Leidsch Dagblad Winkel op zondag open Politiehulp strandt op ANWB-paal Bij Mcnken/Van Grieken 36 arbeidsplaatsen weg Nieuwe VWO en HAVO pakken veel duurder uit Berging Estonia laat wel even op zich wachten 'Erwtensoeptest' bezorgt Unox veel telefoon NE0 BAROK OMO. Voor de hele was, voor de halve prijs. GOED NIEUWS r Ia, dat Is goed nieuws ~1 Dus neem Ik j i nu een abonnement, i Bolletje voor bolletje - WOENSDAG 5 OKTOBER 1994 OPGERICHT 1 MAART 1860 NR. 40586 LOSSE NUMMERS 1,60 Flexibel pensioen 3 Doorwerken na je 65ste of twee dagen per week met pensioen en de rest werken. Dat plan is nu in de maak. Aardbeving 7 Een aardbeving van 7,9 op de schaal van Richter heeft gisteren Noord-Japan en de Koe- rilen-eilanden getroffen. Zelfmoord Govers yj a Een pastor moet er I Couturier Frank 1 volgens de gerefor- 21 Govers had altijd al meerde synode ook zijn als j het idee dat er ooit een iemand overweegt zelf- overzichtstentoonstelling moord te plegen. i zou komen. Minister Wijers wil aantal openingsuren flink oprekken den haag gpd Minister Wijers. foto dijkstra Winkels mogen in de toekomst ook op zondag open zijn, tenzij de gemeente anders beslist. Minister Wijers van economische zaken heeft dit plan samen met zijn amb tenaren uitgewerkt. Het maakt onderdeel uit van diverse maatregelen die ertoe moeten leiden dat winkels vaker en langer open zijn. ruimd. Wijers en zijn ambtena ren werken daartoe ideeën uit. Die worden ter advies voorge legd aan een nog deze maand in te stellen ministeriële com missie. Deze commissie moet gaan bezien welke overheidsre gels er kunnen vervallen en hoe het bedrijfsleven meer vrijheid kan krijgen. Wijers en zijn ambtenaren willen hoe dan ook de norm dat een winkel maar 55 uur per week open mag zijn, fors oprek ken. Of dat ertoe leidt dat er een urengrens blijft of niet, is nog niet duidelijk. Het ministerie Nu mogen winkels nog maxi maal 55 uur per week geopend zijn. Op werkdagen moeten zij om half zeven 's avonds dicht, op zaterdag om zes uur 's avonds. Gemeenten kunnen winkels toestaan open te zijn op een beperkt aantal zon- en feestdagen. Daarnaast bepaalt de gemeente op welke avond in de week er koopavond is. De winkels mogen dan tot 21.00 uur open zijn. In het regeerakkoord staat dat de winkeltijden worden ver van economische zaken streeft er naar geen maximum meer te stellen aan het aantal uren dat een winkelier de zaak open mag hebben. Maar ook staat een va riant ter discussie die spreekt over maximaal 75 uur per week. Ook bekijken de ambtenaren of het wel nodig voor 's avonds een vaste sluitingstijd te hand haven. Verwacht wordt dat de minis teriële commissie begin volgend jaar met een advies komt. Daar na is een wijziging van de wet nodig. Voordien moet de SER nog advies geven. Het nieuwe systeem voor de winkelsluiting kan daarom niet voor 1996 in gaan. Volgens berekeningen van het ministerie van sociale zaken lei den ruimere winkeltijden tot tienduizenden extra banen. Twee agenten uit de zuidelijke Bollenstreek moesten gistermiddag naar het ziekenhuis nadat ze in Valken burg met hun wagen op een ANWB-paal waren geknald. foto hielco kuipers valkenburg wim wegman Twee agenten van de politie in de zuidelijke Bol lenstreek belandden gistermiddag in het zieken huis nadat ze een verkeersslachtoffer te hulp wa ren geschoten. Hun wagen vloog op de Voorscho- terweg in Valkenburg uit de bocht en knalde te gen een ANWB-paal. De politie vermoedt dat de bestuurder, een 47- jarige Katwijker, door de hoge snelheid zijn auto niet onder controle heeft kunnen houden. Hij en zijn passagiere, een 26-jarige agente uit Rijns burg, klaagden over pijn in hun nek en zijn voor onderzoek overgebracht naar het Diaconessen- huis in Leiden. Later op de dag mochten ze weer naar huis. De politiewagen is waarschijnlijk totaal vernield. De politiemensen kwamen in actie nadat een 13-jarig Katwijkertje op de Voorschoterweg was aangereden. Volgens de politie schoot het kind met zijn fiets plotseling de rijbaan over. Een 32- jarige Leidse automobilist kon hem niet meer ontwijken. Het