Leidsch Dagblad Schipholrapport onder vuur AB Waal 'speelt spelletjes' en Van Rij 'intimideert' Brandende veerboot geëvacueerd BEL: 071-128030 Koers KPN loopt op 'loeren met neus in de oeken voor spuitpas NORMAAL li 5<Pomputer beslist over even of dood patiënt GOED NIEUWS INDERDAG 25 AUGUSTUS 1994 OPGERICHT 1 MAART 1860 NR. 40551 LOSSE NUMMERS ƒ1,60 nault Links Frankrijk krijgt toch nog zijn zin: 51 icent van de aandelen lault blijven in handen de Franse staat. Leve de kerk y« Met de prijsvraag I Z 'Leve de Kerk' wil len de drie Samen op Weg-kerken originele ideeën boven tafel krijgen. Quick Boys yt Na Katwijk is ook I Quick Boys uitge schakeld in het toernooi om de Amstel Cup, door een nederlaag tegen RKC. Nog geen abonnee artracing in eidse ijshal FRANK BUURMAN L,eidse ijshal aan de Vondel- 1 krijgt in de lente en zomer 1995 een kartbaan. Leiden gt daarmee na Mijdrecht de ede baan voor indoor tracing. Initiatiefnemer B. cker en de Stichting Ijshal den zijn het onlangs vrijwel is geworden over de voor- irden. Ik had het liefst de baan ge- voor vijf jaar gehuurd, om- ik behoorlijke investeringen et doen. Maar de stichting het eerst een jaar aankijken, het niet anders kan, moet zo maar", aldus Leidenaar deer, van beroep automon- r en al tien jaar actief in de tracerij. Karts zijn skelters, notoriseerde wagentjes met ine wieltjes, waarmee flinke [iheden kunnen worden be et. „Dit gaat een groot succes rden, het wordt Formule I in formaat", voorspelt Dekker, hebt nu eenmaal niet zoveel .eiden en dit is een sport die ereen kan beoefenen, vanaf jaar oud." lekker werd een tijd geleden laderd door J. Duijvesteijn, :cteur sport van de gemeen- die zocht naar een manier de ijshal in lente en zomer ^(benutten. „Het liefst zou ik aparte hal voor kartracing len hebben, die het hele jaar ir gebruikt kan worden. Mis- lien komt het daar ooit nog Archieffoto van de Sally Star. LONDEN Rtr/AFP/ANP Ongeveer honderd opvarenden zijn van ochtend geëvacueerd van de veerboot Sally Star voor de Britse kust, waarop brand was uitgebroken. De Britse kustwacht begon on middellijk een grootscheepse reddingsope ratie, waarbij drie reddingsboten, twee heli kopters en een sleepboot zijn ingezet. Ook een helikopter van de Belgische luchtmacht bood assistentie. Op het mo ment dat de brand uitbrak, bevonden zich 121 mensen aan boord. De kustwacht eva cueerde alle 'niet-essentiële 'opvarenden' en zette een tiental brandweerlieden af op het schip. De Sally Star bevond zich op tien kilome ter buiten de havenstad Ramsgate in het Zuidoosten van Engeland. Een woordvoer der van de veerbootmaatschappij zei dat het vrijwel is uitgesloten dat het schip ver gaat. De veerboot was op weg naar Duin kerken. Van slachtoffers is geen melding ge maakt. AMSTERDAM ANP-CPD Het aandeel Koninklijke PTT Nederland (KNP) is vanmorgen op de Amsterdamse Effecten beurs bijna een daalder meer waard geworden als gevolg van de hoge winstcijfers die gister avond bekend werden gemaakt. Al in de eerste minuten na de opening van de beurshandel liep de koers op naar 53,40 gul den. Dat is ruim anderhalve gulden meer dan de slotkoers (51,80) van gisteren. KPN heeft in de.eerste helft van dit jaar een nettowinst be haald van 1.018 miljoen gulden. Dat is 16,6 procent meer dan in dezelfde periode van 1993. Ook voor de tweede helft van het jaar is het KPN-bestuur opti mistisch. Aangenomen wordt dat de stijging 'belangrijk' zal zijn, in beurstaal betekent dat