Dagblad Leidsch [nkomens groeien terder uit elkaar De extraatjes van Libero. Supporter: 'Ik stond te trillen op mijn benen' Handtekeningenactie referendum op schema Glibberig stukje fietspad in Leiden Ik wilde in de Kamer ilijven, maar ach 3] Alfons Groenendijk naar Sparta 19.98 BEL: 071-128030 GOED NIEUWS INSDAG 23 AUGUSTUS 1994 951 OPGERICHT 1 MAART 1860 Leidenaar opgepakt na Ajax-Feyenoord Hij is bijna 65 en heeft nog nooit een vlieg kwaad gedaan. Toch werd hij zondag na Ajax- Feyenoord bij het Olympisch stadion in Amsterdam opgepakt door de ME, vastgehouden en pas na middernacht weer losge laten. ,,lk stond te trillen op mijn benen", zegt Bas Krom hout, Leids gemeente-ambte naar in de VUT, over de 'verlen ging' van zijn bezoek aan de strijd om de Supercup. Hij is Ajacied in hart en nie ren, gaat al veertig jaar naar de wedstrijden van de Amsterdam mers en heeft een seizoenkaart voor de thuisduels. Daarbij gaat hij altijd wat eerder weg, om de drukte voor te zijn. Zo ook zon dag. Met zeven 'vakgenoten' ging Kromhout een minuut of vrjf voor het einde van de wed strijd op weg naar zijn auto die hij in de buurt van het Olym pisch Stadion had geparkeerd. Ineens stonden we voor een rij ME'ers. Daar wilden we doorheen en voor we het wisten werden we in de kraag gegrepen en in een geblindeerde wagen geknald. Vervolgens werden we afgevoerd en ergens in een ka mertje opgeborgen. Waar dat was weet ik echt niet." Op de vraag waarom hij was opgepakt kreeg Kromhout te horen: Je wilde door de barri cade heen en je liep weg." „Maar", zegt hij, „We liepen he lemaal niet weg, we liepen al leen wat sneller dan normaal. Omdat we de drukte voor wil den zijn." Pas rond half twaalf mocht Kromhout zijn vrouw bellen („Die had natuurlijk in angst gezeten, want die weet hoe ik ben. Ik jen graag.") en een uur tje later werd hij teruggebracht naar het Olympisch Stadion. Van daaruit moest hij nog twin- lopen naar zijn au to. „Maar dat interesseerde me niet. Ik was blij dat ik er weg Kromhout heeft een licht ont zette schouder aan zijn arresta tie overgehouden, maar gaat 'op zeker' terug naar Amster dam. „Ik blijf gewoon naar Ajax gaan. Daar zie je tenslotte het beste voetbal." Volgens een woordvoerder van de Amsterdamse politie komt de naam van de Leidenaar niet voor op de lijst van perso nen die gearresteerd zijn rond de wedstrijd. „Wel zijn 'goede' supporters begeleid naar hun auto om te voorkomen dat ze problemen zouden krijgen met verkeerde supporters. Ontvoering opgelost amsterdam anp Met een inval in een woning in Amsterdam heeft de politie van morgen een einde gemaakt aan de ontvoering van een 44-jarige vrouw. Ze werd gisteravond door twee broers van 37 en 24 jaar overmeesterd toen ze in Gein in haar auto stapte. Het duo wilde haar dwingen te zeg gen waar haar dochter was, die volgens de politie een 'slechte relatie' heeft met een van de broers. Telefoonstoring Het telefoonverkeer in Leiden is vanochtend ernstig gestoord door een breuk in een glasvezel kabel. Het lukte bijna niet om vanuit Leiden een telefoontje te plegen naar gemeenten buiten Leiden. De storing was merk baar voor alle aansluitingen in de stad. keningen zijn nodig om de refe rendumaanvraag geldig te ma ken. Als de gemeenteraad de aanvraag goedkeurt, moeten er nog eens 3.000 handtekeningen worden opgehaald. De stichting heeft van de wet houders T. van Rij (PvdA) en P. Langenberg (D66) te horen ge kregen dat puur formeel be schouwd de aanvraag conform de" referendumverordening is. Beiden keren zich toch tegen het referendum, omdat over de kwestie Militair Invalidenhuis alles al is beslist. Gibbels heeft