Leidsch Dagblad AOW-korting van de baan zelf verklikt BEL: 071-128030 'Rugzakjes' naar theater Clinton steunt Noordiers vredesproces ook financieel Nieuwe voet/fietsbrug over Oude Rijn Bezoekers Leidato moeten betalen om te parkeren DE KAST DIE 9^in i 11 bw n 1695. CA»3A GRATIS keuken- laraten BIC Zia Pag int 14 BOSS 071214421 GOED NIEUWS (mm DONDERDAG 1 SEPTEMBER 1994 OPGERICHT 1 MAART 1860 NR. 40557 LOSSE NUMMERS ƒ1,60 Hardere aanpak 3 De politie in Oisterwijk gaat asielzoekers die op het criminele pad raken strenger aanpakken dan andere criminelen. Rwanda 5 Er drijven weer lijken in de grensrivier tussen Rwanda en Tanzania. Vol gens de VN gaat het om I gevuchte Tutsi's. Winstdaling A K drankencon- I tj- cern Bols Wessanen heeft voor het eerst in ja- I ren een winstdaling be- i kend moeten maken. Lakenhal yi -7 Stedelijk Museum I De Lakenhal om zeilt bezuiniging door vol ledige budget voor moder- I ne kunst te gebruiken. I Stadsderby si Feyenoord stond na Z. I het puntverlies bij Dordrecht weer op scherp I en versloeg Sparta in een I tegenvallende stadsderby. Nog geen abonnee? Tweede pcirtnertoets stuit op fel verzet Bolkestein Verklikker van a ¥¥T i i i i politiecontrole LEIDEN. ADV De invoering van een tweede inkomenstoets voor AO- W'ers met een partner jonger dan 65 jaar, staat op losse schroeven. Na de felle kritiek van WD-leider Bolkestein lijkt er geen kamermeerderheid meer te zijn voor deze maatregel. Premier Kok liet vandaag tijdens het vervolg van het debat over de regeringsverklaring doorscheme ren dat het kabinet wil zoeken naar een alternatief voor deze maatregel, die 440 miljoen gulden zou moeten op leveren. De bevriezing van de AOW blijft volgend jaar echter staan. den haag gpd 11.000 gulden netto per jaar, de helft van de volledige gehuw- den-AOW. Het kabinet wil nu ook het aanvullende pensioen van de 65-pluspartner laten meetellen en deze in mindering brengen op de AOW-toeslag. Dat betekent concreet dat een AOW'er met een jongere part ner zonder inkomen de eerste 11.000 gulden aanvullend pen- Bolkestein, die drie weken gele den nog akkoord ging met de tweede partnertoets, liet giste ren weten grote bedenkingen te hebben. De jongere partner van een 65-plusser krijgt nu ook al AOW, mits hij of zij (bijna) geen eigen inkomen heeft. Deze zo geheten AOW-toeslag is bijna sioen 'kwijt' is om gezamenlijk op het sociaal minimum uit te komen. Is het aanvullend pen sioen te laag, dan krijgt de jon gere partner een toeslag tot het sociaal minimum. Pas wanneer de jongere partner 65 wordt, krijgt die zelfstandig recht op AOW en gaat het aanvullend pensioen zijn functie als extra inkomen boven het sociaal mi nimum vervullen. Het CDA, Groen Links en de ouderenpartijen verwierpen de ze bezuiniging, terwijl WD en D66 bedenkingen uitten. Vooral Bolkestein liet weten eigenlijk niets in deze maatregel te zien. Enerzijds omdat dit volgens hem een straf is op het sparen voor een pensioen, anderzijds omdat deze maatregel vrij ge makkelijk valt te ontduiken door het aanvullend pensioen pas te laten ingaan op het mo ment dat de jongere partner ook 65 wordt en dus een eigen recht op AOW krijgt. Het aan vullend pensioen valt boven dien hoger uit naarmate het la ter in gaat. Overigens betekent deze sluipweg wel dat de pen sionering voor veel alleenver dieners met een bescheiden aanvullend pensioen een grote inkomensachteruitgang (tot het sociaal minimum) met zich meebrengt. Bolkestein zei het kabinet wel wat alternatieve be zuinigingen