een winstgroei van ttissen de twaalf en twintig procent. Het bedrijfsresultaat, het re sultaat los van eenmalige mee- of tegenvallers, blijkt ook flink hoger en steeg met 16,9 procent naar 1.837 miljoen. Van dit be drag is 263 miljoen afkomstig van PTT Post en 1.506 miljoen van PTT Telecom. Vooral bij de PTT Post, een van de weinige posterijen in de wereld die winst maken, is het bedrijfsresultaat sterk verbeterd. Maar ook de omzet en het be drijfsresultaat van Telecom groeide flink. Van belang is dat in vergelijking met een jaar ge leden er aanzienlijk minder is afgeschreven. Dat scheelt 250 miljoen, anders zou de winst een stuk lager zijn. Het bedrijfsresultaat van Te lecom bedroeg in een half jaar tijd 1.506 miljoen gulden. KPN legt er de nadruk op dat 'meer dan de helft' van de omzetstij ging daar te danken is aan het feit dat er meer gebeld wordt. Daarnaast dragen de tariefsver hogingen per 1 april 1994 on der meer een kortere 'tik' ook bij aan de hogere opbrengst. Verder is de hogere winst een gevolg van minder personeel. ■^.Aploma verplicht voor omgaan met gif 14 M |P n ti iei M','i NIMA -A en -B in één jaar Vijfde baan is voor milieu bijna slechtste keus 'Karts maken geen Van alle zes bestudeerde varianten voor de groei van de luchthaven Schiphol voldoet er niet één aan de gestelde milieu-eisen. De voorkeur van het kabinet om Schiphol uit te breiden met een vijfde baan parallel aan de Zwa- nenburgbaan (5P) blijkt voor het milieu de op één na slechtste keus te zijn. DEN HAAG JAN KUYS izenden boeren, tuinders en mwerkers moeten de komen- tijd een diploma gewasbe- ïerming halen. Zakken ze het examen, dan mogen ze langer omgaan met bestrij- igsmiddelen. fanaf juli 1996 moet iedereen beroepsmatig bestrijdings- gebruikt of verkoopt vergunning hebben, aldus ministerie van landbouw, iuurbeheer en visserij. Deze jenaamde spuitpas is alleen /Zfkrijgbaar voor mensen die :r voldoende opleiding be- likken. Op die manier wil het J\ nisterie het verantwoord ge- ^Miik van bestrijdingsmiddelen nuleren. Het verwacht dat 100.000 mensen een ver- nning zullen aanvragen. 30.000 mensen %<bben al een vakgerichte op- ding genoten die recht geeft de spuitpas. Circa 35.000 eren, tuinders en loonwer- J/Vs moeten eerst hun kennis spijkeren, aldus het ministe- Deze mensen kunnen op :en kosten een cursus vol gen. Pas als ze zijn voor het examen, mogen ze de vergunning aanvragen. Agrari ërs die ouder zijn dan zestig jaar hoeven overigens geen examen af te leggen. Deze categorie, be staande uit 40.000 mensen, kan de spuitpas volgend jaar ook zonder diploma afhalen. De spuitpas is een van de maatregelen van, het ministerie om het gebruik van bestrij dingsmiddelen te verminderen. In 2000 moet de hoeveelheid gebruikte middelen zijn gehal veerd ten opzichte van 1988. Een ambtenaar van het mi nisterie vergelijkt de spuitpas met een rijbewijs. „Bestrijdings middelen zijn noodzakelijk in de land- en tuinbouw. Ze kun nen tevens gevaarlijk zijn. Men sen moeten daarom zo verant woord mogelijk omspringen met deze stoffen. Daarvoor is een goede opleiding noodzake lijk." De spuitpas blijft vijf jaar geldig. Daarna moet een nieu we worden aangevraagd. Voor alle duidelijkheid: hobbytuin ders hoeven niet over een spuit pas te beschikken. HAAGS REDACTEUR Tot deze opzienbarende con clusie komt de Commissie voor de Milieu Effect-Rapportage (MER) na het toetsen van het integrale milieu effect rapport (IMER) over de Schipholplan- nen. De