Leidsch Dagblad Carter moet invasie voorkomen z\im op di ÜHHAAC VIL HFJl Hoe zit het eigenlijk met die auto? Provincie kiest voor HSL over bestaand spoor Vijf jaar geëist tegen leider Sonnenburgh VANROYC.S. Scholierenprotest tegen HSL ie BEL:071-128030 "want Hij is goed jegens de ondankbaren en de bozen." GOED NIEUWS ZATERDAG 17 SEPTEMBER 1994 OPGERICHT 1 MAART 1860 NR 40571 LOSSE NUMMERS 1,1 Seksueel misbruik met zestien jongetjes DEN HAAG ERNA STRAATSMA Tegen een 36-jarige ex- groepsleider van het Wasse- n aar se kindertehuis Sonnen burgh is gistermiddag een ge vangenisstraf geëist van vijf jaar. Tijdens de rechtszitting bekende de 1 laagse verdachte ontucht gepleegd te hebben met in totaal 16 jongens. Ze ven slachtoffers, in de leeftijd van 6 tot 13 jaar, zijn afkom stig uit het Wassenaarse te huis. De advocaat van de Hage naar, I. Hofdijk, vroeg de rechtbank na het aanhoren van de eis tevergeefs om een onmiddellijke invrijheidsstel- ling van zijn cliënt. „Door de waan van de dag is deze zaak tot buitenproportionele om vang gegroeid. Er wordt nu zo hard geëist dat ik een beetje van slag ben." Voor ontucht geldt een maximale gevange nisstraf van zes jaar. Hofdijk pleitte voor een therapeuti sche behandeling van zijn cliënt, in plaats van celstraf. Als lid van een scoutingclub zou de man begin jaren 80 voor het eerst seksueel con tact hebben gehad met een kind. Zijn slachtoffer was toen een 11 -jarige jongen. Bij de scoutingclub pleegde hij daarna met nog eens drie an dere jonge kinderen ontucht. In kindertehuis De koper wiek. in Hoek van Holland, zou de man als groepsleider tussen 1986 en 1988 in totaal vijf jongetjes seksueel hebben misbruikt. De koperwiek heeft van de ontucht-affaire nooit aangifte gedaan. Na ontdekking van de ontucht verloor de Hage naar wel zijn baan „Om mijn eer te redden mocht ik zelf ontslag nemen," verklaarde de man tegenover de recht bank. „Omdat ik de ontucht open en eerlijk had bekend." Een paar jaar daarna kwam de jeugdwelzijnswerker als groepsleider bij de Sonnen burgh terecht. De Hagenaar vertelde zijn nieuwe werkge ver dat hij uit Hoek van Hol land vertrok na een 'conflict met de directeur over een be leidskwestie'. In Wassenaar kwam een nieuwe reeks on- tuchtzaken aan het licht toen een van de slachtoffers een andere groepsleider inlichtte. Officier van justitie J.C.P. de Moor sprak bij zijn eis over een 'grove schending van de rechtsorde'. Buitenlandse cel 2 Er zijn zo'n 1400 'Van Dammes'. Zij worden bijgestaan door vrijwilligers van het Bureau Buitenland van de Reclassering. Euthanasie 3 Het vervolgingsbeleid voor euthanasie en hulp bij zelfdoding wordt versoepeld door de minis ters. Spreekverbod 5 Als gebaar naar de IRA heeft de Britse regering gisteren het 'spreekver bod' dat voor terroristen gold, opgeheven. Rembrandt 4 'Nieuwe' Rem- Z I brandts te koop bij museum tijdens kunst en antiekbeurs in Amsterdam Vriesekoop q Bettine Vriesekoop J en de Russische nummer een Timina fleu ren de tafeltenniscompeti- tie bi| de vrouwen op. Ex-president aan het hoofd van hoge Amerikaanse delegatie naar Haïti De Amerikaanse ex-president Jimmy Carter is vannacht plotseling aan het hoofd van een hoge Amerikaanse dele gatie naar Haïti vertrokken. Hij doet een laatste poging om de militaire junta tot aftreden te bewegen en hun ge welddadige afzetting na een Amerikaanse invasie te voorkomen. Carter heeft de uitdrukkelijke instemming van president Bill Clinton voor zijn poging. WASHINGTON HANS DE BRUUN CORRESPONDENT Carter wordt vergezeld door Co lin Powell, de voormalige chef staf en Sam Nunn, de Democra tische voorzitter van de defen- de Senaat. die zich kort geleden uilgesprak tegen een invasie. Carter zal de junta van luitenant-generaal Raoul Céiiras proberen te over tuigen dat verzet geen zin heeft, en dat zij beter zelf kunnen op stappen. Het was gisteravond laat nog onduidelijk of Carter van Clinton toestemming heeft gekregen om de juntaïeiders een vrijgeleide naar een ander land aan te bieden. 