Leidsch Dagblad Rabin wil Harnas harder aanpakken lil Bijslag voor eerste kind volgend jaar hoger THE MASK Russen nemen wodka mee de ruimte in' Eigenaar Harrods kocht wee leden Lagerhuis om Internationale postzegel tentoonstelling Drie minuten praten met ridder Oomen Russisch zeilschip stuurloos TRIANON THEATER BEL:071-128030 BOSS 071-2144*1 GOED NIEUWS :RDAG 20 OKTOBER 1994 OPGERICHT 1 MAART 1860 NR. 40599 LOSSE NUMMERS ƒ1,60 xibusjes -isen Leidse tions axibusje dat intensief elt tussen station Tienschans en het raai Station in Leiden, axibedrijven Schutte, Koenes en De Groot zo'n aanvulling op het (baar vervoer wel zit- ;n zijn ook bereid het uit te voeren. „Mits Je medewerking krij- ~Van Westnederland en emeente Leiden", zegt e Jong, een van de di euren van Taxi Schut- por kleine busjes in te en hoeven de grote ge- Dan ussen n'et meer door I treestraat. „En dat zou ;ens mij iedereen een ï\na petering vinden. Want :iet nu toch vaak een stoet grote bussen at rijden met drie of vier sagiers. Dat kan effi- iter. Kleine taxibusjes i gauw gevuld en gauw "Gil V\^eSd en kunnen daar- >r ook sneller rijden", t De Jong. 'olgens hem zouden de "0 n"| I ibedrijven gezamenlijk pendelbus uitstekend nnen exploiteren. „Als dernemers zien wij dat 1 1 zitten. Er is al overleg I J weest. We hebben daar «plannen nog niet verder gewerkt, dus over tarie- n en roosters valt nog ;inig te melden. Maar t is wel zo dat de taxibe- 305. De ajiven 8raag een bijdrage u in alle /Jlen leveren aan de auto- rtikelen wwe binnenstad." inkels w oort*at taxibedrijven wa^n plannen verder 3s krijr, nerdag ;?rken, willen zij erken- id strekt ng van zowel gemeente :iden als Westnederland, e Jong: „Die busmaat- lappij heeft als openba- vervoerder het monopo- Leiden. Wij zouden ?ens met Westneder- an gedachten wisse- ïr ons idee. De taxi's n best de tweede ïrvoerder worden in Lei- Twee kunnen immers r dan één en mis- hien komt dan eens wat kruid-bot in de plannen voor tjgs Ie0 auto'uwe binnenstad. Zant ik begreep dat die in- ^^^—liddels weer vertraagd ^agina Leiden: Taxifirma's •egraven strijdbijl. Pauselijk boek 2 In zijn boek 'Over de drempel van de hoop' veroordeelt de paus de le venswijze van de wester lingen. f 2-" Puinhoop 3 In de zaterdag ge opende aanmeldcentra voor asielzoekers in Zeve- naar en Rijsbergen blijkt I het een puinhoop te zijn. Een falende familie 7 Elizabeth en Philip wa ren bitter slechte ou ders. Die conclusie trekt de Britse pers uit de jongste koninklijke schandalen. Biesheuvel A Q Sh'reen Strooker I -7 bewerkte Maarten Biesheuvels verhalen voor toneel. De Leidse Schouw burg heeft de primeur. 'We moeten af van het door elkaar leven van joden en Arabieren Premier Jitschak Rabin heeft het Israëlische volk laten weten dat Harnas 'niet langer met fluwelen handschoenen zal worden aangepakt'. Hij vraagt het kabinet vandaag om ruimere bevoegdheden voor het verrichten van massale arrestaties, het verwoesten van de huizen van verdachten en het 'effectiever ondervragen' van gedetineerden. AD BLOEMENDAAL CORRESPONDENT In een televisietoespraak, ge volgd door een vraaggesprek, zei Rabin gisteravond dat er zo snel mogelijk een fysieke schei ding moet komen tussen Israë li's en Palestijnen. „We af van het door elkaar leven van joden en Arabieren. Er moet een duidelijke grenslijn komen, niet alleen maar een technische afsluiting." Gevraagd of dat be tekent dat de onderhandelingen met de Palestijnen over een de finitieve regeling moeten wor den vervroegd, antwoordde hij niettemin dat het huidige sche ma van