Leidsch Dagblad Kamer zwakt plan werklozen wat af Buurtcomite De Kooi wil een referendum over zwembad De Zijl VVD vraagt opheldering over veiligheid KLM fÉL'X EW ■Tf$4kTf#EW Prins bedankt veteranen u Exact u 'Politici zijn onbetrouwbare zakkenvullers 'Ajax deklasseert kampioenen Politiebaas van Haïti doet VS handreiking BIC Rijnland weg uit Breestraat so. BEL: 071-128030 GOED NIEUWS 24DONDERDAG 15 SEPTEMBER 1994 OPGERICHT 1 MAART 1860 NR 40569 LOSSE NUMMERS ƒ1,60 Ontslagprocedure 3 Het kabinet houdt vast aan de ontslagbescher ming Het arbeidsbureau moet vooraf toestemming blijven geven. Politiegeweld 7Politiegeweld tegen al lochtonen komt in Duitsland vaak voor. Am nesty International meldt een toename in 1993. Weekend At Waikiki 9 Na vijfjaar terug met nieuwe plaat: 'Sputnik' is de formatie Weekend At Waikiki. Zaterdag zijn ze in het LVC te beluisteren |De Tweede Kamer heeft gisteren een voorstel om het voor bedrijven aantrekkelijker te maken langdurig werk lozen in dienst te nemen, wat afgezwakt. Een wijzigings voorstel van de WD om de kosten van de regeling te drukken, kan op steun van de overige regeringspartijen jrekenen. Op aandringen van de PvdA worden daarente gen allochtonen ontzien. de orde was de Wet Ver- nd-Moor, die inhoudt dat bedrijven een premievrijstelling kunnen krijgen als ze een werk- in dienst nemen. Op dit ïent geldt die vrijstelling al leen als een bedrijf iemand aan- emt die minstens twee jaar rkloos is (voor allochtonen is dat één jaar). Die vrijstelling geldt dan voor een periode van 'er jaar. Het vorige kabinet heeft be gin dit jaar al voorgesteld de re geling te verruimen. De nieuwe nister van sociale zaken en rkgelegenheid, Melkert, heeft t voorstel nog wat aange scherpt. Hij wil dat bedrijven premievrijstelling krijgen e iemand in dienst nemen ussen een half jaar en een erkloos is geweest en voor het arbeidsbureau loonkos tensubsidie geeft. Nemen zij ie mand aan die langer werkloos is, dan geldt de vrijstelling ook als er geen subsidie wordt ver strekt. De premievrijstelling zou vol gens het voorstel van de minis ter gegeven moeten worden voor twee jaar. Voor iemand die langer dan twee jaar werkloos is geldt de vrijstelling voor vier jaar. De Kamer kon zich in hoofd lijnen vinden met de wijziging. WD'er Van Hoof, maar ook zijn collega's Schimmel (D66) en Dankers (CDA), wezen er echter op dat het plan van Melkert 145 miljoen extra kost. Op voorstel van Van Hoof wil een kamermeerderheid de duur van de premievrijstelling daar- rïj leiden erna straatsma JBuurtcomité De Kooi wil de toekomst van zwembad De Zijl Jinzet maken van een lokaal re ferendum. Een groep verontrus te wijkbewoonsters gaat de ko mende dagen aan de slag om de daarvoor benodigde 1500 hand tekeningen in te zamelen. B. Groeneweg, voorzitter van het buurtcomite, denkt dat een referendum-aanvraag haalbaar is. omdat de afgeloppn week ongeveer duizend handtekenin gen zijn opgehaald tegen slui ting van het buitenbad. „Prima dat er over het Militair Invali denhuis een referendum wordt gehouden, maar de toekomst van een zwembad leent zich veel meer voor zoiets," zei Groeneweg gistermiddag tij dens een onderhoud met sport wethouder H. de Goede (D66) in buurthuis Mirt-Honken. Het gesprek tussen De Goede en vertegenwoordigers van het buurtcomité werd bijgewoond door de actiegroep die vorige week de handtekeningen inza melde tegen sluiting van De Zijl. Na afloop gingen de verontruste wijkbewoonsters meteen aan de slag om nieuwe handtekenin genlijsten te fabriceren, waarin de gemeente wordt verzocht een referendum over De Zijl te houden. De wijkbewoonsters kwamen in actie na een 'geruchten stroom' over mogelijke sluiting van zwembad De Zijl. Ze vrezen dat het buitenbad dichtgaat omdat de gemeente achttien miljoen gulden moet bezuini gen. De toekomst van zowel zwembad De Zijl als De Vliet strat in deze bezuinigingsplan nen ter discussie.