichtbaar. Voortdu rend zijn er ME'ers op straat om publiek op afstand te houden. Ook de bewoners van de aan Huis ter Duin grenzende appar tementen zullen ondervinden dat er in het hotel wordt gecon fereerd. Ze kunnen alleen via aparte toegangen naar hun wo ningen. Pikant detail is, dat in Huis ter Duin komende maandag ook een andere groep coryfeeën ge huisvest zal zijn: de selectie voor het Nederlands elftal die zich voorbereidt op de interland tegen Tsjechië. Nooit eerder zal het Oranjeteam zo goed be waakt zijn geweest. De Noordwijkse politie krijgt in het weekeinde bijstand van andere agenten van het korps Hollands Midden. De beveili ging binnen het hotel hoort overigens tot de verantwoorde lijkheid van het ministerie van buitenlandse zaken. hington „de Europese partners voor het blok heeft gezet". Hij betreurt de hele gang van zaken omdat het „een splitsing tussen de Verenigde Staten en Europa" tot gevolg heeft. Deze scheuring is direct zichtbaar bij de internationale marineblokkade in de Adriati- sche Zee. Twintig schepen van de NAVO en de WEU proberen daar te voorkomen, dat over zee illegaal wapens het voormalige Joegoslavië worden binnenge smokkeld. President Clinton riep gisteren de twee Ameri kaanse schepen die deelnemen aan de operatie terug. Neder land is met twee fregatten in het gebied vertegenwoordigd. Het is nog onduidelijk op wel ke wijze het wegvallen van de Amerikaanse schepen zal wor den opgevuld. Van Mierlo zei te verwachten dat tijdens de WEU-bijeenkomst maandag in Noordwijk de Europese part ners zullen praten over het stu ren van twee extra schepen. De Nederlandse regering maakt zich ook zorgen over de oplaaiende oorlog rond de mos lim-enclave Bihac, nu de Bosnisch-Servische leider Ka radzic heeft gedreigd het gebied te veroveren. Deze week beslo ten kabinet en Tweede Kamer 180 Nederlandse blauwhelmen over te plaatsen van Sapna naar Bihac. Zowel premier Kok als minister Van Mierlo sluiten niet uit dat dit voornemen wordt te ruggedraaid als het gevaar nog verder toeneemt. Pagina 5: Bosniërs blij met be sluit Amerikanen. Op 1 maart 1995 komt met As woensdag een einde aan het feest. FOTO REUTER ARNO WIEGMANN BEDRIJVENCENTRUM Europalann - Alphen a/d Rijn DE ZAKEN, Te huur: Kantoren - Showwinkels - Bedrijfsruimtes Informatie: Tauro Info/Bchcer. 01720-77851 V\ van de Meent makelaardij 01720-72602 ERIC NEDERKOORN Dit blijkt uit een onderzoek van deze krant die de afgelopen we ken, als eerste, vrij toegang kreeg tot de 'studiebeurzen-fa briek' in Groningen. Bij een verdere bezuiniging kan de IBG zelfs geen fatsoenlij ke dienstverlening meer garan deren. Door talloze wijzigingen in de Wet op de Studiefinanciering (gemiddeld één per twee maan den) staat de IBG onder hoge werkdruk. Zo werkt de afdeling automa tisering momenteel drie dagen per week tot 21.00 uur over en is het voor de juridische afde ling onmogelijk een kleine 50.000 bezwaarschriften van klagende studenten op tijd te verwerken. Persoonlijke communicatie met studenten (via zestien steunpunten in ons land) blijkt een farce. De IBG ontvangt jaar lijks minstens 2,4 miljoen tele foontjes, waarvan de helft niet bij het eerste contact kan wor den beantwoord. Minister Ritzen (onderwijs), op de hoogte gesteld van deze bevindingen, wil niet inhoude lijk reageren. „Wij maken de wet. de IBG heeft ze nil te voe ren. Voor commentaar verwijs ik derhalve naar de IBG". blen elt voor 'om met de vuist op tafel te slaan bij de politiek', aldus hoofddirecteur C. Barnhoorn. „Ik ben niet van enige realiteits zin ontbloot. Als Onderwijs moet korten op de apparaats kosten, dan zie ik mij al zeggen: jongens, ik moet er echt men sen bij hebben, kunnen jullie even dokken... Zo werkt dat dus Bovendien vindt Barnhoorn dat de uitvoering van de wet studiefinanciering 'in 95 pro cent van de gevallen goed ga'at'. „Maar laat ik volstrekt helder zijn. Er is een hantal zaken bij de rechter terechtgekomen waarvan wij zeggen: dit hadden De Tweede Kamer oordeelt volgende week over dc onder wijsbegroting, waarin de zoveel ste forse bezuiniging op de stu diefinanciering is aangekon digd. De IBG ziet die discussie met grote spanning tegemoet. Barnhoorn: „Bij het opnieuw ingrijpend wijzigen van de wet komt onze doelstelling onder druk te staan. Indien er ook nog eens een aanslag op onze begroting wordt gedaan, volgt een mo ment dat we een fatsoenlijke dienstverlening niet meer kun nen garanderen". LEIDERDORP PAUL V Hij wordt iedere morgen gewekt door een Thunderbird-straaljager, annex wekker. Hij droomt van Pizza Hut-bekers met afbeel-' dingen van de Thunderbird-redders en be steedt al zijn zakgeld aan de sprekende ruimtevaartpoppen en hun supersonische reddingsvoertuigen. De 13-jarige Leiderdor per René van der Kroft is niet voor niets dè (jeugd)verzamelaar van Nederland gewor den, goed voor een gouden medaille en een ere-plekje op de grote verzamelbeurs