Leidsch Dagblad VS dreigen Cuba met blokkade 5,0%' IJSBERGSLA EN SLAVINKEN. Sint niet bereikbaar en daardoor niet in kabinet Jodenclubs verliezen Net een echte rel voor nieuwe Nederlandse film Grens weer open voor Rwandezen AB SOLUUT ^Nachtelijke overval op ^restaurant in Ter Aar 'Breng ons naar Guantanamo' BEL: 071-128030 GOED NIEUWS lAANDAG 22 AUGUSTUS 1994 OPGERICHT 1 MAART 1860 NR. 40548 LOSSE NUMMERS ƒ1,60 ftMSTERDAM/DEN HAAG CPD Dud-voorzitter Marjanne Sint van de PvdA is een post in het lieuwe kabinet misgelopen Dindat zij vorige week onbe- eikbaar was. Nadat PvdA-on- derhandelaar Wallage tever- ;eefs had geprobeerd in con- act te komen met Sint, bena derde hij donderdagavond de /elsense burgemeester Van Dok voor het staatssecretariaat van economische zaken. De gang van zaken heeft veel weg van de WAO-affaire uit juli 1991, die de PvdA vol komen in verwarring bracht. Toen het kabinet-Lubbers- Kok op 13 juli de omstreden WAO-ingrepen aanicondigde, ivas PvdA-voorzitter Sint op ietsvakantie in Italië en bleek onbereikbaar. Ze was bij te ugkomst niet in staat de partij :ot bedaren te brengen, waar op ze eind augustus 1991 af- :rad. Kort daarna haalde wijlen minister Dales de econome naar het departement van bin nenlandse zaken, waar zij een leidinggevende functie kreeg die zij nog altijd bekleedt. Sint werkte eerder enige jaren op het ministerie van economi sche zaken. Het kabinet Kok is vanmid dag door kohingin Beatrix be ëdigd. De regeringsploeg kwam definitief rond toen burgemeester Gmelich Meij- ling van Den Helder zich za terdag bereid verklaarde om voor de WD staatssecreatris van defensie te worden. Gme lich Meijling is marine-officier en vice-voorzitter van de WD geweest. Het speciale PvdA-congres in Utrecht heeft zaterdag inge stemd met deelneme van de partij aan het kabinet. D66 stemde in Amsterdam enthou siast in met het paarse kabi net. Vanmorgen vond de op richtingsvergadering van het kabinet plaats, waar voor het eerst sinds 1918 geen christe lijke partij aan deelneemt. Stroom 2 Koepelorgaan SEP kop van jut voor energie bedrijven. Aflevering twee van de serie over het stroomwezen. Dagobert Duck 3 In Nederland wonen steeds meer Dagobert Ducks. Het gemiddeld ver mogen is 168.000 per per soon. Europol 5 De Duitse bondskanse lier Helmut Kohl wil het in Den Haag gevestig de Europol zo snel moge lijk versterken. Pax Christi 8 Pax Christi zit na het vertrek van bisschop Ernst en burgemeester Schmitz zonder voorzitter en vice-voorzitter. SummerJazz 4 /t Jong, oud en alles I I wat daar tussen zit, liep op Summer Jazz heen I en weer van het ene naar l het andere podium. Immigratiebeleid richt zich nu tegen Castro zelf Om de Cubaanse leider Fidel Castro te bewegen demo cratische hervormingen door te voeren, sluiten de Vere nigde Staten een zeeblokkade van Cuba niet uit. Was hington hoopt daarmee tegelijkertijd een einde te maken aan de stroom Cubaanse vluchtelingen die op wrakkige, zelfgebouwde bootjes de oversteek naar de Amerikaanse staat Miami wagen. WASHINGTON AP-Rtr-AFP-UPI Hoewel de Verenigde Staten hun toelatingsbeleid voor Cu baanse vluchtelingen hebben verscherpt, is het aantal Cu banen dat de gevaarlijke over steek waagt het afgelopen weekeinde toegenomen. Zij we ten dat zij bij aankomst in Flori da onmiddellijk zullen worden