vredesbesprekingen met de PLO moet worden ge handhaafd. Rabin sprak zich uit voor een krachtiger aanpak van radicale Palestijnen, naar aanleiding van de bomaanslag op een bus in Tel Aviv. Daarbij kwamen 22 mensen om het leven en raak ten meer dan veertig mensen gewond. De aanslag is opgeëist door Harnas. Rabin zei dat de aanvallen van Harnas zijn gericht tegen zowel Israëlische burgers als het vredesproces. Het begin vah die acties, zei hij, dateert al van ver voor het akkoord met de PLO werd getekend. Harnas heeft al twaalf zelfmoord-aanslagen uit gevoerd. „De slachtoffers van gisteren waren geen slachtoffers van vrede, maar van oorlog. Israël zet het vredesproces voort en het blijft van de Pales tijnse Nationale Autoriteit, het voorlopige bestuurslichaam in de autonome gebieden Gaza en Jericho, verlangen dat ze een einde maakt aan terreuracties vanaf haar grondgebied. Rabin wil dat Arafat vooral hard op treedt tegen 'de militaire Ha rnas', daarmee aangevend dat hij geen bezwaar heeft tegen politieke activiteiten van de or ganisatie in de Gazastrook. In tegenstelling tot vorige week, toen hij de verantwoorde lijkheid voor de gijzeling van soldaat Nachshon Wachsman bij Arafat legde ten onrechte naar later bleek deed Rabin gisteravond zijn best de PLO- voorzitter niet aan te vallen. Pagina 2: 'Vrede enig alterna tiefvoor geweld en agressie'. Harnas probeert vredesak koord op te blazen. Kinderen krijgen antwoord vanuit MIR „Wat eten astronauten in de ruimte?" Deze vraag mocht Erik van Diggelen, leerling van het Rijnlands Lyceum uit Oegst- geest, gisteren de ruimte in slin geren. Het antwoord kwam via een satelliet uit de mond van de Duitse kosmonaut Ulf Merbold, de enige nict-Rus aan boord van het permanente Russische ruimtestation MIR. Het luidde: „Kosmonautenvoedsel in poe- dervorm, aangelengd met wa ter. Daar zit alles in." In het Noordwijk Space Expo mochten 45 middelbare scho lieren uit dertien Europese lan den dergelijke 'ruimte-vragen' stellen. Voordat de satellietver binding krakend tot stand kwam, beantwoordde gastheer Wubbo Ockels alvast wat 'sim pele' vraagjes. Over wat je moet doen om in de ruimte gezond te blijven, bijvoorbeeld. „Oefenin gen doen en niet roken of drin ken. Nou ja, behalve de Russen dan. Die hebben wodka bij zich." Tegen drieën verscheen een helder beeld van de bemanning op de televisieschermen. Ook het geluid was perfect, al hoor de je soms het laatste stuk van het gesprek door het ruimtesta tion echoën. In sneltreinvaart liet Ockels de tien meest interessante vra gen afvuren, in het Engels. „Hoe wast u zich nou", wilde één van de kinderen weten. „Met natte handdoeken", antwoordde de kosmonaut. Na een minuut of twintig werd de verbinding wat abrupt verbroken. Tijd om afscheid te niet. Wel kregen alle leerlingen nog een foto van Wubbo en een mooi horloge. Iedereen leek te vreden, behalve de Italiaanse Federico. Op zijn vraag welke planeten je nou allemaal vanuit het ruimtestation kunt zien, had de kosmonaut wat ontwijkend geantwoord dat Italië wel een erg mooi land is. DEN HAAfi GPD fee Britse staatssecretarissen bben steekpenningen aange- Imen van het befaamde wa- nhuis, Harrods, zo onthult het ,gblad The Guardian vandaag. steekpenningen werden be- ald tussen 1987 en 1989. toen Pil Hamilton en Tim Smith Ig gewone Lagerhuisleden aren. Mohamed al-Fayed, de Egyp- Iche eigenaar Harrods, gaf te- In de krant toe de beide politi- voor bewezen diensten te hebben betaald. Hij betaalde hen tweeduizend pond (toen zesduizend gulden) per parle mentaire vraag, en gaf Hamil