- Pagina 17: D66-wethouder geen voorstander van referen dum De Zijl. HAAGS REDACTEUR De WD-kamerleden Jan-Dirk Blaauw en Willem Keur hebben minister Jorritsma van verkeer en waterstaat opheldering ge vraagd over de vliegveiligheid van KLM-toestellen. Naar aan leiding van berichtgeving in de ze krant vragen zij Jorritsma of het klopt dat het noodzakelijk technisch onderhoud aan vlieg tuigen van het tvpe Boeing 747 en 737-300 en de Fokker 100 te wensen overlaat. Deze krant maakte afgelopen dinsdag melding van bezorgd heid bij de ondernemingsraad van de nationale luchtvaart maatschappij over 'de erbarme lijke toestand van de vloot'. Uit geheime notulen blijkt dat de ondernemingsraad heeft aange drongen op maatregelen, om dat 'de veiligheid van de vlucht- uitvoering en het imago van de KLM als icwaliteitsmaatschappij niet meer worden gegaran deerd'. WERELDDIERENDAG '94 31 Is nog een beetje vroeg maar Felix en Bonzo trakteren 3 nu alvast voor Werelddierendag. Met ij Felix brokjes, 3 blikken a 410 gram -495~ 3.69 j Felix droge brokjes, 3 pakken 300 gram bBf 4.49 2 Nu beide met gratis Felix kattenboekje 156 pagj op aanvraag Bonzo krokante menubrokken, zak a 4 kilo JLL99" 9.99 Nu met gratis Bonzo Picnic rund snack Mnbedngen geWen t/m zaterdag 17 september as Deze week alleen bij Albert Heijn. Cil om beperken tot maximaal drie jaar. Melkert heeft daartegen geen onoverkomelijke bezwa ren. Hij beloofde bovendien dat hij volgend jaar nog eens naar de kosten van de regeling zal kijken. Overigens stak Van Hoof niet onder stoelen of banken dat het werkgelegenheidsbeleid wat de WD betreft vooral gericht dient te zijn op verlaging van de brutoloonkosten via lastenver lichting. Premiereducties en het inzetten van uitkeringsgelden, waarvoor Melkert eerder deze week nog voorzichtig een lans brak, zijn niet de eerste priori teit van de liberale regerings partij. De minister onderstreepte daarop dat dergelijke maatrege len het sluitstuk van het werk gelegenheidsbeleid van het ka binet vormen. Lastenverlichting en versterking van de economi sche structuur staan voorop. Maastricht De nationale viering van vijftig jaar bevrijding is gisteren in De Limburgse hoofdstad Maastricht begonnen. Op de markt voor het stadhuis bedankt prins Willem Alexander veteranen van de Old Hickory divisie voor hun aandeel in de bevrijding van ons land. Pagina 3: Kerken Arnhem betrekken Duitsers bij herdenking. FO TO ANP RUUD HOF F HEEMSKERK DE JAGER DAAR ZIT EXACT 'T VERSCHIL. den haag gpd De altijd als ongenuanceerd weggewim pelde kreet dat de Haagse politici onbe trouwbare zakkenvullers zijn, blijkt in de praktijk door een geweldig grote groep kiezers te worden gedeeld. Maar liefst 91 procent van de kiezers meent dat de poli tici 'tegen beter weten in meer beloven dan ze kunnen waarmaken'. Ook de op vatting dal ministers 'vooral op hun eigen belang uit zijn' wint terrein en wordt d«M>r 37 procent van de kiezers gedeeld. Die gegevens staan in het Nationaal Kie zersonderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek. PvdA-fractlevoorzltter Wallage nam vanmiddag in Den Haag een samenvatting in ontvangst van de resulta ten naar de kamerverkiezingen