Leidsch Dagblad Fiscus pakt piloten aan Filosofie Burcht spreekt wartaal pf cht jongens misbruikt in Wassenaar Onderwaterinspectie Major gooit dominee Paisley de deur uit Kamer te laks bij controle politici na terreuracties Vrouw gewond bij overval Romeinse resten kunnen bouwplannen torpederen 'Meer tijd nodig voor inspraak over HSL' 5,0%* GOED NIEUWS 21/VOENSDAG 7 SEPTEMBER 1994 OPGERICHT 1 MAART 1860 NR 40562 LOSSE NUMMERS ƒ1.60 Ozonlaag 5 Het gat in de ozonlaag groeit nog tot de teuwwisseling. Dat meldt je Wereld Meteorologi- Jche Organisatie. Magische grens 6 Koninklijke Ahold is in het eerste halfjaar door de 'magische grens' van 200 miljoen gulden netto winst gebroken. Steun Manie Street Preachers /t Het Comité R.K. /ia De Manie Street I Belangen steunt de I -/ Preachers begon als standpunten van het Vati- kwartet maar staat nu caan tijdens de bevolkings- twee man sterk te predi- conferentie in Cairo. ken. Boete en naheffing van 2,8 miljoen gulden tegen frauderende oud-KLM-vlieger :us gaat veertig fraude lende KLM-piloten hard aan bakken. Dat blijkt uit het vonnis ran de Amsterdamse belasting- chter in de zaak tegen één Vlieger. Hij werd veroordeeld tot boete van 1.4 miljoen en naheffing voor hetzelfde ledrag. Het gaat om vliegers die op fcapicr in de jaren zeventig §n tachtigin Ierland of Enge land woonden. Zij ontdoken ee voor miljoenen gul dens de belasting in Nederland. In deze zaak gaat het vermoe delijk om een 60-jarige oud-KL- M'er uit Aerdenhout. Al eerder werd hij door de rechtbank in Haarlem veroordeeld tot een jaar gevangenisstraf (waarvan vier maanden voorwaardelijk) en een boete van vijf ton. Bewe zen wérd geacht dat hij de fis cus voor 1.4 miljoen benadeelde tussen 1977 en 1988. Indertijd is de fiscale handel en wandel van zo'n veertig (oud) KLM-vliegers onder zocht. Slechts in een enkel geval leidde dat tot stafrechtelijke ver volging. De zaak tegen de man uit Aerdenhout was de meest spraakmakende. Het vonnis is vandaag door de Staatscourant bekendge maakt. De vlieger wordt daarin niet bij name genoemd. Vast staat dat hij tegen het vonnis in cassatie gaat bij de Hoge Raad. De voor particuleren ongekend hoge boete en naheffing zet de trend voor de andere zaken die de belastingrechter nog moet afhandelen. Verwacht wordt dat nog meer piloten hoge boetes en naheffingen wordt opgelegd. De belastingconstructie, waar de piloten gebruik van maak ten, was vrij simpel. Zij emi greerden op papier naar Ierland of Engeland en gaven dat aan de belasting op. Daarmee ont doken zij de hoge tarieven in Nederland. In werkelijkheid verbleven zij met vrouw en kin deren gewoon in Nederland. Zij hadden alleen een postadres in het buitenland. De Ierse fiscus kreeg argwaan toen er een ware intocht van KLM-vliegers plaatshad. y" Acht jongens van het kindertehuis De Son- jpenburgh in Wassenaar zijn - naar nu is be- t;endgemaakt - door hun 36-jarige groeps- eider seksueel misbruikt. De man, die zich volgende week vrijdag moet verantwoorden voor de Haagse rechtbank, was volgens di recteur R.A. Zoutendijk van De Sonnen- (jurgh uitermate gewiekst in het verbergen i zijn activiteiten. .Hij leidde een soort dubbelleven, stelde Izich altijd zeer fel op tegen seksueel mis bruik. De man was bijvoorbeeld betrokken bij het opstellen van een interne gedragsco- Ide tegen seksueel misbruik", aldus Zouten dijk. Volgens hem is de groepsleider vlak na pijn aanstelling in 1992 al over de schreef gegaan, zonder dat het personeel en de di rectie iets in de gaten hadden. De zeven eerste slachtoffers hielden hun mond. De achtste jongen, die in april van dit jaar door de groepleider werd benaderd, stapte wel naar de directie. Met hem is niets gebeurd. „Maar hij telt voor ons wel degelijk mee als slachtoffer van seksueel misbruik", aldus Zoutendijk. Ook voor de directeur is het onbegrijpe lijk dat de groepsleider zijn activiteiten ge heim kon houden. „Maar signalen hebben we niet opgevangen, de kinderen