Leidsch Hl Dagblad Kok noemt banen sleutel tot succes wwt - - - 5, LI»» - 'Nota flitstrein misleidend' Gemeenteraad stelt besluit Invalidenhuis uit 4 Britten en Ieren verwachten bestand IRA Een knal oor de ijksmusea ;n Noordwijkerhoutse meisjes verzinnen verkrachtingen BEL: 071-128030 GOED NIEUWS r Ia, dat is goed nieuws "1 Dus neem Ik i nu een abonnement, i 'OENSDAG 31 AUGUSTUS 1994 OPGERICHT 1 MAART 1860 NR. 40556 LOSSE NUMMERS ƒ1,60 Peking nbraak bij justitie k De top van de Amster- J damse politie en justitie ij I O geeft vijftig voor- het slachtoffer gewor- stellingen in Nederland. |sn van inbraken en po- Kattegejank en zingende ingen daartoe. zagen als lesje in cultuur. yi O De Peking Opera lOi Siemerink /j Jan Siemerink slikte I gisteren een bittere pil op Flushing Meadows. |.i De Rijnsburger liet Richard Krajicek ontsnappen. ïabinet werpt zich op langdurig werklozen jji. - - -M [et kabinet wil op korte termijn met werkgevers en vak- pnden gaan praten over het scheppen van meer banen, laarbij zal de nadruk liggen op de langdurige werklozen. Iremier Kok heeft dit vanmorgen gezegd in zijn rege- Ingsverklaring. Kok noemde het scheppen van meer ba- jen ,,de sleutel voor de oplossing van maatschappelijke Lvesties als criminaliteit en maatschappelijke ongelijk- pid". het aantal uitkeringen te ver minderen. Lukt dat niet dan zal 'een open afweging' in 1996 'niet achterwege kunnen blij ven', aldus Kok. Hij noemde verdere versobe ringen in de studiefinanciering nodig. Met ingang van het stu diejaar 1995/'96 komt er een prestatiebeurs. Om de georganiseerde crimi naliteit aan de pakken, wil het kabinet een landelijk recherche team oprichten, dat gaat vallen onder justitieminister Sorgdra- ger. Het team moet zich con centreren op het ontmantelen van misdaadsyndicaten en hun illegale financiële circuits. Minister van buitenlandse za- keh en vice-premier Van Mierlo (D66) zal in 1996 met plannen komen voor een herziening van het buitenlandse beleid. Daarbij lijkt Den Haag zijn traditionele )k erkende tegelijk dat de toe- ime van het aantal banen met iO.OOO in de komende jaren )g 'onvoldoende' is gezien het i aantal werklozen. premier waarschuwde 'te hoge loonstijgingen' die illen leiden tot aftraak van erkgelegenheid. Hij beloofde kabinetsbeleid waardoor lopkrachtverlies voor de hele ibinetsperiode zoveel mogelijk ordt beperkt, maar kondigde gelijk aan dat koopkrachtver- vqor niemand zal zijn te lijden. Hoogte en duur van de uitke- ïgen worden vooralsnog niet ingetast. Het kabinet wil eerst andere manieren proberen obsessie voor Amerika enigszins los te laten en gaan diplomaten zich meer richten op de directe buurlanden Duitsland en Bel gië. Ontwikkelingshulp zal veel meer dan voorheen onderdeel worden van het buitenlandse beleid. Minister Pronk zal har der gaan optreden tegen geld verspilling. Over onderwerpen als eutha nasie en ethische grenzen de geneeskunde blijft Kok ir zijn regeringsverklaring wa vaag. Het kabinet wil wel de dis cussie over de grenzen geneeskunde stimuleren en conclusies in adequate regelge ving vertalen. In het regeerak koord wordt nog uitdrukkelijk gemeld dat euthanasie wat dit kabinet betreft niet uit het wet boek van strafrecht zal verdwij- Kok geeft de Tweede Kamer een zware stem in de keuze over hoe Schiphol moet worden uitgebreid. De besluitvorming zal 'zorgvuldig èn voortvarend' zijn, aldus de premier, die be klemtoonde dat „Nederland de structurele groei van het lucht verkeer niet kan negeren". Waar/SInn Fein-leider Gerry Adams wollige bewoordingen nodig heeft, spreekt de moegestreden bevolking van Belfast klare taal: tijd voor vrede. foto reuter crispin rodwell correspondent De IRA zal naar verwachting vandaag een staakt-het-vuren afkondigen. Het .bestand opent de weg naar deelname van de terro risten aan onderhandelingen over de toe komst van Noord-Ierland. De speculaties over een naderend staakt- het-vuren namen in hevigheid toe na uitla tingen van Gerry Adams, de leider van Sinn Fein (de politieke partij van de IRA), op maandag. Gisteren