de indruk dat deze uitspraken van het wethoudersduo de in zameling van handtekeningen frustreert. Ze wijst erop dat de gemeen teraad wel degelijk af kan van de omstreden overeenkomst met bouwer Van der Plas. Wel moet hij dan een vergoeding krijgen. De Stichting tot Behoud van het Koninklijk Militair Invaliden huis ligt ongeveer op schema met de inzameling van de handtekeningen voor het refe rendum. Bestuurslid E. Gibbels is ervan overtuigd dat zij op 30 augustus over de benodigde 1500 handtekeningen beschikt. De eerste van de twee weken die de stichting heeft om dit aantal te halen, heeft iets min der dan 750 handtekeningen opgeleverd. Gibbels heeft 77 handteke ningenlijsten uitgezet. Op elke lijst is ruimte voor 25 steunbe tuigingen. Tien volle lijsten zijn binnen. Bij het Leidsch Dagblad komen ongeveer 150 reacties binnen, telkens als de speciale bon wordt afgedrukt. Dat is nu twee keer gebeurd. Vandaag is de derde keer. De 1500 handte- uur e inkomens in Nederland groeien verder uit elkaar. ldueunr boral ambtenaren en bijstandsontvangers gaan er door laatregelen van het kabinet-Kok op achteruit. Bejaarden weren wat minder in, behalve wanneer ze een fiks aan- jillend pensioen hebben. De enige groep die gelijk blijft, j de modale werknemer in het bedrijfsleven (vierdui- 5nd gulden bruto per maand). it blijkt uit een doorrekening in het regeerakkoord door het entraal Planbureau, hls formateur liet Kok al we- fri dat ambtenaren méér koop- facht zullen moeten inleveren an werknemers in het bedrijfs- iven. Een modale alleenverdie- ^ende ambtenaar met kinderen ■vert de komende vier jaar ze- ■n procent in, een alleenstaan- K modale ambtenaar vijf pro fit. Bejaarden met een flink ^vullend pensioen verliezen zelfs acht procent aan koop kracht. Bejaarden met geen of een aanvullend pensioen tot tien mille gaan er één tot twee pro cent op achteruit. Dat komt vooral door de invoering van een spciale bejaardenaftrek voor deze groep, die per maand vijf tientjes extra oplevert. Bij standsontvangers verliezen on geveer vier procent koopkracht. Ook de hogere inkomens gaan achteruit: wie twee maal modaal verdient (bijna een ton), moet rekenen op een procent of drie inkomensverlies. Wie daar entegen anderhalve ton bruto verdient, blijft vrijwel gelijk. Overigens kan het plaatje in individuele gevallen er heel an ders uit zien. Het CPB heeft bij de berekeningen namelijk een aantal paarse voornemens bui ten beschouwing gelaten, zoals de kortingen op de individuele huursubsidie, de kinderbijslag, het weduwen- en wezenpen sioen en de studiefinanciering. Premier Kok wees er gisteren op zijn eerste persconferentie op dat de economie snel uit het dal klimt en de economische groei waarschijnlijk groter is dan waarmee het kabinet re kent. In het regeerakkoord is vastgelegd dat meevallers 'met voorrang' worden aangewend voor verlaging van het financie ringstekort. leiden Het stukje fietspad langs De Korte Vliet tussen de Waddingersluisbrug (Haagweg) en de Coebelbrug in Leiden is een vies pad. Een kolonie ganzen, die daar haar rustplaats heeft, poept er het hele asfalt vol. Voor fietsers is het al een hele toer om niet uit te glijden over de glibberige uit werpselen, wandelaars en joggers halen de andere kant zeker niet met schone schoenen. foto loek zuyderduin anden schudden en glimlachen in de Trêveszaal 5 n haag harm harkema 5 nansbouwmans 5 5 [Nee hoor, dit is echt geen 5 looigestoken kaart geweest. Ik 'ilde echt in de Tweede Kamer ijven zitten", schatert de èuwbakken staatssecretaris ior welzijn en sport, Erica irpstra. „Maar ach, hoe gaat 4 at. Ik werd gevraagd voor .de