fietsertje brak zijn been. Hij is eveneens naar het Diaconessenhuis overge bracht. wassenaar paul v Geen gedwongen ontslagen in Wassenaar Gastel en Bodegraven. Een eerdere reorganisatie bij de vestiging in Oud-Gastel, leer de FNV-woordvoerder B. van de Bult dat werknemers op 'heel redelijke wijze' zijn herplaatst. Bovendien zegt ook hij wel in te zien dat Menken/Van Grieken, ondanks de goede resultaten, niet bij andere bedrijven kan achterblijven. Menken/Van Grieken wil ma chines en transportbanden in zetten om volle kratten van het magazijn naar de auto's te brengen, werk dat nu nog veel gesjouw kost. Ook de (winkel- containers, die 160 pakken melk of vla kunnen bevatten, hoeven dan niet langer hand matig aan- en afgevoerd te wor den. Volgens Menken-woordvoer- der Ph. Wildenbos maakt de huidige 'melkoorlog' de voorge stelde reorganisatie alleen maar noodzakelijker. ,,In een tijd dat de prijzen onder druk staan en ook de concurrentie steeds goedkoper gaat werken, kun je niet achter blijven. Anders loop jè het gevaar niet langer renda bel te zijn." Zuivelconcern Menken/Van Grieken wil de komende twee jaar 36 van de 340 arbeidsplaat sen schrappen in de Wasse- naarse vestiging. De directie hoopt gedwongen ontslagen te kunnen voorkomen bij de ope- ratie, waarin automatisering centraal staat. -) De FNV-leden bij het bedrijf spreken zich begin volgende week uit over de plannen, die vooral de afdelingen interne be lading en orderafhandeling tref fen. Hun bond is al 'in principe' akkoord gegaan met de bezuini ging en het bijbehorende soci aal plan. Volgens dat plan wor den alle betrokken werknemers herplaatst, binnen of buiten het bedrijf. Om die herplaatsingen goed te laten verlopen, wil Menken- /Van Grieken een outplace ment-bureau inschakelen. Ook is er geld voor om- of bijscho ling. Verder wordt gepraat over vervroegde VUT-regelingen, vertrekpremies en de mogelijk heid van tijdelijk werk bij de vestigingen in Wassenaar, Oud- den haag gpd mende jaren toch al voor twee miljard gulden moet bezuini gen. Het rapport over de ver nieuwing van de 'bovenbouw' van HAVO en VWO is vandaag aan de staatssecretaris aange boden. Centraal in het rapport staan de gewenste veranderingen van de eindexamenpakketten, die HAVO- en VWO-scholieren be ter in staat moeten stellen de overstap naar het hoger onder wijs te maken. De invoering van deze en andere verbeteringen (die vijf jaar in beslag nemen) gaat negentig miljoen gulden per jaar kosten. Bovendien is een eenmalig 'startbedrag' no dig van ruim zestig miljoen gul den. Volgens de plannen moeten de scholieren meer Indiviueel en in kleinere groepjes gaan studeren. De aanpassingen van de schoolgebouwen (kleinere klassen) zal naar schatting al leen al honderd miljoen gulden gaan kosten. lisse Hebben de machines in de bollenwereld al jaren geleden hun intrede gedaan, het planten van bollen in Keukenhof in Lisse gebeurt nog met de hand. De kleine perken en diverse lagen bollen boven op elkaar, maken handmatig werk noodzakelijk. Samen met zo'n dertig collega's is deze werknemer van Keukenhof vorige week al begonnen met het planten van zes miljoen bollen. Rond sinterklaas moeten de laatste assor timenten in de grond zitten. foto dick hogewoning RPF/SGP wil verbod krasloten in Rijnsburg rijnsburg brenda filippo HET WOORD IS AAN Günther Schwab Menige boom is voor het leven op aarde belangrijker dan de mensen die hem omhakken. VANDAAG Cultuur21 Economie/Beurs9 Familieberichten4 Feiten en meningen2 Gesprek van de dag19 Info20 Programma's11 Randstad 18 Regio13,15,16,17 Religie 10 RTV Show Sport 22,23 HET WEER Verwachting van het KNMI tot morgenavond Wolkenvelden Wolkenvelden en vannacht in het noordoosten nog een enkele bui Overdag ook hier en daar zon. Mi nimumtemperatuur omstreeks 5, middagtemperatuur ongeveer 15 graden Vannacht weinig wind. Overdag uit zuidwest, matig, kracht 3, in het noordelijk kustge bied vrij krachtig, 5. De vernieuwing van HAVO en VWO gaat meer kosten dan de beschikbare honderd miljoen gulden. Volgens een schatting van de commissie-Ginjaar, die