Dagblad Leidsch 75% Loodvrije benzine eidt tot leukemie' Asielzoekers zwerven door Leiden Schoenenprotest tegen geweld 06r0331 GOED NIEUWS Project Stoffering Leiden b.v. BEL: 071-128030 Nazomer in Noordwijk Meer stroomstoringen ioor extreme regenval Carter roept Clinton op met Castro te praten J)NDERDAG 22 SEPTEMBER 1994 OPGERICHT 1 MAART 1860 NR. 40575 LOSSE NUMMERS ƒ1,60 ^RESPONDENT triële revolutie", zei hij. De toe name van benzeen en andere aromaten in het milieu is echter wel een probleem, aldus Octcl. Katalysatoren vernietigen 99 procent van de aromaten die anders onverbrand uit de uitlaat komen, maar via verdamping zouden nog altijd grote hoe veelheden benzeen in het milieu komen. Gidlow zei dat via verdam ping benzeen uit de brand stoftank ontsnapt en zijn weg vindt naar buiten. Naarmate de temperatuur hoger is, is de ver damping groter. Dat zou een van de redenen zijn waarom in steden als Athene het benzeen gehalte in de lucht 25 keer zo hoog is als in Groot-Brittannië is toegestaan. Het benzeenge halte in de auto is volgens Octel tien keer zo hoog als daarbui ten. Octel pleit ervoor dat auto's zonder katalysator weer lood houdende benzine gaan gebrui ken. Dat kan worden aange moedigd, zo meent het bedrijf, door de speciale accijns erop af te schaffen. Gidlow hekelde het beleid van de Europese Com missie, dat het financieel aan trekkelijk maakt loodvrije ben zine te gebruiken. Automobilis ten die geen katalysator heb ben, richtten daardoor grote schade aan aan het milieu. Schakel tussen aap en mens gevonden LONDEN Rtr Geleerden zeggen in Ethiopië de ontbrekende schakel tussen de mens en de apen te hebben ontdekt. Het gaat om zeven tien fossiele overblijfselen van de eerste voorgangers van de mens, die 4,5 miljoen jaar oud zijn, schrijft het Britse weten schappelijke tijdschrift Nature. De fossielen zijn gevonden door dr. Berhane Asfaw van het Ethiopische ministerie van cultuur in samenwerking met prof. Tim White van de Univer siteit van California en prof. Gen Sua van de universiteit van Tokyo. De zeventien fossiele resten „zijn de overblijfselen van een soort die zo dicht ligt bij het moment dat de stambomen van de Afrikaanse apen en de mens uit elkaar gingen lopen, dat zij op het nippertje een bij drage leveren aan de menselij ke stamboom", schrijft Nature. De vóndst van de resten van de Australopithecus ratnidus behoort volgens geleerden tot de belangrijkste wetenschap pelijke ontdekkingen. 'Rami- dus' betekent 'wortel' in het Afar, de taal van de mensen in de gebied bij Aramis, waar de fossielen zijn gevonden. De stukjes teen, huid en bo venarm zijn bijna twee jaar ge leden ontdekt, maar de vondst is nu pas bekendgemaakt. De vondst bevestigt de voor spelling van de vader van de evolutieleer, Charles Darwin, dat de mens uit Afrika stamt. noordwuk» Na een aantal weken met herfstachtig weer, zorgde het zonnetje er gisteren voor dat de terrasjes aan de kust zich weer aarzelend vul den, zoals hier het terras van grand-café De Jongejuffer aan de Noordwijkse boulevard. foto dick hogewoning Paard voorop in de file Een paard heeft gistermiddag gezorgd voor een flinke file op de Provincialeweg bij Noord wijk. Het dier was op de Van Berckclweg in de bloemenbad- plaats op hol geslagen. Het wierp zijn berijder, een 14-jari ge Katwijksc, af en nam daar na de afslag naar de Provincia leweg. Daar kwam het weer enigszins tot rust, maar niet nadat het een flink oponthoud op de weg had veroorzaakt. Politie en omstanders hebben het paard gevangen en naar de wei teruggebracht. De Katwijk- se hield aan het incident een pijnlijke heup over, /ij is voor