irtefeuille waar je hart ligt. Als 5 het dan niet doet, en je levert 5 ter kritiek op het beleid, dan 6 s Extra aandacht 5 voor begin van 5 voetbalseizoen 5 5 leiden Vrijdag begint de vader landse voetbalcompetitie met de wedstrijd in de PTT- 5 Telecompetitie tussen 'Heerenveen en FC Gronin gen. Als warming-up krijgt 5 u vanaf vandaag vier dagen 5 lang een extra pagina voor- 5 geschoteld met verhalen en reportages uit het betaalde 5 voetbal. Vandaag aandacht voor: de talentvolle Ajacied Pa trick Kluivert, de nieuwbak-' ken PSV'er Stanley Menzo en de nieuwe technisch di- 5 recteur van Feyenoord, 5 Thijs Libregts. 5 Morgen vertelt trainer Henk Wullems over zijn r minder prettige ervaringen 5 bij AZ en ADO Den Haag. Verder op deze pagina een reconstructie van de eerste wedstrijd in het betaalde voetbal, precies veertig jaar geleden. Op donderdag en vrijdag stellen we u alle selecties van de betaald voetbal-ver enigingenvoor. krijg je te horen: waarom ben je er zelf niet gaan zitten." Speciaal voor de NOS-came- ra's zwaar opgemaakt, presen teerden Terpstra en haar vierentwintig collega's zich gis teren in de Trêveszaal aan volk en pers. Waar normaal de mi nisterraad vergadert, was nu de belangrijkste bezigheid handjes schudden en blij zijn. Dat lukte de meeste nieuwbakken be windslieden aardig, alhoewel niemand zo goed als Terpstra. Met haar minister Els Borst- Eilers is ze nu al de beste maatjes, meldt ze. „Daar komen we nooit meer tussen, dachten de ambtenaren, zó hebben we zaterdag tijdens de eerste ken nismaking zitten giechelen." Het eerste resultaat zit al in de knip: het ministerie heet voort aan Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Leuk hè, zegt Terpstra. En weer schatert ze. Annemarie Jorritsma-Leb- bink, de nieuwe verkeersminis ter, staat tegen tien uur 's avonds nog breeduit te genieten van het feit dat ze 's ochtends voor dag en dauw uit Bolsward was opgehaald door een auto met chauffeur. „Zalig gewoon." Vooral omdat de chauffeur ook rookt en ze nu onderweg stuk ken kan lezen. Verder kondigt deze frequen te bezoekster van het Nieuws poort-café aan dat ze voortaan niet meer tot twee uur aan de .bar zal hangen. De tweeweke lijkse bridge-drive blijft zij ech ter trouw bezoeken. En ook minstens een' keer per week naar de Tweede Kamer, voor het contact. Althans dat zijn de voornemens. De Kamer die zij voor doordeweek in Den Haag huurt, blijft gehandhaafd. „Waarom zou ik iets anders hu ren nu ik minister ben. Kom zeg!" Vervolg op pagina 3: Het pa rool: vooral normaal blijven. Pagina 2: Na de bloemen en de thee kan 'de hel losbreken'. AT)tte°rder )8 9» Er is hoop voor DAF -i Special Products, de Atoommaffia 1 Duitsland en Rusland hebben gisteren in jilitaire poot van DAF. De Bonn afgesproken om sa- idmacht wil een order :J men de plutoniumsmokkel |>eken van 200 miljoen, j te lijf te gaan. Sarajavo /y De reis van paus Jo- I V/ hannes Paulus II naar Sarajevo is vanwege veiligheidsproblemen on zeker geworden. \ooral ambtenaren en bijstandsontvangers leveren in Alfons Groenendijk komt de komende drie jaar voor het Rotterdamse Sparta. De Leidse voetballer, die de afgelopen twee jaar onder contract stond bij Manchester City, bereikte gisteravond overeenstemming met de Rotter damse club. Het is de bedoeling dat de dertigja- rige Groenendijk op woensdag 31 augustus zijn j debuut maakt in het roodwitte tenue in de der by tegen Feyenoord. De Leidse voetballer stapte twee jaar geleden over van Ajax naar Manchester City. Groenen dijk kwam echter weinig uit voor de Engelse J club; hij sukkelde met blessures en kreeg het I daarna aan de stok met de