Leidsch Dagblad Nordholt moet mond houden Aanslagen in Belfast ondanks IRA-bestand Nu al kerstsfeer in Lisse Opvang asielzoekers leidt tot problemen Op lekken staat in Katwijk één jaar I BEL: 071-128030 GOED NIEUWS VRIJDAG 2 SEPTEMBER 1994 OPGERICHT 1 MAART 1860 NR. 40558 LOSSE NUMMERS ƒ1,60 Nog geen abonnee Overval op geldtransport in Leiden leiden Een geldauto van de VSB-bank is vanochtend rond kwart over tien in de Opaalstraat in Leiden beroofd. Twee overvallers, van wie een over een vuurwapen beschikte, dwongen het perso neel een geldcassette af te ge ven. In de cassette zat een nog onbekend bedrag. De twee overvallers verdwe nen vervolgens lopend de tun nel in onder de Dr. Lelylaan. La ter op de ochtend trof de politie op de Morskade een auto aan die vermoedelijk door de over vallers is gebruikt. Daarin lag ook een lege geldcassette. De politie startte onmiddellijk een buurtonderzoek. Bij het ter per se gaan van deze krant waren de overvallers nog voortvluch tig- Mestoverschot 3 Het mestoverschot blijkt vooral door beter veevoer veel lager te zijn dan altijd is aangenomen Bosnië 5 De leider van de Bosni sche Serviërs, Karadzic, dreigt met een nieuwe blokkade van moslim-en claves in Bosnië. De Appel yi q Eric Schneider als I -/ lustmoordenaar Gil les de Rais bij De Appel: 'Ik heb nog altijd de guts'. Van der Sar rukt op Ajax-doelman Z I Edwin van der Sar heeft Theo Snelders ver drongen als reserve-kee per van Oranje. Procureur-generaal legt hoofdcommissaris spreekverbod op Hoofdcommissaris Nordholt van de Amsterdamse politie mag zich voortaan niet meer publiekelijk uitlaten over zaken die vallen onder de verantwoordelijkheid van justi tie. Procureur-generaal Van Randwijck heeft de Amster damse hoofdofficier van justitie Vrakking in een brief op gedragen daarvoor te zorgen, zo heeft een woordvoerder van justitie bevestigd. Verder ontkent zowat iedereen. BELFAST Rtr-AFP-UPI Protestantse extremisten heb ben gisteravond in Belfast twee aanslagen gepleegd, blijkbaar in een poging het woensdag door het verboden Ierse Republikein se leger (IRA) afgekondigde staakt-het-vuren te dwarsbo men. De protestantse extremis ten menen dat de IRA met het bestand de Britse regering ma nipuleert. Het bestand kan een einde maken aan 25 jaar ge weld. In het noorden van Belfast schoot een scherpschutter gis teravond een 22-jarige man neer die in een gemengde ka- tholieke-protestantse wijk een auto aan het repareren was. Het slachtoffer overleed op weg naar het ziekenhuis. Kort na de moordpartij eiste de militaire vleugel van de Associatie voor de Verdediging van Ulster (UDA) de aanslag op. Enige minuten later ontsnap te een katholieke taxi-chauffeur bij een tweede aanslag op het nippertje aan de doocl. Een an dere protestantse extremisti sche groep, de Ulster Vrijheids vechters (UFF), meldde gister avond dat ze de chauffeur had den geprobeerd te vermoorden. De Britse premier Major heeft een onderzoek gelast naar de overplaatsing gisteren van IRA- leden van Engelse gevangenis sen naar gevangenissen in Noord-Ierland. Een van de overgeplaatste IRA-leden is ver oordeeld wegens een moord aanslag op Majors voorganger, Margaret Thatcher. ,,De pre mier was laaiend", aldus een woordvoerder. Volgens het mi nisterie van binnenlandse za ken was de overplaatsing al lang gepland en moet ze niet worden gezien als een 'beloning' voor het staakt-het-vuren. Een van de overgeplaatste ge vangenen kreeg levenslang we gens de bomaanslag op het congres van de Conservatieve Partij in Brighton in 1984. Daar bij vielen vijf doden en dertig gewonden; toenmalig premier Thatcher ontsnapte ternauwer nood aan de dood. Een andere veroordeelde kreeg levenslang omdat hij voor de IRA een bom- mencampagne in Britse bad plaatsen had beraamd. De ove rige twee gevangenen zijn lid van het Ierse Nationale Bevrij dingsleger (INLA), een afsplit sing van de IRA. Pagina 2: Vrede is oorlog. Twee kinderen bekijken in Belfast een nieuwe wandschildering. Dit vredesbeeld werd onlangs op de zijmuur van een huis geschilderd, waar eerst een oorlogsafbeelding op stond. De nieuwe schildering past nu wellicht bij de huidige si tuatie, nadat de IRA heeft aange kondigd te stoppen met