Leidsch Dagblad 'Geen nieuw spoor door Groene Hart' Winst Heineken is fors gestegen IJ ÏT Morgen stappen in Amsterdam. Kruispunt Zwammerdam geblokkeerd '94/95 Eenzame vluchteling W aterpolo vrouwen ruziënd ten onder 'Geen valse voorlichting' VN willen zware wapens rond Bihac verbieden Vluchtelingenakkoord Havana en Washington Als God zo goed voor u wil zijn, waarom blijft u dan toch zo aanmodderen BEL: 071-128030 GOED NIEUWS «ZATERDAG 10 SEPTEMBER 1994 OPGERICHT 1 MAART 1860 NR 40565 LOSSE NUMMERS 1.80 Centra overvol 3 Een najaarspiek heeft er voor gezorgd dat de asielzoekerscentra overvol zitten. Voor honderden is momenteel geen plaats. IVaticaan minder star 5 Het Vaticaan heeft zijn verzet opgeschort te lgen een gezamenlijke tekst over abortus op de IVN-conferentie in Cairo Archeon *5 O Archeologisch Z U themapark Archeon m Alphen had sinds de opening alleen maar slecht Uit enc/uête Leidsch Dagblad blijkt Bewoners van de Leidse regio wijzen de plannen van het kabinet af om een nieuwe spoorlijn voor de flitstrein door het Groene Hart aan te leggen. Dat blijkt uit een enquê te die het Leidsch Dagblad onder lezers heeft gehouden. Driekwart van de 552 inzen ders ziet de flitstrein het liefst over of langs bestaand spoor rijden. leiden n der kool) FOTO» BEN DE BRUYN zwammerdam marieta kroft Vele honderden boze bewoners van de Steekterweg en Damme- kant blokkeerden gistermiddag het kruispunt bij Zwammer dam. Ze hopen hiermee te be werkstelligen dat rijksweg Al 1 - oost snel wordt aangelegd. Bo vendien moet volgens de bewo ners de Steekterweg veiliger worden gemaakt. Per etmaal razen gemiddeld 20.000 auto's en vrachtwagens op enkele meters afstand van de huizen voorbij. Regelmatig ge beuren er ernstige ongelukken, waarvan bijna ieder jaar wel een met dodelijke afloop. De bewo ners zijn dat alles spuugzat. Brieven sturen hielp niet en dus restte er volgens hen alleen nog een blokkade van de tweebaans rijksweg. Rond half vier werd het kruis punt met auto's en bussen ge blokkeerd en binnen de kortste keren ontstond een file van zo'n kilometer of zes. De blokkade duurde een half uur. ,,A1 twaalf jaar strijden we voor aanleg van rijksweg 11 tuésen Bodegraven en Alphen en steeds stelt het ministerie de aanleg uit", aldus actievoerder Kees de Jong. De politie heeft niets dan lof voor het verloop van de actie. Zo'n veertien agenten en een helikopter hielden de boel in de gaten. ,,Het actiecomité heeft de blokkade prima in de hand gehouden", zei een tevreden politiewoordvoerder J. Kooistra na afloop: ..We hebben maar een beperkt aantal boze van wachtende automobilisten gekregen. De bewoners wilden alleen om aandacht vragen. Daar was over hel algemeen toch wel begrip voor." amsterdam rudolf k De winst van het brouwerscon cern Heineken is in de eerste helft van dit jaar met 15,6 pro cent gestegen, van 220,1 tot 245,5 miljoen. Bovenop dezte winst uit de gewone bedrijfsuit- voering komt nog eens het een malige bedrag van 58,6 rpiljoen gulden, de opbrengst van de verkoop van Bols Benelux. In clusief dat bedrag komt de net to-winst uit op 313,1 miljoen gulden. Heineken verwacht dat de nettowinst over heel 1994 in on geveer dezelfde m^te zal groei en. De nettowinst in 1993 be droeg 519 miljoen gulden. Hei neken zet 1994 daarmee bij in een lange reeks van jaren van 6e LEIDSE COMPUTERDUMP De beste en goedkoopste PCs, APPLE printers, onderd., games, etc. koopt u za. 17 sept. op de beurs in Leiden in de Pieterskerk, 10-17 uur, toeg. 7,50 stud. 