weigerden ministers in de Ierse Republiek te ontkennen dat zij door Sinn Fein en IRA waren ingelicht over hun plannen. Adams verklaarde in wollige bewoordin gen dat de tijd nu rijp is voor een politieke oplossing van het conflict. Hij had naar ei gen zeggen de IRA geadviseerd de wapens neer te leggen, omdat 'de weg nu open ligt naar een democratische en vreedzame op lossing'. Adams uitlatingen leidden tot woede-uit barstingen in protestantse kring in Noord- Ierland. Dominee Ian Paisley betichtte de Britse regering ervan concessies te hebben gedaan aan de IRA. De Britse regering heeft dat ontkend. Tegenstanders eisen in kort geding rectificatie Bel: 01711-13273 leiderdorp. paul v iden annemiek ruycrok knal voor de verzelfstandi- ng'. Zo noemt directeur En- ilsman van het Rijksmuseum Volkenkunde in Leiden de ngekondigde bezuinigingen de cultuursector. Volgens een nbtelijk rapport moet er de mende jaren in deze sector miljoen worden bezuinigd, rijksmusea zouden daarvan miljoen gulden voor hun kie- n krijgen. Overigens is Engelsman wat unieker dan zijn collega Van van het Rijksmuseum in nsterdam, die gisteren 'ver- jsterd' reageerde en aankon- gde dat een dergelijke opera- tslag van zestig tot chtig mensen zal leiden. Zo- wil Engelsman niet gaan: is met de vorige regering af spraken dat de verzelfstandi- de rijksmusea geen rkapte bezuinigingsoperatie u worden. Daar ga ik voorals- Voor de verzelf- indigingsoperatie zoudeh de ksmusea 15 miljoen gulden ijgen. „Als we 13 miljoen inleveren, is het gevolg :r 28 miljoen op achter- tgaan", aldus Engelsman on- lovig. Zakelijk leider Klinkha- het Nationaal Natuur- storisch Museum in Leiden, :elt zijn ongeloof. Ook zij >udt zich vast aan de netto- :tto-garantie die het voormali- ministerie van WVC de rijks- usea had toegezegd. „De be ften over de bezuinigingen sen in dit kader zeer onge- ofwaardig. Misschien heeft •t te maken met het feit dat ltuur nu overstapt naar het inisterie van onderwijs, al ink ik in eerste instantie niet n een ambtelijk spelletje, •orlopig neem ik aan dat de zuiniging niet doorgaat." Over eventuele gevolgen, voor personele bezetting van de usea, willen beiden het niet ibben. Klinkhamer: „We ichten het gesprek met staats- Nuisaf." tgina 18: 'Nuis gaat bezuini- ligen op cultuur aanvechten'. Tegenstanders van een hoge snelheidslijn (HSL) eisen in een kort geding dat het ministerie van verkeer en waterstaat in kranten toegeeft dat de HSL-no- ta verkeerde, onvolledige en misleidende informatie biedt. Volgens de tegenstanders, vere nigd in het Platform Hoge Snel heids Trein Nederland, wordt alles in die nota toegeschreven naar de aanleg van een nieuwe flitslijn door het Groene Hart. „En dat terwijl de dikke stapel deelrapporten, veelal opgesteld door onafhankelijke deskundi gen, die omstreden keuze op cruciale punten niet onder steunt", zegt platform-voorzit ter D. MacGillavry uit Leider dorp. Zo ontdekte zijn stichting dat in de belangrijkste samen vatting compleet andere grafie ken over precies dezelfde on derwerpen staan dan in de deel- „Uit de ene grafiek blijkt bij voorbeeld dat de HSL naar Pa rijs een concurrent is voor auto en vliegtuig, terwijl een andere grafiek dat juist tegenspreekt", meldt de actievoerder. „Bij het vergelijken van de economische effecten van flitsen over nieuw en bestaand spoor, wordt de beste nieuwe variant vergeleken met de slechtste 'oude'. En ga zo nog maar even verder." De tegenstanders van een nieuwe hoge-snelheidslijn, ne men de 'fouten' hoog op. Ze gaan er van uit dat maar weini gen de halve meter deelrappor ten zullen doornemen. Vorige week confronteerden platform - woordvoerders het ministerie met hun bevindingen. Tegelijk vroegen ze om rectificatie in de zelfde landelijke, regionale en plaatselijke dagbladen, waarin het ministerie eerder had uitge legd dat een nieuwe lijn nodig is. Die rectificatie zou er snel moeten komen, omdat de reac ties op de HSL-nota voor 19 september binnen dienen te er met de juiste gegevens wordt gewerkt, dan blijkt het verbeter de