aan de hand te wil len doen. Pagina 3: PvdA en WD clai men eigen ruimte. Wallage wil actie kabinet bij herverdeling werk. CDA verheugt zich al op oppo sitierol. Amsterdam Een stoet van ruim tweehonderd Fiatjes-500 trok gister avond over de Magere Brug bij Carré richting een braakliggend terrein in Amsterdam-Noord. De bestuurders van de autootjes waren op weg om de eerste voorstelling bij te wonen van 'Topolino', een theaterstuk waarin de groep Vis a Vis een hilarische, Tati-achtige ode brengt aan het 'Rugzakje', zoals de Fiat-500 ook wel wordt genoemd. De voorstel ling is tot en met 4 september in Amsterdam te zien. FOTO HANS VAN WEEL Feest in katholieke wijken van Belfast 'pernianent'. De Ierse premier Reynolds verklaarde gister avond er alle vertrouwen in te hebben dat de 'republikeinen' woord houden. ,,De Republikei nen zijn altijd trouw aan hun gegeven woord. Ik geloof dat we de komende weken en maan den zullen zien dat de scepsis ten a'anzien van hun verklaring zonder grond is." De Noordierse protestanten, die trouw zijn aan Londen, rea geerden koel op het staakt-het- vuren. Zij gaven geen enkele aanwijzing dat zij ook verzoe nende maatregelen willen tref- fen als antwoord op de stap van hun 'vijand'. Protestantse lei ders toonden zich sceptisch of regelrecht afwijzend. Maar in de katholieke wijken van Belfast werd feest gevierd en gingen de mensen -getooid met Ierse vlaggen de straat op. Pagina 2: Bestand maakt nog geen vrede. De Amerikaanse president Clin ton heeft de afkondiging van het staakt-het-vuren door het verboden Ierse Republikeinse Leger (IRA) bejubeld en (Noord - )Ierland economische steun be loofd. De IRA legde afgelopen nacht om 01.00 uur Nederland se tijd de wapens neer. Ook Groot-Brittannië rea geerde met instemming op het bestand, maar premier Major wil wel meer duidelijkheid over de vraag of de IRA het geweld 'voorgoed' afzweert, een voor waarde voor vredesonderhan delingen. Zijn opmerkingen vielen bij Gerry Adams, de leider van Sinn Fein (de politieke vleugel van de IRA) niet in goede aarde. Adams, die voor de BBC bena drukte dat de IRA duidelijk heeft uitgesproken definitief het geweld te zullen afzweren, zei dat Londen niet moet blijven zeuren over het woordje Een Leidenaar die vanuit het struikgewas automobilisten waarschuwde voor een snel heidscontrole, is gisteren op zijn beurt verklikt. De man, op vakantie in Zeeland, maakte met armbewegingen bestuur ders attent op de radarcontrole van de Veerse politie. Een passant stelde dat kenne- lijk niet op prijs en gel 's mans positie in de struiken door aan de agenten. Die namen de 52- jarige Leidenaar mee naar het bureau. Met een proces-verbaal wegens het belemmeren van ambtshandelingen kon hij weer gaan. De vakantieganger was tot zijrt opmerkelijke daad geko men uit onvrede met hel beleid van de politie. „Voordat hij zich in het struikgewas verstopte, had hij al een praatje gemaakt met de agenten", aldus de poli- tievoorlichter uit Veere. ..1 lij ventileerde daarbij zijn onge noegen over de controles die volgens hem doelloos waren en louter dienden om de gaten in de rijksbegroting te dichten. Onze mensen konden hem er niet van overtuigen dat de con trole op de drukke Veerseweg in het belang was van de verkeers veiligheid." Boodschappen kunnen in de kar blijven noodbrug voor fietsers en voetgangers over de Oude Rijn. LEIDEN DORITH LIGTVOET Bel: 01711-13273 Automobilist rijdt Tom en Jerry aan In vliegende vaart zaten ze achter elkaar aan, een