commissie heeft onder zocht of de rapportage, waarin staat aan welke milieu-eisen de uitbreidingsplannen moeten voldoen, in orde is. Volgens de commissie ver toont de IMER enkele cruciale tekortkomingen, die zullen moeten worden aangevuld, al vorens een definitief besluit kan worden genomen. Omdat hier op inspraak mogelijk moet zijn, dreigt de uitbreiding van Schip hol fikse vertraging op te lopen. De belangrijkste kritiek van de commissie betreft de wijze van berekenen van het risico dat iemand loopt om het slacht offer te worden van een vlieg tuigongeluk. Herberekeningen hebben inmiddels uitgewezen dat met de aanleg van een vijfde parallelle baan dit risico toe neemt. Dit is in strijd met de doelstelling, dat vanaf het jaar 2003 er niet meer overlast en gevaar mag zijn dan in 1990. De commissie vindt het ver der noodzakelijk dat de infor matie over voor- en nadelen van de aanleg van twee nieuwe gedraaide banen in de inspraak wordt gebracht. Ook moet een door de Tweede Kamer bewerk stelligde verlaging van de nacht norm voor vliegtuiglawaai nog in het IMER worden opgeno men. De gevolgen daarvan zijn niet goed onderzocht. Er is geen rekening gehouden met openstaande ramen van slaapkamers en er is onvol doende gelet op veranderende weersomstandigheden. Nodig is ook, aldus de commissie, een 3NDEN Rtr Groot-Brittannië is gisteren eroering ontstaan over een rts die een computer-pro- ramma laat beslissen of het in heeft een patiënt verder te ehandelen of dat men die toet laten sterven. „Als we eerder met de be- andeling stoppen bij patiën ten die ongeneeslijk ziek zijn, l"an zullen wij veel geld bespa- aldus dr. David Bihari ver zijn omstreden onder- oek. Bihari werkt op de inten- ive care van het Londense uy's ziekenhuis. In de computer worden ge- evens over de medische ge- chiedenis van een patiënt en ijn medische toestand inge- oerd, waarna het apparaat de verlevingskansen berekent, en 'doodsteken' een zwar te doodskist met een kruis geeft aan dat het onwaar schijnlijk is dat een patiënt ne gentig dagen behandeling zal overleven. „Momenteel heeft de computer het in 95 van de 100 gevallen bij het rechte eind", aldus Bihari. Het project werd direct ver oordeeld door dr. Anne Rod- way van de ethische commis sie van de Britse artsenvereni ging BMA. Zij sprak over een alarmerend en onverantwoor delijk beleid. Bihari zei onder meer dat het gaat om een klein aantal patiënten die een dure behan deling krijgen. „En dat terwijl zij hopeloos ziek zijn. Hun le ven wordt nodeloos verlengd en hun sterven wordt node loos verlengd omdat wij de technologie onjuist toepas sen." Justitie volgt beleid gemeenten bij coffeeshops DEN HAAG/LEIDEN Om de problemen rond cof feeshops die softdrugs verko pen beter in de hand te kunnen houden, zullen deze verkoop punten aan vijf criteria moeten voldoen. Dat hebben de vijf procureurs-generaal gisteren besloten. Zij willen de gemeen ten daarmee actief steunen in het terugdringen van dit soort winkels. De nieuwe richtlijn sluit aan bij het softdrugbeleid dat veel gemeenten, waaronder Leiden, nu al voeren. De coffeeshops mogen geen harddrugs verkopen, geen drugs aan jeugdigen verkopen, geen overlast veroorzaken en geen reclame maken. Tenslotte mag niet meer dan dertig gram per keer worden aangeboden. De verkoop aan buitenlan ders wordt niet verboden. De rechter heeft eerder uitgespro ken dat zo'n verbod discrimi nerend is. Ook zal er geen maximaal toe te