P 134 Leidsch Dagblad Leiden overweegt rood-lichtcamera's 100,- Conflict over berging van walvis LEGERDUMP Haarlemse peuter Beau begraven Vrouwelijk schoon achter ramen van Leidse politiebureau Demmenie's EVEN UW AANDACHT VOOR AIR MILES. BEL: 071-128030 GOED NIEUWS WAXJ ASSEN de echte Engelse kwaliteit Nieuwe matrassen 1 pers. 80x200/ 35,00 Spijkerbroeken stone washed basic model 37,50 Hallenweg 11 - tel. 071-230184 (naast Gamma-Groenoordhal). in Stevenshof driehuis» Het driejarige Haarlemse meisje Beau Mo rales Morales is gistermiddag door haar moeder, oom en zusjes in haar graf geplaatst op de begraaf plaats Westerveld in Driehuis. Roze ballonnen, knuf feldieren en een witte duif begeleidden de lange be grafenisstoet. De stoffelijke resten van Beau werden eind september in de duinen bij Overveen gevonden. De peuter werd toen al twee maanden vermist. De inmiddels aangehouden vader wordt ervan verdacht het kind om het leven te hebben gebracht. FOTO UNITED PHOTOS DE BOER POPPE DE BOER Leidse geleerden ontdekken oudste melkwegstelsel Leidse onderzoekers hebben, samen met Engelse en Ameri kaanse collega's, een nieuw melkwegstelsel ontdekt dat ver der ligt en daarmee ouder is dan alle tot nu toe bekende melkwegstelsels. Het nu ont dekte melkwegstelsel is 'kort' na de oerknal ontstaan en de ont dekking kan de kennis over de oudste geschiedenis van het heelal sterk verbeteren. „We zijn heel blij met deze vondst", aldus professor in de astrono mie, G. Miley, van de Leidse universiteit. De onderzoekers hebben het licht waargenomen met een ui terst gevoelige telescoop die staat opgesteld in La Palma op Tenerife. ,,We vermoeden dat de explosies die we hebben ge zien, te maken hebben met het ontstaan van dit melkwegstel sel. Door het licht nauwlettend te bestuderen, kunnen we veel meer te weten komen over de geboorte van melkwegstelsels. Het net ontdekte melkwegstel sel is 12 miljard lichtjaar gele den ontstaan." Het nieuw ontdekte melkstel— sel, dat de weinig poëtische naam 8C1435+635 heeft meege kregen, ligt op 12 miljard licht jaren afstand van de aarde. Ter vergelijking: de afstand tussen de zon en de aarde bedraagt acht lichtminuten. Een lichtjaar is 9460 miljard kilometer. De ontdekking komt daags na de melding van een nieuw melkwegstelsel door de Britse universiteit. Dit stelsel is Dwin- geloo 1 genoemd, naar de Ne derlandse telescoop waarmee het stelsel is ontdekt. De Dwin- geloo 1 ligt 'slechts' op tien mil joen lichtjaren afstand van de ROf VLOEE NATUROf VLOEREN UW KURK SPECIAALZAAK Klokpoort 53 - Leiden. Tel. 071-226138. Hoek Langegracht De Leidse politie overweegt meer rood-lichtcamera's te plaatsen om het door rood rijden een halt toe te roepen. Steeds meer automobilisten negeren het stoplicht, zo blijkt uit een landelijk onderzoek van de pressiegroep Kinderen Voorrang! op 35 kruispunten. leiden henny van egmondeen uur lang het aantal auto- gpd mobilisten, fietsers en bromfiet sers dat zich niets aantrok van het rode licht. In dat uur reden op de door hen gecontroleerde kruisingen 614 auto's en 977 (brom)fietsers door het rode licht. De pressiegroep maakt zich grote zorgen over de kinde ren die aan het verkeer deelne men en vindt dat er sprake is van 'schijnveiligheid'. Het Haarlemmerplein in Am sterdam spande de kroon met 87 auto's per uur, dus meer dan één per minuut, die het ver keerslicht negeerden. Een woordvoerder van Veilig Verkeer Nederland vindt dat de politie onvoldoende aandacht aan het probleem geeft. „Wij hebben de indruk dat er nog nauwelijks rood-lichtqamera's Gemiddeld rijden achttien au tomobilisten en 28 (brom)fiet- sers per uur door het rode licht. Het onderzoek werd ondermeer uitgevoerd op twee kruispunten op de Leidse Churchilllaan, waar eerder dit jaar nog een 16- jarig meisje werd doodgereden door een vrachtwagen die door rood reed. Op de Chuchilllaan reden iets minder automobilis ten-door rood dan het landelijk gemiddelde: op de kruising met de Kennedylaan veertien per uur en bij de Telderskade tien. Het gedrag van de automobi listen loopt de spuigaten uit, zo constateert Kinderen Voorrang!. Vrijwilligers van de groep turf den op vijfendertig kruisingen op kruisingen worden geplaatst. In het hele land is de politiecon trole op verkeersovertredingen afgenomen sinds de -speciale verkeersdiensten zijn opgehe