vastgezet, maar geven kennelijk hun voorkeur aan een verblijf in een Amerikaanse cel. De Ameri kaanse kustwacht zei dat giste ren weer ruim duizend Cu banen van boten en vlotten wa ren gehaald. President Clinton kondigde zaterdag aan Cubanen die zon der visum aankomen, voortaan op te sluiten in internerings kampen in Florida of op de Amerikaanse basis Guantana mo op Cuba. De maatregel geldt ook voor diegenen die de laatste dagen aankwamen en nog geen asiel kregen. Tot nu toe kreeg vrijwel iedere gevluch te Cubaan automatisch politiek asiel. „De oplossing voor de vele problemen van Cuba is geen onbeheersbare exodus, het is vrijheid en democratie voor Cu ba", aldus Clinton in zijn ver klaring. Het Witte Huis is daarom be gonnen de aandacht te richten op de kern van het Cubaanse vluchtelingenprobleem: de po sitie van Fidel Castro. Dat zei de stafchef van het Witte huis, Leon Panetta, gisteren. Volgens regeringsbronnen verwees Pa netta naar een blokkade die handel van andere landen met Cuba onmogelijk zal maken. Naast detentie van Cubaanse vluchtelingen heeft de Ameri kaanse regering ook besloten het aantal chartervluchten voor legale reizigers tussen Miami en Havana te beperken. De grootste klap voor de Cu banen is echter dat familieleden in de VS voortaan geen 'geld meer mogen sturen naar ach terblijvers op het eiland. Het communistische bewind ver liest hiermee 400 tot 500 mil joen dollar aan dringend nood zakelijke valuta, becijferden Amerikaanse media. Terwijl ballingen tot nu toe iedere drie maanden tot 300 dollar konden overmaken, is nu alleen nog het sturen van levensmiddelen of medicamenten toegestaan. Gouverneur Lawton Chiles in Florida heeft in verband met de plotseling sterk toegenomen stroom Cubaanse vluchtelingen de noodtoestand afgekondigd. Hij eist financiële en andere steun van de regering in Was hington. Het Amerikaanse Con gres heeft het budget voor de noodopvang van vluchtelingen inmiddels verhoogd van 35 mil joen tot 75 miljoen dollar. EIDEN Ie zaterdag-eersteklassers die actie kwamen voor de Amstel up werden zaterdag met ne erlagen opgezadeld. Lands- ampioen Katwijk verloor met 0 bij eredivisionist RKC, Quick oys ging in dezelfde poule on- eruit bij Den Bosch (5-1) en FC isse was ongelukkig bij Excel- or, 2-0. Katwijk hoopt morgenavond tan vang 19 uur) in eigen huis igen Den Bosch iets recht te etten, zodat het in de poule tog een rol van betekenis kan spelen. 'lüWoensdagavond ontvangt -?uick Boys op Nieuw Zuid RKC. isse speelt morgenavond thuis -199pgen Excelsior. Vrachtwagen met Grafkisten gestolen jqordwukerhout» Een onbekende dief is in Noordwijkerhout aan de haal tegaan met een bizarre buit. De {lader stal een witte Mercedes frachtauto, volgeladen met der- lf ig doodskisten. De wagen was ligendom van de Katwijkse jrafkistenfabriekUnigra. Ze waren achtergelaten door Noordwijkerhoutse chauf feur op het parkeerterrein aan Je Van der Weijdenlaan. Toen ochtends terugkwam, jnerkte hij dat er weinig meer piel te vervoeren. De waarde de lading bedraagt volgens pe politie 18.000 gulden. Grote drugvangst in Lijnden [UNPEN In een loods in Lijnden in de ge- 'Eljneente Haarlemmermeer heeft Tie douane van het district Am sterdam vrijdagavond 11.000 ki- jo marihuana aangetroffen. De >artij softdrugs, ter waarde van geb 00 miljoen