'Vanuit Port-au-Prince kw'a men gisteren geruchten dat de leiders van de junta misschien toch zouden willen opstappen om de invasie te voorkomen. Er zou verdeeldheid bestaan over de te volgens koers tussen Cé- dras. brigade-generaal Philippe Biamby en politiechef Joseph- Michel Francois. Met name Francois zou bereid zijn tot een akkoord met de Amerikanen. De arter wanhoopspoging van Washing ton om via diplomatieke weg alsnog een bloedige invasie ie voorkomen. Ook als de junta af treedt. zullen de Amerikaanse troepen op Haïti landen, maar dan zal dat zonder geweld kun nen gebeuren. IX' Amerikanen gaan dan om de orde te hand haven tijdens de machtsover dracht Carter slaagde er eerder dit jaar al in om tijdens een parti culier bezoek aan Noord-Korea de spanningen tussen de VS en dat land uit de weg te ruimen en de basis te leggen voor on derhandelingen. In de VS be staat dan ook enig optimisme. dat Carter er ook in zal slagen om de lont uit de Haïliaanse crisis te halen Ex-premier Edward Seaga van promisvoorstel namens de jun la in Washington te hebben at galevwd i lx nu do da bmi ten dat na hun aftreden geen maatregelen tegen de militairen genomen zouden worden. Haiti's wettige president lean Bertrand Aristide beloofde zijn volk vrijdag dat er na zjjn terugkeer 'geen wraak of vergel ding' zal plaatsvinden tegen de aanhangers van de junta. ADVOCATEN Rapenburg 55, 2311 GH Leiden Tel. (071) 122362 HOUTWERF KEUKENS Lammenschans» eg 130 Leiden 4 Francois Mitterrand. Oud, ziek, en ondoorgrondelijkerdan Publieke omroepen in wurggreep. Het einde nadert. Inspanningen op de weg van jong voetbaltalent: f222bisdom Haarlem CDA-kopstukken en hun dubbele omwenteling. Het is even wennen in de nieuwe rol. Denkwijzen Natuurlijk prozac. De doodstraf in Nederland. 'Gerecht naar vonnis en recht'. Onze Taal: De troonrede. DEN HAAG/REGIO Officieel heeft de provincie gis leren gekozen voor een flitstrein die over en langs bestaand spoor flitst, zoals de Technische Universiteit (TU) in Delft heeft bedacht. In werkelijkheid zou het wel eens kunnen uitdraaien op een keus voor flitsen over nieuw spoor, door het Groene Hart. Die variant krijgt namelijk de voorkeur zodra het rijk ont dekt dat de TU-variant 'kwalita tief niet voldoende is en finan cieel onhaalbaar'. En dat zou slechts een kwes tie van tijd zijn. Althans, dat voorspelden verkeersgedepu- teerde T. Jansen, fervent voor stander van de Groene Hart-va-* riant, èn PvdA-statenlid K. Roest gisteren bij de beslissende sta tenvergadering. De laatste, te genstander van de dubbele keu ze, had het over een 'heel erg doorzichtige schaamlap'. Vol gens hem had de provincie be ter kunnen kiezen voor de TU- variant óf voor de variant door het Groene Hart: „Nu zullen rijk en bevolking wat meewarig zeg gen: 'Oh, daar heb je de provin Gedeputeerde Jansen was juist zeer tevreden over het meerderheidsstandpunt van CDA. WD, CD en een deel van '^.LdtekcLcl^y NIEUWE RIJN 26 LEIDEN TEL 071-144288 GRAVEREN IN GLAS de PVDA. Zijn college had voor gesteld om de flitstrein over nieuw spoor te sturen. En hij is ervan overtuigd dat hel daar ook op zal uitdraaien: „lk vei trouw er op dat onderzoek van het rijk duidelijk zal maken dat de TU-variant qua kwaliteit en kosten niet voldoende scoort." De Groene Hart-variant die de provincie dan naar voren schuift, passeert Zoetermeer aan de oostkant. Net zoals ook het kabinet heeft voorgesteld. Verschil met de kabinetsplan nen is dat de trein tussen de Oude Rijn en de Ringvaart I laarlemmermeer in een tunnel ligt, terwijl het rijk alleen wat tunnels en tunnelbakken bij de waterwegen wil. Samen met wat aanpassingen bij het toekomstige Bentwoud, het kassengebied rond Bleiswijk en Rotterdam kost die provinci ale variant 800 miljoen gulden meer dan het kabinetsplan, dat