Leidsch Dagblad Inval bij porno-imperium 7,3% Oude biljetten zijn een slechte belegging 'Verziekte' sfeer in top Rijnlands Zeehospitium Gangsters in gijzeldrama gearresteerd Valiumdief voor vierde keer gepakt Ver van huis voor onderzoek Boerderij uit Ijzertijd ontdekt in Voorschoten Spiritualiteit km#?1 Hazelip-kenners leren bij in oerwoud BEL: 071-128030 GOED NIEUWS J r Ia, dat is goed nieuws WOENSDAG 2 NOVEMBER 1994 OPGERICHT 1 MAART 1860 NR. 40610 LOSSE NUMMERS ƒ1,60 leiden/katwuk Top in Casablanca 2 De kou is uit de lucht tussen Israël en de Ara bische landen. Dat blijkt uit de economische top in Ca sablanca. Uitvoering nieuwe WW Aanslag op Clinton Is het een persoonlijke vete of zit er meer achter de daverende ruzie binnen de top van het Rijnlands Zeehospitium in Kat wijk? De zitting bij het Leidse Kantongerecht gisteren maakte in elk geval duidelijk dat de ver houdingen in de directie van het 'Zeehos' sinds enige tijd flink verstoord zijn. De twee hoofdrolspelers in het Katwijkse drama: algemeen directeur E. van Cortenberghe en directeur van de tot het Zeehos behoren de Mytyl/tyltylschool 'De Vier- bot', B. van Rooij. De laatste is voor ontslag voorgedragen door de eerste. Van Rooij die sinds mei thuis zit wegens 'verziekte arbeids omstandigheden', maakte zijn dreigende ontslag gisteren aan hangig bij de kantonrechter in Leiden. Van Rooij werkt sinds 1979 als leerkracht op de Kat wijkse Mytylschool en zwaait er sinds 1985 de scepter. bonn peter van nuusenburg correspondent Het gijzeldrama dat Duitsland twee dagen in de ban heeft ge houden is gisteren met de arres tatie van de beide gangsters tot een einde gekomen. Nadat de de 35-jarige Zwitser Gerhard Polak gistermiddag al was gear resteerd, gaf de als zeer gevaar lijk bestempelde Raymond Al- bert zich gisteravond laat over aan de politie. Albert (32), een tot levenslang veroordeelde moordenaar, had zich uren in een bos bij Driedorf in Hessen schuil gehouden, maar gooide tegen elf uur de handdoek in de ring. Polak was gisteren rond drie uur al gegre pen. Ook hij bood bij zijn arres tatie geen verzet, hoewel hij ge wapend was met een ma chinepistool. In zijn rugzak vond de politie behalve geld ook een nep-handgranaat. De misdadigers hadden regelmatig gedreigd zich zelf met hun gij zelaars op te blazen. De arrestatie van Albert was het laatste bedrijf van een dra ma dat meer dan 36 uur heeft geduurd en waarbij de gang sters in totaal acht mensen heb ben gegijzeld, van wie er een een schampschot opliep, en een bank hebben overvallen. De klopjacht heeft de misdadigers, de politie en een leger verslag gevers door zes deelstaten ge voerd. Verslaggevers van het TV-station RTL 2 en het boule vardblad Bild slaagden erin de gangsters tijdens de achtervol ging te interviewen. De problemen begonnen voor hem met de komst naar het Zeehos van algemeen direc teur E. van Cortenberghe op 1 mei 1992. Deze manager moest orde op zaken stellen op de door bestuurswisselingen ge teisterde Katwijkse verpleegin stelling. Hij deed dat met harde hand, zeggen Van Rooij en een aantal collega's. „Van Rooij werd gewoon weggepest", rea geert een van hen. Maar is het echt alleen een persoonlijke vete tussen die twee? Op de achtergrond spelen de fusie van De Vierbot met de Leidse Mytylschool en het voor nemen om de directie van De Vierbot in te krimpen. Het ver trek van Van Rooij zou in dat licht goed uitkomen. Omdat de 48-jarige Vierbot- directeur na een ontslag waar schijnlijk niet meer aan de slag komt, eiste zijn advocaat een schadevergoeding van zes ton. Het Zeehos liet meteen weten geen cent te zullen betalen. De uitspraak is op 16 november. 3 Uitvoering van de nieuwe WW gaat pro blemen opleveren omdat het wetsvoorstel daartoe nog niet eens is ingediend. 