laten handels voorraad worden toegevoegd aan de criteria, omdat de Opi umwet daartoe geen ruimte biedt. De Leidse burgemeester C. Goekoop is verheugd dat het openbaar ministerie een actie ve bijdrage levert aan het stre ven van veel gemeenten om het aantal coffeeshops te be perken. „Maar de richtlijnen le- veren voor ons geen enkele verscherping op. Alle vijf crite ria worden al gehanteerd in Leiden." De burgemeester had gehoopt op een verbod op de verkoop van softdrugs in com binatie met alcohol. „Daar heb ik echt behoefte aan." De Nederlandse Cannabis Consumentenbond (NCCB) zegt in een eerste reactie met gemengde gevoelens kennis te hebben genomen van het be sluit. Enerzijds is er reden tot vreugde nu op landelijk niveau één richtlijn wordt aangekon digd die het gedoogbeleid een meer formele status zal geven. Anderzijds „lijkt het er helaas op dat met het terugdringen van overlast er een nieuw crite rium wordt ingevoerd om het aantal koffieshops te beper ken". FOTO HIELCO KUIPERS Cees Waal (links) en Tjeerd van Rij in discussie over het referendum. LEIDEN WIM KOEVOET De Stichting tot Behoud van het Koninklijk Mili tair Invalidenhuis is te laat met een referendu maanvraag gekomen. Dat zegt de Leidse PvdA- wethouder Tjeerd van Rij. „Formeel klopt het al lemaal wel wat ze doet. De aanvraag is ook niet in strijd met de referendumverordening. Maar Cees Waal en zijn mensen spelen een spelletje. Net als Margje Vlasveld van de Groenen. Die heeft dat tenminste ook gewoon toegegeven." Hij vervolgt: „Ik houd niet van zulke spelletjes. Een referendum is geen laatste redmiddel voor raadsleden die hun zin niet krijgen of voor bur gers die bouwplannen willen tegenhouden. Een referendum over het Invalidenhuis werkt con- traproduktief en vergroot de kloof tussen bur gers en het gemeentebestuur. Jullie zijn te laat hiermee." Leidenaar Cees Waal: „Als wij eerder met een referendumaanvraag waren gekomen, dan had je vast en zeker gezegd dat wij al enkele proce dures tegen de bouwplannen hadden lopen. Dat is een bekende truc in de politiek. De burger is of te vroeg of te laat, maar nooit op tijd." Cees Waal, oud-wethouder in Leiden, oud burgemeester van Deventer, woordvoerder van de stichting, staat in deze discussie lijnrecht te genover zijn partijgenoot Van Rij. Op uitnodi ging van het Leidsch Dagblad zijn de twee grote rivalen gisteravond de confrontatie met elkaar aangegaan: een venijnig debat, dat hen op het punt van het Invalidenhuis geen millimeter dichter bij elkaar bracht. De eerste vraag van discussieleider Henny van Egmond (chef van de stadsredactie) leidt al di rect tot de forse beschuldiging van Waal dat Van Rij zich schuldig heeft gemaakt aan 'intimida tie'. De vraag was waarom Waal doorgaat met handtekeningen verzamelen nu het nut van zo'n volksraadpleging sterk in twijfel is getrok ken. Waal: „Een referendum is een manier om be stuurlijk te vernieuwen. Daarbij hoort ook een andere bestuursstijl. Het college geeft dat zelf aan in zijn collegeprogramma. Ik maak me ern stig zorgen over die bestuursstijl als ik zie hoe Van Rij de initiatiefnemers van het referendum intimideert met kreten als 'alle vergunningen zijn al verleend', 'het referendum leidt tot een verhoging van de onroerend-goedbelasting' en 'een referendum is mosterd na de maaltijd in het kwadraat'. Van Rij: „Dat is geen intimidatie. Ik wil ge woon duidelijk aangeven wat wel en wat niet kan met een referendum." HET WOORD IS AAN