gulden, was ver- de stopt in 140 plastic vaten met om fruchtenresten uit Colombia. <e y» Bij een routinecontrole in de 9"haven van Amsterdam had de lido louane ontdekt da't de vruch- jpla enresten softdrugs bevatten. )aarop werd besloten het ransport van de lading te vol- Bn ;en. Het spoor leidde uiteinde- Je|'( ijk naar Lijnden. Bij de inval in ie loods zijn twee Nederlanders >.00fn dr'e Britten gearresteerd. iilli BUKAVU •AFP/Rtr UMuiDENOp de hoek van de Visserijstraat en de Middenhavenstraat in het U muiden- se havengebied is het zondag keer op keer raak. Als de kreet 'Actie!' weerklinkt, slaan de ME enerzijds en de groep skinheads en allochtonen anderzijds met een dosis gre tigheid op elkaar los. Het is niet voor zijn 'echies', roepen de omstanders elkaar daar om maar voor de zekerheid toe. En iedere keer als de veldslag weer is afgelopen, stijgt een vriendelijk applausje op. Umui den vormt dezer dagen samen met Terneu- zen het decor voor de nieuwe Nederlandse speelfilm 'Walhalla', een creatie van regis seur Eddy Terstall. In deze produktie met Huub Stapel, Gene Bervoets en Jan Mulder in de hoofdrollen, speelt de groeiende on rust tussen allochtone en autochtone be volkingsgroepen een grote rol. Een project ontwikkelaar (gespeeld door voormalig voetballer en schrijver Jan Mulder) wakkert de onlustgevoelens aan om zo onrust te creëren en zijn plannetjes voor een meubel paradijs door te kunnen drukken. Volgens producent Emjay Rechsteiner is deze figuur gebaseerd op Filip de Winter van het Vlaams Blok "een volksmenner die naarmate hij respectabeler wordt, zich net ter gaat kleden". Rechsteiner noemt het een navrante samenloop van omstandighe den dat juist Terneuzen en Umuiden de af gelopen maanden het decor waren van ra cistische incidenten. Om die reden zijn er bijzondere veiligheidsmaatregelen rond de set van kracht. FOTO RENE DE HAAN/STACCATO FILMS NIMA -A en -B in één jaar Ter aar vermoedelijk vier of vijf man hen hebben in de nacht van za terdag op zondag een Chinees restaurant aan de Kerkweg in frer Aar overvallen.Omstreeks Mer uur werden de bewoners - pes volwassenen en drie kinde ren - van de woning boven het restaurant wakkergemaakt door hvee onbekende mannen. De ^J/olwassenen werden op bed J^Bastgebonden en geblinddoekt B^net tape onder bedreiging van en mes en een vuurwapen, ervolgens doorzochten de ervallers het hele huis en het restaurant. Ze gingen er van door met geld. sieraden, waar depapieren, een videocamera, een fototoestel en bankpasjes. Nadat de overvallers waren ver trokken, kon één van de bewo ners zich bevrijden. Samen met de kinderen bevrijdde hij de an dere volwassenen. Nog niet bekend is hoe de mannen de woning zijn bin nengedrongen. Onderzoek van de politie heeft inmiddels wel uitgewezen dat de overvallers met een lichtkleurige personen auto zijn ontkomen. De politie van het district Rijn en Braas- sem is op zoek naar getuigen. miami jaap van wesel Jennifer Vichot, 22 jaar oud, staat in Miami met haar drie jaar oude zoontje op de hoek van de straat achter de politieafzetting. Zij wacht op nieuws van haar neven. Vorige week woensdag kreeg zij een telefoontje van haar tante in Hava na. De neven hadden een vlot gekocht voor veertig dollar en waren onderweg naar Florida. Dat is het laatste wat zij van hen heeft