Leidsch Dagblad Boommarktgarage in zicht ILOEMKOOL EN JPDRUMSTICKS. 1.99 10.90 gl BEL: 071-128030 Lange files voor aquaduct Bosnische Serviërs temmen tegen vrede Katwijk heeft wereldrecord touwtrekken Nordholt moet zich niet met politiek bemoeien AB SOLUUT GOED NIEUWS 4NDAG 29 AUGUSTUS 1994 OPGERICHT 1 MAART 1860 NR. 40592 LOSSE NUMMERS ƒ1,60 ;ubaanse kinderen Cubanen die met vlotjes naar de VS wil- n varen, mogen geen nderen meenemen. Cas- o vindt dat te gevaarlijk. jouden Gaffel in Warmond armonde Elf authentieke achtschepen deden dit weekein- mee aan de Gouden Gaffel edstrijden in Warmond. Patrick jman uit Vinkeveen won met n schip 'De Ronde Veenen' in A-categorie. In de B-categorie e kleinere boten) ging de hoofd- ijs naar Nico van Zeijl uit Hon- lersdijk met 'De Drie Gebroe- !rs'. De enige regiogenoot die in i prijzen viel was Warmonder ad Juffermans. Met zijn 'Jopige ffer' werd hij tweede in de A-ca- gorie. De schippers moesten er keer een ronde over de Kager- assen maken. De Gouden Gaffel 'edstriiden werden voor de /eede keer in Warmond gehou- :n. Pagina 9: 'Mannen, hou de iel overeind'. FOTO'BENDE BRUYN ïelikopter erliest deur pordwijk» en KLM-helikopter heeft gi£- ravond een deur verloren ter pogte van Langevelderslag in loordwijk. De twee bij twee [eter grote deur viel honderd [eter voor de kust in zee. De elikopter kwam terug van een feoreiland en was op weg naar thiphol. Daar is het toestel vei- reaangekomen. C/anmorgen was de oorzaak m het incident nog niet be- ind. „Maar dit is gelukkig pogst ongebruikelijk", aldus en woordvoerder op de lucht- pven. De Noordwijkse politie op de hoogte gesteld van het ngeval voor het geval de deur p het strand aanspoelt. Tot pg toe is dat niet gebeurd. Hoogheemraadschap en wethouders op één lijn Kunstveiling y| yt Weinig animo voor I I werken Leidse kun stenaars op veiling ten be hoeve van Amnesty Inter national. Watersporters in problemen katwuk anp Op de Noordzee, het Marker en het IJsselmeer, de randme- j ren en in de Zeeuwse wateren j zijn afgelopen weekeinde tien tallen watersporters in proble- men geraakt door de harde j wind. Voor de kust van Scheve- ningen wordt sinds gistermid dag een 16-jarige zwemmer ver- mist. De Katwijkse Reddingsbriga- j de haalde gistermorgen twee surfers, een Katwijker en een Duitser, uit zee. Hun surfplan- j ken waren onklaar geraakt. De j sterke wind en de hoge golven waren te veel voor de mast die afknapte. In Noordwijk hoefde volgens de politie geen enkele j keer een reddingsactie worden ondernomen. Ook op de bin- j nenwateren in de Leidse regio i kwam niemand in problemen. Urenlang is gisteren voor de kust van Scheveningen tever- i geefs gezocht naar de 16-jarige i jongen. Ooggetuigen zagen hem omstreeks drie uur kopje I onder gaan en sloegen alarm. De zoekactie werd tegen zeven uur 's avonds beëindigd. Zater- I dag en gisteren boden redding boten en hulp aan tientallen surfers en pleziervaartuigen. Nog geen abonnee HET WOORD IS AAN Bertus Aafjes Ik praat liever met een boer dan met een dichter. VANDAAG Binnenland - Buitenland Cultuur RTV Show - Het weer Verwachting van het KNMI tot morgenavond Flink wat bewolking Half tot zwaar bewolkt en nog een kleine kans op een bui. Minimum temperatuur omstreeks 10 graden. Middagtemperatuur ongeveer 19 graden. Zwakke tot matige veran derlijke wind, kracht 3 of minder. LEIDEN WIM KOEVOET Het Hoogheemraadschap van Rijnland en de wethouders T. van Rij (PvdA) en J. Walenkamp (CDA) hebben over eenstemming bereikt over de aankoop van het pand Breestraat 46/48. Daarmee is de kans op de Boommarkt garage, die op die plek moet komen, flink toegenomen. Wethouder Walenkamp zei vanochtend dat het nog veel te 'prematuur' is om conclusies te trekken. Hij erkent dat in de be sprekingen over de herhuisves ting van het schap belangrijke vorderingen zijn gemaakt. „Zo wel bij de gemeente als bij Rijn land moet nog het gehele be stuurlijke traject worden door lopen. Maar ik geef toe: Rijn- De bedoeling is dat de gemeen te het pand van Rijnland voor zeven miljoen gulden koopt en het schap verhuist naar een lo catie nabij het gebouw van Fok ker aan de Plesmanlaan (Leeu wenhoek). Het schap moet voor deze grond drie miljoen gulden neertellen. land en wij staan achter dezelf de startstreep en dat is in dit soort gecompliceerde kwesties wel eens anders." Uit een uitgelekt gespreksver slag blijkt dat in elk geval 'op bestuurlijk niveau' overeen- stemmings is bereikt over de deal, Walepkamps voorzichtig heid heeft alles te maken met het feit dat de Boommarktgara ge politiek zeer gevoelig ligt. Groen Links, partner in het col lege van burgemeester en wet houders, is een uitgesproken te genstander van de garage. De aankoop van het pand is vooral voor de gemeente van belang. De wethouders Van Rij en Walenkamp zijn al een tijd op zoek naar een locatie voor een vierde parkeergarage in de binnenstad. In de Boommarkt garage wordt door de voorstan ders een onmisbare schakel in het plan voor de autoluwe bin nenstad gezien. Ook is de gara ge van belang voor de Sleutel hof en de Stadsgehoorzaal. Het schap en de gemeente le ken lange tijd geen akkoord te kunnen bereiken. Vraagprijs en bod lagen ver uit elkaar en het bestuur van Rijnland stond be paald niet te trappelen om een van de panden aan de Bree straat te verlaten. Het vreesde hogere huisvestingslasten te krijgen door de operatie. Mede om die reden is de prijs die Rijnland voor de grond in de Leeuwenhoek moet betalen aan de lage kant. Taxatie van het pand leerde beide partijen dat zeven miljoen gulden een heel redelijke prijs is. De grond in de Leeuwenhoek moet medio 1996 beschikbaar zijn voor het schap, tegelijk met de levering van het pand aan de Breestraat, dat moet wijken voor de garage. Pagina 7: Groen Links houdt vast aan garage aan Aagten straat. ROELOFARENDSVEENal een file van vijf kilometer. Rond half twee 's middags werd zelfs een file met een lengte van negen kilometer gemeld. De file duurde tot zeven uur 's avonds. Ook gisterochtend vroeg was er het nodige oponthoud. Gister middag rond half vijf was er in de stremming een aanrijding tussen vier personenauto's. Daarbij raakte niemand ge wond. De werkzaamheden aan het aquaduct duren tot 1 oktober, maar worden alleen in het weekeinde uitgevoerd. EMIEL FANGMANN Werkzaamheden aan het aqua duct over rijksweg A4 nabij Nieuw-Vennep hebben afgelo pen weekeinde tot lange files geleid. De politie bekeurde veertig automobilisten die via de vluchtstrook een uitweg zochten. Een automobilist reed zo snel dat de politie hem geen stopteken durfde te geven. Zijn kenteken is echter genoteerd. De komende tijd blijft de politie toezicht houden tijdens de werkzaamheden op de oostelij ke baan van de A4. De files waren er zowel op za terdag als gisteren. Zaterdag stond er om elf uur 's morgens ?n. .GRADO/PALE DPA/AFP/UPI/Rtr Bosnische Serviërs hebben et overweldigende meerder- :id het internationale vredes- an voor