Leidsch Dagblad Scheepsramp eist 750 levens 1 M Dnze is zo romage betsjie. Voorwaardelijk ontslag voor gewelddadige agent Horiade 2002 in ïaarlemmermeer OMO. Voor de hele was, voor de halve prijs. ch Chauffeur Katwijks bedrijf dreef uren in zee Eerste kinderzegels voor Erica Teipstra Meerderheid Leidenaars voorstander referendum I BEL: 071-128030 GOED NIEUWS WOENSDAG 28 SEPTEMBER 1994 OPGERICHT 1 MAART 1860 NR. 40580 LOSSE NUMMERS 1,60 Veerboot uit Estland zinkt voor Finse kust jlij de scheepsramp met een veerboot uit Estland zijn vermoedelijk zon 750 tot 800 pensen omgekomen. De veerboot met 867 opvarenden aan boord kapseisde vannacht n een zware storm en zonk onmiddellijk. Reddingsdiensten hebben tot nu toe 90 pas- pgiers uit het ijskoude water van de Oostzee kunnen redden. Tenminste één Neder- andse vrachtwagenchauffeur heeft de ramp overleefd. Een andere wordt nog vermist. mi&mÊm h'- -twaa fclELSINKI-! STOCKHOLM GPD De veerboot, met 679 passagiers h 188 bemanningsleden, was nderweg van de Estse hoofd- iad Tallinn naar Stockholm. |m 1.24 uur plaatselijke tijd p.24 uur Nederlandse tijd) jond het schip een noodsignaal lit. Daarna viel de stroom uit. let schip is waarschijnlijk bin- en vijf minuten gezonken na- at het, vermoedelijk door het huiven van de lading, kapseis- De ramp speelde zich zo'n kilometer ten zuidwesten in het Finse eilandje Utö. Ruwe zee en harde rukwin- en van soms 95 kilometer per ur op de plaats van de ramp emoeilijkten het reddingswerk, ehalve Finse marineschepen circa twintig Finse en weedse helikopters voeren een ental andere veerboten en rachtschepen in de buurt rond Ti eventuele drenkelingen uit donkere zee op te vissen, ok Rusland heeft hulp aange- pden. De meeste slachtoffers had- en volgens Finse artsen geen plaats van de ramp dreven vol gens een helikopterpiloot tien tallen, voornamelijk, lege red dingsboten en reddingsvesten. De veerboot Estonia met 679 pas sagiers en 188 bemanningsleden in 5 minuten tijdens een zware storm gezonken. GRAPHIC NEWS RLV Reddingsdiensten, die onder de moeilijkste omstandigheden in storm, regen en duisternis moesten werken, verklaarden vanochtend geen mensen meer te kunnen redden. Veel van de circa 90 overlevenden liggen :hijn van kans in het koude 'met zware onderkoelingsver- fater en de hoge golven. Op de schijnselen in het ziekenhuis. DTTERDAM. PIET ARP e gemeente Haarlemmermeer ijgt over acht jaar de Floriade )02 binnen haar grenzen. De ederlandseTuinbouwraad be- iste gisteren unaniem dat aarlemmermeer van vier kan daten het meest uitzicht biedt een drukbezochte en finan- eel gezonde Wereld-tuin- ouwtentoonstelling. Redenen >or onder meer Amsterdam, provincie Noord-Holland, hiphol, KLM en het Neder- nds Bureau voor Toerisme de aarlemmermeerse kandida- ur te steunen. Haarlemmermeer verwacht iet de tienjaarlijkse tuinbouw- ;positie 3,7 miljoen bezoekers trekken. Onder meer dankzij ligging nabij Amsterdam en Noord-Holland worden veel oiitenlandse) toeristen ver acht. Daarnaast komeh, door dat het expositieterrein op en kele kilometers van de luchtha ven Schiphol is gesitueerd, ver moedelijk ook veel vliegtuigpas- sagiers-op-doorreis even ldjken tijdens de paar uur die zij in ons land doorbrengen. Haarlemmermeer koos voor de Floriade een 50 hectare groot terrein uit fussen Hoofddorp en Vijfhuizen. De Floriade vergt aan investe ringen van Haarlemmermeer en overige betrokken instanties een bedrag van zo'n 117 mil joen gulden. De tuinbouwsector levert voorts voor zo'n 80 mil joen gulden aan materiaal. De Floriade kost daarmee rond 200 miljoen gulden; deze kosten worden gedekt door bijdragen van sponsors en door de kaart verkoop. Zie advertentie verderop in deze krant. Als u voor minstens 10.