gehoord. Iedere dag gaat zij naar het detentiecentrum van de Amerikaanse Immigratiedienst, waar lijs ten worden vrijgegeven van vluchtelingen die zijn aangekomen. Zij die op zee worden onder schept gaan naar Guantanamo, de Amerikaanse basis op Cuba. De vluchtelingen die de Ameri kaanse kustwacht weten te ontwijken en de Amerikaanse kust bereiken, gaan naar het Kro- me kamp, even buiten Miami. Maar veel bootjes slaan om en veel vluchtelingen verdrin ken. Jennifer wil aan die mogelijkheid niet den ken. Maar ook vandaag staan Jennifers familie leden niet op de lijst. Wie wel familieleden op de lijst heeft gevon den, mag een bezoek brengen aan het kamp, want het is vandaag bezoekdag. Tot voor afgelo pen vrijdag mochten de vrienden of familiele den mee naar huis, maar dat is nu verleden tijd. De Cubaanse vluchtelingen krijgen nu dezelfde behandeling als illegale immigranten uit Haïti, Mexico en andere landen. Zij worden opgeslo ten totdat is besloten wat er verder met ze gaat gebeuren. Ondanks de nieuwe politiek zijn het afgelo pen weekeinde zeker driehonderd bootjes met vluchtelingen waargenomen in de 150 kilometer brede straat van Florida; 1867 vluchtelingen zijn op zee opgepikt en naar detentiekampen ge bracht. De kustwacht kan de stroom bij lange na niet aan. In Klein Havana, het Cubaanse centrum van Miami, heerst een opgewonden stemming op straat. Een groepje met Cubaanse en Ameri kaanse vlaggen houdt het verkeer op straat aan en vraagt mensen een petitie te tekenen: de Ver enigde naties en de Verenigde Staten moeten Fidel Castro verdrijven met behulp van een multi-nationale legermacht, waar de Cubaanse vluchtelingen deel van moeten uitmaken. Au to's stoppen en drukken op de claxon uit solida riteit: een prima idee. „Breng ons naar Guanta namo, en wij zullen het varkentje wel wassen", zegt een opgewonden man. Maar de luidruchtige protesten zijn niet alge meen onder de half miljoen Cubanen die in Mi ami wonen. Er is grote verwarring en er zijn te genstrijdige gevoelens. Lokale radiostations zenden om het half uur boodschappen uit voor de bevolking van Cuba om toch in Godsnaam thuis te blijven en daar de strijd tegen Castro te voeren. De meest gehoorde mening is dat het Cubaanse establishment in Miami de nieuwe politiek van president Clinton steunt. Nieuwe jonge Cubaanse vluchtelingen zijn de Cubaanse gemeenschap tot last. Zij zullen zich moeilijk aan de Amerikaahse omstandigheden kunnen aanpassen. De misdaad zal toenemen en dat zal de reputatie van de Cubanen als groep schaden. Maar dat durven de meeste Cu baanse Amerikaanse leiders niet hardop te zeg gen. Meer rendement op uw spaargeld. Vanaf f 25.000,- op de VS B HoogRendement-rekening. Volledige opnamevnjheid. Effectief rendement bij opgewipte rentt VSB'BANK Daar kom je verder mee. Een van de grensovergangen tussen Rwanda en Zaïre bij de Zaïrese stad Bukavu is gister middag weer opengesteld voor de Rwandese vluchtelingen. Het Hoge Commissariaat van de Vluchtelingen van de Vere nigde Naties (Unhcr) deelde mee dat de Zaïrese autoriteiten 'na onderhandelingen op het hoogste niveau' instemden met de heropening van de grens. Zo'n 15.000 Hutu's op de vlucht voor het Tutsi-bewind in Rwanda, bestormden gister morgen de grensovergang bij Bukavu. Zij werden door de be wakers met schoten in de lucht