hielden hun mond. Het gebeurde altijd 's avonds op de slaapkamer als er maar drie perso neelsleden in het gebouw zijn. Nu blijkt, dat als je er op uit bent, je zulke dingen gewoon leunt doen." De gebeurtenissen in het Wassenaarse te huis zijn dubbel zo wrang omdat de dader zich al eerder - in het kindertehuis De Ko perwiek in Hoek van Holland - had vergre pen aan een zesjarig kind. „Toen de man bij ons solliciteerde, hebben we zijn refe rentie opgevraagd bij het tehuis in Hoek van Holland. Dat is, onderdeel van de vaste procedure, waarbij we ook bijvoorbeeld een verklaring van goed gedrag opvragen bij justitie. Het tehuis in Hoek van Holland heeft het misbruik daar niet doorgegeven, hoewel het wel daar bekend was. 'Aan hem hebben jullie een goede', was hun bood schap. Waarom ze dat zo hebben gedaan? Het enige dat ik kan bedenken, is dat ze van hem af wilden." Pagina 13: 'Met kinderen lijkt het goed te gaan'. leiden. De poort naar de Burcht in Leiden zit weer piekfijn in de verf. Maar sinds de restauratie 'spreekt' het monument wartaal. Op de poort staat een Latijnse tekst, waarin de Burcht als per soon wordt opgevoerd en zijn ge schiedenis verhaalt aan de men sen die het hek passeren. Dat ver haal is bij restauratie lelijk ver minkt, ontdekte de Leidse Latinist HJ.H. Mooren. Het begint al met de jaartallen in de kantlijn, die verwijzen naar de beschreven historische gebeur tenissen. „Ik ben de Burcht van Bellona, de oorlogsgodin, om- stroomt door de in tweeën ge splitste Rijn", begint de tekst. „Eerst de roem van het huis van Wassenaar. Maar het gerucht ver meldt dat ik door honger ben overwonnen, toen Ada dacht dat zij veilig was in mijn schoot." En I Lubbers wellicht voorzitter CDA F- Gewezen CDA-premier Lubbers lis in de markt als nieuwe partij voorzitter. Die overtuiging doet 5n christendemocratische krin gen met toenemende stelligheid de ronde. Partijgenoot, oud-mi- nister van landbouw en huidig KRO-voorzitter Braks lanceerde de kandidatuur van Lubbers gisteravond. Het CDA-partijbestuur wil 23 september komen met een voordracht tot een nieuwe par tijvoorzitter als opvolger van de in april van dit jaar gesneuvelde Van Velzen. Binnen het CDA circuleren talrijke namen, alle maal uit de oude garde. Het igaat om oud-staatssecretaris, nu burgemeester in Tilburg, iBrokx, oud-minister en nu KRO-voorzitter, Braks, oud-mi- nister en oud-EU-commissaris jAndriessen, de Heerlense bur gemeester Pleumeekers en oud premier Lubbers. Brokx en Braks hebben al aangegeven voor de eer te bedanken. T-Praktische f Over Zelfkennis, het leven en wijsheid. Onderzoek naar wat echt en waar is. Gesteund door meditatie voor energie en geluk. Cursus van 12 lessen. Kosten: ƒ175,-. Informatie-avond en aanvang cursus in september in 9 steden. Folder? 070 352 0202 hong Kong Vanaf het Amerikaanse boorplatform de John Cunningham duikt een inspectieduiker de wateren van Hong Kong in. De 100 meter hoge en 14.000 ton zware olieboorinstallatie, die al vanaf september 1993 in het Chinese olieveld Liuhua in bedrijf is, ondergaat momenteel een grote beurt van ruim 900.000 gulden. Bedrijven uit Hong Kong hebben het onderhoudscontract in de wacht gesleept, waarbij met behulp van vi- deo-apparatuur onderwaterinspecties worden uitgevoerd. foto reuter mark fallander Historische ontmoeting Reynolds-Adams londen cees v correspondent De Britse premier Major heeft Ian Paisley, de protestantse lei der uit Noord-Ierland, gisteren de deur gewezen. Het incident in Downing Street kwam op de dag dat de Ierse premier Reynolds geschiedenis schreef door Gerry Adams, leider van Sinn Fein (de politieke partij van de IRA), te ontvangen. Major had dominee Paisley op bezoek om van gedachten te wisselen over het door de IRA afgekondigde bestand. Aan het begin van de ontmoeting vroeg Major of Paisley, die de Britse premier herhaajdelijk voor leu genaar heeft uitgemaakt, bereid was hem op zijn woord te gelo ven. Toen Paisley dat