Leidsch Dagblad VS voeren strijdmacht Golf op Asterix en Obelix verslaan Arboris Maakt u het recept, doen wij de rest. Kamerleden van VVD recordhouders bijbanen 17! Drie 16-jarigen gepakt 3 voor roof en snelkraken Lufthansa geeft Fokkers 50 terug 'Nobelprijs voor Arafat en Rabin' BEL: 071-128030 GOED NIEUWS n DINSDAG 11 OKTOBER 1994 OPGERICHT 1 MAART 1860 NR. 40591 LOSSE NUMMERS ƒ1,60 Ook kamerleden van de paar se regeringsfracties PvdA, WD en D66 schnabbelen er lustig op los. De CDA-fractie, met het kamerlid Gerrit Ger- ritse jarenlang als aanvoerder in de sector bijbaantjes, moet steeds meer 'maatschappelijk middenveld' afstaan aan de niet-confessionele partijen. De WD is met het kamerlid Broos van Erp, die achttien bijbaantjes heeft, nu record- houder-nevenfuncties, zo blijkt uit een publicatie van de voorlichtingsdienst van de Tweede Kamer. Sedert parlementariërs ver plicht zijn al hun betaalde en onbetaalde bijbaantjes te melden, wordt jaarlijks een lijst met nevenfuncties gepu bliceerd. Broos van Erp wordt op de voet gevolgd door partijge noot Weisglas die vijftien ne venfuncties heeft. Bij het CDA is kamervoorzitter Deetman met dertien nevenfuncties nu recordhouder. Van deze ne venfuncties zijn er overigens slechts twee betaald. Het meest ondernemende kamer lid is de WD'er Hofstra, met vijf directeurschappen (de meeste bij 'eigen' BV's) en twee betaalde 'Vuile-bodemfonds' 2 Er moet een landelijk noodfonds komen dat mensen schadeloos stelt die in hun maag zitten met vervuilde grond. Geweld op school 3 Scholen moeten me taaldetectoren aan schaffen om zo geweld te voorkomen, zegt de vakcentrale CNV. Haïti 3 De Amerikaanse presi dent Clinton heeft be vestigd dat Jean-Bertrand Aristide zaterdag naar zijn land terugkeert. Beatcream De Haarlemse rock groep Beatcream I treedt zaterdag op in het LVC: revanche met een nieuwe CD. Ontslag 1 O Breukink Saat I -/ het ontslag bij de wielerformatie van ONCE aanvechten. Clinton: 'baks belofte troepen terug te trekken ongeloofwaardig LEIDEN. HENNYV De Leidse politie heeft drie 16- jarige jongens aangehouden die worden verdacht van een groot aantal snelkraken in winkels in de binnenstad en van berovin gen tijdens de 3 Oktoberfeesten. Twee van de verdachten heb ben inmiddels bekend diefstal len te hebben gepleegd bij een aantal winkels in het Leidse centrum. De derde weigert tot nu toe iets te zeggen. De twee verdachten die heb ben bekend, haalden onder meer leren kleding weg bij The Way Inn aan de Oude Rijn en stalen enkele keren sportkleding en -schoenen uit zaken in 'de Haarlemmerstraat. In alle geval len werd de diefstal gepleegd door ramen in te gooien en spullen weg te grissen. De laatste maanden klaagden win keliers steen en been over de snelkraken. Steeds meer mid denstanders gingen ook - op aandringen van de verzekering - over tot het plaatsen van rollui- PvdA 'er Buurmeijer: 'Verhaalsrecht Ziektewet is bespreekbaar' Werkgevers moeten* een ver haalsrecht krijgen op werkne mers die door eigen schuld in de Ziektewet belanden. Dat zei Tweede-Kamerlid F. Buurmeijer (PvdA) gisteren tijdens een bij eenkomst over de sociale zeker heid in Nieuwegein, georgani seerd door de Metaalunie, de overkoepelende organisatie van ondernemers in het midden- en kleinbedrijf. Buurmeijer bleek 'een warm voorstander van een verhaals recht voor werkgevers op de veroorzakers van (de Ziektewet- )schade' en op de werknemer zelf. Hij,noemde het ,,een reëel onderhandelingspunt dat werk gevers in beroep kunnen gaan tegen een situatie die is ont staan door nalatigheid van de werknemer." Ook Terpstra (CDA) voelde voor een dergelijk verhaalsrecht. De toenemende kosten van de sociale zekerheid bleken de ondernemers bijzonder hoog te zitten. Dat gold vooral het eigen risico in de Ziektewet en de ma lus (boete) in de WAO. Er kwa men tal van praktijkvoorbeel den van ziektegevallen waar de bedrijven niets aan konden doen. Bovendien kunnen kleine bedrijven onevenredig zwaar door een enkel ziektegeval ge troffen worden. De aanwezige politici toon den veel begrip voor de positie van de ondernemers. Ook bleek dat het