uitgaat van 2.6 miljard. De TU- variant zou 2,8 miljard vergen, maar volgens gedeputeerde Jansen moet daar minstens 2 miljard worden bijgeteld: „Over een paar jaar is namelijk zeker een tunnel nodig tussen Rijs wijk en Den Haag-Mariahoeve." Ook ziet hij veel weerstand te gen de TU-variant bij gemeen ten als Sassenheim, Warmond. Leiden enr Voorschoten. Actievoerders tegen de hoge snelheidslijn zijn een beetje ver ward door het standpunt van de provincie. De een noemt het standpunt 'boven verwachting', gezien het feit dat Gedeputeer de Staten zo duidelijk voor een nieuwe lijn hadden gekozen en hun ambtenaren de TU-variant onlangs zo afkraakten. Een an der verwacht er weinig heil van 'als de overheid de TU-variant onderzoekt.' Proef televeilen vis in IJmuidcn is groot succes '6/ in a 7 r\^CA\ den haag Schoolkinderen uit Hoogmade, Oud-Ade en Rijpwetering protesteerden gisteren bij de provincie tegen de komst van een hogesnelheidslijn door hun dorpen. Voor het provinciehuis en in de vergaderzadel van provinciale staten ontrolden ze hun spandoeken Bij het Inspraakpunt Hogesnelheidslijn overhandigden ze 1000 bezwaarschriften tegen de lijn, afkomstig uit Hoogmade. Rijpwetering. Roelofarendsveen, Nieuwe Wetering en Oud-Ade. Maandag sluit de termijn waarbinnen bezwaarschriften ingediend kunnen worden bij dat inspraakpunt. fO TO OfK ZUYDiRDUIN FlilTMARKINC Hoofdprijs van loterij Hutspotten najaar nog niet afgehaald Dc heren bij de Leidato-stand van de carnavalsvereniging De Hutspotten worden wat bleek om de neus als, een jaar na dato, het lot ter tafel komt. Daar zitten ze blijkbaar helemaal niet meer op te wachten. Nee, de lijst met de winnende lotnummers hebben z$ niet bij de hand. Geen van drieën weet eigenlijk waar die is. Maar geef dat lot maar even, dan kijken we wel in het doosje. Het doosje? |a, in het doosje. „Nee, u heeft niets gewonnen", zegt dc man in het jacquet, zichtbaar opge lucht, als hij wat geheimzinnige han delingen rond het bewuste doosje heeft uitgevoerd. Daarin blijkt een pa piertje te zitten waarop de winnende getallen staan van twee prijzen die door de notaris op 12 november 1993 wél zijn getrokken, maar nooit zijn opgehaald. „U gaat daar toch niks over schrijven", vraagt de man, arg wanend geworden van de blocnote en de pen. Nee, natuurlijk nieL Het gaal hier toch alleen maar om de hoofd prijs, een auto ter waarde van 25.000 gulden... Die iemand In Leiden of om streken heeft gewonnen, maar die zich* tot op heden toe nooit heeft gemeld. Degene die het betreft, die vorig jaar één van de 5000 loten raison van 25 gulden heeft gekocht in de Grote Stadsloterij van De Hutspotten, heeft nog tot 11 november van dit jaar de tijd om de auto te claimen. Na de elfde van de elfde vervalt zijn recht. De kans dat-ie nog boven water komt, lijkt niet groot. „Dat lot zal vermoedelijk wel in dc prullchak zijn verdwenen", zegt de heer Rijsbergen van De llutspottcn, nu wat toeschietelijker. „Zo gaat dat toch vaak in de praktijk." Blijft het vreemd waarom zo moei lijk wordt gedaan om mijn lot, genum mod I051* Ze hebben M| de cene valsclub. met zijn gerespecteerde le den, toch zeker niets te verbergen? Al les is hier toch wel volgens het boekje gegaan? „Ja, ja, ja", bezweert dc man in het zwart. „Dit is allemaal keurig door de notaris afgehandeld. Maar u begrijpt dat de vereniging nu, na bijna een jaar, niet meer staat te springen om de hoofdprijs nog uit te keren. Dat geld houden we liever in de vereni ging. Dus schrijf er ook maar niks over. |e maakt alleen maar slapende honden w akker". Maar stel dat ik, hier nu Ier plekke, wat meer geluk had gekend met mijn lot, wal dan? Dan had er toch alsnog ruchtbaarheid aan gegeven moeten worden. Ken foto in dc krant, trotse Hutspotten er om heen, dat soort ui terlijk vertoon. „Tja", krabbelt de man op de leidato-bcurs zich achter de oren. „Ik weet het niet, hoor. Dan