onderzoek overgebracht naar het Academisch Ziekenhuis in Economie/Beurs Familieberichten Feiten en meningen Info Programma's Randstad Regio Religie Sport VANDAAG OOK WEG EN WIEL PAGINA 9 HET WEER Verwachting van het KNMI voor tot morgenavond Vrij zonnig Vannacht weinig bewolking, in het noorden een enkele mistbank en minimumtemperatuur 9 graden Zonnig, maar van het zuiden uit ook wolkenvelden. Droog. Mid- dagtemperatuur van 19 graden op de Waddeneilanden tot 24 in Lim burg. Oostelijke wind, toenemend tot matig, kracht 4, aan de kust tot af en toe krachtig, 6. Vast en Zeker een hoge rente. Vaste Termijn Deposito looptijd 10 jaar. nwul f 10.000,- vastzet ccn periode van 10 |aor van# u 7,5% per |aar. Kom langs of bel gratis VSB'BANK Daar kom je verder rr washington Voor het Capitool in Washington, de zetel van het Amerikaanse par lement, hebben demonstranten naar ^chatting dertigduizend paar schoenen uitgestald. De schoenen moeten het aantal slacht offers vertegen woordigen dat jaarlijks omkomt ten gevolge van geweldsmidrijven in de Verenigde Staten. De de monstratie werd georganiseerd door voorstanders van beperking van het wapenge- bruik en van strengere wapen wetten. foto joshua roberts I i-iduh DaghLd Gemeente zoekt nciar 'tijdelijke structurele oplossing De groep asielzoekers zwelde in twee da gen tijd aan tot achttien. Mensen alleen, maar ook gezinnetjes met kinderen zochten hun heil in de hal van het poli tiebureau aan de Langegracht. Nergens in Leiden was er plek voor hen. „Het op vangcentrum aan de Flevoweg is vol. En Röomburg is nog niet geopend. Wij wis ten ook niet goed wat we met deze men sen aan moesten", vertelt voorlichter T. Stuifbergen van de Leidse politie. Uiteindelijk heeft de vreemdelingen politie in samenwerking met de sociale dienst voor opvang gezorgd in hotels. „Zoiets kunnen we voor een of twee nachten regelen, maar het houdt op een gegeven moment op", zegt collega-voor- lichter R. Blom. De zwerftocht van asielzoekers is het gevolg van de problemen bij het landelij ke meldpunt. Daar is men op dit mo ment niet in staat alle vluchtelingen die zich aanmelden onder te brengen in op vangcentra. „Ze komen wanhopig naar het bureau, in de hoop een verblijfsver gunning te krijgen. Maar als er geen plek is in een opvangcentrum, heeft het geen fin om ze te registeren. De vreemdelin genpolitie kan daar gewoon niets aan doen", zegt Stuifbergen. De gemeente Leiden hoopt dat de knelpunten bij de opvangcentra snel zijn verholpen maar zoekt intussen voor als het nodig is wel naar een „tijdelij ke structurele oplossing", zoals wethou der J. Laurier, verantwoordelijk voor het gemeentelijk asielzoekersbeleid, het noemt. Volgens hem melden momenteel ook in andere gemeenten asielzoekers zich voor onderdak aan bij de vreemde lingenpolitie. Stuifbergen beaamt dat. „Als je conctact zoekt met het ministerie van justitie en het probleem aankaart, zeggen ze dat Leiden niet bijzonder is. Hier zwerven er dan achttien, maar in steden als Den Haag en Amsterdam lo pen honderden asielzoekers rond op zoek naar onderdak." Wethouder Laurier spreekt van een wezenlijk probleem. „Het centrale meld punt van waaruit asielzoekers een plek toegewezen krijgen in een opvangcen trum, kan het niet meer aan. Het gevolg is dat een aantal asielzoekers nu ineens bij de gemeente op de stoep staat. Wij vinden het niet verantwoord om ze zon der onderdak de straat op te sturen. Dus moeten we een plek voor hen zoeken." Opvolger KGB waarschuwt voor westers complot MOSKOU GPD-Rtr De Russische buitenlandse in lichtingendienst SVR heeft pre sident jcltsin gisteren gewaar schuwd voor een