nieuwe trainer. „Ik j was het met hem oneens over de speelwijze. Ik zag op het middenveld alle ballen hoog over I me heen vliegen in de richting van de voorhoe de. Dat wilde ik veranderen, maar kreeg daar constant ruzie ovèr." j Toch kijkt de Leidenaar niet teleurgesteld te- rug op de periode bij 'City'. „Ik heb er al met al toch wel wat wedstrijden in het eerste gespeeld en dat was een schitterende ervaring. Ook was ik populair bij de supporters. Die wisten dat ik een conflict had met de trainer en die hebben voor mij partij gekozen." Ook dit seizoen zag het er niet naar uit dat Groenendijk een kans zou krijgen in het eerste van Manchester City. Verscheidene Nederland se clubs toonden belangstelling voor de mid denvelder. Uiteindelijk bereikten Sparta en de club uit Manchester overeenstemming over een transfersom van 2,5 ton. Groenendijk vond in eerste instantie het aan bod van Sparta niet interessant genoeg, gister avond laat bereikten beide partijen alsnog over eenstemming. „Ik verheug me erop terug te ke ren naar de Randstad. Ik denk dat Sparta m'n laatste club is. Als het contract afgelopen is, ben ik 33 jaar. Ik krijg nu ook de kans om me rustig te oriënteren op de tijd na het voetbal, ook daarom is het goed naar Nederland terug te ko- 1. Pak Libero Up Go ter waarde van 9 gulden gratis.* Als u één pak Ubero-luiers maxi, maxi plus of extra large koopt krijgt u een pak Up Go broeklulers 12 stuks gratis. Een Up Go broekje is net zo absorberend als een gewone luier en uw kindje kan het zelf aan- en uittrekken. 2. Tien gulden retour. Koopt u twee pakken Ubero-luiers mini of midi dan krijgt u tien gulden vla bank of giro [kijk op de verpakking). Libero-luiers, per pak Aanbiedingen gelden t/m zaterdag 3 september as. Zolang de voorraad strekt 's Lands grootste kruidenier blijft op de kleintjes letten. LOSSE NUMMERS ƒ1,60 Alog geen abonnee? HET WOORD IS AAN Karei Jonckheere Werp nooit een oudere in de vuil nisbak; hij is de uitvinder ervan. VANDAAG Binnenland - Buitenland Cultuur Economie/Beurs Familieberichten Feiten en meningen - Info Sport 17,18,19 HET WEER Verwachting van het KNMI tot morgenavond Wolkenvelden Wolkenvelden en een enkele re gen- of onweersbui. Overdag ook i af en toe zon. Minimumtempera tuur omstreeks 15, middagtempe- ratuur ongeveer 19 graden. Zuid- j westenwind, zwak tot matig, rond kracht 3. Rusland geeft slachtoffers oud regime geld De Russische regering heeft be sloten om slachtoffers van de politieke repressie onder het communisme schadeloos te stellen. De mensen die aan spraak maken op een schade loosstelling hoeven zich echter geen illusies te maken over een zonnige toekomst, want het maximum bedrag dat zal wor den uitgekeerd bedraagt maar 2 miljoen roebel (amper 1.750 gulden). Daarnaast is de proce dure om in aanmerking te ko men voor een schadeloossteling zo ingewikkeld, dat velen de lust zal vergaan om die aan te vra gen. De regering publiceerde het besluit gisteren in de staatscourant. Miljoenen bur gers van de voormalige Sovjetu nie, buitenlanders of hun kinde ren, die bezittingen kwijtraak ten in het gebied van het huidi ge Rusland, kunnen aanspraak maken op de vooral symboli sche schadeloosstelling. (.ekisch Dagblad NIEUWE ABONNEES ONTVANGEN DE KRANT DE EERSTE 2 WEKEN GRATIS. T )a, dal is goed nieuws l Dus neem ik i nu een abonnement, i Plaats:_ Tel: I (I.v.m. controle bezorging) Na de eerste 2 weken I betaal ik mijn abonnement: Per maand automatisch I 29,30) J Per kwartaal via acceptgiro 85,55) I automatisch 84,55) Of bel 071-128030 712141 400114

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1994 | | pagina 1