Lao Tse De beste bestuurder treedt op als of hij de mindere is van de be stuurden. VANDAAG Binnenland - Buitenland Cultuur Religie - Sport VANDAAG OOK WEG EN WIEL PAGINA 7 HET WEER Verwachting tot morgenavond Enkele buien, mogelijk met on weer Half tot zwaar bewolkt en enkele buien, mogelijk met onweer. Mid- dagtemperatuur ongeveer 18 gra den. Wind uit zuid tot zuidwest, matig, kracht 3 tot 4. uur s morgens. De commissie heeft zich ook gebogen over het milieurapport voor het zuidelijk aanvliegen van de Zwanenburgbaan en het verlengen van de Kaagbaan. De bezwaren gelden ook voor dit MER-rapport. Verder wil de commissie een nader onder zoek naar een verlenging van de Kaagbaan in noordoostelijke richting. Pagina 15: Stortvloed van kri tiek op rapport Schiphol. Politie beloont oplettendheid van de burger LEIDERDORP LIESBETH BUITINK De politie in het district Rijn en Braassem beloont sinds kort oplettende burgers. Degenen die een tip geven over, bijvoor beeld, een inbraak, krijgen niet alleen te horen wat er met die tip is gebeurd, ook kunnen ze een klein presentje verwachten. „We willen op die manier sti muleren dat mensen meer dan voorheen bereid zijn iets te melden", aldus districtschef T. Visscher. „Het is een blijk van waardering voor hun alertheid." Het districtsbureau in Leider dorp, waaronder ook Zoeter- woude, Jacobswoude en Rijn- woude vallen, heeft inmiddels al enkele cadeautjes verstuurd. „We konden bijvoorbeeld een keer aan een getuige melden dat dankzij zijn tip enige man nen waren opgepakt die werden verdacht van woninginbraken. De cadeautjes bestaan onder meer uit een stropdas, een pen of een boekje. „Het gaat niet om de waarde van het cadeau. In sommige gevallen volstaan we met een brief. Maar het gaat erom, dat wij gebaat zijn bij wat de burgers zien en onze waar dering daarvoor willen laten blijken", aldus Visscher. Bom doodt vijf jongens in India NEW DELHI «AFP-Rtr Bij een bomaanslag op een schoolbus zijn vanochtend bij de stad Jammu in de Indiase deelstaat Kashmir zeker vijf jon gens gedood. Dertig scholieren raakten gewond, van wie er en kelen ernstig aan toe zijn, aldus de politie. Volgens het persbureau UNI zitten achter de aanslag mos lims die vechten voor afschei ding van Kashmir, de enige isla mitische deelstaat in het verder hindoeïstische India. de aanslag van vanochtend is het ernstigste incident in maan den in de omgeving van Jam mu, de winterhoofdstad van het Himalayastaatje. Asiel Saoedische diplomaat in VS NEW YORK. Rtr Een diplomaat uit Saoedi-Ara- bië die zijn regering ervan heeft beschuldigd in het geheim kernwapens te produceren en de mensenrechten te schenden, heeft politiek asiel in de Vere nigde Staten gekregen. Moham med al-Khilewi, een voormalig diplomaat bij de Verenigde Na ties, dook in mei onder met 14.000 geheime documenten die volgens hem kunnen dienen als bewijsmateriaal voor zijn aantijgingen. De Amerikaanse immigratie dienst heeft asiel verleend, om dat er een „gegronde vrees voor vervolging bestaat als hij terug keert naar zijn vaderland". Leidsch - Dagblad NIEUWE ABONNEES ONTVANGEN DE KRANT DE EERSTE 2 WEKEN GRATIS. I Ja, dat is goed nieuws Dus neem ik i nu een abonnement. I Voorletters:. j Adres: I I Postcode: I j Plaats: Tel: i (l.v.ni. conirolc bezorging) G Per kwartaal via acceptgiro 85,55) I automatisch 84,55) nanr: Lclduh Dagblad, II lilden Of bel 071-128030

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1994 | | pagina 1