westers com plot. Niet bij naam genoemde, invloedrijke westerse kringen zouden proberen een toenade ring tussen de republieken van de voormalige Sovjetunie te dwarsbomen, om te voorkomen dat Rusland weer een groot macht wordt. De SVR, een van de opvolgers van de vroegere KGB, vindt dat Jeltsin dit onder werp moet aanroeren bij zijn ontmoeting volgende week met de Amerikaanse president Clin ton. Tropisch juli bli jkt drama voor winkeliers den haag anp Behalve voedsel en drank zijn de detailhandelsverkopen in de- tropische maand juli volledig J ingestort. De omzetten in de l Handtekening: non-food sector daalden vol- J gens het Centraal Bureau voor Statistiek met acht procent ten opzichte van juli vorig jaar. In juli klaagden de winkeliers al steen en been over het wegblij ven van de klanten. Bij speciaal zaken in bovenkleding daalden de omzetten met meer dan veertien procent. De food-sector boekte een omzetstijging van 1,3 procent, maar binnen gespecialiseerde branches van slagers en poeliers deden zich aanzienlijke dalin gen voor. De omzetgroei was te danken aan de kruideniers. NIEUWE ABONNEES ONTVANGEN DE KRANT DE EERSTE 2 WEKEN GRATIS. i ja, dat is goed nieuws i Dus neem ik i nu een abonnement, i j Pu I wiitul J via acceptgiro 8r>.r»5) i automatisch 84,55) j Nr. bank/giro: I.V.M. VERHUIZING Grote partij tapijt, marmoleum en coupons ZEER SCHERPE PRIJZEN Bloemistenlaan 51, Leiden, tel. 071-144642 Rhema-gemeente 4 a Nie' a"e j°nseren I draaien de kerk de rug toe, zo blijkt uit het enthousiasme van de Rhe ma-gemeente. Filmfestival 2 Tijdens de ope- Ruwaard q Quick-Boyskeeper Z27/ ningsavond van het Nederlands Film Festival in Utrecht zijn de eerste Cou- I van het jaar' in Katwijk, den Kalveren uitgereikt. I maar zit nu op de bank Marco Ruwaard was vorig jaar nog 'speler I Nog geen abonnee ABONNEE ■SERVICE ihannes van Damme I Volgens juridisch me- dewerkerSchreuders Bat Nederland volken- chtelijk gezien machte- bs in zaak-Van Damme. Ex-WAO'ers zoek Haïti Witwassen 3 Bij grote bouwprojec ten wordt volgens schattingen van justitie jaarlijks ruim een miljoen gulden witgewassen. 5 Duizenden ex- WAO'ers zijn zoek. Zij kwamen niet zoals ver wacht in de WW terecht. Waar wel is een raadsel. 7 De Amerikaanse be zettingstroepen op Haïti zullen vanaf nu ingrij pen bij bruut geweld door politie en leger. HET WOORD IS AAN Eric van der Steen Wat is liefde? Dat is gemakkelij ker gedaan dan gezegd. VANDAAG onsumentenbond en Shell zetten vraagtekens bij onderzoek |e Energie- en Watervoorzie- nng Rijnland (EWR) heeft de jfgelopen week verschillende loringen in de elektriciteits- Lorziening gehad, die een di eet gevolg waren van de extre me regenval. Het afgelopen leekeinde moest de storings dienst van de EWR zowel in Ha- jerswoude-Dorp als in Alphen p actie komen. Afgelopen dins- |ag was het raak in Leiden. Hoewel alleen in het laatste ge- Jal de precieze oorzaak kon porden opgespoord, zijn vol lens het energiebedrijf alle sto- Ingen een direct gevolg van Overvloedige regenval. Door alle nattigheid liggen de loofdkabels nu als het ware in let water. „Als de isolatie van fen kabel licht is aangétast, leidt dat normaal niet tot pro blemen, maar door de extreme .regenval gebeurt dat nu wel", verklaart EWR-woordvoerder J. van der Erf de problemen. Bij de storing van dinsdag aan de Roomburgerweg in Leiden kon duidelijk worden geconsta teerd dat de hoge waterstand het probleem was. Een licht be schadigde 10.000 Volt-kabel maakte sluiting, waardoor 'een prachtige vlammenzee' ont stond. Van der Erf wil overigens niet spreken van een epidemie. „We hebben meer storingen dan normaal, maar