de vernieuwing voorbereidt, komt staatssecretaris Netelen bos (onderwijs) ruim 320 mil joen gulden te kort. Dat is een nieuwe tegenvaller voor het ministerie, dat de ko- Wijsmuller polst Heerema voor optakelen rampschip leiden pieter van hove Van den Ende keert RTL 4 de rug toe hilversum «gpd Producent Joop van den Ende heeft zich gisteren voor - het eerst in het openbaar kritisch uitgelaten over RTL 4, het com merciële station dat een deel van zijn TV-programma's af neemt. Hij sprak in het NOS Journaal over „buitenlandse be drijven die naar ons land ko men met de verkeerde bedoe lingen", maar noemde RTL niet bij name. Van den Ende sprak zijn voor keur uit voor samenwerking met een Nederlandse commer ciële omroep. Veronica maakt deze maand bekend of zij het publieke bestel vaarwel zegt. Door de uitlatingen van Van den Ende lijkt de kans groot dat er een samenwerkingsverband komt tussen Endemol (Van den Ende en De Mol), een commer cieel Veronica én de publieke omroepen. Deze drie partijen zijn nog altijd in gesprek. De berging van de gezonken veerboot Esto nia zal minstens enige weken op zich laten wachten. In verband met de slechte weers omstandigheden is het zelfs niet uitgesloten dat de berging naar volgend voorjaar wordt doorgeschoven. Dat zegt een woordvoerder van het Leidse offshore-bedrijf Heerema. De Firma zou het optakelen voor haar reke ning nemen. Het IJmuidense bergingsbe drijf Wijsmuller een van de gegadigden voor de berging heeft Heerema alvast daarover gepolst. Volgens de woordvoerder zou optakelen mogelijk zijn met behulp van twee half-af- zinkbare pontons. Daarop bevinden zich kranen die de veerboot naar boven moeten trekken. Aan deze klus zijn grote risico'^ verbonden, aldus de woordvoerder. „Bij slecht weer is de kans groot dat een van de trossen losschiet. Dan ben je direct je kraan kwijt." De zegsman zegt dat eerst deze risi co's op een rijtje moeten worden gezet. Hij verwacht dat een besluit over een eventuele berging niet binnen enkele we ken kan worden genomen. „Dat besluit hangt af van verschillende factoren. Wat wil de eigenaar van het schip? Wat willen de verzekeraars? Wat willen de nabestaanden van de opvarenden? Daar moet ook duide lijkheid over bestaan." Pagina 7: Boegkleppen veerboten moeten worden dichtgelast. Nederlandse duikers kunnen klus klaren. Gelderlandplein 46. ARNHEM 6. EINDHOVEN-C Rechleslraat GRONINGEN 52a. ROTTERDAM: Lynbaan 31-33 UTRECHT Gildenkwartier 173, (Hoog Catharijne). VLAARDINGEN-C Korte Hoogstraat 41a INFORMATIE telefoon: 030 - 32 88 69. leiden marco van pelt Hup. Daar plonsde de hand van Bob de Rooy (een van de crea ties van Paul de Leeuw) in een blik Unox 'familie erwtensoep'. Op zoek naar de lucht onderin het blik. Want door die lucht zou de soep kunnen bederven, meldden krante-advertenties van fabrikant Unilever. Het was echter vooral de sketch van Paul de Leeuw die verontruste con sumenten naar de telefoon deed grijpen. De stellige verze kering van de TV-ster, met soep in mond, haar en blouse, dat er 'niks mis was met de soep' deed blijkbaar niet ter zake. „Al vind ik hem warm lekkerder." Volgens T. Gordijn, voorlich ter bij Unilever, hebben sinds de advertentie van vrijdag en de TV-show van zaterdag zo'n 2.250 consumenten het gratis telefoonnummer gebeld dat Unox inderhaast had ingesteld. Om meer informatie te geven èn geld te kunnen overmaken. „Dat laatste lukt alleen als je blikken hebt met produktcode R089", aldus de woordvoerder. „Bij sommige van de 230.000 blikken met die code is iets mis gegaan bij het transport. De transportband had, na een re paratie, een klein oneffenheidje. Om de zoveel tijd kwam die zo geheten braam tegen de onder kant van de blikken en maakte er een klein gaatje in. Dan kan er lucht bij de soep komen en de soep bederven. Omdat we er snel bij waren, bleef de schade beperkt tot code R089. Met de andere codes is er echt niets aan de hand." Klanten die blikken met code R089 in huis hebben, kunnen Zie advertentie verderop in deze krant hun geld terugkrijgen als ze te lefonisch de streepjescode en