5,- info: buro LOCO 020-6930409 winstgroei. Sinds begin jaren tachtig zijn de winsten van het concern uitsluitend gegroeid, vorig jaar met twaalf procent. De winstgroei bij Heineken is vooral te danken aan kostenbe sparingen. Zo daalden de perso neelskosten met drie procent, met name door de verkoop van een brouwerij in het Spaanse Zaragoza. De verkoop in hecto liters bier veranderde nauwe lijks in vergelijking met 1993. Met name in Europa stond de biermarkt in de periode tot juni onder druk. In Nederland, Frankrijk en Italië werd als ge volg van het slechte voorjaar zelfs minder bier verkocht. De hete zomer die daarop volgde is daarentegen gunstig geweest. De omzet steeg de eerste zes maanden dan ook maar matig, van 4,516 miljard gulden naar 4,694 miljard gulden (3,9 pro cent). De bekendmaking van het halfjaarresultaat werd gisteren met enthousiasme begroet op de Amsterdamse beurs. Het aandeel Heineken steeg met ze ven gulden tot 244,50, een nieuw record. Pagina 20: Geen verlies door staking. ■eiden» n verband met het verschij nen van de Uit-bijlage bij de- se krant, treft u vandaag »een Zaterdags Bijvoegel De rubriek van prof. Tiekstra is voor deze ene teer naar het regio-katern /erhuisd. n de Uit-bijlage staat onder neer een interview met de 3ritse mode-ontwerpster Vi ne Westwood, van wie exposities in Leiden te zijn. Verder verhalen de theatermarathon in Leidse theaters, de keu- van de filmhuizen, de deren van de farao, rozen en latte sponsen tijdens thea tersportwedstrijden en het succes van de Kapelzaal als lodium voor jong, aanstor- rtend cabarettalent. Verder grepen uit de pro gramma's voor het komende zoen, rubrieken als Scho- Schijn, Beeldenstorm en De Bewondering en het ant- voord op de vraag: 'Wat eet "reek in Sneek?' '3.lcLi>ka.d^y NIEUWE RIJN 26 LEIDEN TEL 071-144288 GRAVEREN IN GLAS C5 De kans dat het kabinet en Tweede Kamer toch zullen be sluiten het Groene Hart te ont zien, schatten insprekers echter zeer laag in. Negentig procent heeft er weinig tot geen vertrou wen in dat 'de inspraakreacties van invloed zijn op de beslissing van de Tweede Kamer'. Veel kritiek is er op de voor lichting door de overheid. On danks het feit dat in de meeste betrokken gemeenten voorlich tingsavonden zijn gehouden, noemen zes op de tien inzen ders de voorlichting 'slecht tot zeer slecht'. De variant waar het kabinet voor heeft gekozen, door het Groene Hart bij Hazerswoude en Hoogmade en döör Rijpwe- tering, krijgt nog geen vier pro- cent steun. De variant langs de A4 bij Leiderdorp en door Rijp- wetering, krijgt het dubbele. De voorstanders van een flitstrein of langs bestaand spoor n twee groepende verde len i de lez Dubbel Eltingh en Haarhuis wint US Open Jacco Eltingh en Paul Haar huis hebben het dubbelspel tijdens de open Amerikaan se tenniskampioenschap pen gewonnen. Het Neder landse duo, sinds eind vorig jaar wereldkampioen, ver sloeg gisteren in de finale in New York de Australiërs Todd Woodbridge en Mark Woodforde met 6-3 7-6 (7- 1). Het is de tweede titel in een Grand-Slamtoernooi voor Eltingh/Haarhuis, die in januari in Melbourne de Australian Open wonnen. De Nederlanders namen re vanche voor het verlies (met 7-9 in de vijfde set) in de kwartfinales van Wimble don tegen dezelfde oppo- Nederland is gisteren de wereldtitel in het waterpolo bij de vrou wen kwijtgeraakt aan Hongarije. In de onnodig met 7-5 verloren fi nale toonde het Nederlandse zevental zich een karikatuur van zich zelf. Niet de spanning van de