het ge weld dat Noord-lerland 25 jaar lang teisterde. FOTO EPA GERRY PENNY Het lijkt inmiddels wel een Ba bylonische spraakverwarring. De hoogste baas van Van Rand wijck, minister Sorgdrager van justitie zegt van niets te weten. ,,Als het bericht juist is, dan had burgemeester Patijn mij en mi nister Dijkstal van binnenlandse zaken direct daarvan op de hoogte gesteld. Maar dat is nog niet gebeurd", aldus de minis ter. Op de vraag of zij Nordholt een spreekverbod zou willen opleggen, gaat zij niet in. „Daar sta ik te ver van af." De woord voerders Patijn èn van Nordholt zelf zeggen van niets te weten. In een persbericht wil Van Randwijck niet meer kwijt dan dat hij het tot zijn verantwoor delijkheid rekent om te reage ren op de uitlatingen van Nord holt in interviews in Het Parool en De Telegraaf over de ophef fing van het IRT en meer in het bijzonder over de recherche operatie. Patijn zelf verklaarde tegenover radio Noord-Holland dat de berichten over een spreekverbod volstrekt uit de lucht zijn gegrepen. „Van een brief van justitie weten we hier niets", zo liet zijn woordvoer ster weten. Volgens haar is Pa tijn aan het begin van de week voor een gesprek op het minis terie van binnenlandse zaken geweest. Dat zou echter niet ge gaan zijn over een mogelijk spreekverbod, maar werd hij volgens een oude afspraak bij gepraat over de IRT-zaak. Patijn heeft wel tijdens een gesprek onder vier ogen zijn hoofdcommissaris nogmaals gewezen op de afspraken die zij hebben gemaakt bij zijn aantre den. Die hielden in dat Patijn en Nordholt elkaar op de hoogte zouden houden van interviews over politiezaken en dat ze el kaar inhoudelijk zouden con sulteren over politiek gevoelige uitspraken. Patijn betoonde zich zondag in een interview met het ANP ontstemd over het schenden van die afspraken door Nord holt. De hoofdcommissaris liet zich in interviews in Het Parool en De Telegraaf kritisch uit over de onderzoekscommissie-Wie- renga, die volgens hem niet de waarheid over de IRT-affaire boven tafel heeft gebracht. Ver der hekelde hij het passeren van ex-burgemeester Van Thijn als minister in het nieuwe kabinet. amsterdam/schalkhaar atyp-gpd De opvangcentra voor asielzoe kers zitten zó vol dat lang niet alle nieuwe aanvragers meteen kunnen worden ondergebracht. Enkele honderden asielzoekers verblijven momenteel in hotels en pensions. Justitie moet met een structurele oplossing ko men voor de tekortschietende opvang. Dit staat in een brief van Vluchtelingenwerk aan staats secretaris Schmitz van justitie. De organisatie vindt dat Justitie eventueel 'onconventionele middelen' moet gebruiken voor een goede opvang. „Desnoods maar tijdelijke tentenkampen. Dat is niet ideaal, maar er moet iets gebeuren", aldus een woordvoerster. Het ministerie van justitie komt extra in de problemen, omdat men vermoedt dat er sprake is van georganiseerd asieltoerisme uit Oost-Europa naar Nederland. Medewerkers van het ministerie leiden dat-af uit de eerste gesprekken met Tsjechen en Slowaken die giste ren per bus naar Nederland zijn gekomen om asiel aan te vra gen. Het gaat volgens een woordvoerder van Justitie om een groep van ongeveer zeven tig mensen, onder wie kinderen. Het ministerie verwacht van daag meer duidelijkheid te krij gen over de achtergrond van hun asielvraag. Bij een vechtpartij tussen asiel zoekers in het Friese Gerkes- klooster is gisteravond een 31- jarige Rus om het leven ge bracht. De man is vermoedelijk doodgeslagen. De ruzie speelde zich af in een tussenwoning aan de Uithof, waar vier vluchtelin gen uit de voormalige Sovjetu nie verblijven. De politie heeft vijf aanhoudingen verricht. Officier van justitie E. Wiersma heeft gisteren voor de recht bank in Groningen wegens be dreiging een gevangenisstraf van twaalf maanden geëist te gen een 45-jarige inwoner van Musselkanaal. Hij was een van de twee inzittenden van een au to van waaruit op 13 augustus vorig jaar twee schoten werden gelost op het asielzoekerscen trum in Musselkanaal. De man zei op de zitting dat hij de auto bestuurde en dat zijn kameraad de schoten loste. Deze verklaar de precies het tegenovergestel de. Bij de schietpartij raakte overigens niemand gewond, maar het