7 De Amerikaanse justi tie meent dat Francisco Duran het bij de schietpar tij had gemunt op presi dent Clinton. Religie /t a De Leidse gods- 11 dienstsocioloog Meerten ter Borg ziet reli gie ook in de toekomst niet verdwijnen. Kreek weg 2 <2 Michel Kreek speelt met onmiddellijke ingang voor het Italiaanse Padova. Ajax vangt 1,5 miljoen gulden. FIOD verricht arrestatie en neemt boekhouding in beslag Justitie verdenkt Nederlands grootste porno-imperium van grootscheepse belastingfraude. De fiscale inlichtin gen- en opsporingsdienst (FIOD) deed gisteren op 14 plaatsen, onder meer in Amsterdam en Zeeuwsch-Vlaan- deren, invallen. In de hoofdstad werd één man opgepakt. In Zeeuwsch-Vlaanderen werden "invallen gedaan bij een porno-distribitiecentrum te Walsoorden en bij een za kenpartner van de in Amsterdam gearresteerde man, de financieel adviseur die kantoor houdt in Sluis. Daarbij zouden boekhoudkundige bescheiden in beslag zijn ge nomen. korpsen. Volgens persvoorlich ter J. Merton van justitie in Am sterdam worden de drie bedrij ven verdacht van belastingfrau de bij de invoer en distributie van sexartikelen. Een woord voerster van de FIOD in Haar lem beperkte zich tot de mede deling dat er sprake is van een fiscaal-strafrechterlijk onder zoek. Verdere mededelingen werden niet verstrekt. Er zou amsterdam cpd Pagina 15: Rechter heil in lijmpoging. geen Het onderzoek concentreert zich op drie bedrijven die deel uitmaken van het porno-impe rium dat bestaat uit een vrijwel onontwarbaar netwerk van BV's die de afgelopen jaren (afwisse lend) door beide mannen be stuurd werden. De invallen von den plaats in nauw overleg met het openbaar ministerie in Am sterdam. De FIOD werd onder steund door plaatselijke politie- miljoen gulden in het geding zijn. In het recente verleden wer den bij het porno-imperium re gelmatig invallen gedaan. Zo wist Justitie ook in '86 en '91 probleemloos de weg te vinden naar het kantoor in Sluis. In '86 leidde dat tot navorderingen door de fiscus. Strafrechtelijke vervolging ketste af op proce durefouten. In '91 werd afge zien van vervolging. Half juli nog blies justitie-Zeeland een gerechtelijk onderzoek af naar een mogelijk 'witwascircuit' waarbij de Rabobank in Hulst was betrokken. Holdings van porno-bedrij ven te Amsterdam en Terneu- zen, die (wisselend) door beide mannen bestuurd werden, waaierden door de jaren heen uit over heel West-Europa en sinds enige tijd ook Oost-Euro pa. Bekend is verder dat het tweetal in het verleden contac ten onderhield met onder ande ren wijlen mafiabaas Klaas Bruinsma. Een 34-jarige Leidenaar is van nacht voor de vierde keer bin nen twee weken gepakt voor een inbraak in een apotheek. Hij had zijn inbraak, in de Zui- der Apotheek aan de Lammen- schansweg, al gepleegd toen hij schrok van een beveiligingsbe ambte die toevallig kwam aan lopen. Zijn buit, een doos met vermoedelijk kalmerende mid delen, gooide hij snel onder een De Leidenaar werd vorige week drie keer op heterdaad be trapt bij inbraken in een apo theek in de Sumatrastraat in Leiden. Alle keren had hij het voorzien op valiumtabletten. Zijn huisarts wilde hem die niet meer voorschrijven, zo verklaar de hij tegenover de politie. De man werd alle keren weer op vrije voeten gesteld, omdat het Openbaar Ministerie niet wist wat het met hem aan moest. Maar na de derde dief stal sprak de Leidse politie met het OM af, dat hij bij een nieuw vergrijp wel zou worden voorge leid aan de officier van justitie. Dat gebeurt nu vandaag. Scooterrovers gearresteerd katwuk/alphen aan den run Sydney Tandartsen onderzoeken in een medisch centrum in Sydney het gebit in de gemummificeerde, ongeveer tweedui zend jaar oude over blijfselen van een vrouw, die om het le ven kwam toen een uitbarsting van de Vesuvius het Ro meinse Pompeï met as en lava bedekte. De vrouw moet toen tussen de dertig en veertig j^tr oud zijn geweest. Het zou de eerste keer zijn, dat een dergelijk tech nisch hoogstaand on derzoek werd uitge voerd op een van de slachtoffers van deze historische ramp. Het onderzoek is mogelijk gemaakt door een Australische archeo loog, die al eerder menselijke resten in Pompeï onderzocht. FOTO REUTER De politie in Katwijk hoopt een gewelddadige scooterroof in het kustdorp te hebben opgelost. Vorige week werd een 16-jarige Katwijker zijn scooter afhandig gemaakt door vier jongeman nen, die hem met een stiletto bedreigden en een bijtende vloeistof in zijn gezicht