eindstrijd, maar de onderlinge span ning bleek een belangrijke rol te hebben gespeeld in de mislukte jacht op goud. In de selectie van bondscoach Kees van Hardeveld heerste de af gelopen week verdeeldheid. Een hoofdrol in het drama speelde steunpilaar Alice Lindhout van ZPB/Profus, die zich gedurende het toernooi door de overige vrouwen buitengesloten had gevoeld. „Ze negeren me gewoon", sneerde de Ettenleurse. Dat het tussen Alice Lindhout en de rest van het Nederlandse team niet botert is niet iets van de laatste tijd. DoorVan Hardeveld wordt ze omschreven als een 'moeilijk kind'. De bondscoach had om die reden zelfs overwogen Lindhout niet te selecteren voor het WK. De Verenigde Staten en Cuba hebben een akkoord bereikt over beëindiging van de golf Cubaanse bootvluchtelingen naar de Amerikaanse kust. De Verenigde Staten nemen zeker 20.000 Cubanen op volgens de bestaande regelingen voor im migratie. Bovendien laat Was hington ongeveer 6.000 Cu banen toe die op een wachtlijst voor een visum staan, zo maak te woordvoerster Dee Dee Myers van het Witte Huis giste ren bekend in New Orleans, waar president Clinton op be zoek is. De president liet in een ver klaring weten dat het akkoord „ertoe zal bijdragen dat de mas- aanget Grootste nadeel van de flit strein is volgens veel inzender dat de natuur wordt 'Hoge aanlegkosten' minder vaak genoemd, 'aantas ting van het woongenot' is eer goede derde. De helft van de inzenders ver wacht geen voordelen van di flitstrein. Degenen die wél voor delen verwachten. zi« vooral op hel gebied vai verbindingen met het bui te land. Aan de bewering van overheid dal de flitslijn auto vliegverkeer terugdringt, wc minder geloof gehecht. Pagina 17 is geheel gewijd j de enquête. ie voor de aan leg van een nieuw spoor kiezen, zo'n 27 procent, wil de helft tunnels onder het Groene Hart. Eenderde van die tunnel-lief- hebbers is bereid meer belas ting te betalen om de aanleg van die duurdere tunnel(s) mo gelijk te maken. Er is geen sprake van valse voorlichting in de nota over de hoge snelheidslijn (HSL), de rijksnota over tie flitstrein. Derhalve hoeft de nota niet te worden gerectificeerd. Dat is het oordeel van pre sident van de Haagse rechtbank mr. E. Robbers. De rechtbank deed gisteren uitspraak in een kort geding dat afgelopen dinsdag diende. Actiegroep Platform Hogesnelheids lijn had dat geding aangespannen tegen de Staat der Nederlan den. Volgens het platform zou extra tijd nodig zijn, zeker vier taanden, om de naar eigen zeggen 'onjuiste, onvolledige en misleidende' informatie van de HSL nota recht te zetten. Alleen grond van juiste informatie zou het volk inspraak kunnen plegen. De leden van het Platform reageerden teleurgesteld. „De rech ter heeft de zaak inhoudelijk beoordeeld, alsof het om verschil lende meningen gaat", zei voorzitter I). MacGillavry. „Maar wij hebben het over feiten die niet kloppen, niet over een verschil van standpunten." Indien de eis van het platform, rectificatie, zou zijn toegekend, was de actiegroep naar de Raad van State gestapt met net vet zoek de inspraaktermijn te verlengen. Die termijn loopt nu af op 19 september. quantanamo Een vluchteling uit Haïti staat triest achter het prik keidraad rond het kamp McCalla aan Guantanamo Baai. De laatste tijd nemen de spanningen in de voor Haïtianen bestemde kampen toe. Sommige vluchtelingen zijn tot 75 dagen opsluiting veroor deeld. FOTO Reuter new Orleans Rtr/afp sale stroom van gevaarlijke en illegale immigratie vervalt