hebben wc* een probleem. Maar wat anders. Wilt u misschien een lot kopen voor onze actie rond dc bejaarden en gehandicapten? Kost dit keer maar een gulden en u ziet meteen In de en veloppe of u prijs heeft." Nou, vooruit, dan maar weer. Ik win toch nooit wat. r de Die i ken per jaar 166 miljard kilorne ter, waarvan 6,5 procent met de RTL wil derde televisiezender MIlVHtSUM ANP Nog geen abonnee HET WOORD IS AAN Mencius Een groot man is hij die zijn kin derhart behouden heeft. VANDAAG PAGINA'S 44 Binnenland 3 Buitenland 5,7 Cultuur21 Familieberichten 4 Feiten en meningen - 2 Leidato17 Info 20 Programma's8.9 Randstad19 Regio11.13,15 Religie 12 Sport 23,24,25 VANDAAG OOK TOERISME PAGINA 27 HET WEER De proef van het televeilen bij de veiling in llmuulcn is zeer geslaagd. De vier deelnemende vishandelaren zijn zó tevreden ovei hef \is kopen vla hei beeldscherm, dat het systeem hij de Hollandse Visvciling IJmuidcn wordt ingevoerd. In eerste instantie gaan veertien handelaren met het televeilsys teem werken. Hiermee is IJmui dcn de tweede havenplaats die een dergelijk veilsysteem in voert Uitgangspunt van het televei len is dat de handelaar vanuit zijn stoel thuis via een compu ter kan meebieden op aangc voerde partijen vis. Op net beeldscherm verschijnt een vei lingklok en informatie over de te veilen partijen Tijdens de proefperiode hebben de vier handelaren twee systemen uit geprobeerd. Bedrijfsleider lohn Schilling van tic Visvciling llmuitlen wil nog niet /eggen voor welk systeem definitief is gekozen. Volgens Schilling gaai het televeilen voor het einde van het jaar van start. Intercity straks een verwentrein utrecht .gpd Met veel luxe proberen de Ne derlandse Spoorwegen de za kenreiziger te verleiden vaker de trein te nemen. Over een half jaar kunnen zij de 'verwentrein' nemen voor de lange afstanden. Daarvoor zal wel een toeslag op het normale tarief worden ge vraagd, liet percentage is nog niet bekend. NS heeft deze week 4,9 mil joen gulden uitgetrokken voor tie omhouw van twaalf interr i ty rijtuigen tot verwenwagens. De coupés krijgen comfortabele vliegtuigstoclen, muziek op tie koptelefoon, een scherm met actuele verkeersinformatie, een speelhoekje voor de kinderen en zachte vloerbedekking. In de werkplaats Haarlem wordt deze maand nog begon nen met de verbouwing van vier eersteklas en acht tweedeklas rijtuigen. Als het experiment een succes blijkt, worden ook de andere 488 rijtuigen voor de lange afstand verbouwd NS hebben er nooit een ge heim van gemaakt dat het lange afstandvervoer een belangrijke melkkoe ia Het la daarom zaak vooral dc zakcnrcizigci Verwachting van het KNMI tot morgenavond Bewolkt en buien Veel bewolking en buien, mogelijk met onweer Middagtemperatuur ongeveer 14 graden Noordwes tenwind. matig tot vn| krachtig. 4 tot 5. aan de kust en op het IJssd- meer krachtig of hard. 6 tot 7. eerst nog af en toe stormachtig. 8 /7 Rhema, Zondag's 10 uur, Hazenbos- laan 101, hoek Kennedylaan, Oegstgeest KRANT PE EERSTE 2 WEKEN GRATIS. Ja, dat Is goed nieuws Dus neem Ik iiu een abonnement. (t.v.m. rontrntr branylng) Na dc m»lc 2 wekrn IK-oiui ik ml|n abonnement: 0 IVr maand auiomntltrli 29.30) Q l^er kwartaal 8 via acceptgiro If 85.55) nulomicilMh 84.55) Nr hanit/flim- liet commerciële RIL wil vanaf I januari volgend jaar met een derde zender in de Nederlandse ether verschijnen. Verder wil het bedrijf een eigen tv gids uil gaan brengen RTI. heeft dat gisteravond bekendgemaakt „De plannen zijn in een verge vorderd stadium", aldus een woordvoerder. Het nieuwe station zal pro gramma's uitzenden die wor den geproduceerd door de Walt Disney Company. Het gaat om tekenfilms, documentaires en drama, gericht op het hele gc- I Handtekening: Of bel 071 128030 HOEKKAST Hein Chrispijn 4000m2 antiek interieur HOGE RIJNDIJK 260 LEIDEN TEL 071 410608

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1994 | | pagina 1