- van de Brie Président 60+, nse kazen koopt die deze week 100 gram <m 2&3 L. ons in de aanbieding zijn, )ben we een leuke verrassing Chamois d'Or 62+, 'r u: een gratis Fuji fotorolletje 100 gram i O '.v. 6.95)*. En wilt u meedoen aan onze Port Salut 50+, wedstrijd, stuurt u ons dan een 100 gram 3 -i 5 22% J. waarop Franse kaas voorkomt. De leukste inzendingen worden -of de helft in contanten, oond met één van de 350 Fuji Aanbiedingen gelden t/m zaterdag )camera's (tw.v. 189.-). 1 oktober a.s. .ands grootste kruidenier blijft op de kleintjes letten. .39 .19 .99 De eerste slachtoffers zijn ge borgen. Eén van de overlevenden van de Estonia, een Zweedse man van in de twintig, vertelde zijn reddingswerkers dat het onge luk zo snel in zijn werk ging dat de meeste mensen geen tijd hadden om iets te doen. Het schip was gaan hellen en bin nen vijf minuten gezonken, ver telde hij. Een jonge Estse was in haar cabine toen het schip ging hellen. ,,Er heerste chaos en pa niek op het schip. Zij rende om hoog en sprong met een red dingsvest in het water. Zij werd in een reddingsboot getrokken en vervolgens door een Zweed se helikopter gered", verklaarde een arts. Volgens zeelieden op schepen die te hulp schoten is de lading van het schip door het zware weer en de hoge golven gaan schuiven, waarna de Estonia kantelde.' Een woordvoerder van de haven van Tallinn be twijfelde echter deze lezing. Volgens hem waren om nog on bekende redenen de machines uitgevallen, waarna de storm vrij spel had met de veerboot. Het schip ligt nu op circa tach tig a negentig meter diepte. De eerste overlevenden van de scheepsramp komen aan FOTO REUTER ALBLASSERDAM/KATWU K CEES VAN HOORE/ANNET VAN AARSEN De twee akeligste uren van haar leven waren het. Mevrouw Duyndam uit Alblasserdam kan er nog steeds niet over uit. Om zeven uur vanmorgen hoorde ze dat haar zoon Stefan, vracht wagenchauffeur bij het Katwijk- se transportbedrijf Road Trade Transport, zich had ingescheept op de rampveerboot Estonia. Twee uur later kreeg ze een me dewerker van de Finse telefoon- maatschappij aan de lijn. ,,lk dacht: 'nu is het er op of er on der'. Ik stond stijf van de zenu wen, een gesprek uit Finland. Je kunt je niet voorstellen hoe ik me voelde toen ik vervolgens Stefan aan de lijn kreeg." ,,We waren allebei in tranen", zegt de vrouw die oorspronke lijk uit Sassenheim komt. ,,lk weet niet eens meer wat hij alle maal heeft verteld. Op zo'n mo ment is maar één ding belang rijk, weten dat je zoon nog leeft. Ik weet nog dat hij vertelde dat hij vierenhalf uur in het water heeft gelegen. Ijskoud was het, zei hij. De golven waren huizen- ALPHEN AAN DEN RIJN» Staatssecretaris Erica Terpstra van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft gisteren de eerste kinderpost zegels besteld. Zij deed dat in het Ro meinse badhuis van het archeologisch themapark Archeon in Alphen aan den Rijn. De staatsse cretaris zette haar handtekening op een levensgrote kaart die haar was aangeboden door leerlingen van de Alphense basis school De Regen boog. Vandaag gaan in heel Neder land ongeveer een kwart miljoen leer lingen van 6500 ba sisscholen de deu ren langs om zo veel mogelijk kin derzegels aan de man te brengen. FOTO BEN DE BRUYN Gemoederen lopen hoog op in korps Hollands Midden hoog. Hij heeft zich al die uren weten vast te klampen aan een stuk hout of zo. I lij vertelde dat hij ontzettend last van zijn ar men heeft." Stefan is in eerste instantie overgebracht naar een zieken huis op het eiland Utö. loiter deze dag zal hij per helikopter worden overgebracht naar een ziekenhuis in Turku. „Hij was ernstig onderkoeld maar verder mankeert hij niets", vertelt zijn moeder. ,,Ilij heeft