ten gunste van een veiliger, legaal en ordelijker proces". Het ak koord eist volgens Myers van de regering in Havana „effectieve maatregelen" om te voorkomen dat Cubaanse burgers op een onveilige manier, met vlotten en gammele bootjes, hun land blijven verlaten. De regering in Havana heeft ook ingestemd met regelingen voor Cubanen die de laatste tijd hun land hebben verlaten en te rug willen. Myers zei niet te we ten wat er gaat gebeuren met de vluchtelingen die zijn opgepikt en vervolgens zijn onderge bracht op de Amerikaanse ma rinebasis Guantanamo op het Caribische eiland. De Verenigde Naties overwegen de omgeving van de stad Bihac uit te roepen tot een zogenoem de uitsluitingszone, als de Ser viërs nog verder oprukken in de moslim-enclave in het noord westen van Bosnië. Alle zware wapens zouden dan uit het ge bied moeten verdwijnen. „Als de burgerbevolking van Bihac direct wordt bedreigd, zullen de VN en de NAVO vol gens de bestaande resoluties van de Veiligheidsraad moeten handelen aldus een VN func tionaris in Sarajevo. De VN heb ben Bihac eerder uitgeroepen tot een van de zes veilige gebie den voor VN-soldaten. Dit jaar hebben de Verenigde- Naties twee veilige gebieden ook tot uitsluitingszones ver klaard. Zowel rond de Bosni sche hoofdstad Sarajevo als rond de moslim-enclave Goraz- de zijn zware wapens binnen Ex-pornokoning dood gevonden DORDRECHT ANP De 51-jarige vroegere pornoko ning loop Wilhelmus is gisteren dood uit een van de havens van Dordrecht gehaald. Over de doodsoorzaak is nog niets be kend, aldus de politie. Vanmid dag wordt sectie verricht. Wilhelmus, de kampioen van de vrije seksuele moraal, kreeg in de jaren zestig en zeventig vooral bekendheid met zijn por no-bladen Chjck en Lolita. In de jaren 60 gaf hij lezingen over seksualiteit en porno aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Wilhelmus had verscheidene veroordelingen achter de rug. harde BIJ Kladu enclave, kwj burg» en gewond. Zondag's 10 uur, Hazenbos- laari 101. hoek Kenrwdylaan. Nog geen abonnee HET WOORD IS AAN Kierkegaard In onze tijd worden christenen niet meer vervolgd; men heeft het christendom zo karakterloos ge maakt dat er niets meer te vervol gen valt. VANDAAG PAGINA'S 48 Binnenland- •- 3 Buitenland5,7 Cultuur23 Familieberichten4 Feiten en meningen2 Gesprek van de dag 21 Info- 20 VANDAAG OOK TOERISME PAGINA 31 HET WEER Verwachting tot morgenavond Aanhoudend wisselvallig Veel bewolking en enkele regen- of onweersbuien, in de loop van de middag van het westen uit en kele opklaringen Minimumtempe ratuur omstreeks 10 graden Mid- dagtemperatuur ongeveer 16 gra den Wind zuidwest, vrij krachtig 5, aan de kust en op het IJsselmeer krachtig tot hard. windkracht 6 tot n straal van twintig kilometer rboden. Beide zijn afgedwon- n met de dreiging van bom enten door de NAVO. ii raketaanval op Velika i, in het noorden van de »n gisteren (wee akten tien per ^OnsactueleJ^ hu,ze^ pagina 5,84 Onroerend 9-^ 14duh V NIHU WT A HON NU S ONTVANGEN OE KRANT Dr. F.ERSTE 2 WEKEN GRATIS. i j Voorletters .m/v l i I I I Postcode I i ji-la.,j w:J i i m een trok t» lortfn® Na tie eerste 2 weken I betaal ik mijn abonnement: O Per maand automat iv h j l2930) j Per kwartaal vla arreprgiro 85.55) □nutnmaiiwh 94351 I 'I j Nr. bank/giro: Qegstgeest Handtekening IKEA Amsterdam is zondag 11 september geopend van 10.00-17.00 uur. De overige vestigingen zijn gesloten. Of bel 071-128030

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1994 | | pagina 1