kat en een muis. Een 25-jarige auto mobilist kon op de Backersha- genlaan in Wassenaar Tom en lerry echter niet meer ontwij ken. Zijn auto plette de muis en bezorgde de kat een wond aan de kop. „Eigenlijk hoop ik dat die brug te kort is, zo dat het hele ding in het water valt." Een Lei denaar kijkt verlekkerd naar het rood en blauw geverfde stalen gevaarte, dat met be hulp van een hijskraan over de Oude Rijn wordt gelegd'. Het gaat om een twintig me ter lange voet/fietsbrug, die de komende zes maanden de Leidse Dullebrug zal ver vangen in verband met werkzaamheden aan de walkanten en de riolering. De oude brug steekt met haar gedekte groene kleur schraal af tegen de knalrode en felblauwe tinten van haar opvolger. Met behulp van een ponton, een platte boot, is de oude brug 's ochtends naar de parkeer plaats aan de Kaasmarkt vervoerd. Daar zal zij een half jaar lang blijven liggen. De noodbrug is 's ochtends met een vrachtwa gen vanuit Zevenbergen naar Leiden ge bracht. Op de Kaasmarkt is de brug op een ponton geladen en naar de juiste plek te genover de Dullebakkersteeg vervoerd. Een hijskraan die meters boven de be staande bebouwing uittorent, legt de nieu we brug voorzichtig over de Oude Rijn. Ter wijl toeschouwers de adem inhouden, kijkt uitvoerder W. Voermans een tikje gespan nen toe. „Zij is echt niet te kort", vertelt hij. „Ik heb vooraf zorgvuldig de afstand opge meten, want we zouden een flater slaan als FOTO HENK BOUWMAN zou blijken dat de brug niet lang genoeg is." Voor een noodvoorziening ziet de brug er fraai uit. Voermans is dan ook meer dan trots. „Wij hebben aan de gemeente voor gesteld om deze brug speciaal voor deze ge legenheid in elkaar te zetten", zegt hij. „Want dit is natuurlijk reclame voor ons be drijf." Over een half jaar krijgt de brug een nieuwe functie. Het leggen van de brug ver loopt verder volgens plan. Alleen lijkt zij wat hoog. Maar volgens Voermans komt er nog een soort entreeplank, die het makkelijker maakt om de brug lopend of met de fiets te beklimmen. OVEN - KOOKPLAAT KOELKAST - AFZUIGKAP VAATWASSER ET-minaSneren in hout. In alle vrijheid. h|| Het het flexibele woonsysteem van l.undia natuurlijk. InL hor elk vertrek, voor elke stijl biedt l.undia duizenden voonideeén. Haal nu de gratis Wtonbrochure in de lundia-winkel. Of bel: 06-0~02 iLundiaJ Het flexibele woonsysteem. LEIDEN. Bieestraat 85. tel. (ri-13i6i9 De organisatie van de huis houdbeurs Leidato is er niet blij mee, maar kan het helaas niet voorkomen. Tijdens de beurs, van 9-tot en met 18 september, moeten bezoekers voor het eerst betalen voor het parkeren op het terrein van de Groen- oordhallen. De kosten bedragen 3,50 gulden voor een hele dag. „Gelukkig blijft de Leidato met éen entree van zes gulden het laagste tarief houden van alle huishoudbeurzen", zegt organi sator J.B, van der Klugt. Hij re kent ook dit jaar weer op zeven tig- tot tachtigduizend mensen. Directeur A. de Jong van de Groenoordhallen legt uit dat aan betaald parkeren niet valt te ontkomen. Een ophoging en nieuwe bestrating van het par keerterrein kostten zeven ton. „Zo'n uitgave moet je ergens mee dekken. Maar die 3,50 is heus niet veel. Bij andere hallen ben je veel meer kwijt. Bedrijven en omwonenden verwachten dat de parkeerover last in de omgeving van de Groenoordhallen door de par keertarieven amper erger kan worden dan het bij grote evene menten is er overlast", weet B. Mulder van begrafenisonderne mer Van der Luit. M. van Schoten van buurtco- mité