voorval leidde tot gro te commotie. Uitspraak 15 sep tember. lisse „Zijn jullie wel goed bij jul lie hoofd?"Joke Verhoeven (rechts) en Ingrid van Duiven- booden van het Lissese tuincen trum Overvecht trekken zich van deze vaak gehoorde opmerking niets aan. Tussen de (kunst)kerst- bomen en het al uitgestalde kerst- groen leggen ze onverstoord de laatste hand aan één van de kroonluchters met kersttakken en goudkleurige strikken. Versierin gen die straks het kerstdorp in het Lissese tuincentrum opvrolijken. De kerstmarkt wordt dit jaar ge kenmerkt door de kleuren rood en goud, zoals te zien in de kroon luchters. „We gaan echt terug naar de tijden van Charles Dic kens. Een beetje klassiek", vertelt A. Eikelenboom, assistent-be drijfsleider bij Overvecht Lisse. De bedrijfsleider wijst op de trend om meer kunstbomen te kopen. Bo men die Overvecht zelf importeert uit een fabriek in Hongkong. Het is de bedoeling dat de kerstmarkt op 1 oktober open gaat. Of die streefdatum wordt gehaald, hangt af of de verbouwing van de voor kant van het tuincentrum klaar is. Vorig jaar trok het kerstdorp in Lisse dagelijks zo'n vierduizend bezoekers. Op topdagen liepen naar schatting acht- tot negendui zend bezoekers rond in het tuin- birmingham Recordbedrag voor siliconenleed zondheidsschade hebben opge lopen. Volgens hun advocaten schiet er per persoon te weinig geld over. Nog nooit in de ge schiedenis is zo'n hoog schade bedrag vastgesteld voor een produkt. De schikking werd ge troffen door bijna 60 Ameri kaanse bedrijven. Een rechter in de VS is akkoord gegaan met een schikking waar bij fabrikanten van siliconen- borstimplantaten tot 4,25 mil jard gulden schadevergoeding worden veroordeeld. Het geld moet worden verdeeld onder duizenden vrouwen die ge- Maximaal een jaar gevangenisstraf of een boete van 25.000 gulden. Dat hangt Kat- wijkse raadsleden boven het hoofd als zij uit de school klappen over het onderhan delingen over het Katwijkse havengebied. De volksvertegenwoordigers kregen deze -mededeling via een briefje waarmee ze werden uitgenodigd voor een besloten vergadering over het havengebied. Katwijk is druk bezig met de plannen voor een miljoenen kostende facelift van het havengebied. De politici werden be gin juni tijdens een vergadering over de onderhandelingen met projectontwikke laar Rabo Vastgoed ingelicht. In besloten heid, iets waarvoor de politici zelf hadden gekozen gezien de grote financiële belan gen die op het spel staan. De expliciete vermelding van de boete en gevangenisstraf blijkt een opmerkelijk nieuwtje. Wijzen op de consequenties van overtreding is ongekend. Desondanks blijken de Katwijkse raadsleden zich niet aan de passage te hebben gestoord. Ze onderstrepen allemaal het grote belang van geheimhouding van de verstrekte in formatie. .Alleen was dit wel erg zwaar aangezet. Het komt wat dreigend over. Maar gezien de grote belangen van Katwijk en het feit dat er wel eens een enkeling buiten de boot valt. heb ik mij er niet aan gestoord", meent SGP-fractievoorzitter M. van Rooij- en. T. Janssens van Groen Links - de par tij die groot voorstander is van openbaar heid - vindt het wijzen op de consequen ties van schending van de geheimhou ding overbodig. „Als wij menen dat iets niet geheim hoort te zijn omdat het niet over personen of financiën gaat, dan helpt zo'n waarschuwing toch niet. Of er nu een boete van tien- of honderddui zend gulden op staat." Volgens de gemeente Katwijk was de zinsnede vooral bedoeld om nieuwe raadsleden informatie te geven. „Er was geen reden om aan te nemen dat iemand de geheimhouding zou schenden. Het was iets nieuws en we willen voor de nieuwe raadsleden aangeven wat er kan gebeuren", aldus de gemeentelijke woordvoerder. ABONNEES*/ -SERVICE M Unieke chipcard studenten met vingerafdruk DEN HAAG/LEIDEN* De Informatie Beheer Groep (IBG) in Groningen, die is belast met de uitvoering van de stu diefinanciering. onderzoekt de invoering van een persoonlijke chipcard voor studenten, die mogelijk door het digitaliseren van foto's of vingerafdrukken 'uniek identificeerbaar' wordt gen aakt. De kaart vervangt de huidige collegekaart en de OV-kaart voor studenten en moet verder allerlei