eigen risico in de ziekte wet en de premiedifferentiatie in de WAO nog niet goed is in gevuld. Buurmeijer wees op'de mogelijkheid dat gelijkgezinde ondernemers hun ziekte- en ar beidsongeschiktheidsrisico's in een gemeenschappelijke poule zouden onderbrengen. Lottospeler wint drie miljoen ZOETERMEER ANP Een Lottospeler in Zaetermeer heeft het afgelopen weekeinde de zes getrokken getallen juist voorspeld en daarmee een Lotto Jackpot van 3,1 miljoen'gulden gewonnen, zo is gisteren mee gedeeld. Meer dan een half mil joen mensen doet wekelijks mee aan de Lotto. De hoofdprijs is iedere week minimaal één miljoen gulden, maar kan groei en tot vele miljoenen. ken of gepantserd glas. Overi gens is er aan de serie snelkra ken nog geen einde gekomen. Afgelopen nacht werd even na drie uur bij sportwinkel Wout Bergers in de Haarlemmerstraat door een bromfietser een steen door de ruit gegooid. Vermoe delijk werden dure sportschoe nen ontvreemd. De twee verdachten hebben bovendien toegegeven dat zij hebben deelgenomen aan een tweetal berovingen tijdens 3 ok tober, waarbij met een mes werd gedreigd en ook de slacht offers werden mishandeld. In het 3 oktoberweekeinde werden zo'n elf mensen beroofd van hun geld. Al die overvallen wer- clen gepleegd door groepjes jon geren, steeds in wisselende sa menstelling, aldus de politie, die goede hoop heeft nog meer verdachten te kunnen aanhou den. Met de aanhouding van de drie denkt de politie wel de har de kem van de groep jongeren te hebben gearresteerd. We nodigen u uit voor een spannen de receptenwedstrijd met dat lekkere Greenfields rundvlees of Farmers Best varkens vlees. U maakt kans op een compleet verzorgd diner, met uw eigen recept 1jB In de hoofdrol, of op - een waardebon vpor gratis Greenfields of Farmers Best vlees. De aanbieding brengt misschien al op een ideetje. Greenfields biefstuk, 100 gram -359" 3.09 's Lands grootste kruidenier blijft op de kleintjes letten. cn De eerste Amerikaanse militairen kwamen gisteren aan op het militaire vliegveld van Koeweit. Ondanks de toezegging van het Iraakse bewind dat de troepen langs de grens met Koeweit zullen worden terug getrokken, gaan de Verenigde Staten door met het op voeren van hun strijdmacht in Koeweit en Saoedi-Arabië. President Bill Clinton zei afgelopen nacht nog geen be wijs te hebben dat de Iraakse troepen inderdaad worden weggehaald. „Wij zijn geïnteresseerd in feiten, niet in be loften", aldus Clinton in een TV-toespraak. internationale gemeenschap uit te dagen en zijn buren te be dreigen." Volgens Clinton zullen de VN- sancties tegen Irak gehandhaafd blijven zolang Irak de grenzen van zijn buren niet respecteert en niet voldoet aan de eisen van de VN over de erkenning van Koeweit en het verminderen van zijn bewapening. Gisteren werd in New York bekend ge- 2 WASHINGTON HANS DE BRUIJN CORRESPONDENT Clinton zei dat Iraks leider Sad dam Hussein 'eerder aan de we reld heeft laten zien dat hij niet te vertrouwen is'. De provoca ties van Saddam vereisen, ge zien de ervaringen uit 1990, een krachtig antwoord, aldus de president. ,,We zullen Saddam Hussein niet maakt dat de VN-Veiligheids- raad het debat over mogelijke versoepeling van de sancties te gen Irak voorlopig zal uitstellen. De VS gaan door met het stu ren van versterkingen naar Koe weit en Saudi-Arabië. Driehon derd Amerikaanse soldaten, voorhoede van een strijdmacht die volgens minister van defen sie Perry tot 70.000 man zou kunnen oplopen, zijn al in Koe weit aangekomen. Clinton stuurde gisteren nog eens 350 gevechtsvliegtuigen en bom menwerpers naar het Golfge- bied. Daaronder zijn zware B- 52-bommenwerpers en de ge vreesde 'onzichtbare' 1-117- aanvalsvliegtuigen. Minister Perry (defensie) sloot niet uit dal de VS de Iraakse troepen zullen aanvallen, als zij WERELD NATUUR FONDS SUCCES VANAVOND! Ook de Nederlandse houthandel en timmerindustrie zetten zich al jaren in voor het behoud van het tropisch bos. Zo worden er internationaal duidelijke afspraken gemaakt over duurzame bosbouw en een eerlijk keurmerk voor het hout. Door tropisch hout te kopen blijft men in deze