weigerde, brieste Major (aldus Paisley): „Verlaat deze kamer, en kom niet terug voor u bereid bent te zeggen dat ik de waarheid spreek en geen leugens vertel." Paisley vreest dat de Britse re gering in het geheim heeft gedaan aan de IRA, in ruil waarvoor de terroristen hun wapens hebben neergelegd. Premier Major heeft dit her haaldelijk ontkend. Eerder had Paisley, die tegen het IRA-bestand is, de Ierse pre mier Reynolds al over één kam geschoren met de IRA. De con servatieve protestantse leider zei in het geheel niet verbaasd te zijn over Reynolds' opmerke lijke ontmoeting met Adams, omdat „Reynolds en de IRA twee handen op één buik zijn." De ontmoeting tussen Reynolds en Adams vond veel eerder plaats dan was voorzien. Ook anderen dan Paisley zagen dat met lede ogen aan. Een pro testantse politicus brandmerkte het gebaar van Reynolds als „onfatsoenlijk en obsceen". Maar Reynolds zei na afloop tot de critici: „Het is nooit te vroeg om een leven te redden, en nooit te vroeg om het doden te stoppen." leiden caroline v De Tweede Kamer had meer controle moeten uitoefenen op de besluitvorming tijdens ter reuracties gijzelingen, aanslagen en ontvoe ringen in Nederland in de jaren zeventig en tachtig. De relatief goede afloop van deze ingrij pende gebeurtenissen weerhield volksvertegen woordigers ervan een diepgravend onderzoek te doen naar die belangrijke politieke beslissingen. Toch zijn ministers, ambtenaren en politie functionarissen in een aantal gevallen over de schreef gegaan. „Bij sommige terreurincidenten ging men over de grenzen van de rechtsstaat heen. Maar van je fouten kun je Ieren. Juist daarom is controle nodig. De Tweede Kamer moet vragen stellen over de gang van zaken, desnoods achter gesloten deuren in een beslo ten commissie." Dat concludeert de leidse bestuurskundige dr. E.R. Muller in zijn proefschrift Terrorisme en politieke verantwoordelijkheid: gijzelingen, aanslagen en ontvoeringen in Nederland'. Mul ler. tevens directeur van het Crisis Onderzoek Team (COT) Leiden /Rotterdam hoopt vanmid dag op zijn onderzoek te promoveren aan de Rijksuniversiteit Leiden. Muller behandelt en analyseert in zijn proef schrift alle grote terreuracties in Nederland: van de Zuidmolukse treinkapingen in de jaren ze ventig tot de ontvoering van G.J. Heijn in 1987 en de RARA-bomaanslag op staatssecretaris Kosto's woonhuis in 1991. Hiertoe interviewde hij zo'n zestig gezagsdragers en verantwoorde lijken en spitte hij in - vertrouwelijke - justitiële archieven. De Leidse bestuurskundige, tevens jurist, be pleit meer aandacht voor het handelen van be sluitvormers bij toekomstige terreuracties. Vol gens hem is er anno 1994 weinig deskundigheid aanwezig bij de huidige ministers, bevoegde ambtenaren, burgemeesters, justitiële en poli tiële elites die met deze taak zijn belast. „Zij hebben geen enkele ervaring met dit soort za ken. De ervaring die in de jaren zeventig is op gedaan, dreigt te verdwijnen. Alleen politionele specialisten van de Binnenlandse Veiligheids Dienst (BVD) en Criminele Recherche Informa tiedienst (CRI) weten hoe ze moeten handelen. Maar zij vormen niet het bevoegde gezag in Ne derland. En juist die besluitvorming tijdens ter reurincidenten zou ermee gediend zijn als de verantwoordelijken meer inzicht zouden krijgen in de terreurbestrijding." je fouten: doe dat de kantlijn behoort het jaartal 1203 te melden, het jaar waarin de gravin van Holland in Leiden T0PAANB0D gevangen werd genomen. Maar sinds de restauratie staat er 203. In 1402 werd de Burcht, vertelt hij, gedwongen te buigen onder het juk van Holland. De burggraaf verloor bijna al zijn rechten, be halve die om belasting te heffen op hop en grutten. Sinds de res tauratie lijkt het of die historie zich in het jaar 402 afspeelde. Het zijn niet de enige fouten die de restaurateur maakte. 