Groenoord vindt dat het de automobilisten ook wel erg gemakkelijk wordt gemaakt. „Bij grote evenementen staat de hele wijk vol, want de mensen zijn echt niet bereid een gulden te betalen voor het parkeren. Omdat de hekken overal open staan, hoeven de mensen niet eens om te lopen.F De Gamma, direct naast de ingang van de parkeerplaats voor de Groenoordhallen, hoopt met de Leidato-organisatie af spraken te kunnen maken om parkeeroverlast te voorkomen. Valse biljetten van 100 D-mark in Noord wijk AUTOVERHUUR PRANGERS verhuurt luxe en bestelauto's va ƒ35 ex. per dag 071 -89 40 40 Bij twee winkels in Noordwijk is in de afgelopen dagen met valse biljetten van honderd Duitse mark betaald. Personeel ont dekte pas bij het opmaken van de kas de goed nagemaakte waardepapieren, waardoor het voor de politie onmogelijk is ge worden om de daders te achter halen. Volgens de technische recher che hebben de valse biljetten geen voelstrippen en water merk. Een origineel biljet heeft daarnaast een zilverdraad, die volledig zichtbaar wordt als het briefje tegen het licht wordt ge houden. Het valse biljet bevat alleen een zilveren stippellijn. Ook licht het nagemaakte pa pier onder een UV lamp lang niet zo goed op als een echt briefje van honderd D-mark. De twee biljetten die tot nu toe in Noordwijk zijn aangetrof fen, waren voorzien van hetzelf de nummer: AU 9120450G1. NORiïlA 253x218x67 cm(bxhxd) (meerprijs spiegel f 150.-) Leverbaar in diverse breedte- en hoogtematen. HET WOORD IS AAN Ralph Abernathy Men kan de dromer doden, r de droom nooit. VANDAAG PAGINA'S - Binnenland Buitenland- Cultuur Economie/Beurs Familieberichten Feiten en meningen - Info Natuur en milieu Programma's Randstad Regio Religie Sport VANDAAG OOK WEG EN WIEL PAGINA 7 HET WEER Enkele buien Half tot zwaar bewolkt en enkele buien, mogelijk met onweer. Mid- dagtemperatuur ongeveer 19 gra den. Zwakke tot matige wind, rond kracht 3, in hoofdzaak uit zuidelijke richtingen. I let kan nog even duren, maa in de toekomst hoeven d< boodschappen in de super markt niet meer uit de kar t< worden gehaald bij het afreke nen aan de kassa. Binnen seconde worden alle prij: door een nieuwe elektronisi vinding 'gelezen' en ka den betaald. ICL, leverancie: van systemen voor de detail handel, brengt binnenkort de supertagop de markt, een elek tronische vervanger voor de streepjescode. De afstand tus sen scanner en de boodschap pen mag vier meter zijn. Voor alle mensen die op vakan tie waren viert Hans Verkerk Keukens nog een keer zijn dub bel feest. Hans Verkerk Keukens bestaat 30 jaar en opende zijn 40e filiaal. En dat vieren wij met een ongelofelijke actie. Als u deze week in één van onze filia len een complete keuken koopt krijgt u 5 apparaten gratis: m a m m van deza krant. Dig Boss Leiden lussen Groenoordhallen en vloduct HEEMSKERK DE JACER DAAR ZIT EXACT 'T VERSCHIL. Heemskerk De Jager I. 01719 -16566 Lciclscb Dagblad of de helft van als extra korting. Kom snel langs en profiteer NU van deze actie. TER AAR WESTKANAALWEG 100 - 01722-4441 STOBBEWEG 19 - 01722-5Ö82 INDUSTRIETERREIN BOVENLAND ALPHEN A/D RIJN GOUWESTRAAT 60a - 01720-76672 NIEUWE ABONNEES ONTVANGEN DF, KRANT DE EERSTE 2 WEKEN GRATIS. Ja, dat is goed nieuws Dus neem Lk nu een abonnement. Tel: U v.m cohtroli I betaal ik mijn abon Per maand automatisch 29,30) Per kwartaal vla acceptgiro 85,55) j automatisch 84,55) Nr. bank/giro:. Of bel 071-128030 712141 400114

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1994 | | pagina 1