spoten. De politie heeft gisterochtend twee verdachten in deze zaak opgepakt. Ze hoopt de komen de dagen nog meer mensen aan te houden. De verdachten, twee 16-jarige Kat wijkers hebben nog niet bekend. De politie heeft nog geen idee of de jongelui be trokken zijn geweest bij andere scooter- en bromfietsroven die de afgelopen weken in de regio hebben plaatsgehad. Gisteren zijn overigens weer twee brommers geroofd. Een 16-jarige jongen uit Alphen en 17-jarige Langeraarder zijn in Alphen door vier jongens tot stoppen gedwongen, waarna ze onder bedreiging hun vervoer middel moesten inleveren. Een derde beroving mislukte omdat het slachtoffer door zijn vrien den werd ontzet. Alleen gave vijfjes en 'geeltjes' worden meer waard voorschoten Ze was op zoek naar sporen van een kreek, die eventueel ver band zou kunnen houden met de gracht van de Romeinse veldheer Corbulo, maar ze vond de overblijfselen van een boer derij uit de Ijzertijd, waarschijn lijk ruim 2500 jaar oud. „Een unieke vondst", zegt de Leidse archeologe Nicole Mulder, die in het spoor van de aanleg van de grote rivierwaterleiding tus sen Wassenaar en Bergambacht haar onderzoek verricht. De boerderij werd gevonden nabij de Vliet, aan de Veurseweg in Voorschoten, in de buurt van het Esso-benzinestation. De ar cheologe heeft de omtrekken van de boerderij in grote lijnen in kaart gebracht. Ze trof restan ten van het houten gebouw in de veengrond aan, en verder potscherven en dierenbotten. Gistermiddag rondde Nicole Mulder haar werkzaamheden af. De aanleg van de rivierwa terleiding gaat onverbiddelijk door, de oeroude boerderij ligt precies in de sleuf die voor het werk wordt gegraven en wordt dus voorgoed door de waterbuis bedekt. De Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonder zoek. waar Mulder voor werkt is de NV Duinwaterbedrijf Zuid- Holland niettemin dankbaar, want zonder de medewerking van het waterleidingbedrijf zou de boerderij waarschijnlijk niet eens zijn gevonden. Het Duin waterbedrijf stelde een budget ter beschikJdng voor het onder zoek. Ook de Archeologische Werkgemeenschap Nederland is bij het werk betrokken. Pagina 15: Vondst oeroude boerderij 'zeer speciaal' Je komt ze nu al niet veel meer tegen, de groene bank biljetten van vijf gulden en het oude 'geeltjë' met het portret van Jan Pieters Sweelinck. Maar vanaf 1 mei volgend jaar verdwijnen ze echt. Dan kan er niet meer mee worden betaald en ruilt alleen de Nederlandsche Bank ze nog om. Tot die tijd kunnen ze bij alle banken worden ingewisseld. Of loont het de moeite ze te bewa ren, samen met de cent, de zilveren gulden en de pa pieren rijksdaalder? Volgens J. Engelsma. handelaar in postzegels en munten in Leiden, is dat alleen zinvol als de kwaliteit van het briefje goed is. „Ze moeten niet in omloop zijn geweest en er mogen geen vouwen in zit ten. Gave biljetten worden zeker meer waard in de loop van de tijd." Het aantal vijf gulden biljetten dat nog niet is inge wisseld, is enorm groot. Volgens de centrale bank gaat het om zo'n tien miljoen briefjes. Van het vijfentwintig gulden biljet zouden er nog ongeveer zeven miljoen zijn. De meeste daarvan zijn gebruikt. Puntgave exem plaren zijn zeldzaam. Hoelang het duurt voordat die prachtbiljetten meer opleveren is moeilijk te schatten. „Dat kan een paar jaar duren maar misschien gaat het wel sneller. De ca- taloguswaarde voor een vijf gulden biljet uit 1973 dat niet in omloop is geweest, is nu al twintig gulden", weet Engelsma te vertellen. „Een vijfje uit 1966 met een zeld zaam serienummer levert dertig tot honderd gulden op." Maar over het algemeen loopt de verzamel waarde van een bankbiljet maar langzaam op. Een in 1925 ge drukt briefje van 25 gulden is nu 110 gulden waard. „Als je dit in de krant zet", merkt Engelsma op, „dan komt er vast een stormloop op de biljetten. Maar die Spreker: Prof. D Streekschool (achter NS-Sl Cassetteband r W j ou Lammenschanspar ation Lammenscha es Informatie: 07 weneel i, Leiden is) -1753 83 leiden paul van der koou In de binnenlanden van Indo nesië hopen Nederlandse artsen antwoord te krijgen op de