'Omni' (al les) werd bij de restauratie 'omn', f'en werden e's en e's werden f'en. En daarmee werd de tekst feitelijk onvertaalbaar. „Het werk is nog niet betaald", vertelt wet houder T. van Rij (PvdA), die ver moedt dat bij de restauratie de tekst met een dia is geprojecteerd en overgeschilderd „De opzichter gaat er achteraan." foto henk bouwman ten. Onder dreiging met een vuurwapen werd zij gedwongen terug te keren. In het kantoor deelde een van de overvallers de klap uit. Vervolgens werd de 54- jarige pompbediende uit Drie- brugge gedwongen om geld af te geven. Hoeveel geld daarbij werd buitgemaakt is niet be kend. De daders zijn vervolgens weggerend in de richting van de Vinkebuurt. Een 61-jarige vrouw is gister avond gewond geraakt bij een overval op een tankstation aan de Stcekterweg in Zwammer dam. De vrouw kreeg van een van de overvallers een klap op haar hoofd met een vuurwapen. Rond half negen drongen twee overvallers het tankstation binnen. Op dat moment wilde de vrouw het tankstation veria- vindplaats is met vermoedelijk 'hoge cultuurhistorische waar de'. Het gebied grenst aan het huidige monument. De monumentenstatus voor het huidige gebied zou de aan leg van de verlengde Matiloweg, de bouw van een woonwagen kamp en een aantal woningen in de weg kunnen staan. Deze onderdelen van het bouwplan voor de polder Roomburg (er zijn in totaal 750 woningen ge pland) liggen in het gehied dat nu wordt afgegraven. Pagina 11: Wethouder niet bangv Ondanks het risico dat bouwen in een deel van Roomburg on mogelijk wordt, trekken burge meester en wethouders van Lei den 825.000 gulden uit voor on derzoek rond het archeologisch monument Matilo. Het graven in de polder neemt naar ver wachting twaalf maanden in beslag. De Rijksdienst voor Oud heidkundig Bodemonderzoek (ROB) weet uit eerdere proefbo ringen, die vorig jaar winter en deze zomer zijn verricht, dat het gebied een rijke archeologische den haag/regio De inspraaktermijn voor ge-snelheidslijn (HSL) mi ker vier maanden worde lengd. Dat betoogdi D. MacGillavry van het Platform Hogesnelheidstrein gistermid dag na afloop van het kort ge- Meer rendement op uw spaargeld. Vanaf f 25.000,- op dcVSB 1 loogRendcment-rckcning Volledige opnamevnjheid. VSB'BANK Door kom je verder mee. ding dat zijn actiegroep had aangespannen tegen de Staat der Nederlanden. Volgens zijn platform is de ex tra tijd nodig om de 'onjuiste, onvolledige en misleidende' in formatie van de HM.-nota recht te zetten en het volk op grond van juiste informatie te laten in spreken. In het kort geding eis ten de actievoerders tegen een nieuwe flitsfijn dan ook een rec tificatie van de nota. die pleit voor een flitslijn door het Groe ne Hart. Als die eis vrijdag wordt toegewezen, wil het plat form direct naar de Raad van State stappen. Die zou dan in spraaktermijn moeten verlen gen, die nu tot 19 september loopt. De advocaat van de Staat, H.Th. Bouma, noemde het kort geding 'verwonderlijk'. Volgens hem krijgt het platform nog alle (inspraak)gelegenheid om op eventuele onjuistheden te wij- HETWEER Verwachting van het KNMI voor morgen Enkele buien Half tot zwaar bewolkt en enkele buien Middagtemperatuur onge veer 18 graden Minimumtempe ratuur omstreeks 10 graden Wind, zuidwest, matig kracht 3. aan de kust en op het IJsselmeer af en vrij krachtig 5 VOETBAL OP TV 17.40-20.00 Did 1 Sport Extra rechtstreeks verslag van de vriendschappelijke interland Rusland-Duitsland. 20.00-22.45 RTL 5 Sport: EK kwalificatiewedstrijd Nederland Luxemburg. 20.40-23.00 RAI UNO Slove nië-ltalié. 23.00-01.00 EURO EK kwalifi catiewedstrijd. 23.25-01.05 BBC 1 Sporl snight: Britse kwalificatieduels. iSl!_0171M3273 I-cwisch I )agbUd NIEUWE ABONNEES ONTVANGEN DE KRAM DE EERSTE 2 WEKEN GRATIS. i |a, dal Is goed nieuws Dus neem ik i nu een abonnement. Tel:. I il v m. contrulr bezorging) Na de ecr»te 2 weken I betaal Ik m!|n abonnement: Per maand automatisch I 29.30) Per kwartaal 'vla acceptgiro 85,55) O automatic h 84.55) I Nr. bank/glrr Of bel 071 128030

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1994 | | pagina 1