gegevens bevatten over het recht op studiefinanciering in relatie met geboekte tenta menresultaten. Voordeel van zo'n kaart is vol gens een woordvoerder van de IBG dat het 'papieren verkeer' tussen student, instelling en Groningen drastisch wordt be perkt. „Dat bespaart een hoop bureaucratische rompslomp en komt de communicatie ten goe de." Het is de bedoeling dat er in september 1995 een próef met de kaart begint, waaraan de stu denten van dë Technische Uni versiteit Twente en de Rijksuni versiteit Groningen meedoen. Slaagt de proef dan kunnen an dere steden, waaronder Leiden, volgen. Marianne van de Steeg, stu dentlid namens Politiek Anders van de Leidse universiteitsraad, slaat niet echt negatief tegen- over het plan. Wel maakt ze be zwaar tegen het gebruik van vingerafdruk en foto. „Dal gaat een beetje richting politiestaat." Van de Steeg zegt dat de kaart 'bijzonder fraude-ongevoelig' moet zijn. „Je moet opletten voor hackers, computerkrakers, die de gegevens op zo'n kaart zouden kunnen veranderen. En het zou ook naar zijn als je zo'n kaart zou kwijtraken." Volgens Van de Steeg werd ook specifiek in Leiden al aan een dergelijke kaart gedacht. „Die zou voor kopiëren, koffiedrinken, biblio theek en in- en uitschrijven voor tentamens zijn bedoeld." centrum. Volgens Eikelenboom zijn er dit jaar afspraken met het naastgelegen bollenbedrijf over het gebruik van parkeerruimte. Vorig jaar werden bezoekers van het kerstdorp op topdagen door- het parkeerterrein Keukenhof. FOTO DICK HOCEWONINC Een broek vol met sigaretten moest zijn broekspijpen er voor dichtbinden, maar het lukte het duo uiteindelijk toch om 87 pakjes sigaretten in hun trainingsbroeken te laten verdwijnen. De opbol lende kledingstukken trok ken echter de aandacht van een klant die gelijktijdig in de supermarkt aan de Gracht- weg in Lisse boodschappen deed. De mannen van 17 en 23 jaar zijn daarop aange houden door het personeel van de winkel en overgedra gen aan de politie. Tijdens het verhoor kwam vast te staan dat de mannen afkom stig zijn uit voormalig Joego slavië en in afwachting van hun aanvraag voor politiek asiel in een asielzoekerscen trum in Ixtren verblijven. Na het opmaken van een pro ces-verbaal zijn de twee naar Laren teruggestuurd. HET WOORD IS AAN Lemesle Men maakt regels voor anderen en uitzonderingen voor zichzelf. VANDAAG PAGINA'S Binnenland Buitenland Cultuur Economie/Beurs Familieberichten Feiten en meningen Gesprek van de dag - Info Programma's Randstad Regio Religie RTV Show Sport VANDAAG OOK DENKSPORT PAGINA 7 HET WEER Weersverwachting van het KNMI Af en toe zon Vannacht van het westen uit en kele opklaringen, in het oosten mogelijk nog wat regen Mini mumtemperatuur omstreeks 11 graden Overdag af en toe zon en vrijwel overal droog Middagtem- peratuur ongeveer 20 graden Wind westelijk matig, kracht 3, aan de kust vannacht mogelijk nog vrij krachtig, 5. soorten OHP sheets? Demmenie's Politie grijpt in bij chantage door 14-jarigen De politie Heeft gistermorgen twee Alphense jongens van 14 jaar aangehouden die sinds april een even oude plaatsge noot chanteerden. Ze dreigden hem enkele keren in elkaar te slaan als hij niet op afgesproken plaatsen en tijdstippen een geldbedrag kwam overhandi gen. De bedragen die het slachtoffer moest betalen, lie pen uiteen van tien tot dertig gulden. De jongen haalde het geld uit een vakantiepotje van zijn ouders. In totaal heeft hij honderd gulden betaald om een afranseling te voorkomen. Eerder deze week lichtte hij zijn ouders in, die contact op namen met de politie. Gister morgen moest hij dertig gulden overhandigen bij een snackbar aan de Prins Bernhardkade. De politie stond op de uitkijk en hield de knapen direct na de overhandiging van het geld aan. Icidsch Dagblad NIEUWE ABONNEES ONTVANGEN DE KRANT DE EERSTE 2 WEKEN GRATIS. Ja, dat is goed nieuws Dus neem ik nu een abonnement. Naam: Postcode: Plaats; Tel:. (I.v.m. controle bezorging) Na de eerste 2 weken betaal Ik mi|n abonnement: O Per maand automatisch (ƒ2930) Per kwartaal vla acceptgiro 8r>.r>5) j O automatisch 84,55) J Nr. bank/giro. I Handtekening: Of bel 071-128030

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1994 | | pagina 1