in mei van dit jaar. Het CHS heeft ook voor individuele politi ci slecht nieuws: ze zijn zo goed als onbe kend. Zo wordt toenmalig lijsttrekker Brouwer ((irocnUnks) verward met Bia Brama vu de WHO, In PvdA knpetuk Wültgens (nu burgemeester van Kerkrade) zien enkele kiezers 'een gezellige opa', en 20 ondervraagden verwarren de jonge W- IVer (.inschoten met kroonprins Willem- Alexander. Italiaanse pers kritiseert Milan en Gullit De Italiaanse pers kritiseert vandaag, het optreden van AC Milan Tegen Ajax. De Milanese krant Corriere della Sera schrijft dat Ajax de 'rood-zwarten' heeft gedeklasseerd. De krant voert, net als alle andere ochtendbla den, wel ter verdediging aan dat het team van Berlusconi gehan dicapt was door blessures. De Turijnse krant l.a Stampa Schrijft dat 'het Milaan van de krukken' (doelend op de blesu- res) slechts een helft weerstand heeft weten te bieden aan 'een jeugdiger, sneller, geduldiger en completer Ajax'. De krant noemt de eindstand een terech te afspiegeling van de krachts verhoudingen en benadrukt dat het poule-systeem Milan be hoedt voor een vroegtijdig af scheid van het Europese voet bal. De Romeinse I.a Republica noemt de nederlaag van Milan volledig terecht, maar ze was ook volgens de krant, weer doe lend op de afwezigen, voorspel baar. De krant is kritisch ten op zichte van Gullit. 'die de fluit concerten niet als doping heeft weten te gebruiken'. 'Gullit was de slechtste in het veld; afwezig en weinig efficiënt, leeg in zo wel het hoofd als in de benen. De krant onderstreept dat 'de Nederlanders nog steeds niet Ruuds afscheid van Oranje heb ben verteerd'. De Ajacieden Mare Overmars (links) en Jari Litmanen feliciteren elkaar met het succes tegen AC Milan. FOTO UNITED PHOTOS POPPl DE BOER POPPE DE B()ER De Corriere della Sera bena drukt dat Milan met trainer Ca- pello nog niet eerder zo n afge tekende nederlaag heeft gele den. 'Het resultaat', m schrijft de krant, 'volgt op een ononder broken reeks van twaalf succes sen. We verbazen ons echter niet: intellectuele eerlijkheid ge- VOETBAL OP TV Juntaleider zou moeien verdw ijnen PORT AU PRICE DPA Het machtige en beruchte hoofd van politie van de Haïti- aanse hoofdstad Port au-Prin ce, kolonel Michel Francois, heeft zich verrassend uitgespro ken voor het aftreden van de militaire bevelhebber, Raul Ce dras. Francois wil zo de terug keer van de in september 1991 afgezette president Aristide mo gelijk maken. Francois, die geldt als de tweede man van de militaire junta, zei gisteravond voor een plaatselijk radiostation dat ge ncraal Cedras en ook de cnef van de militaire staf, Philippe Biamby. /ouden moeten ver trekken. Hij zei zelf bereid te zijn in het land te blijven op voorwaarde dat hij niet gerech lelijk wordt vervolgd. De politiechef, die het met de mensenrechten in Haïti niet zo Amerikaanse onderzoeken ook Z/« Pagim 20 M m ww d§i9 krmat. BOSS 071-jiuti Nieuwbouw hoogheemraadschap aan Plesmanlaan LEIDEN ERNA STRAATSMA Het Hoogheemraadschap van Rijnland wil vijf van de zeven panden aan de Breestraat afsto ten. Het monumentale 'Ge- meenlandshuis' op nummer 59 wil. het schap behouden, even als de twee aangrenzende pan den op 57 en 55. De vervangen de hieuwbouw komt aan de Plesmanlaan en kost ruim 42 miljoen gulden. Dat blijkt uit een huisvestingsplan dat gister avond aan het algemeen be stuur van Rijnland is gepresen teerd. Dijkgraaf E.H. van Tuyll van Serooskerken presenteerde het plan tijdens een ingelaste vere nigde vergadering. Tot deze ex tra vergadering werd besloten na het