Bosnië verworpen, ïim 90 procent van de stem- rechtigden is naar de stem- is gegaan en in sommige dis- cten sprak ook 90 procent jch tegen het vredesplan uit. Het vredesplan behelst onder eer een kaart die de Bosni- he Serviërs 49 procent van isnië-Hercegovina toebedeelt. ,t is veel minder dan de naar hatting 70 procent van het jsnische grondgebied dat zij i controleren. De Servische president Milo- vic, die zich onlangs ook af- erde van de Serviërs in Bos- kreeg gisteravond de Russi- he minister van buitenlandse ken Kozyrev op bezoek. Over i inhoud van hun gesprek is n luwelijks iets bekendgemaakt, ïgde >lgens persbureau Tanjug ver-, tuna rPcn gesPrekken in een 'riendelijke sfeer' en riepen [ide politici op tot een eel luurzame en permanente vre- Het was niet duidelijk of Jilosevic akkoord is gegaan ^^et de komst van internationa- ■11 waarnemers, die zouden |NVNoeten controleren of de grens —Jssen Servië en het eenzijdig iËZÜIIlfstandige verklaarde Servi- tend sche gebied in Bosnië inder daad is afgesloten. Diplomaten hebben al eerder gezegd dat Kozyrev met het aanbod zou komen de sancties tegen Servië te verlichten als Belgrado ak koord gaat met de komt van waarnemers aan de grens. Vlak voor zijn vertrek uit Mos kou zei Kozyrev dat hij Servië wil belonen voor de houding die het in het Bosnische conflict inneemt. Het opnieuw toestaan van vliegverkeer naar Belgrado en opheffing van de culturele en sportboycot behoren tot de mo gelijkheden. De Bosnisch-Servische leider Radovan Karadzic wil niets we ten van welke internationale be moeienis dan ook. In het Duitse weekblad Der Spiegel zei hij dat zijn mensen VN-blauwhelmen en andere buitenlanders zullen ontvoeren als het wapenembar go tegen de Bosnische moslims wordt opgeheven. De Verenigde Staten willen het verbod op ver koop van wapens aan de mos lims per 15 september ophef fen, tenzij de Bosnische Serviërs voor die tijd akkoord gaan met het vredesplan. Zeker na het re ferendum van het afgelopen weekeinde lijkt er echter geen schijn van kans dat Karadzic en de zijnen op korte termijn zul len buigen voor de internatio nale druk. jloemkool, 'jer stuk 1 Kipdrumsticks ekruid, Jlo Lnbledingen gelden t/m zaterdag 3 september !i Lands grootste kruidenier blijft op de kleintjes letten. i 3 september a.s. katwük» Na de wereldrecords 'langste polonaise' en de 'grootste zuurkoolmaaltijd' heeft Katwijk weer een vermelding in het Guinness Book of Re cords te pakken: het wereldrecord touwtrekken. Maar liefst 1.013 mensen beproefden zaterdag hun krachten op een 480 meter lang touw. Daar mee is het wereldrecord van Pijnacker, dat 'slechts' 711 mensen op de been kreeg, door de Katwijkers overtuigend aan flarden geschoten. Daarvoor moesten Katwijkers wel de nodige te genslagen overwinnen. Het touw dat aanvankelijk was besteld, bleek niet te bestaan uit de superster ke keflar-vezel. Organisator Jacques Snijer keurde het af omdat het de deelnemers in gevaar zou brengen als het knapte. De Koninklijke Marine zorgde ervoor dat het evenement alsnog kon door- •gaan. Een dag van tevoren leverde de marine twee, 240-meter lange, twee-vuisten dikke touwen. De nacht voor-de wereldrecordpoging zijn die twee stukken aan elkaar gezet. En dan was er nog het weer. Het regende zater dag zo hard dat de touwtrekkerij geruime tijd moest worden uitgesteld. Toen het even droog werd, schoten de deelnemers op het touw af. Na exact 29 seconden was het touwtrekken voorbij, en Katwijk een record