het er moei lijk mee, maakt zich zorgen over een andere Nederlander die nog vermist wordt. Ik zei tegen hem dat hij nu maar even egoïstisch moet zijn, aan zichzelf moet denken. ,,Ja maar ik heb hele maal niets", zei hij." Stefans moeder weet nog niet wanneer zij haar zoon weer zou terug zou zijn. Zijn baas heeft gezegd dat de familie Duyndam op kosten van de zaak naar Fin land mag. „Maar mijn man is niet thuis, hij is ook vrachtwa genchauffeur", zegt mevrouw Duyndam. „Als we gaan, dan zal het vanavond of morgen worden." Road Trade Transport is ei gendom van de Katwijker Gerrit van Rijn. Gerrit is momenteel zelf aan het rijden in Italië. Zijn vader, Jacob van Rijn, werd van ochtend gebeld door een be vriende chauffeur die Stefan Duyndam had gezien. Jacob van Rijn: „Hij vgrlelde me dat Stefan aan boord van dat schip moest zijn. I lij zei dat er die dag maar een veerboot naar Stock holm ging en dat het niet an ders kon dat Stefan aan boord was. Honderd procent zeker. Dan schrik je je wel wezenloos. Ik heb mevrouw Duynd&m meteen gebeld en die belde me terug met de mededeling dat haar zoon was gered." LEIDERDORP BRENDA FILIPPO Een 40-jarige hoofdagent v^n het korps Hollands Midden is door burgemeester C. Goekoop disci plinair gestraft omdat hij vorig jaar bij een aan houding onnodig veel geweld gebruikte. De agent uit Sassenheim heeft voorwaardelijk ontslag aan gezegd gekregen met een proeftijd van twee jaar. Gedurende deze periode wordt hij overgeplaatst van het politiebureau in Katwijk naar Leiderdorp. De man moet zich over twee weken ook nog eens voor de rechter verantwoorden voor zijn optre den. De betrokken agent deed bij de politie dienst als hondegeleider. Vorig jaar september werd hij opgeroepen om in bungalowpark Sollasi in Noordwijkerhout te assisteren bij een ruzie. Bij de aanhouding van een man zou de hoofdagent en kele rake klappen hebben uitgedeeld. Volgens woordvoerder C. Jongh van de politie verklaarden zowel getuigen als collega's van de politieman la ter dat het geweld buitensporig was. De politieman wil niet reageren op wat ér die bewuste septemberavond precies is voorgevallen. Hij wil eerst de rechtszaak afwachten. „Maar wat wordt beweerd, is niet gebeurd." In de straf is ook bepaald dat de man gedurende twee jaar niet als hondegeleider mag optreden. Goekoop had gisteren ook een aardige mede deling voor hem: hij mag zijn 7-jarige politiehond Andor kopen. Andor vertoeft inmiddels al tien weken in een asiel in Noordwijkerhout. „Het is namelijk geen makkelijke hond, ik ben de enige die met hem kan omgaan. Nu ik ben geschorst, is er geen begeleider meer voor hem en zit hij in het asiel", aldus de politieman. De disciplinaire straf geldt als zeer zwaar en werd bij Midden Holland nog niet eerder uitgedeeld. „Het is een mogelijke voorloper van ontslag", zoals Jongh het uitdrukt. Dat ontslag volgt als de betrokken agent opnieuw in de fout gaat. Het werd de man voorai zwaar aangerekend dat hij in zijn proces verbaal een valse voorstelling van zaken gaf. „Een rechter moet blind kunnen varen op het proces verbaal dat de politie opmaakt. Als dit wordt getolereerd, is het einde zoek", aldus Jongh. De affaire heeft voor de nodige commotie bin nen het politiekorps gezorgd. Met name in de twee politiedistricten in de Duin- en Bollenstreek was de verontwaardiging over wat de agent werd aangedaan groot. Collega's van de politieman posteerden zelfs demonstratief voor het politie bureau toen hun collega werd gehoord. „Men had het gevoel dat deze zaak werd aan gegrepen om een voorbeeld te stellen", zegt de voorzitter van de dienstcommissie J. Wagenaar: „Wij hebben we echter niet de indruk dat de korpsleiding onzorgvuldig heeft gehandeld. Als