teruggestuurd. De Hutu's zijn bang voor wraakacties van het door Tutsi's gedomineerde Na tionaal Patriottisch Front (FPR). Het front heeft een nieuwe re gering geïnstalleerd in het land. De Zaïrese autoriteiten sloten vrijdag de grens bij Bukavu om een 'Goma-achtige situatie' in de kampen rond de plaats te voorkomen. Bij het noordelijke Goma bivakkeren 800.000 Rwandese vluchtelingen onder de meest armzalige omstandig heden. Zij worden geteisterd door cholera en dysenterie. Tot zaterdagmiddag lieten de grensbewakers de vluchtelin gen richting Zaïre nog onge moeid passeren, daarna ging de grens werkelijk dicht. De laatste Franse soldaten verlieten gis termiddag Rwanda. Het gezag over de door de Fransen inge stelde veiligheidszone in Zuid- west-Rwanda berust nu bij 800 Ethiopische VN-soldaten, die deel uitmaken van een groter Afrikaans contingent van 2.200 VN-soldaten. De Ethiopiërs zul len nu de veiligheid van Hutu- vluchtelingen binnen de zone moeten garanderen, maar de Hutu's hebben daar geen ver trouwen in. In Bukavu zitten de kampen inmiddels ook overvol. Zo'n 80.000 Hutu's zijn in het cen trum van de stad op straat neergestreken. Een woordvoer der van de Unhcr verklaarde gisteren in Genève dat de vluchtelingen de stad verwoes ten en op grote schaal bomen omhakken, zoals dat ook in Goma gebeurt. Zware regens en lage temperaturen tijdens de nacht verslechteren de levens omstandigheden van de ont heemden. De massale toevloed van vluchtelingen in Bukavu heeft tot spanningen bij de lokale be volking geleid. Ijsbergsla, per krop Slavinken, kilo -U*5Ü~ 13.50 100 gram ®ae® Aanbiedingen gelden t/m zaterdag 21 augustus 's Lands grootste kruidenier blijft op de kleintjes letten. Nog geen abonnee? HET WOORD IS AAN Juvenalis De weelde, gevolg va n een te langdurige vrede, is erger dan de oorlog. VANDAAG PAGINA'S 22 Economie/Beurs 6 Familieberichten Feiten en meningen - Info Programma's- Regio RTV Show - HET WEER Verwachting tot morgenavond Perioden met zon Perioden met zon en in het zuiden later kans op een lokale onweers bui. Middagtemperatuur ongeveer 24 graden. Wind oostelijk, matig, kracht 4. Vrouw bedreigt kat en wordt doodgeschoten gresham ap Depolitie heeft een vrouw doodgeschoten die gisteren in een supermarkt in Gresham, in de Amerikaanse staat Oregon, haar kat met een mes bedreig de. De vrouw kwam met haar siamees en een mes de winkel binnen en ging daar in een stoel zitten. Flet personeel plaatste winkelwagentjes rond de vrouw om haar uit het zicht van de klanten te houden en riep de politie. Toen de agenten de vrouw opriepen het mes te laten val len, dreigde ze de kat te doden en kwam ze dreigend op de agenten af, aldus een politie woordvoerder. De politie pro beerde haar met traangas uit een spuitbus tot staan te bren gen, maar toen de vrouw met geheven mes op de agenten toe bleef lopen, viel het dodelijke schot. De kat nam de benen en is nog spoorloos. Lcidsch Dagblad NIEUWE ABONNEES ONTVANGEN DE KRANT DE EERSTE 2 WEKEN GRATIS. r Ja, dat is goed nieuws ~i Dus neem ik i nu een abonnement, i j (I.v.m, contfole bezorging) Na de eerste 2 weken I betaal ik mijn abonnement: Per maand automatisch I 29.30) Per kwartaal via acceptgiro 85,55) I automatisch 84,55) Nr. bank/giro:.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1994 | | pagina 1