bestaande spoor namelijk een betere keus te zijn dan een nieuwe lijn door het Groene Hart." Het ministerie wijst de kritiek van de hand. Volgens een woordvoerder voldoet de 27 de len tellende HSL-nota aan het doel en geeft hij 'complete eer lijke en heldere informatie voor de maatschappelijke discussie en bestuurlijke besluitvorming'. Meer rendement op uw spaargeld. noordwukerhout» een woning aan Spanjaars- krocht in Noordwljkerhout verbleef. De politie kon een aframmeling net op tijd voor komen. De meisjes durfden inmid dels hun verhalen niet meer in te trekken. Onder druk van hun ouders deden ze 29 juli aangifte bij de politie. Die ver trouwde de zaak van begin af aan niet helemaal, maar na een uitgebreid onderzoek be sloot ze de jongen afgelopen maandag toch maar aan te houden. Na een nieuwe onder vraging gaven de Noordwijker houtse meisjes toe dat ze de misdrijven hadden Jeltsin en Kohl zwaaien Russen uit De jaloezie van twee 13-jarige Noordwijkerhoutse meisjes heeft tot een golf van narigheid geleid voor een 16-jarige jon gen uit Hengelo. De meisjes waren beiden verliefd op de Hengeloër. Een van hen pro beerde eind juli haar rivale af te schrikken door te zeggen dat de jongen haar had verkracht. De ander wilde kennelijk niet achterblijven en verzon een poging tot verkrachting. Toen enige vrienden van de meisjes deze verhalen hoorden, togen ze met honkbalknuppels naar de 'dader', die toen tijdelijk in zijn. het Toen het i zoek om rectificatie naast zich neerlegde, besloot het platform een kort geding aan te spannen met dezelfde eis. Mocht de rechter de eis inwilligen, dan overweegt MacGillavry de Raad van State te vragen om de in spraaktermijn te verlengen: „Als Fortuyn wil burgemeester worden haarlem ed blaauw kend als een fervent voorstan Vanaf f25.000,- op deVSB HoogRendement-rekening. Volledige opnamevrijheid. VSB'BANK Daar kom je verder mee. der van gekozen burgemeesters. Professor Pim Fortuyn (D66) wil Hij wil op de eerste dag van de Elizabeth Schmitz opvolgen als maand een 'burgermaandag' burgemeester van Haarlem. De houden in de ambtswoning. Rotterdammer heeft inmiddels „Een afspraak maken is niet no- openlijk naar het ambt gesollici- dig", aldus Fortuyn vandaag in teerd. Fortuyn is buitengewoon zijn column, hoogleraar arbeidsverhoudin gen. Ook is hij columnist van Pagina 2: Neem mij als burge deze krant. Fortuyn staat be- meester van Haarlem. Ruim 1.500 handtekeningen voor referendum Het eerste referendum in Ne derland op initiatief van kiezers is een stap dichterbij gekomen door de overhandiging van ruim 1.500 handtekeningen aan de Leidse wethouders P. Lan- genberg (D66) en T. van Rij (PvdA). De handtekeningen staan onder het verzoek het bouwplan bij het voormalig Ko ninklijk Militair Invalidenhuis aan de Hoge Rijndijk aan de kiezers voor te leggen. De gemeenteraad besloot gis teravond in reactie op de over handiging van de handtekenin gen het bewuste raadsvoorstel niet te behandelen. En het raadslid M. Vlasveld (LWG/De Groenen) trok haar eigen voor stel voor het houden van een referendum in, omdat 'ik vind dat initiatieven vanuit de bevol king vóór gaan'. Wethouder Van Rij beloofde de kapvergunning de enige toestemming die de Katwijkse bouwer De Lange/Van der Plas nog ontbeert voorlopig niet te verstrekken, waardoor de bouw nog niet kan beginnen. Volgende week besluit het colle ge of het referendumverzoek in orde is, waarna de initiatiefne mers nog eens 3.000 handteke- TA E. Gibbels (uiterst links) van de stichting die ijvert voor het behoud van het Koninklijk Militair Invalidenhuis en Henk van der Post, adjunct-hoofdredacteur van het Leidsch Dagblad, overhandigen de ruim 1.500 handte keningen aan de wethouders Van Rij (uiterst rechts) en Langenberg (tweede van rechts), foto hielco kuipers ningen bijeen moeten krijgen. In totaal moeten 4.500 kiesge rechtigde Leidenaars het initia tief steunen. E. Gibbels van de Stichting tot Behoud van het Koninklijk Mili tair Invalidenhuis en Henk van der Post, adjunct-hoofdredac teur van Leidsch Dagblad, over