in de Utrechtse Jaarbeurs, dit weekeinde. Gistermorgen was-ie te zien in het ontbijt- programma 'Koffietijd' van Hans van Willi- genburgen Dieuwertje Blok. Het Jeugdjour naal filmde uitgebreid in zijn slaapkamer propvol Thunderbird-video's, puzzels, pop petjes, snoepdozen, mini-straaljagers, stuk ken zeep, CD's, langspeelplaten, zeldzame posters die je vroeger bij drie pakjes marga rine kreeg, en complete raketopstellingen, die 'Thunderbirds are go' kunnen zeggen. En dat is, zo weten de vele fans, hèt sleutel woord in de 32-delige kinderserie die voor de tweede maal op de Nederlandse TV is. Moet de familie Tracy weer eens iemand redden met de Thunderbird 12,3 of 4? Dan zeggen de poppen 'Thunderbirds are go' en is aartsvijand nummer een, The Hood, direct gewaarschuwd De serie werd in de jaren '60 voor het eerst uitgezonden en herhaald toen René vier was. Zijn ouders vertelden hem dat het wel een aardige serie was en pa had nog ergens een Thunderbird-autootje staan. Ze hebben het geweten. „Ik voel me soms net een sponsor", zegt pa. Ma heeft zoonlief verbo den ooit nog een andere verzameling aan te pakken. Want René is vasthoudend. Hij sjouwt van verzamelbeurs naar verzamelbeurs. zet en zoekt advertenties en kijkt in winkels slechts naar één ding. Staat bij Blokker een reclamebord van de Thunderbirds? René praat het zó los. Terwijl hij anders toch echt niet zo n grote mond heeft. Op school wis ten ook weinigen van zijn gigantische ver zameling af, tot hij door de TV werd ont- Nachttreinen tijdelijk niet naar Schiphol UTRECHT De nachttreinen tussen Amsterdam CS en Leiden worden in de nacht van zaterdag op zondag en in de nacht van zondag op maandag omgeleid in verband met werkzaam heden. De luchthaven Schiphol is in die perio den niet met de trein be reikbaar. De Spoorwegen zorgen echter voor bus- Nederlanders werken steeds meer in deeltijd BRUSSEL i der Kroft: Ik ben zo'n beetje de jongste. FOTO HENK BOUWMAN hem dekt: „Ik ben wel eens bang dat ze ders pesten." „Bang dat ze hem Thunderbirdje n vult zijn moeder aan. Zelf troost z met de boodschap dat er genoeg v laars van veertig zijn: „En die zijn nog gek ker dan jij." Deze lotgenoten accepteerden René overi gens niet direct: „Ik ben zo'n beetje de jongste en ze dachten dat ik de spullen na vier weken tóch zou weggooien. Na een bezoekje aan zijn kamer, wisten de andere fans dat hij een echte was. Iemand die nooit iets weg zal gooien en het kinderspeelgoed ook helemaal niet als speelgoed ziet, maar als verzamelobjecten. Naar de waarde kan-ie alleen maar gissen: ,.l let is wat de gek ervoor geeft. In Engeland boden ze buiten de winkels het driedubbele toen daar de vakken werden gevuld." In middels lijkt de rage wat te zijn geluwd, al denkt de Leiderdorper dat de Thunderbirds niet snel worden achterhaald: „Het is nog steeds de toekomst." ADVOCATEN Rapenburg 55. 2311 GH Leiden Tel. (071) 122362 HET WOORD IS AAN Don Herold Werk Is het mooiste wat er be staat; laten we dus altijd zorgen dat we iets voor de volgende dag overhouden. VANDAAG Binnenland - Buitenland Familieberichten Feiten en meningen - Gesprek van de dag - Info Programm, Randstad Regio Religie Sport VANDAAG OOK TOERISME PAGINA 23 HET WEER Weersverwachting van het KNMI tot morgenavond Bewolkt en nevelig Plaatselijk mist Verder overwe gend bewolkt en óp de meeste plaatsen droog Middagtempera- tuur van 6 graden in het noorden tot 11 in het zuiden van het land Zuidoostenwind, toenemend tot matig, kracht 4, in het noordelijk kustgebied af en toe krachtig, 6. De vooruitzichten tot en met woensdag: Bewolkt en een toene mende kans op regen Middag- temperatuur oplopend tot onge veer 12 graden (jz houtwerf Jij keukens ie I 2 I 3 I l.ammcnsclians\vv)> 130 Leiden NIEUWE ABONNEES ONTVANGEN DE KRANT DE EERSTE 2 WEKEN GRATIS. I Ia, dat Is goed nieuws Dus neem ik i nu een abonnement. I Postcode: I Plaats: Tel: jrglng) Nederland is beter dan andere lidstaten van de Europese Unie geslaagd in de herverdeling van werk. Het aantal parttime-ba nen is flink toegenomen. Gemiddeld werken de Neder landers 32 uur per week, terwijl het Europese gemiddelde op 35 uur ligt. Dit blijkt uit een onderzoek van de Europese Commissie dat gisteren is gepubliceerd. Een opvallend aantal Neder landse jongeren wil wel in een andere lidstaat van de Europese Unie aan de slag. De mannen (72 procent) zijn wat dat betreft wel avontuurlijker dan de vrou wen (49 procent). Na het dertig ste levensjaar neemt deze be reidheid echter af, tot 36 pro cent bij de 50-plussers. Werklozen (36 procent) voe len er doorgaans minder voor dan de werkenden (45 procent). (l.v.m. co Na de eerste 2 weken I betaal Ik mijn abonnement: Per maand automatisch I 29,30) Q Per kwartaal vla acceptgiro 85,55) j □automatisch 84,55) Nr. bank/gin t)f bel 07l -l28030 8 712141 400121

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1994 | | pagina 1