ven bij de reorganisatie van de korpsen. Automobilisten mer ken dit natuurlijk ook en over treden massaal de regels". De pressiegroep Kinderen Voorrang! biedt vandaag de Tweede Kamer een rapport aan, waarin aanbevelingen staan voor een veiliger verkeer. Ge pleit wordt onder meer voor het plaatsen van slagboompjes die naar beneden gaan als het licht op rood staat, net zoals bij een spoorwegovergang. Bij de Leidse politie is het probleem bekend. „Regelmatig houden we controles. Maar er zijn zó veel kruisingen in Leiden met verkeerslichten, het is bijna ondoenlijk om overal te contro leren. Daarom bespreken we nu de mogelijkheid om meer rood- lichtcamera's te plaatsen", al dus woordvoerder T. Stuifber gen. Het leidingwater in de wijk Ste venshof in Leiden is onbe trouwbaar. Mensen mogen het niet ongekookt drinken. Het water is vervuild door een fout bij werkzaamheden gistermid dag aan een hoofdtransportlei ding. Per ongeluk werd een af sluiter opengezet waardoor zestig kubieke meter water, dat al geruime tijd in een leiding stond, in het leidingnet kwam. Nadat er gisteravond klachten uit de wijk over bruin water binnenkwamen, werd de fout opgemerkt door de Energie- en Watervoorziening Rijnland (EWR). Het EWR heeft vanochtend nog een brief laten bezorgen in de wijk waar zo'n 13.000 men sen wonen. Geadviseerd wordt het water pas te gebruiken na dat het vijf minuten heeft ge kookt. Onduidelijk is nog of het drinken van ongekookt water problemen voor de gezond heid oplevert. Hoewel de afgelopen nacht al honderden kubieke meters schoon water door de leidin gen is gepompt, sluit de EWR niet uit dat de kwaliteit nog steeds niet goed is. Het zal waarschijnlijk het hele week einde duren eer dat het geval verschillend? printer en typelinten? leiden erna straatsma In pikant ondergoed gehulde vrouwen zijn sinds kort de blik vangers van het politiebureau aan de Langegracht in Leiden. Op levensgrote 'lingerieposters' hangen ze in een werkkamer, naast de ingang voor bezoekers. Iedere Leidenaar die aangifte wil doen, passeert de pal achter het raam poserende rij vrou wen. Ze zijn misschien niet op een discrete plek opgehangen, zegt politievoorlichter T. Stuif bergen: Vrouwen die een seksu eel delict willen aangeven, zou den mogelijk worden afge schrikt door de prenten. Maar Stuifbergen heeft ook wel begrip voor de opvallende versiering. „Objectief gezien zijn het hele mooie foto's. Ik moet zeggen dat die collega's smaak hebben. Iedereen heeft op zich de behoefte om op de werkplek wat sfeer te creëren. Mannen doen dat graag met fo to's van vrouwelijk schoon. En het zijn dus geen naaktfoto's; de gefotografeerde vrouwen zijn gekleed, zij het niet volledig." Klachten van bezoekers of werknemers over 'vrouw-on vriendelijkheid' zijn er volgens Stuifbergen niet. „Incidenteel zijn er wel eens interne discus sies over dit soort posters, maar hierover is voor zover ik weet niet gepraat. Die posters han gen trouwens ook op de hoek van de straat hoor." Een principiële discussie over al of niet 'seksistische' muurver sieringen moet er volgens de politievoorlichter wel komen. De noodzaak tot zo'n discussie vloeit voort uit de vorige maand van kracht geworden nieuwe re gels in de Arbeidsomstandighe denwet (ARBO). Die regels ver plichten bedrijven en instellin gen om korte metten te maken met seksuele intimidatie op de werkvloer. INFORMATIE-DAG Haagse Katholieke Pabo Diamanthorst 16, Den Haag, telefoon 070 - 3 47 32 04. De 'lingerieposters' in het Leidse politiebureau hebben nog geen klachten opgeleverd. De politie scoort wat vrouw onvriendelijkheid betreft toch al hoog. Vorige maand meldde de landelijke Politie Emancipatie Commissie (LPEC) dat het aan- bij de politie de laatste jaren 12,9 procent. De LPEC wijt deze daling onder meer aan de ma cho-sfeer. Stuifbergen: „Macho sfeer en hanig gedrag heb je overal waar veel mannen bij el kaar zijn. Wat dat betreft is hc politiekorps gewoon een afspie geling van de samenleving." Het kan voorkomen dat de deelname-enveloppen voor AIR MILES deze week In uw winkel zijn uitverkocht. Maar geen zorg. In de loop van volgende week liggen ze weer voor u klaar! üll leiden gert visser De gemeente Terschelling is hiet van plan het skelet van een walvis die gisteren op het eiland aanspoelde, zonder slag of stoot af te staan aan het Nationaal