we een moderne organisatie willen zijn, is er geen plaats voor een cultuur waarin agenten elkaar dekken zoals vroeger wel voorkwam." Volgens Wagenaar had de straf anders kunnen uitpakken als de politieman het geweld had toe gegeven in plaats van het buiten het proces ver baal te houden. „Ook een politieman wordt wel eens driftig en deelt dan een klap uit. Als jé daar eerlijk voor uit komt, is daar best begrip voor." Pagina 16: Politiebond steunt gestrafte agent. LEIDEN HANS KOENEKOOP Zestig procent van de Leide naars wil een referendum over de bouwplannen bij het voormalig Koninklijk Militair Invalidentehuis aan de Hoge Rijndijk. Dit is naar voren ge komen uit een enquête onder 1.000 Leidenaars van 16 jaar en ouder. De enquête is ge houden door het Leidse bu reau Onderzoek en Statistiek (O&S), dat onlangs het statis tisch jaarboek uitbracht. Omgerekend naar inwo nertal zouden ruim 50.000 burgers het referendum toe juichen. Zoals bekend heeft de stichting tot behoud van het Koninklijk Militair Invali dentehuis 3.000 handteke ningen nodig om de aan vraag voor de volksraadple ging in de gemeenteraad te krijgen. De stichting wil niet dat een aantal monumentale bomen in de tuin,en de serre van het tehuis moeten wijken voor 28 nieuwe huizen. Woordvoerder Carola van Kester van O&S laat weten dat de vraag over hét referen dum als losse flodder bij de enquête zat. „I Iet is een actu eel onderwerp en we wilden gewoon de mening van de bevolking eens peilen. De steekproef gaat eigenlijk over de problemen die Leidenaars het belangrijkst vinden. Die gegevens kunnen door de ge meente Leiden worden benut bij het samenstellen van een sociale kaart." Eva Biesheuvel, een van de bestuursleden van de stich ting tot behoud van het Ko ninklijk Militair Invaliden huis, reageert verheugd Op de uitkomst. „Dat is heel be moedigend. Je zou nu zeggen dat 3.000 handtekeningen een makkie moet zijn. Zojuist hebben wij een brief naar het Leidse college verstuurd waarin we vragen om twee maanden tijd voor het inza-' melen van de handtekenin gen. Dat is een maand langer dan het college wil. Acties zijn al in voorbereiding. Met 3 oktober willen we bijvoor beeld met lijsten langs de mensen gaan die kijken naar de optocht." Pagina 13: Woningnood be langrijkste probleem in Lei den. Nog geen abonnee? ABONNEÊT/ -SERVICE HET WOORD IS AAN Dorothy Ballard Je kunt een meisje beoordelen laar het gezelschap dat zij op een afstand houdt. VANDAAG Binnenland3,5 Buitenland7 Cultuur21 Economie/Beurs- - 6 Familieberichten4 Feiten en meningen2 Gesprek van de dag20 Info22 Programma's11 Randstad19 Regio13,15,18 RTV Show - Sport 10 23,25 VANDAAG OOK FEESTPROGRAMMA 3 OKTOBER PAGINA 17 HET WEER Verwachting van het KNMI to to morgenavond Wolkenvelden, overdag ook nu en dan zon en vrijwel overal droog. Minimumtemperatuur omstreeks 9, middagtemperatuur ongeveer 16 graden Wind uit zuidwest tot west, matig kracht 3 a 4, in het noordelijk kustgebied eerst nog krachtig, 6, EUROPA CUP OP TV WOENSDAG 15.03-17.10 Did 1 '.port r-Mr.1 Vwth.iL *0.00-22.26 Ned 3 (Wn<i>'r.!i' l voorpui AF.K Athoiii'-A|.i'. ftsqhtstfjiiri 20 10 20.25 BRT 2 Sport oitr.i; vootbpl. Moskou-Paris Si. Orffiain 1» «IfCham 20.15-20 30 RTL Anpllft Cxlra verbal 20.25-22.15 BRT 2 Spnr'! <U.| v.Vllnl, riMhtatrotrKi vertliifl van do wnditrlld In d« Gfwfilplnn' Lmriw tiMeri öonfif.a Llv-i wdstfijc 22.45-00.00 BRT 2 de Champion-! I,ci<isch&3fc Dagblad NIEUWE ABONNEES ONTVANGEN DE KRANT DE EERSTE 2 WEKEN GRATIS. ja, dat is goed nieuws Dus neem ik nu een abonnement. Voorletters: O Per kwartaal via acceptgiro 85,55) I automatisch 84,55) Nr. bank/giro: I Handtekening:

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1994 | | pagina 1