vraag of ze in hun eigen ziekenhuis hazelippen wel goed behande len. Het antwoord moet komen van mensen bij wie nooit wat is gedaan aan de hazelip. Omdat in Nederland alle ha zelippen onder handen worden genomen, vaak al vanaf de ge boorte, kan geen arts achterha len hoe de aangeboren afwij king zich zonder ingrepen ont wikkeld zou hebben. In de uit hoeken van Indonesië kan dat wèl. Daar zijn soms niet eens artsen. Laat staan dat daar het hele team van kaak- en plas tisch chirurgen, laboranten, kin derartsen, analisten en internis ten bijeen is dat een hazelip kan corrigeren. Dat westerse artsen graag wil len vergelijken komt omdat ze regelmatig zien dat de boven kaak van mensen met een haze lip zich, ondanks alle behande lingen, niet goed ontwikkelt. „De bovenste helft van het ge zicht blijft vaak wat plat, waar door de boventanden niet goed op de ondertanden sluiten. Ge volg daarvan is dat er flinke druk op de tanden staat en de mond soms wat van een cen tenbakje wegheeft", meldt prof. dr. C. Lekkas, hoogleraar kaak- en mondchirurgie in Leiden en Jakarta èn leider van het haze- lip-project in Indonesië. Als blijkt dat de bovenkaak een betere stand kan krijgen door sommige ingrepen anders te doen of helemaal achterwege te laten, zou dat een belangrijk winstpunt kunnen zijn. Voor de mensen zelf, die met minder behandelingen misschien een mooier gezicht kunnen krijgen, maar wellicht ook voor de Ne derlandsebelastingbetaler. De behandelingen kosten al les bij elkaar meer dan 70.000 gulden per persoon: „Vanaf hup geboorte tot na hun twintigste worden mensen bijna continu behandeld. Dan weer door chi rurgen, dan weer door het team van begeleiders: logopedisten, tandheelkundig specialisten, psychologen, maatschappelijk werkers, mondhygiënisten en dergelijke." Bij sommige ingre pen komt flink wat breekwerk om de hoek kijken, bijvoorbeeld wanneer blijkt dat de patiënt in derdaad met een 'centenbakje' volwassen is geworden: „Dan moet op zo'n moment de hele bovenkaak worden losge maakt." Pagina 18: Zoektocht r voor hazelip-t r geld Tijdelijk aanbod Vaste Termijn Deposito looptijd jaar. Wanneer u nu minimaal fl .000,- vastzet voor een pene an 5 jaar ontvangt u 7,3% Nog geen abonnee HET WOORD IS AAN Nietzsche Ik wil zeer veel niet meer weten, zeer veel niet meer horen dan kan ik het ongeveer uithouden. VANDAAG Binnenland - Buitenland - Cultuur Economie/Beurs Familieberichten Feiten en meningen Gesprek van de dag - Info RTV Show - Sport 23,24,25 EUROPA CUP OP TV 22.45-23.45 brt 2 Sport Extra voetbal menvattingen van de vandaag gespeelde strijden m de European Champions' Leagui HET WEER Verwachting van het KNMI voor morgen Wolkenvelden, in de middag zon Temperaturen van 7 tot 14 gra den. Wind uit zuidoost matig, kracht 3 tot 4, op het IJsselmeer kracht 6. zijn nu al te laat hoor, je ziet ze gewoon niet meer, en al helemaal niet in gave toestand. Want wie legt er nou jarenlang een gloednieuw briefje van vijfen twintig gulden opzij?" J. van Loon, munthandclaar in Lisse, tempert de ver zamelwoede nog meer. „De laatste papieren rijksdaal der uit 1950 is nu vijftien gulden waard. En dan moet je nog een behoorlijk gaaf exemplaar hebben." Volgens Van Loon is de belangstelling voor het verzamelen van bankbiljetten wel enorm toegenomen. „Door de toene mende vraag naar munten en papiergeld zijn de markt prijzen onder verzamelaars zo'n tien procent tot twintig procent gestegen. Of dit ook gaat gelden voor de vijfjes en geeltjes kan hij onmogelijk zeggen. „I Iet is in ieder geval geen serieuze beleggingsvorm, bankpapier krijgt nooit een hoge waarde en het duurt lang voordat de waarde toeneemt. Een generatie overleeft dat niet." I eidsch i Dagblad Mviiiiii«Miliiimviiyiir' ■''iiii NIEUWE ABONNEES ONTVANGEN DE KRANT DE EERSTE 2 WEKEN GRATIS. Dus neem ik i nu een abonnement, i J Plaats: Tel: I (I.v.m. controle bezorging) Na de eerste 2 weken I betaal Ik mijn abonnement: J Per maand automatisch I 29,30) j Per kwartaal via acceptgiro 85,55) I automatisch 84,55) Nr. bank/giro:.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1994 | | pagina 1