ton bovendien een vakantie in zijn Parijse Hotel, de Ritz. Neil Hamilton is nu staatsse cretaris voor handel en indu strie, Tim Smith onder-staatsse cretaris voor Noord-Ierland. Eerder was premier Major ge dwongen een onderzoek te ge lasten naar twee andere partij genoten, die eveneens geld had den aanvaard voor het stellen van vragen. De kinderbijslag voor het eerste kind wordt volgend jaar al verhoogd. Het ka binet gaat akkoord met een plan van staatssecretaris Linschoten (sociale za ken) van die strekking. Hoe hoog het standaardbedrag wordt, is niet bekend. Het ministerie van sociale zaken werkt nog aan het wetsvoorstel, dat waar schijnlijk volgende week naar de Tweede Kamer wordt gestuurd. Tegenover de verhoging van de kin derbijslag voor het eerste kind staat dat grote gezinnen in de toekomst minder kinderbijslag krijgen. Er wordt een eind gemaakt aan het systeem om bij elke ge boorte de kinderbijslag per kind te ver hogen. Op die manier wordt de geplande bezuiniging op de kinderbijslag 340 miljoen gulden volgend jaar, oplopend tot ruim 1 miljard in 1988 toch ge haald. De regeling zal alleen gaan gelden voor baby's die vanaf 1995 worden gebo- Het voorstel van staatssecretaris Lin schoten wijkt af van de voornemens die in het regeerakkoord en de begroting stonden. Het plan was om na 1995 het bedrag voor het eerste kind te verhogen en pas na het tweede kind de trapsgewij ze verhoging weg te strepen. Nu krijgen gezinnen met één kind 399,20 gulden per kwartaal (het standaardbedrag voor 6- tot 12-jarigen), twee kinderen brengen tweemaal 470,40 gulden in het laatje. Die bedragen lopen op tot 622,23 per kind voor een gezin met acht kinderen. De nieuwe kinderbijslagwet blijft reke ning houden met de leeftijd van kinde ren. Naarmate kinderen ouder worden, krijgen ouders een hogere bijlage. Dat principe wordt gehandhaafd, maar de bedragen stijgen vanaf volgend jaar min der snel. Nu krijgen ouders 70 procent Uitreiking Britse onderscheiding exclusief gebeuren DEN HAAG/LEIDEN» „Met deze dingen ga je niet zo maar de straat over", merkt de trotse drager op, wijzend naar de op zijn buik glimmende, sierlijke onderscheidingste kens, die behoren bij The most excellent Order of the British Empire. Dankzij de twee luxu eus uitgevoerde eretekenen mag oud-bestuursvoorzitter C. Oomen van de Rijksuniversi teit Leiden zich sinds gisteren Honorary Knight Commander oftewel 'buitengewoon ridder' noemen. Het is een van de hoogste onderscheidingen van het Verenigd Koninkrijk. Het is niet eenvoudig toe gang te verkrijgen tot de resi dentie van de Britse ambassa de aan het Plein 1813 in Den Haag, waar ambassadeur Sir David Miers de onderschei ding uitreikt. De Britse ambas sade wil weinig ruchtbaarheid geven aan het exclusieve ge beuren en heeft slechts één vertegenwoordiger van een landelijk ochtendblad tot de festiviteit toegelaten. Pas na het passeren van een met camera's bewaakt hek, een screening door een Engel se bewaker en tientallen mi nuten wachten in de hal, komt het genereuze aanbod, dat de nieuw-geridderde wel drie mi nuten kan vrijmaken voor een gesprek. Mits over die nare kwestie van de bouwfraude aan de universiteit, waardoor Oomen zijn functie moest \mbassa< neerleggen, niet wordt gespro ken. Daar hebben we geen pro blemen mee. Het gaat immers om het uitreiken van een bij zondere onderscheiding, die een Nederlander ten deel valt. Oomen blijkt ook buitenge woon verguld. „Het was niet helemaal een verrassing", zo verklapt hij, want ambassa deur Miers heeft hem al enige tijd geleden verwittigd