rijker. FOTO DICK HOCEWONING Patijn boos; Kamer tegen IRT-enquête AMSTERDAM/DEN HAAG ANP/GPD De Amsterdamse burgemeester Schelto Patijn is boos op zijn hoofdcommissaris Eric Nord holt. „Ik vind dat korpschefs zich niet met de actuele politiek moeten bemoeien." Patijn heeft dat zijn korpschef vandaag in hun wekelijks overleg nog eens duidelijk gemaakt. De burge meester heeft zich gestoord aan twee interviews met Nordholt, die afgelopen zaterdag zijn ver schenen in Het Parool en De Telegraaf. In beide interviews haalt Nordholt fel uit naar de com- missie-Wierenga, die de affaire rond het ontbinden van het In terregionaal Recherche Team (IRT) Noord-Holland/Utrecht heeft onderzocht. Bovendien spreekt Nordholt ook schande van het passeren van ex-burge meester en ex-minister Ed van Thijn bij de kabinetsformatie. Patijn kreeg de vraaggesprek ken pas vrijdag onder ogen, toen de teksten al persklaar wa ren. „Ik heb hem zaterdagoch tend gebeld en gezegd dat ik het niet verstandig vond. Ik heb niet de neiging om hem af te vallen, nee. Dat heb ik nooit gedaan. Ik heb er wel aanleiding in gezien om op een aantal punten een andere mening te ventileren." Patijn zegt het „best begrijpe lijk" te vinden dat Nordholt het een en ander wil zeggen over de affaire rond het IRT. Het team hield zich bezig met de bestrij ding van de georganiseerde cri minaliteit en zou daarbij ge bruik hebben gemaakt van een omstreden werkmethode, die volgens Van Thijn, Nordholt en hoofdofficier van justitie Vrak- king niet door de beugel kon. Meer moeite heeft Patijn met Nordholts politieke uitlatingen over het passeren van Van Thijn. „Ik heb de opmerkingen van Nordholt over een complot om Van Thijn buiten een kabi net te houden vaker gehoord. Ik zie dat scenario niet. Ik vind het dus niet verstandig om dat soort dingen te zeggen. Stoelen wisselen maakt nu eenmaal deel uit van een formatie." Nordholt vraagt in beide kranten om een parlementaire enquête over de IRT-affaire. Een meerderheid van de Twee de Kamer is tegen zo'n enquête. NIMA -A en -B in één jaar Lcidsch Dagblad NIEUWE ABONNEES ONTVANGEN DE KRANT DE EERSTE 2 WEKEN GRATIS. T |a, dat Is goed nieuws Dus neem ik i nu een abonnement. PEKING Rtr/AFP China steelt organen geëxecuteerden gen in een vandaag verschenen rapport op, hun onderdanen te verbieden organen uit China te betrekken. China wordt ge maand een einde te maken aan de praktijken en de Vere nigde Naties worden verzocht de kwestie te onderzoeken. „Naar schatting worden elk jaar twee- drieduizend orga nen (voornamelijk nieren en hoornvlies) bij gedetineerden verwijderd voor transplantatie, waarbij regeringsfunctionaris sen bij toewijzing de prioriteit krijgen", aldus de organisatie in het rapport. Postcode:. Plaats: Tel: l.v.m. controle bezorging) Na de eerste 2 weken betaal ik mijn abonnement: Per maand automatisch 29,30) Per kwartaal via acceptgiro 85,55) P automatisch 84,55) Nr. bank/giro: De mensenrechtenorganisatie Asia Watch vindt dat de inter nationale medische wereld geen donororganen meer moet kopen in China. Dat land haalt de organen namelijk uit geëxe cuteerde gevangenen, zonder dat zij daarvoor toestemming hebben gegeven. Soms waren de mensen volgens Asia Watch nog in leven op het moment dat ze op de snijtafel lagen en vaak waren artsen bij de exe cuties aanwezig om de orga nen te verwijderen. Asia Watch roept de regerin- Of bel 071-128030 l I

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1994 | | pagina 1