het is niet alar merend. Je moet beseffen dat we aan 230.000 huishoudens stroom leveren. Daardoor valt een kleine toename van de pro blemen meteen op." met de Cubaanse leider Fidel Castro of met diens opvolger een stap-voor-stap' proces te beginnen, dat er toe zal leiden dat het embargo tegen Cuba kan worden opgeheven. Carter, die deze week met succes onderhandelde over her stel van de democratie op I laïti, sprak de afgelopen weken met Gastro naar aanleiding van het Cubaanse vluchtelingenpro bleem. Hij vindt dat onderhan delingen met Cuba moeten lei den tot een eventuele opening van de Cubaanse samenleving, democratische hervormingen en respect voor mensenrechten. „Ik denk niet dat dat een onmo gelijkheid is. Maar het blijft on mogelijk als niemand bereid is te praten met de enige man op aarde die een beslissing kan ne men over deze zaken in Cuba." )e Amerikaanse ex-president immy Carter heeft de Ameri kaanse regering vanmorgen op- l geroepen tot besprekingen met V kuba. Een dialoog tussen de VS in de communistische natie m ou Cuba op het pad van demo- Tatische hervormingen moeten >rengen. Carter zei voor een gehoor an 3.500 studenten aan de imory Universiteit in Atlanta te V lopen dat de VS haar regerings- 1 i Jolitiek ten opzichte van Cuba -) y tullen wijzigen. „Het is tijd voor )ns om te gaan praten over mo- ;elijkheden om de crisis in Cu- )a te verlichten. De crisis heeft ïen geweldig groot lijden onder 1 le Cubaanse bevolking veroor- en' aakt en het concept van vrij- ïeid en democratie aangetast." De ex-president hoopt samen |e introductie van loodvrije benzine heeft geleid tot een rplosieve toename van het aantal gevallen van leuke- ie. Dat heeft het Britse petrochemische bedrijf Octel, de ootste benzineproducent ter wereld, gisteren in Lon en bekendgemaakt. Het omschrijven van loodvrije ben- Ine als 'groene brandstof is volgens Dr. David Gidlow fn Octel 'dwaas'. veroorzaakt zijn doordat er meer kilometers worden ge maakt met de auto, zo tekent de bond aan. Daarnaast vraagt de Consumentenbond zich af wat voor belang Octel zélf heeft bij het pleiten voor meer gebruik van gelode benzine. Overigens is de Consumen tenbond al jaren fervent voor stander van een lager gehalte aan benzeen en andere aroma ten in benzine, wegens hun kankerverwerkende werking. De bond wil dat het wettelijke maximaal toegestane gehalte van 5 naar 1* procent wordt ver laagd. Omdat loodvrije benzine met een hoog octaangetal (98) tot een hogere uitstoot van ben zeen leidt dan loodvrij met een laag octaangetal (95) adviseert de bond automobilisten, indien mogelijk; loodvrij met een laag ocbaangetal te tanken. Volgens onderzoeker Gidlow vormt lood geen groot milieu-, probleem meer. „Het loodge- halte in mensen is lager dan op enig moment sinds de indus- fcodvrije benzine bevat aroma- in als benzeen, xyleen en to ken, die kankerverwekkend |n. Deze sloffen worden aan f brandstof toegevoegd om ft octaangetal ervan op peil te fengen. Een hoog octaangetal •vordert de efficiëntie van de Jandstof. In gewone benzine Irgt lood voor het juiste oc- Jangetal. ■Oliegigant Shell, 's werelds Tootste producent van ongelo- benzine, zegt in een reactie it de toename van het aantal ukemie-gevallen niet is te ver aren uit de verschillende com- jnenten in de soorten benzi- ?s. Ook de Consumentenbond ;eft twijfels over de bewering in Octel. Volgens de bond be lt ongelode benzine evenveel zelfs minder benzeen de ivaarlijkste kankerverwekken- e stof dan gelode benzine. BoVendien kan een toename in de leukemie-gevallen ook

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1994 | | pagina 1