landen verzekerd van het broodnodige geld om de bossen in stand te houden en te beschermen tegen illegale kap. Tropisch hout, een milieuvriendelijk materiaal met een toekomst! Het opslagterrein voor 'witte staarten' (onverkochte vliegtui gen) van Fokker op Woensd- recht dreigt volgend jaar weer vol te raken. Lufthansa Cityline, met een vloot van 28 vliegtui gen de grootste gebruiker van de Fokker 50, wil af van het toe stel. Tussen het voorjaar van 1995 en het najaar van 1996 worden zestien vliegtuigen aan Fokker geretourneerd. Rond de eeuwwisseling volgt de rest. Dat bevestigt woordvoerder C. Kliek van Lufthansa. Lufthan sa Cityline, een regionale doch termaatschappij van de Duitse nationale luchtvaartmaatschap pij, vliegt de toestellen op basis van lease-overeenkomsten. Geen van de huurcontracten wordt verlengd. Fokker zegt formeel nog niet op de hoogte te zijn van het be sluit van Lufthansa. Volgens Fokker-woordvoerder L. Steijn zijn alle vliegtuigen van Luft hansa via externe financiers verkocht. Die zullen de toestel len dus aan Fokker r rugverkopen'. Volgens Kliek prefereert de zakenreiziger, de belangrijkste klant van Cityline, straalvlieg tuigen boven propellorvliegtui- gen. Ondanks het feit dat de Fokker 50 in comfort niet voor een modern straaltoestel onder doet, voelt de Duitse zakenreizi ger zich in een jet blijkbaar meer op zijn gemak, zo zegt Kliek. Pagina 16: En tegenslag FOTO EP A PA TRICK BAZ zich niet terugtrekken. In Was hington wordt overwogen om 'een lijn in het zand te trekken', waar de Iraakse soldaten na hun terugtocht niet meer over heen mogen. Zeker tienduizend Amerikaanse soldaten met tanks, gevechtsvliegtuigen en schepen zijn op weg naar het Golfgebied. „Als Saddam Hussein die macht ziet en beseft dat wij klaar staan om die te gebruiken, zal dat hem afschrikken", aldus Perry. De Iraakse minister van buitenlandse zaken al-Sahaf zei dat Irak „in antwoord op ver zoeken van vrienden besloten heeft om zijn troepen naar an dere lokaties in het binnenland over te brengen om daar de rest van hun training af te maken." Pagina 5: Moskou wenst geen militair machtsvertoon tegen irak. De Nobelprijs voor de Vrede 1994 wordt toegekend aan de Israëlische premier Yitzhak Ra bin f i de de Uitgever in de fout met 'parodie' op wereldberoemde stripverhalen HAARLEM ARTHUR MAANDAG Uitgeverij Arboris is te ver gegaan met de uitgave van het stripboek 'De on waarschijnlijke avonturen van Isterix'. Het boek vormt een onaanvaardbare inbreuk op de rechten van de makers van de stripverhalen van de Gallische held Asterix. Dit heeft de Haarlemse rechtbank bepaald. Uitgever Arboris, statutair opgericht in Haarlem, maar sinds jaren gevestigd in Gelderse Zei- hem, moet de met het omstreden boek gemaakte winst afdragen en ook een schadevergoeding betalen. De stripverhalen van Asterix zijn we reldberoemd en worden in 41 talen uit gegeven. Inmiddels is een oplage van 250 miljoen bereikt. Centraal in de ver halen staat een Gallisch dorpje dat de Romeinen ten tijde van Julius Caesar weet te weerstaan. Dat lukt vooral door een toverdrank die onoverwinnelijk maakt. Hoofdpersonen zijn Asterix, Ob elix en het hondje Idéfix. De strip is een creatie van tekenaar Albert Uderzo en schrijver Rene' Gos- cinny. De laatste is in 1977 overleden, maar de 67-jarige Uderzo stapte met de Franse uitgever Albert René naar de Haarlemse rechtbank. Ze vonden dat hun rechten met voeten werden getre den door 'De onwaarschijnlijke avontu ren van Isterix'. Uitgeverij Arboris bracht dit werk in 1989 op de markt. Het bevat stripverha len van een aantal tekenaars en is be doeld als parodie op de Asterix-serie. De nabij Parijs wonende Uderzo en zijn Franse uitgever, die een groot aantal rechten bezit, zagen er de humor echter niet van in. Volgens hen was er simpel weg sprake van plagiaat. Volgens de Haarlemse rechtbank is dit verwijt terecht. De rechters stellen vast dat het verschil er hoofdzakelijk uit bestaat dat de verhalen in een andere omgeving en/of andere tijd spelen, wat nog geen 'wezenlijke parodiëring' ople vert. „Daarnaast zijn de personages in het