hun bankrekeningnnummer doorgeven. Consumenten die andere blikken hebben gekocht, kunnen, als ze niet voldoende gerustgesteld zijn, de normale procedure volgen. Gordijn: „Zij kunnen hun eventuele klachten voorleggen aan onze klanten service. Blijkt de klacht gegrond, dan krijgen ze net zo goed hun geld terug." De problemen met de blikken weerhouden klanten er blijk baar niet van erwtensoep te ko pen. F. Kuyt, bedrijfsleider van Digros Leiden, zegt dat hij nog geen klachten van klanten heeft gehoord. „Ik heb er echt weinig van gemerkt. De bewuste blik ken zijn uit de winkel gehaald, maar de blikken erwtensoep met andere codes verkopen wel." De RPF/SGP wil de verkoop van krasloten in Rijnsburg verbie den. Op deze manier wil de par tij voorkomen dat mensen door gokken in grote financiële pro blemen komen. RPF/SGP vindt dat de rijksoverheid een 'onlogi sche houding' aanneemt in het gokbeleid. De Rijnsburgse partij wijst er op dat het rijk aan de ene kant projecten stimuleert die gokver slaving moeten voorkomen. An derzijds maakt de wetgeving het ook mogelijk dat fabrikanten nieuwe produkten op de markt brengen die verslaving in de hand kunnen werken. „De ge meenten krijgen de gevolgen op hun bord, dus moeten gemeen ten ook de mogelijkheid hebben om in te grijpen", vindt RPF/SGP. Het ministerie van justitie sluit de mogelijkheid van een verbod echter uit. „Een ge meente kan de verkoop van kra sloten niet verbieden", zegt woordvoerster J. Pols stellig. „De Stichting Sporttotalisator heeft een vergunning om de lo ten aan winkeliers door het hele land te verkopen. Zolang de stichting zich aan de gestelde voorwaarden houdt, is er niets aan de hand. De enige die de verkoop kan stopzetten, is de vergunninghouder", zegt Pols. Zwitserse sekte pleegt collectief zelfmoord geneve gpd Minstens 39 leden van een sek te hebben afgelopen nacht op twee locaties in de Zwitserse kantons Wallis en Fribourg col lectief zelfmoord gepleegd. Volgens de Canadese radio zou het hier gaan om de Zwit serse tak van een Canadese sek te, de Tempeliers van de Zon. In de buurt van Quebec heeft zich recentelijk ook een geval van ri tuele zelfmoord voorgedaan. Volgens de eerste berichten brak vannacht brand uit in een afgelegen boerderij boven het dorp Cheiry in Fribourg en een uur later in een drietal chalets bij Salvan-sur-Granges in Wal lis. In Fribourg was de brand snel geblust. De politie vond in de woonkamer van de boerderij het dode lichaam van de bejaar de eigenaar. In een geïmprovi seerde kapel in de kelder lagen op eerr rij de lichamen van 21 mannen en vrouwen in de leef tijd van 22 tot 80 jaar. Bij ten minste één slachtoffer werd ook een schotwond in het hoofd vastgesteld. In Wallis werden in twee cha lets de gedeeltelijk verbrande resten van 17 mannen, vrouwen en kinderen gevonden. De ro kende puinhoop van het derde chalet wordt nog doorzocht en de politie acht het mogelijk daar nog meer slachtoffers aan te treffen. Kat wij kers smokkelen drugs per rubberboot KATWIJK PETER VAN DER HULST Minimaal twee keer heeft een Katwijks echtpaar de afgelopen twee jaar per rubberboot drugs naar Engeland gesmokkeld. Tij dens een van de vaartochtjes werd 250 kilo hasj, met een straatwaarde van 2,5 miljoen gulden, aan land gezet. Het echtpaar, een 35-jarige vrouw en een 37-jarige man, zijn van morgen in hun woning aan het Westpad in Katwijk aangehou den voor de uitvoer en handel in soft - en harddrugs. Na de ar restatie is de woning van de Katwijkers vanochtend door zocht. Bij het onderzoek werkte de politie van Katwijk nauw sa men met de politic in Midden- en Westbrabant. Lddsch Dagblad llllMlllH)llhlÉMIMdÉMMM—^J NIEUWE ABONNEES ONTVANGEN PE KRANT PE EERSTE 2 WEKEN GRATIS. i I j Naam:J Voorletters:m/v j Adres: 'Tel:j j (l.v.m. controle bezorging) j Na de eerste 2 weken j I betaal Ik mijn abonnement: Per maand automatisch I 29,30) Per kwartaal via acceptgiro 85,55) I Q automatisch 84,55) Nr. bank/giro: J «urenn.i.ir i SX"'Amwo°,0"M' cT Of bel 071-128030

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1994 | | pagina 1