Natuurhistorisch Museum in Leiden. Het is gebruikelijk dat dit museum onderzoek doet naar aange spoelde vissen van deze omvang. Terschel ling meent echter nog een fiks bedrag van het museum te goed te hebben voor de ber ging van een potvis vier jaar geleden. Rijkswaterstaat trof het skelet van de twaalf tot vijftien meter lange vis gistermid dag aan op een zandplaat tussen Terschel ling en Ameland. Volgens vuurtorenwachter Sjouke Krakau van de Brandaris op Ter schelling gaat het om een 'tamelijk gaaf exemplaar'. Overigens is nog niet geheel duidelijk of het om een walvis of een potvis gaat. Vanochtend is een ploeg van acht man van het Leidse museum afgereisd om on derzoek te doen. De verwachtingen bij het i zijn hoog gespannen, maar of de onderzoekers het karkas van de vis mogen meenemen is echter nog maar zeer de vraag. „Er zijn ook andere gegadigden", zegt woordvoerder J. Haringa van de ge meente Terschelling dreigend. Verschillen de dierentuinen zouden het karkas tentoon willen stellen. Haringa is niet zo best te spreken over het Leidse museum. In 1990 beloofde het mu seum de helft van de kosten van de berging van een potvis te betalen, maar volgens Ha ringa staat de rekening (circa 5000 gulden) nog steeds open. Daarover moet eerst een stevig gesprek worden gevoerd voordat hij met het museum in zee gaat. Haringa is op het moment dat hij dit zegt onkundig van het feit dat de Leidse onderzoekers al lang en breed zijn afgereisd naar zijn eiland. Conservator R. Dekker van het museum weet niets af van onbetaalde rekeningen. „Dat was voor mijn tijd", zegt hij, „maar het is gebruikelijk dat wij de kosten betalen van de berging van de delen die we meene men. Wanneer wij de kop willen hebben, scheelt dat de gemeente Terschelling de helft van de bergingskosten. Het zou jam mer zijn wanneer dit conflict de berging in de weg zou staan. Ik zou zeggen, laten we daar achteraf maar een goede regeling voor treffen." Dekker is overigens niet bang voor concurrentie. „Wij hebben al een vergun ning op zak voor de berging van deze die ren. Die voorsprong hebben we dus al. Bo vendien, het is helemaal niet uitgesloten dat als wij het dier bergen, het skelet in de toekomst ook op andere plaatsen kan wor den tentoongesteld. Het gebeurt zeer zelden dat walvissen van deze omvang aanspoelen op de Nederland se kust. Het onderzoek van het museum richt zich onder meer op de doodsoorzaak van het dier zodat kan worden bekeken welke invloed de vervuiling van het zeewa ter heeft op de walvissenpopulatie. Daarbij stelt het museum het skelet graag tentoon in de nieuwe expositieruimte die in 1997 moet worden geopend. Zoekt u Een VRIJDAG 4 NOVEMBER 1994 951 OPGERICHT 1 MAART 1860 NR. 40612 LOSSE NUMMERS 1,60 Automobilisten negeren massaal het rode licht Vuil drinkwater HET WOORD IS AAN I Nog geen abonnee I ABONNEE -SERVICE Mr. H.E. Phaff Twee soorten voorlichting komen bijna altijd te laat: seksuele voor lichting en overheidsvoorlichting. VANDAAG Economie/Beurs Familieberichten Feiten en meningen - Gesprek van de dag - Info VANDAAG OOK WETENSCHAP PAGINA 8 HET WEER Verwachting van het KNMI voor morgen Wolkenvelden Wolkenvelden en in het westen t het land kans op regen of motregen. Minimumtemperatuur omstreeks 9 graden, middagtem- peratuur ongeveer 14 graden. Zuidoostenwind, matig, kracht 3 tot 4, in de nacht en ochtend langs de kust af en toe krachtig, 6. Lcidsch I )agblad NIEUWE ABONNEES ONTVANGEN DE KRANT DE EERSTE 2 WEKEN GRATIS. Ja, dat is goed nieuws Dus neem ik i nu een abonnement. Tel» I (l.v.m. controle bezorging) Na de eerste 2 weken I betaal Ik mijn abonnement: Per maand automatisch I 29,30) Per kwartaal via acceptgiro 85,55) I automatisch 84,55) Nr. bank/giro: I Handtekening: Ritzen 3 Nog geen kwartier duurde gisteren het overleg tussen Ritzen en de studenten. Hij liegt, vonden de studenten. Oxford-debat 7 Hans van den Broek en Jean-Luc Dehaene hebben de Britse Euros ceptici in het hol van de leeuw lik op stuk gegeven. Vrede en dialoog Si a Met een oproep tot I vrede en dialoog opende paus Johannes Paulus II gisteren een grote interreligieuze conferentie. Leidse,sarong ~\S\ Geschiedenis van Z. I de Leidse textielnij verheid in Stedelijk Muse um De Lakenhal: menig sarong was Leids produkt.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1994 | | pagina 1