handigden gisteravond de eer ste 1.500 handtekeningen aan Van Rij en Langenberg. De stichting nam het initiatief voor het referendum en kreeg daarbij steun van Leidsch Dagblad. De omwonenden van het ge meentelijk monument kwamen met het initiatief voor een refe rendum in hun strijd voor be houd van het gehele pand en van een monumentale bomen groep. Een deel van het monu ment (de serre en eetzaal) en de bomen moeten wijken voor de bouw van twee fiatgebouwen waarin 28 woningen komen. Ook na gisteravond is het overigens nog niet zeker of er daadwerkelijk een referendum komt. Burgemeester en wet houders buigen zich volgende week over de rechtsgeldigheid van het verzoek. Verder bekijkt het college of de handtekenin gen op de bonnen uit de krant wel 'zomaar' kunnen worden opgeteld bij de steunbetuigin gen op de lijsten van de stich ting. D66-wethouder Langen berg wees er na afloop van de raadsvergadering op dat de krant vraagt om een referen dum over het Militair Invaliden huis én over bouwen in be staande wijken en dat de stich ting blijkens haar handtekenin genlijsten alleen uit is op een volksraadpleging over het ge bouw aan de Hoge Rijndijk. Pagina 13: Invalidenhuis straks een posthuum rijksmo nument. \Nog geen abonnee? HET WOORD IS AAN Joekie Brodelet Het denken aan de geliefde is al tijd veel mooier dan het in werke lijkheid bij elkaar zijn. VANDAAG PAGINA'S Binnenland - Buitenland - Cultuur Economie/Beurs Familieberichten Feiten en meningen Gesprek van de dag Info VANDAAG OOK SMAAK PAGINA 9 HET WEER Bewolkt en perioden met regen In het algemeen veel bewolking en perioden met regen, mogelijk ook onweer. Minimumtemperatuur ongeveer 13, middagtemperatuur omstreeks 19 graden. Zwakke tot matige wind uit uiteenlopende richtingen, rond kracht 3. 's Nachts in het noordelijk kustgebied nog een krachtige oostenwind, kracht De Russische president Jeltsin en de Duitse kanselier Kohl zwaaiden vandaag in Berlijn de laatste Russische soldaten uit. Volgende week donderdag volgt het afscheid van de Amerika nen, Britten en Fransen. Bonn betaalde ruim dertien miljard gulden om het Rode Le ger eind 1994 het land uit te hebben. Twee jaar geleden re gelde Kohl met Jeltsin dat de laatste Rus al op 31 augustus zou vertrekken, zodat hij als de kanselier van de eenheid in een Russen-vrij Duitsland de verkie zingsstrijd ingaat. Ruim 550.000 Russische mili tairen en burgers zijn in 3,5 jaar naar huis teruggekeerd. Ze laten tienduizenden uitgewoonde ge bouwen en kazernes plus een milieucatastrofe achter. Maar de Duitse haat van vroeger heeft plaatsgemaakt voor begrip en in sommige gevallen zelfs voor vriendschap. Behalve Duitsland zijn na vandaag ook Estland en letland en Litouwen verlost van hun Russische bezetter. De Baltische staten werden in 1940 ingelijfd door de Sovjetunie, als gevolg van een geheim pact tussen Stalin en Hitler. In tegenstelling tot Duitsland zijn de meeste troepen hier de afgelopen we ken met stille trom vertrokken. Geen grote festiviteiten, geen juichende massa's alleen zul len morgen in heel Estland, let land en Litouwen (waar de Rus sen vorig jaar al verdwenen) kerkklokken luiden. Pagina 5: 'Domoj', 'Naar huls' gaan de laatste Russische mili- Zakkenrolster aangehouden De Oegstgeester politie heeft gistermiddag een 61 -jarige zak kenrolster aangehouden. De vrouw heeft waarschijnlijk een groot aantal diefstallen van por temonnees op haar geweten. Ze sloeg de afgelopen maanden toe in winkels en op de markt in Oegstgeest. De politie hield haar al enige tijd in de gaten. Uit diverse aan giften was een signalement naar voren gekomen waaraan de vrouw voldeed. Gistermiddag werd ze op heterdaad betrapt bij de diefstal van een porte- Nieuw! Leidsch Dagblad NIEUWE ABONNEES ONTVANGEN DE KRANT DE EERSTE 2 WEKEN GRATIS. ole bezorging) Na de eerste 2 weken I betaal Ik mijn abonnement: Per maand automatisch I 29,30) j 0 Per kwartaal via acceptgiro 85,55) I 0 automatisch 84,55) Of bel 071-128030 712141 400114

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1994 | | pagina 1