van de op handen'zijnde gebeurtenis. Hij betrekt zijn voorgangers en medewerkers op de univer siteit nadrukkelijk bij de eer, die hem nu in de schijnwerper zet. Ook zij hebben hun steen tje bijgedragen aan het bevor deren van universitaire sa menwerking tussen het Vere nigd Koninkrijk en Nederland. Die samenwerking richtte zich in het bijzonder op de recht en geesteswetenschappen. Rijk zijn dan ook de onderlin ge contacten tussen bijvoor beeld Oxford en Leiden, die uiteindelijk hebben geresul teerd in de prestigieuze, jaar lijkse William and Mary-le- zing, afwisselend in Oxford en Leiden. De drie minuten zijn om. Met een feestelijk glaasje mengt dr. Oomen zich weer onder het selecte gezelschap dat de festiviteit mocht bijwo nen. Voortaan mag hij de af korting K.B.E. aan zijn naam toevoegen en weet hij zich on der de hoede van de Duke of Edinburgh, de Grand-Master van deze in 1917 gestichte or de. Het Russische zeilschip Svatoy Duh (Heilige Geest) is gister avond op ruim tachtig kilome ter ten noorden van Ameland stuurloos geraakt. De marine heeft in de loop van de nacht al le vijf opvarenden van het schip gehaald, van wie er één is over leden. Eén marine-redder is licht onderkoeld opgenomen in Breestraat 31tel. 123875. Vanaf 20/10 dag. 7.00 en 9.15 Aanfluiting T Omdat Ajax niet J wilde en Salzburg niet kon, werd het duel in de Champions League een aanfluiting: 0-0. Nog geen abonnee? HET WOORD IS AAN Wertheimer Menigeen wordt benijd om datge- hij zichzelf beklaagt. VANDAAG Binnenland3,5 Buitenland7 Cultuur19,20,21,23 VANDAAG OOK WEG EN WIEL PAGINA 9 HET WEER Verwachting van het KNMI tot morgenavond Meer bewolking Half tot zwaar bewolkt en overdag in het westen mogelijk wat regen. Minimumtemperatuur van 3 gra den in het noordoosten tot 8 gra den in Zeeland. Middagtempera- tuur 13 graden. Zuidoosten wind, zwak tot matig, rond kracht 3, aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig, 5, in het noordelijk kust gebied krachtig, 6, later op de dag draaiend naar zuid en afnemend. EUROPA CUP OP TV 19.55-21.55 Ned 2 Europa Cup voetbal: rechtstreeks Feye- noord-Werder Bremen. 19.55-22.00 Did 2 Europa Cup voetbal: rechtstreeks Feye- noord-Werder Bremen. 22.00-23.30 EURO Voetbal: hoogtepunten Europacup en UEFA Cup. van het standaardbedrag voor een kind tot 6 jaar, 100 procent voor 6- tot 12-jari gen en 130 procent voor 12- tot en met 17-jarigen. Die verdeling wordt 70-85- 100. Deze maatregel geldt voor alle kin deren die vanaf volgend jaar een nieuwe leeftijdsgroep bereiken. Wie nu een kind van elf heeft, krijgt daarvoor 399,20. Als dat kind volgend jaar twaalf wordt, gaat de kinderbijslag niet omhoog naar 518,96 gulden (130 procent). Wie nu een kind van twaalf heeft, behoudt wel het recht op 518,96. Zie Pagim 16 ma##1"1 deie knal oss Istden tussen Groenoofdhollen en vioducf Leidsch Dagblad - het Gemini-ziekenhuis in Den Helder. De Svatoy Duh is een replica van een in 1702 voor de marine van de tsaar gebouwd Russisch fregat. Het schip was op weg naar het Scheepvaartmuseum in Amsterdam, waar de beman ning zou deelnemen aan een bijeenkomst op 25 oktober ter voorbereiding van de Peter de Grote-herdenking in 1996. NIEUWE ABONNEES ONTVANGEN DE KRANT DE EERSTE 2 WEKEN GRATIS. Ja, dat is goed nieuws i Dus neem ik i een abonnement, i Voorletters:. (I.v.m. controle bezorging) Na de eerste 2 weken betaal ik mijn abonnement: Per maand automatisch 29,30) Per kwartaal via acceptgiro 85,55) automatisch l84,55) Nr. bank/giro:

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1994 | | pagina 1