Isterix-stripboek in een ander, veel al meer eigentijds jasje gestoken, maar vertonen zij hetzelfde karakteristieke gedrag als de oorspronkelijke figuren. Ook dit levert geen wezenlijke parodië ring op." Al lezend zijn de drie rechters ook nog stukken tegengekomen waarin geen enkele parodie valt te ontwaren. In dit kader verdienen verhalen als 'Isterix en Elliot Nix', 'De playmate van Halley' en 'Martelis en Falcicula' vol gens de rechtbank bijzondere vermei- ding. Nu de stripfiguren, afgezien van af wijkende kledij en haardracht, sprekend op hun Gallische voorgangers lijken is er volgens de rechters sprake van onge oorloofde nabootsing. Dat geldt in het bijzonder voor de tekening op de om slag van 'De onwaarschijnlijke avontu ren van Isterix'. Dat het boek vermoedelijk op 1 okto ber 1991 al was uitverkocht, speelt vol gens de rechters geen rol bij de inhou delijke beoordeling van de zaak. Uitge ver Arboris wordt bevolen haar inbreuk op de rechten van René en Uderzo on- middelijk te staken en gestaakt te hou den. Daar blijft het echter niet bij. Zo moet Arboris een gedetailleerd overzicht ver strekken van de aantallen gedrukte en verspreide boeken. En als er toch nog ergens boeken in de verkoop zijn, moe ten die worden teruggehaald. Wat er nog is, dient aan de Franse eisers ter vernietiging te worden afgegeven. Verder beveelt de rechtbank uitgeve rij Arboris de met Isterix gemaakte winst naar Parijs over te maken. Ook hebben Albert René en Uderzo recht op een schadevergoeding, maar de hoogte daarvan moet nog worden vastgesteld. Palestijnse Bevrijdingsorgai tie (PLO) Yasser Arafat, meldt het Noorse dagblad Af- tenposten vandaag. De krant be roept zich op kringen rond het Nobel-comité. Het officiële besluit wordt vrijdagochtend om elf uur in de Noorse hoofdstad Oslo bekend gemaakt. Aften posten meldt tevens dat de christen-democraat Kaare Kristiansen, één van de vijf le den van het comité, uit protest tegen de beslissing ten gunste van Arafat op het moment van de bekendmaking zijn functie wil neerleggen. De toekenning van de prijs aan de PLO-voor- man was binnen het comité he vig omstreden. Kristiansen beschouwt Arafat als 'een voormalige actieve ter rorist en een politieke leider die terroristische organisaties heeft ondersteund'. Hij zou volgens Kristiansen een dergelijke belo ning niet mogen ontvangen. Het omstreden besluit werd afgelopen vrijdag tijdens een buitengewone vergadering ge nomen, aldus de conservatieve krant. Francis Sejersted, de het Nobel-comi- eigert voorlopig elk com op het artikel in Aften- posten. Nog geen abonnee HET WOORD IS AAN Krishnamurti De wanhoop ontstaat door de toekomst belangrijker te vinden dan het heden. VANDAAG Binnenland - Buitenland Cultuur Economie/Beurs Familieberichten Feiten en meningen Info Programm. Randstad - Regio Religie - Sport VANDAAG OOK LEVEN EN WONEN PAGINA 8 HET WEER Verwachting van het KNMI tot morgenavond Eerst mist, dan zon Vannacht plaatselijk mist en mini mumtemperatuur omstreeks 5 graden. Overdag zonnig en mid- dagtemperatuur ongeveer 15 gra den. Noordelijke wind, zwak tot matig, kracht 3 of minder. Agente wint auto in de tijd van de baas Hen undercover-agente van Newyorkse politie heeft bij t hoofdprijs i brouwerij, en kroeg t De wagen i en loterij v door het en drankje matisch aan deelnam. De hoofdprijs viel op haar biertje, Maar de vreugde duurde niet lang. Want sommige van haar chefs meenden dat de gewon nen auto aan de Newyorkse po litie behoort. Ze had immers net biertje tijdens haar werktijd ge kocht en betaald met de centen van de belastingbetaler. De Raad van Ethiek van de politie is gevraagd het geschil op te los l.idscl. DagbWI •NIEUWE ABONNEES ONTVANGEN DE KHANT DE I I KMI 2 WEKEN GRATIS. ja, dat is goed nieuws Dus neem ik nu eeh abonnement. Naam: Voorletters Adres: Postcode: Plaats: Tel: controle bezorging) Na de eerste 2 weken betaal Ik mijn abonnement: Per maand automatisch 29,30) Per kwartaal via acceptgiro 85,55) automatisch 84,55) Nr. bank/giro: Of bel 071 128030 712141 400114

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1994 | | pagina 1