uitlekken van een over eenkomst tussen Rijnland en de gemeente over aankoop van Breestraat 48 eind augustus. I>e gemeente wil Breestraat 48 voor zeven miljoen gulden kopen om op deze plek de Boommarktga- rage te bouwen. In ruil daarvoor hebben B en W het schap een bouwlocatie in de leeuwen hoek aangeboden voor drie mil joen gulden. De dijkgraaf gaat er vanuit dat de gemeente niet meer onder de overeenkomst met Rijnland uit kan. In een brief aan het col lege van B en W dringt hij aan op spoedige besluitvorming over aankoop van Breestraat 4H. Wanneer de gemeente onver hoopt mocht afhaken zal het waterschap een schadeclaim in dienen voor de gemaakte voor- bereidingskosten ..Ik neem aan dat de twee wethouders met wie wij de overeenkomst heb ben gesloten (J. Walenkamp en T. van Rij, red.) enig gezag ge nieten." zei de dijkgraaf gister avond. Pagina 17: leiden blokkeerde plannen Rijnland. SPEKTAKULAIRE VERBOUWINGSOPRUIMING Bij CASBA WONEN! Casba Wonen verbouwt en breidt uit. U profiteert van superhoge kortingen. Kom snel kijkenl r 2o%-6 0% r "Sn Nog geen abonnee? ABONNEE l-SERVICE HET WOORD IS AAN Multatuli Verloren illusies zijn gevonden waarheden. VANDAAG PAGINA'S Binnenland Buitenland Cultuur Economie/Beurs Familieberichten Feiten en meningf Leidato Info Programma's Randstad Regio Religie VANDAAG OOK SCHRIJVENDE LEZERS HET WEER Verwachting van het KNMI tot morgenavond Buien en veel wind Veel bewolking en perioden met regen, mogelijk ook onweer Later op de dag van het westen uit ook een enkele opklaring Minimum temperatuur 10, middagtempera tuur 14 graden Krachtige wind uit west tot noordwest, 6. aan de kust en op het IJsselmeer hard of stormachtig, kracht 7 tot 8. maar eerst nog mogelijk storm, wind kracht 9, in de loop van de dag ge leidelijk iets afnemend Kluis-huurders eisen van dieven een vergoeding AMSTERDAM ANP hij internationale smokkel van drugs zijn betrokken. De VS hebben in hel kader van de po gingen om de democratie in II..II. te herateüen steeds het al treden van Cedras en Francois geëist. De door militairen in het za del geholpen regering in Port au-Prince, kondigde intussen een nachtelijk uitgaangsverbod af tussen 7 uur 's avonds en 7 uur 's morgens. Haaks op de uitspraak van kolonel Francois stond overi gens de mededeling van de door de junta In het zadel ge holpen. bejaarde president Hmile Jonassaint. Hij onder streepte gisteravond nog eens dal hij er niet aan denkt op te ■tappen Pagina 2: VS hopen dal be perkt geweld volstaat. Bank beroofd in Noordwijk I wee of drie bankovervallers zijn vanochtend ontkomen na een overval op het kantoor van de ABN AMR(in de Voorstraat in Noordwijk. Voor hun vlucht sloten de overvallers ruim vijf tien personeelsleden op in een kleine ruimte van de hunk. De politie kon vanochtend nog geen mededelingen doen over de buit. 1 en groep van bijna 25 klanten eist in een civiele procedure een schudevergoeding van degenen die in da nat hl van I top 16 ju ni van dit jaur, 390 kluisjes In het filiaal van de VSB-bank in Amsterdam leegroofden. Ook de h.tnk zelf hangt een miljoe nenclaim hoven lu-t hoofd als blijkt dat de instelling in gebre ke is gebleven. Dal heeft het Haagse advocatenkantoor Lu cardie vanmorgen bevestigd. NIEUWE ABONNEES ONTVANGEN DF. KRANT DE EERSTE i ja, dat Is goed nieuws Dus neem Ik i nu een abonnement. I Plaats: I it vm. i ontrok (worging) Na dr errs.e 2 wrkrn I betaal Ik mijn abonnement: j Q Per maand nutnmatUrh l f 29.301 '^UVr kwartaal

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1994 | | pagina 1